Thư MỤc sách mớI – tháng 11/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơtải về 336 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2017
Kích336 Kb.
#2469
1   2   3   4   5

- Phòng Đọc: DV 46446

- Phòng Mượn: MH 6628
93/. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học / Đỗ Nguyên Phương, Hà Học Lợi, Nguyễn Đức Bách.... - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - sự thật, 2012. - 560tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày về quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa và các hệ tư tưởng trong xã hội chủ nghĩa thời hiện đại

* Môn loại: 335.43 / GI-108TR

- Phòng Đọc: DV 46462

- Phòng Mượn: MH 6648
94/. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Chủ biên : Nguyễn Viết Thông (tổng chủ biên), Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan.... - Tái bản có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 491tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lí luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội

* Môn loại: 335.43 / GI-108TR

- Phòng Đọc: DV 46447

- Phòng Mượn: MH 6629
95/. THẾ KỶ. Danh ngôn Hồ Chí Minh / Thế Kỷ chủ biên; Kim Dung, Chí Thắng tuyển chọn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2013. - 531tr.; 24cm

* Tóm tắt: Với mục đích nhằm nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, xây dựng nền tảng tư tưởng, nền tảng đạo đức, lối sống, góp phần phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam.

* Môn loại: 335.4346 / D107NG

- Phòng Đọc: DL 12916

- Phòng Mượn: MH 6533
96/. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh chủ biên; Biên soạn : Mạch Quang Thắng, Nguyễn Ngọc Cơ,.... - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 286tr.; 21cm

* Tóm tắt: Khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trình bày các nội dung chủ yếu trong tư tưởng của Bác về các vấn đề dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về ĐCSVN, đại đoàn kết dân tộc, quân sự, xây dựng nhà nước, về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, các vấn đề đạo đức, nhân văn, văn hoá và vấn đề vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

* Môn loại: 335.4346 / GI-108TR

- Phòng Đọc: DV 46449

- Phòng Mượn: MH 6631
97/. ĐẶNG XUÂN KỲ. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Đặng Xuân Kỳ chủ biên; Vũ Khiêu; Song Thành. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 499tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; Nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản, đoàn kết dân tộc...

* Môn loại: 335.4346 / GI-108TR

- Phòng Đọc: DV 46445

- Phòng Mượn: MH 6627
98/. HOÀNG TRANG. Hỏi & đáp tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho học viên các hệ đào tạo lý luận chính trị và sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Hoàng Trang. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị - Hành chính, 2013. - 179tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu 51 câu hỏi - đáp về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành hệ tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con người, về ĐCSVN, đại đoàn kết dân tộc, quân sự, nhân văn, đạo đức và văn hoá...

* Môn loại: 335.4346 / H428V

- Phòng Đọc: DV 46443

- Phòng Mượn: MH 6625
350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ:

99/. NGUYỄN THỊ THU VÂN. Khung đánh giá tổng hợp công cụ hoàn thiện hoạt động của cơ quan Nhà nước / Nguyễn Thị Thu Vân. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 139tr.; 21cm

* Tóm tắt: Gồm 4 phần sau: Giới thiệu chung về khung đánh giá tổng hợp (CAF), các tiêu chí đánh giá theo mô hình CAF, hệ thống đánh giá CAF, thực tiễn ứng dụng CAF tại các nước trên thế giới và khả năng ứng dụng tại Việt Nam.

* Môn loại: 351 / KH513Đ- Phòng Đọc: DV 46277
100/. Hỏi và đáp quản lý hành chính nhà nước : Tài liệu luyện thi dành cho hệ đào tạo chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp / Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị La chủ biên, Lê Văn Hoà.... - H. : Chính trị Hành chính, 2012. - 21cm

Ph.2 : Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính. - 358tr.

* Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, quyết định và cưỡng chế trong quản lý hành chính, tổ chức bộ máy và cải cách hành chính, công vụ công chức, kỹ thuật soạn thảo và tổ chức quản lý văn bản trong cơ quan nhà nước, tổ chức và điều hành công sở hành chính, thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

* Môn loại: 352 / H428V- Phòng Đọc: DV 46201

- Phòng Mượn: MA 13014
101/. VÕ DUY NAM. Tài liệu hướng dẫn học tập : Tổ chức công sở và nhân sự hành chính / Võ Duy Nam biên soạn. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 84tr.; 22cm

* Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về công sở và hoạt động chủ yếu của công sở, kỹ thuật điều hành công sở, kỹ năng lãnh đạo và quản lý trong các công sở hành chính, những vấn đề cơ bản về quản lý nguồn nhân lực và nhân sự hành chính

* Môn loại: 352.2 / T103L

- Phòng Đọc: DL 12789
102/. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG. Tổ chức đơn vị hành chính - lãnh thổ Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Phượng chủ biên, Lương Thanh Cường, Trần Diệu Oanh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 338tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về tổ chức đơn vị hành chính - lãnh thổ; sơ lược về công tác tổ chức các đơn vị hành chính trong lịch sử nhà nước phong kiến Việt Nam và của một số quốc gia trên thế giới; thực tiễn tổ chức đơn vị hành chính - lãnh thổ ở Việt Nam từ sau năm 1945 đến nay; quan điểm và những giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà nước trong điều kiện hiện nay

* Môn loại: 352.209597 / T450CH

- Phòng Đọc: DV 46279

- Phòng Mượn: MA 13160-13161
103/. PHẠM PHƯƠNG THẢO. Đi qua thời gian / Phạm Phương Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 292tr.; 24cm

* Tóm tắt: Những ghi chép của tác giả về cuộc sống, gia đình và quá trình làm việc với những vị trí khác nhau, từ các tổ chức chính trị, đoàn thể, từ việc làm người đại biểu của dân cho tới cương vị chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố của mình

* Môn loại: 352.23092 / Đ300QU

- Phòng Đọc: DV 46228

- Phòng Mượn: MA 13042
104/. Hỏi và đáp quản lý hành chính nhà nước : Tài liệu luyện thi dành cho hệ đào tạo chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp / Trần Thị Cúc, Lương Minh Việt chủ biên, Phạm Thu Thuỷ.... - H. : Chính trị - Hành chính, 2012. - 21cm

Ph.3 : Quản lý hành chính nhà nước đối với ngành, lĩnh vực. - 367tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu các kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý tài chính công, quản lý nhà nước về đô thị, quản lý nhà nước về nông nghiệp - nông thôn, quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ - tài nguyên và môi trường.... dưới dạng hỏi và đáp

* Môn loại: 353 / H428V- Phòng Đọc: DV 46202

- Phòng Mượn: MA 13015
105/. NGUYỄN HỮU LẠC. Tài liệu hướng dẫn học tập: Quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch / Nguyễn Hữu Lạc biên soạn. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 99tr.; 22cm

* Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về khái niệm, nội dung quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch, hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về hộ tịch và các hình thức quản lý đối với hộ tịch, thẩm quyền và thủ tục đăng ký hộ tịch. Một số quy định chung về cư trú, quyền và nghĩa vụ của công dân về cư trú; thủ tục đăng kí thường trú, tạm trú, thông báo lưu trú và khai báo tạm vắng

* Môn loại: 353.5 / T103L

- Phòng Đọc: DL 12788
106/. TRƯƠNG HOÀNG ĐAN. Giáo trình quản lý môi trường / Trương Hoàng Đan, Nguyễn Văn Bé. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 120tr.; 24cm

* Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về môi trường, mối quan hệ giữa phát triển và môi trường, các nguyên tắc quản lý môi trường. Giới thiệu một số biện pháp quản lý môi trường, các quy định của luật pháp Việt Nam và quốc tế về môi trường

* Môn loại: 354.3 / GI-108TR

- Phòng Đọc: DL 12766
107/. VÕ QUANG MINH. Giáo trình quản lý và khai thác tài nguyên đất đai / Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 245tr.; 24cm

* Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tài nguyên đất đai. Trình bày thành phần và đặc điểm tài nguyên đất đai. Phân bố, đặc tính và quản lý, sử dụng và khai thác tài nguyên đất đai

* Môn loại: 354.3 / GI-108TR

- Phòng Đọc: DL 12768
108/. MAI VĂN PHÚC. Những chặng đường đời : Hồi ức / Mai Văn Phúc; Nguyễn Đình Phượng thể hiện. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 445tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp và ghi lại những năm tháng hoạt động cách mạng của Thiếu tướng Mai Văn Phúc - vị tướng của Binh chủng Tăng - Thiết giáp trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Nam Bộ cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

