Thư MỤc sách mớI – tháng 10/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơtải về 301 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích301 Kb.
#2636
1   2   3   4

- Phòng Địa chí: DC 2190

47/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 5 năm 2012 / Cục Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2012. - 32tr.; 29cm

* Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội ước tháng 5 năm 2012 về: Công nghiệp, nông lâm nghiệp - thủy sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, văn hóa xã hội

* Môn loại: 315.9793 / T312H- Phòng Địa chí: DC 2191

48/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 6 năm 2012 / Cục Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2012. - 40 tr.; 29 cm

* Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội ước tháng 6 năm 2012 về: Công nghiệp, nông lâm nghiệp - thủy sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, văn hóa xã hội

* Môn loại: 315.9793 / T312H- Phòng Địa chí: DC 2192

330. KINH TẾ:

49/. Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành quản lí công nghiệp và môi trường. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 233tr.; 27cm

* Tóm tắt: Giới thiệu chương trình đào tạo ngành quản lí công nghiệp và môi trường theo học chế tín chỉ; chuẩn kiến thức chương trình đào tạo; đề cương chi tiết các học phần

* Môn loại: 338.0068 / CH561TR- Phòng Đọc: DL 12811
50/. NGUYỄN THỊ HỒNG NHÂN. ứng dụng Minitab trong phân tích thống kê nông nghiệp / Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Văn Hớn, Nguyễn Trọng Ngữ. - H. : Đại học Sư phạm, 2013. - 104tr.; 24cm

* Tóm tắt: Giới thiệu phần mềm Minitab. áp dụng Minitab trong thống kê mô tả và phân tích phương sai. Phân tích hồi quy và tương quan

* Môn loại: 338.10285 / Ư556D

- Phòng Đọc: DL 12767
51/. DƯƠNG MINH TUẤN. Một số vấn đề cơ bản về con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản / Dương Minh Tuấn chủ biên, Phạm Quý Long, Phạm Thị Xuân Mai. - H. : Từ điển Bách khoa, 2012. - 274tr.; 21cm

* Tóm tắt: Tổng quan về sự phát triển của nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản. Các giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn Nhật Bản. Khái quát mô hình phát triển nông nghiệp - nông tnôn Nhật Bản và một vài liên hệ với Việt Nam

* Môn loại: 338.10952 / M458S

- Phòng Đọc: DV 46180

- Phòng Mượn: MA 12993
52/. Gỡ khó cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn : Tác phẩm báo chí chọn lọc hưởng ứng cuộc thi viết về " nông nghiệp, nông dân, nông thôn" đăng trên báo Nhân dân năm 2011, 2012 / Báo Nhân dân. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 295tr.; 21cm

* Tóm tắt: Đề cập đến mọi lĩnh vực của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang được xã hội quan tâm như : bàn về mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường, ...

* Môn loại: 338.109597 / G460KH

- Phòng Đọc: DV 46291

- Phòng Mượn: MA 13178-13179
53/. NGUYỄN VĂN ĐÍNH. Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành / Nguyễn Văn Đính, Phạm Hồng Chương chủ biên; Nguyễn Văn Mạnh. - H. : Thống kê, 2000. - 256tr; 21x29cm

* Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản về công ty lữ hành. Hoạt động trung gian và mối quan hệ của công ty lữ hành với các nhà cung cấp sản phẩm du lịch, xây dựng các chương trình du lịch trọn gói, tổ chức quảng cáo, bán và thực hiện các chương trình du lịch. Quản lý chất lượng sản phẩm, môi trường chiến lược, chính sách

* Môn loại: 338.4 / GI-108TR

- Phòng Đọc: DL 12751
54/. ĐÀO NGỌC CẢNH. Lữ hành nội địa và quốc tế / Đào Ngọc Cảnh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2005. - 72tr.; 29cm

* Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về kinh doanh lữ hành và doanh nghiệp lữ hành, tổ chức xây dựng các chương trình du lịch, hoạt động bán và thực hiện các chương trình du lịch

* Môn loại: 338.4 / L550H

- Phòng Đọc: DL 12757
55/. NGUYỄN ĐÌNH HOÈ. Du lịch bền vững / Nguyễn Đình Hoè, Vũ Văn Hiếu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. - 186tr; 21x29cm

* Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề về mối quan hệ giữa du lịch và môi trường. Khái niệm, nguyên tắc, chính sách của du lịch bền vững, du lịch bền vững ở những vùng sinh thái nhạy cảm như du lịch miền núi, du lịch ven biển, du lịch sinh thái