* Môn loại: 358.0092 / NH556CH

- Phòng Đọc: DV 46207
109/. Phòng không - không quân Việt Nam hành trình giải phóng đất nước ngày ấy và bây giờ / Huỳnh Tấn Sang sưu tầm và hệ thống hoá. - H. : Thời đại, 2013. - 393tr.; 27cm

* Tóm tắt: Trình bày lịch sử phòng không - không quân, phòng quân không quân Việt Nam trong chiến tranh Mỹ, chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, phòng quân không quân trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc và quá trình hình thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt nam từ ngày đầu thành lập đến nay

* Môn loại: 358.4009597 / PH431KH

- Phòng Đọc: DL 12826
400. NGÔN NGỮ HỌC:

110/. HOÀNG NGUYÊN. Tiếng Anh dùng trong lĩnh vực hàng không = English for aviation : Dành cho các nhân viên hàng không, các phi công và kiểm soát viên không lưu / Hoàng Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 259tr.; 24cm. - (Tiếng Anh chuyên đề)

* Tóm tắt: Bao gồm nhiều chủ đề liên quan đến ngành hàng không, được bố cục theo trình tự của một chuyến bay, với rất nhiều bài tập thực hành bài nghe và bài đọc liên quan đến ngành hàng không. ...

* Môn loại: 428 / T306A- Phòng Đọc: DL 12838

- Phòng Mượn: MB 5148

111/. HOÀNG NGUYÊN. Tiếng Anh dùng trong lĩnh vực vận chuyển hàng hải = English for Logistic / Hoàng Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm, 2013. - 205tr.; 24cm. - (Tiếng Anh chuyên đề)

* Tóm tắt: Dành cho các nhân viên làm việc trong ngành vận chuyển hàng hải, và những người cần dùng tiếng Anh để giao tiếp với các đồng nghiệp, các khách hàng và các đối tác kinh doanh trong những tình huống thực tế hàng ngày.

* Môn loại: 428 / T306A- Phòng Đọc: DL 12834
112/. HOÀNG NGUYÊN. Tiếng Anh dùng trong ngành công nghiệp năng lượng = English for the energy industry / Hoàng Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 216tr.; 24cm. - (Tiếng Anh chuyên đề)

* Tóm tắt: Trang bị những kĩ năng ngôn ngữ cần thiết và các bài tập được thiết kế đa dạng sẽ giúp cho người học nắm vững, sử dụng những từ vựng cũng như các cụm từ quan trọng trong nghành công nghiệp năng lượng

* Môn loại: 428 / T306A

- Phòng Đọc: DL 12835

- Phòng Mượn: MB 5145
113/. HOÀNG NGUYÊN. Tiếng Anh dùng trong ngành pháp luật = English for legal professionals / Hoàng Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 310 tr.; 24cm. - (Tiếng Anh chuyên đề)

* Tóm tắt: Bao gồm 6 bài học, bài tập mỗi bài có tình huống riêng giúp rèn luyện ngôn ngữ cần thiết về ngành luật qua các lĩnh vực cơ bản của Luật Thương mại

* Môn loại: 428 / T306A

- Phòng Đọc: DL 12836

- Phòng Mượn: MB 5146
114/. HOÀNG NGUYÊN. Tiếng Anh dùng trong ngành quản lý nhân sự = English for human resources / Hoàng Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 220tr.; 24cm. - (Tiếng Anh chuyên đề)

* Tóm tắt: Bao gồm 6 bài học và bài luyện tập về các chủ điểm trong lĩnh vực nhân sự giúp nắm vững ngôn ngữ sử dụng trong lĩnh vực này đồng thời rèn luyện các kĩ năng giao tiếp cần thiết

* Môn loại: 428 / T306A

- Phòng Đọc: DL 12831
115/. HOÀNG NGUYÊN. Tiếng Anh dùng trong ngành tiếp thị và quảng cáo = English for marketing and advertising / Hoàng Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm, 2013. - 205tr.; 24cm. - (Tiếng Anh chuyên ngành)

* Tóm tắt: Bao gồm nhiều chủ điểm như tìm kiếm khách hàng, các chiến lược và công cụ tiếp thị, viết quảng cáo và tổ chức các sự kiện

* Môn loại: 428 / T306A

- Phòng Đọc: DL 12833

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC:

116/. LÊ HOÀNH PHÒ. Tổng ôn tập chuyên đề Phương trình và hệ phương trình : Phương trình đại số. Phương trình lượng giác. Phương trình mũ lôgarit. Các đề luyện thi tổng hợp. Luyện thi Đại học. / Lê Hoành Phò. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012. - 460tr.; 24cm

* Môn loại: 512.0076 / T455Ô

- Phòng Mượn: MC 4172
117/. NGUYỄN PHÚ KHÁNH. Phương pháp giải toán chuyên đề Phương trình - bất phương trình - hệ phương trình - bất đẳng thức : Biên soạn theo chương trình mới : Dành cho học sinh lớp 10 - 11 - 12, luyện thi trong các kỳ thi quốc gia / Nguyễn Phú Khánh, Nguyễn Tất Thu. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2013. - 320tr.; 24cm

* Môn loại: 512.9 / PH561PH- Phòng Mượn: MC 4180
118/. NGUYỄN TÀI CHUNG. Học tốt giải tích 12 : Bồi dưỡng học sinh khá, giỏi và luyện thi Đại học; Phân loại và phương pháp giải / Nguyễn Tài Chung, Đặng Phúc Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 2 tập; 24cm

T.1. - 421tr.

* Môn loại: 515.076 / H419T

- Phòng Mượn: MC 4194
119/. NGUYỄN TÀI CHUNG. Học tốt giải tích 12 : Bồi dưỡng học sinh khá, giỏi và luyện thi Đại học; Phân loại và phương pháp giải / Nguyễn Tài Chung, Đặng Phúc Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 2 tập; 24cm

T.2. - 302tr.

* Môn loại: 515.076 / H419T

- Phòng Mượn: MC 4195
120/. PHẠM QUỐC PHONG. Hỗ trợ kiến thức cơ bản và phương pháp giải nhanh bài tập Giải tích 12 : Giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản / Phạm Quốc Phong. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011. - 215tr.; 24cm

* Môn loại: 515.076 / H450TR- Phòng Mượn: MC 4196
121/. NGUYỄN ANH TRƯỜNG. Phân dạng và phương pháp giải Bài tập giải tích 12 nâng cao / Nguyễn Anh Trường. - H. : Đại học Sư phạm, 2012. - 2tập; 24cm

T.1 : Khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan. - 352tr.

* Môn loại: 515.076 / PH121D

- Phòng Mượn: MC 4190
122/. NGUYỄN ĐỨC BẰNG. Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập Giải tích 12 : Biên soạn theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Dành cho học sinh ban khoa học tự nhiên và ban cơ bản / Nguyễn Đức Bằng, Dương Quang Hòa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 291tr.; 24cm

* Môn loại: 515.076 / PH121L- Phòng Mượn: MC 4188-4189
123/. TRỊNH DUY HOÀ. Phân loại và phương pháp giải chi tiết các dạng bài tập Giải tích 12 : Ôn luyện tú tài, Đại học và Cao đẳng; Biên soạn theo chương trình mới; Dành cho học sinh ban cơ bản và nâng cao / Trịnh Duy Hoà, Nguyễn Thị Dương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 328tr.; 24cm

* Môn loại: 515.076 / PH121L- Phòng Mượn: MC 4191
124/. Phân loại và phương pháp giải Giải tích 12 : Dành cho học sinh lớp 12 ôn tập và nâng cao kiến thức ; Biên soạn theo nội dung sách giáo khoa của Bộ GD & ĐT / Nguyễn Anh Trường, Nguyễn Tấn Siêng, Nguyễn Phú Khánh , .... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 2 tập; 24 cm

T.1. - 374tr.

* Môn loại: 515.076 / PH121L

- Phòng Mượn: MC 4192
125/. Phân loại và phương pháp giải Giải tích 12 : Dành cho học sinh lớp 12 ôn tập và nâng cao kiến thức ; Biên soạn theo nội dung sách giáo khoa của Bộ GD & ĐT / Nguyễn Anh Trường, Nguyễn Phú Khánh, Nguyễn Tấn Siêng,.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 2tập; 24 cm

T.2. - 366tr.