* Môn loại: 338.409597 / D500L

- Phòng Đọc: DL 12756
56/. VÕ THỊ THANH LỘC. Giáo trình phân tích chuỗi giá trị sản phẩm : ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp / Biên soạn : Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Phú Son. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 129tr.; 24cm

* Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị; thị trường và nối kết thị trường; các Module của hệ thống chuỗi giá trị; các phương pháp phân tích chuỗi giá trị sản phẩm; phân tích SWOT toàn chuỗi ngành hàng và lợi thế cạnh tranh; các chiến lược nâng cấp và hỗ trợ nâng cấp chuỗi giá trị

* Môn loại: 338.5 / GI-108TR

- Phòng Đọc: DL 12765
57/. CAO THUÝ XIÊM. Kinh tế học vi mô : Lý thuyết - Bài tập - Thực hành / Cao Thúy Xiêm chủ biên, Nguyễn Thị Kim Chi, Hoàng Thanh Tuyền. - H. : Tài chính, 2012. - 327tr.; 21cm

* Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cốt lõi của kinh tế học vi mô, các thuật ngữ then chốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, các câu hỏi ôn tập và các dạng bài tập ôn luyện

* Môn loại: 338.5 / K312T

- Phòng Đọc: DV 46282

- Phòng Mượn: MA 13165-13166
58/. CAO THUÝ XIÊM. Kinh tế học vi mô / Cao Thuý Xiêm chủ biên, Tạ Thị Lệ Yên, Nguyễn Thị Tường Anh, Hoàng Thanh Tuyền. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 278tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về kinh tế học. Trình bày kiến thức cơ bản về cầu và cung, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết hành vi người sản xuất, cấu trúc thị trường, thị trường yếu tố sản xuất, vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

* Môn loại: 338.5 / K312T

- Phòng Đọc: DV 46283

- Phòng Mượn: MA 13167-13168
59/. QUÝ LONG. Bản lĩnh người lính trong thời chiến và trong kinh doanh / Quý Long, Kim Thư sưu tầm và biên soạn. - H. : Lao động, 2013. - 443tr.; 27cm

* Tóm tắt: Giới thiệu những cực chiến binh làm kinh tế giỏi, những quân nhân làm nhiệm vụ phát triển kinh tế và những gương mặt doanh nhân tiêu biểu trong những năm gần đây.

* Môn loại: 338.7092 / B105L

- Phòng Đọc: DL 12824
60/. BRANSON, RICHARD. Richard Brason - Đường ra biển lớn : Tự truyện / Richard Branson; Dịch : Nghiêm Huyền, Chu Hồng Thắng, nhóm Micronet. - H. : Thế giới, 2012. - 659tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, kinh nghiệm kinh doanh và những thành công của Richard Brason

* Môn loại: 338.7092 / R302B

- Phòng Đọc: DV 46195

- Phòng Mượn: MA 13005
61/. Doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa / Lê Xuân Bá, Nguyễn Thị Luyến, Vũ Văn Phúc.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 415tr.; 21cm

* Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu cơ bản nhận thức về doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực trạng và vấn đề đặt ra trong việc tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước hiện nay cũng như quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước

* Môn loại: 338.709597 / D408NGH

- Phòng Đọc: DV 46226
62/. Chính sách phát triển của Vương quốc Anh sau suy thoái kinh tế toàn cầu 2008 và kinh nghiệm cho Việt Nam / Biên soạn : Đỗ Tá Khánh chủ biên, Nguyễn Bích Thuận, Trần Thị Thu Huyền.... - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 219tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh kinh tế và những vấn đề kinh tế xã hội, chính trị nổi bật của Vương quốc Anh sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Những điều chỉnh chính sách của Vương quốc Anh thời kì hậu khủng hoảng kinh tế và các bài học kinh nghiệm, giải pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Vương quốc Anh

* Môn loại: 338.942 / CH312S

- Phòng Đọc: DV 46184

- Phòng Mượn: MA 12997
63/. ĐẶNG MINH ĐỨC. Điều chỉnh chính sách phát triển của Cộng hoà Liên bang Đức sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu : Sách chuyên khảo / Đặng Minh Đức chủ biên; Trịnh Thị Hiền, Lê Vân Nga.... - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 302tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày những nhân tố tác động tới phát triển của Cộng hoà Liên bang Đức sau khủng hoảng tài chính và suy tháoi kinh tế toàn cầu. Phân tích những điều chỉnh chính sách phát triển của Đức nhằm ổn định nền kinh tế đất nước. Dự báo phát triển của Đức tác động đối với thế giới, khu vực và khả năng hợp tác với Việt Nam

* Môn loại: 338.943 / Đ309CH

- Phòng Đọc: DV 46177

- Phòng Mượn: MA 12990
64/. ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HOA. Khu kinh tế tự do : Thực tiễn phát triển ở Trung Quốc và ấn Độ : Sách chuyên khảo / Đặng Thị Phương Hoa. - H. : Khoa học xã hội, 2012. - 171tr.; 21cm

* Tóm tắt: Tìm hiểu thực tiễn của khu kinh tế tự do trên thế giới, cụ thể về thực tiễn phát triển khu kinh tế tự do ở Trung Quốc và Ấn Độ. Một số gợi ý khi phát triển khu kinh tế tự do

* Môn loại: 338.951 / KH500K

- Phòng Đọc: DV 46176

- Phòng Mượn: MA 12989

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI:

65/. Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - Thành thị ở Việt Nam hiện nay / Mai Ngọc Cường chủ biên; Biên soạn : Đỗ Đức Bình, Trịnh Duy Luân, .... - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 414tr.; 21cm

* Tóm tắt: Nêu lên tổng quan các chính sách xã hội đối với di dân - thành thị nói chung, chính sách đối với di dân nông thôn, thành thị ở Việt Nam nói riêng và kinh nghiệm của Hàn Quốc về việc thực hiện chính sách di dân nông thôn - thành thị

* Môn loại: 361.609597 / CH312S- Phòng Đọc: DV 46289

- Phòng Mượn: MA 13174-13175
66/. ĐINH CÔNG TUẤN. An sinh xã hội Bắc Âu trong cuộc khủng hoàng kinh tế toàn cầu và bài học cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đinh Công Tuấn, Đinh Công Hoàng. - H. : Khoa học Xã hội, 2013. - 275tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đến hệ thống an sinh xã hội ở các nước Bắc Âu; Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội ở một số nước Bắc Âu trong khủng hoàng (2008 - 2011) và dự báo triển vọng an sinh xã hội Bắc Âu trong tương lai, tác động và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

* Môn loại: 362.948 / A105S

- Phòng Đọc: DV 46186
67/. DƯƠNG MINH HÀO. Phòng chống tai nạn bất ngờ / Dương Minh Hào chủ biên; Lê Minh Trí, Hương Giang biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2013. - 298tr.; 21 cm. - (Kiến thức khoa học - xây dựng nông thôn mới)

* Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết cơ bản, biện pháp phòng tránh và sơ cứu, cấp cứu một số loại tai nạn mà con người thường gặp trong cuộc sống: khi tham gia giao thông, bệnh tật, thiên tai, trị an xã hội, trong cuộc sống thành thị và nông thôn...

* Môn loại: 363.1 / PH431CH

- Phòng Đọc: DV 46292

- Phòng Mượn: MA 13180-13181
68/. SAGA JUNICHI. Đời Yakuza : Vén màn bí ẩn thế giới ngầm Nhật Bản / Saga Junichi; Dịch : Hằng Hậu Lam, Thanh Hà. - H. : Lao động, 2013. - 367tr.; 24cm

* Tóm tắt: Tập hợp những mảnh hồi ức của một trùm yakuza về thế giới ngầm trong xã hội Nhật Bản những năm đầu thế kỉ 20

* Môn loại: 364.106 / Đ462Y

- Phòng Đọc: DV 46232

370. GIÁO DỤC HỌC:

69/. STIGLER, JAMES W.. Lỗ hổng giảng dạy = The teaching gap / James W. Stigler, James Hiebert; Phan Minh Toàn Thư, Lê Thị Cẩm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 242tr.; 21cm. - (Tủ sách phát triển giáo dục)

* Tóm tắt: Chia sẻ những ý tưởng hay nhất của các nhà giáo tầm cỡ toàn cầu nhằm cải thiện hiệu quả giáo dục trong lớp học

* Môn loại: 370.1 / L450H- Phòng Đọc: DV 46190

- Phòng Mượn: MA 13000
70/. WOOD, JOHN. Rời Microsoft để thay đổi thế giới = Leaving Microsoft to change the world / John Wood; Trần Lê dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 439tr.; 21cm