* Môn loại: 515.076 / PH121L

- Phòng Mượn: MC 4193
126/. LÊ BẢY. Phương pháp giải toán chuyên đề Tích phân - số phức : Biên soạn theo chương trình mới; Dành cho học sinh lớp 12 ôn luyện trong các kỳ thi / Lê Bảy, Nguyễn Văn Nho. - Tái bản lần thứ nhất có chỉnh lý và bổ sung. - H. : Đại học quốc gia, 2012. - 320 tr.; 24 cm

* Môn loại: 515.076 / PH561PH- Phòng Mượn: MC 4182
127/. NGUYỄN PHÚ KHÁNH. Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải toán: Khảo sát hàm số và ứng dụng đạo hàm : Luyện thi đại học, cao đẳng theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Phú Khánh. - H. : Đại học Sư phạm, 2013. - 439tr.; 24cm. - (Sách hay)

* Môn loại: 515.076 / TR431T- Phòng Mượn: MC 4174
128/. TRẦN THANH BÌNH. Phân loại và phương pháp giải chi tiết bài tập trắc nghiệm Vật lí 11 : Biên soạn theo chương trình mới dành cho học sinh ban cơ bản và nâng cao / Trần Thanh Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 270tr.; 24cm

* Môn loại: 530.076 / PH121L- Phòng Mượn: MC 4209
129/. Phương pháp mới giải nhanh trắc nghiệm vật lí : Biên soạn theo cấu trúc đề thi của Bộ GD & ĐT : Dành cho học sinh 12 ôn thi ĐH & CĐ / Phạm Đức Cường (chủ biên), Cảnh Chí Đạt, Thân Thanh Sang.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012. - 565tr.; 21cm

* Môn loại: 530.076 / PH561PH- Phòng Mượn: MC 4184
130/. ĐÀO VĂN PHÚC. Lịch sử vật lí học / Đào Văn Phúc. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2013. - 323tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày về thời kỳ ban đầu của sự phát triển vật lí học; cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất, sự ra đời của vật lí học thực nghiệm; cơ học Niutơn và sự hoàn thành cuộc cách mạng khoa học; bước đầu hình thành vật lí học cổ điển; vật lí học thời kỳ phát triển công nghiệp tư bản chủ nghĩa; sự phát minh ra định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng; sự hoàn chỉnh vật lí học cổ điển; cuộc cách mạng mới trong vật lí học hiện đại

* Môn loại: 530.09 / L302S

- Phòng Đọc: DV 46306

- Phòng Mượn: MC 4254-4255
131/. FEYNMAN, RICHARD P.. Feynman - Chuyện thật như đùa! / Richard P. Feynman; Dịch : Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Huy Việt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 440tr.; 21cm. - (Khoa học khám phá)

* Môn loại: 530.092 / F207CH- Phòng Đọc: DV 46309

- Phòng Mượn: MC 4258
132/. LÊ VIẾT HOÀ. Lí thuyết biểu diễn nhóm và ứng dụng trong vật lí / Lê Viết Hoà, Lê Đức ánh. - H. : Đại học Sư phạm, 2013. - 158 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Trình bày các khái niệm về nhóm và lí thuyết biểu diễn nhóm, dao động nhỏ của các hệ đối xứng, phương trình Schrodinger. Đồng thời đưa ra một số ứng dụng có tính chất tiêu biểu của nó...

* Môn loại: 530.1 / L300TH

- Phòng Đọc: DL 12854

- Phòng Mượn: MC 4247-4248
133/. NGUYỄN QUANG HỌC. Giáo trình vật lí thống kê và nhiệt động lực học / Nguyễn Quang Học, Vũ Văn Hùng. - H. : Đại học Sư phạm, 2013. - 2tập; 24cm

T.1 : Nhiệt động lực học. - 231tr.

* Môn loại: 536.076 / GI-108TR

- Phòng Đọc: DL 12856

- Phòng Mượn: MC 4250-4251
134/. PHẠM ĐỨC CƯỜNG. Phương pháp giải bài tập Vật lí theo chủ đề 11 / Phạm Đức Cường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 291tr.; 24cm

* Môn loại: 537.076 / PH561PH- Phòng Mượn: MC 4223
135/. HUỲNH VĂN ÚT. Bài tập hay và khó hoá học 11 / Huỳnh Văn út. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011. - 255tr.; 24cm

* Môn loại: 540.076 / B103T- Phòng Mượn: MC 4215
136/. HUỲNH VĂN ÚT. Hướng dẫn giải các dạng bài tập trắc nghiệm hoá học 11 / Huỳnh Văn út. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 255tr.; 24cm