* Tóm tắt: Viết về những hoạt động của John Wood - Một chuyên gia trong tập đoàn Microsoft đã thành lập nên tổ chức Room to read và xây dựng nên hàng nghìn trường học ở các quốc gia trên thế giới với công việc đầy tâm huyết của ông

* Môn loại: 370.6 / R462M

- Phòng Đọc: DV 46229

- Phòng Mượn: MA 13043-13044
71/. BUZAN, TONY. Bản đồ tư duy cho trẻ thông minh - Bí quyết học giỏi ở trường = Mind maps for kids: An introduction - The shortcut to success at school / Tony Buzan; Hoài Nguyên biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 117tr.; 26cm

* Tóm tắt: Hướng dẫn cách lập bản đồ tư duy, tác dụng của bản đồ tư duy, ứng dụng bản đồ tư duy vào các môn học cũng như trong các bài kiểm tra, các kì thi và hoạt động khác

* Môn loại: 371.3 / B105Đ

- Phòng Đọc: DL 12806

- Phòng Mượn: MA 13155
73/. BUZAN, TONY. Bản đồ tư duy cho trẻ thông minh - Các kỹ năng học giỏi = Mind maps for kids - Study skills / Tony Buzan; Hoài Nguyên biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 117tr.; 26cm

* Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ làm quen với bản đồ tư duy, cách thức lập một bản đồ tư duy, ứng dụng bản đồ tư duy vào các môn học, phương pháp giải toả căng thẳng cũng như làm bài thi dựa vào bản đồ tư duy

* Môn loại: 371.3 / B105Đ

- Phòng Đọc: DL 12807

- Phòng Mượn: MA 13156
74/. BUZAN, TONY. Bản đồ tư duy cho trẻ thông minh - Tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung = Mind maps for kids - Max your memory and concentration / Tony Buzan; Hoài Nguyên biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 117tr.; 26cm

* Tóm tắt: Sách giúp các em học sinh ghi nhớ lâu mọi điều, dễ dàng tiếp thu các thông tin số liệu và công thức, tăng cường khả năng tập trung và niềm yêu thích học tập...

* Môn loại: 371.3 / B105Đ

- Phòng Đọc: DL 12808

- Phòng Mượn: MA 13157
75/. PHƯƠNG THÙY. Kể chuyện gương hiếu học / Phương Thùy, Hoàng Trang biên soạn, tổng hợp. - H. : Văn học, 2012. - 199tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc những câu chuyện kể về những tấm gương hiếu học ở khắp nơi trên thế giới qua đó bạn đọc có thể học hỏi thái độ cũng như là khả năng học tập của những người nổi tiếng và người có nhiều đóng góp cho nhân loại

* Môn loại: 371.3 / K250CH

- Phòng Đọc: DV 46235

- Phòng Mượn: MA 13051
76/. VŨ THỊ QUỲNH MAI. Các phương pháp học tập hiệu quả nhất / Vũ Thị Quỳnh Mai biên soạn. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 299tr.; 21 cm. - (Học tập suốt đời)

* Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết chia sẻ về những phương pháp học tập hiệu quả, kĩ năng thi cử và phương pháp đọc sách dành cho các em học sinh

* Môn loại: 371.3028 / C101PH

- Phòng Đọc: DV 46230

- Phòng Mượn: MA 13045
77/. Chương trình đào tạo (chương trình chi tiết) đào tạo giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo học chế tín chỉ ngành giáo dục mầm non. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 377tr.; 27cm

* Tóm tắt: Giới thiệu nội dung chương trình đào tạo giáo viên trung cấp chuyên nghiệp ngành mầm non theo học chế tín chỉ; phương pháp giảng dạy; đề cương môn học; các học phần tự chọn...

* Môn loại: 372.11 / CH561TR

- Phòng Đọc: DL 12810
78/. ĐỖ NHẬT NAM. Những con chữ biết hát : "Công thức" học tập của cậu bé yêu thích con chữ / Đỗ Nhật Nam. - H. : Lao động, 2013. - 316tr.; 19cm

* Tóm tắt: Chia sẻ phương pháp để có được niềm vui trong học tập, đặc biệt trong việc học chữ và làm chủ ngôn ngữ

* Môn loại: 372.13028 / NH556C

- Phòng Đọc: DV 46560

- Phòng Mượn: MA 13191
79/. HỒ