* Môn loại: 540.076 / H561D- Phòng Mượn: MC 4212
137/. Phân loại và hướng dẫn giải các chuyên đề hoá học 11 / Huỳnh Văn út, Huỳnh Nhiên Đỗ Quyên, Phạm Thị Tươi.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 255tr.; 24cm

* Môn loại: 540.076 / PH121L- Phòng Mượn: MC 4213-4214
138/. PHAN THỊ BÍCH VƯƠNG. Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập hoá học 11 : Biên soạn theo chương trình mới dành cho học sinh ban KHTN + ban cơ bản / Phan Thị Bích Vương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 392tr.; 24cm

* Môn loại: 540.076 / PH121L- Phòng Mượn: MC 4210-4211
139/. ĐÀO VĂN LƯỢNG. Nhiệt động hóa học / Đào Văn Lượng. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Khoa học kỹ thuật, 2013. - 220 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Một số khái niệm và định nghĩa về nhiệt hoá học, chiều và giới hạn của quá trình, cân bằng hoá học. Lý thuyết cơ bản của cân bằng pha, cân bằng pha trong hệ một cấu tử. Cân bằng giữa dung dịch lỏng và pha rắn (sự hoà tan và kết tinh)

* Môn loại: 541 / NH308Đ

- Phòng Đọc: DL 12857

- Phòng Mượn: MC 4252-4253
140/. NGUYỄN ĐỨC VẬN. Câu hỏi và bài tập hoá học vô cơ : Phần Kim loại / Nguyễn Đức Vận, Nguyễn Huy Tiến. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2013. - 327tr.; 27cm

* Tóm tắt: Gồm các câu hỏi, bài tập và lời giải về kim loại, các nguyên tố nhóm kim loại kiềm, kiềm thổ, nhóm Gali - Indi - Tali, Gecmani - Thiếc - Chì, Đồng - Bạc - Vàng, Kẽm - Cađimi - Thuỷ ngân...

* Môn loại: 546 / C125H

- Phòng Đọc: DL 12848

- Phòng Mượn: MC 4162
141/. NGUYỄN ĐỨC VẬN. Câu hỏi và bài tập hoá học vô cơ : Phần Phi kim / Nguyễn Đức Vận. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012. - 115tr.; 24cm

* Tóm tắt: Gồm các câu hỏi, bài tập và đáp án về hoá học vô cơ, phần phi kim: các nguyên tố thuộc các nhóm khí trơ, hiđrô, các halogen, ôxi...

* Môn loại: 546 / C125H

- Phòng Đọc: DL 12850

- Phòng Mượn: MC 4164
142/. NGUYỄN ĐỨC VẬN. Hoá học vô cơ : Dùng cho sinh viên cách trường đại học, cao đẳng và giáo viên trung học chuyên ngành hóa / Nguyễn Đức Vận. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2013. - 27cm

T.2 : Các kim loại điển hình. - 278tr.

* Tóm tắt: Đề cập đến một số kiến thức cơ bản về kim loại, về trạng thái thiên nhiên, phương pháp điều chế,...

* Môn loại: 546 / H401H- Phòng Đọc: DL 12849

- Phòng Mượn: MC 4163
143/. HÀ DANH ĐỨC. Tóm tắt lí thuyết và phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm sinh học 10 : Biên soạn theo chương trình mới dành cho học sinh ban cơ bản và nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi / Hà Danh Đức, Nguyễn Thị Oanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 286tr.; 24cm

* Tóm tắt: Quyển sách gồm ba phần : phần kiến thức tổng hợp, phần riêng cho chương trình chuẩn, phần riêng cho chương trình nâng cao và phần cho học sinh giỏi

* Môn loại: 570.76 / T429T

- Phòng Mượn: MC 4239
144/. PHAN KHẮC NGHỆ. Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11 : Dành cho học sinh chuyên, học sinh giỏi cấp tỉnh / Phan Khắc Nghệ, Trần Mạnh Hùng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 254tr.; 24cm

* Tóm tắt: Quyển sách được chia làm ba phần : sinh học cơ thể thực vật, sinh học cơ thể động vật, giới thiệu 10 đề thi và đáp án chi tiết.

* Môn loại: 571.076 / B452D


Каталог: DataLibrary -> Images
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 8/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 7/2015 (2) Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 10/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 10/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 07/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 10/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách văn họC – tháng 4/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 09/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 06/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 9/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ

tải về 336 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương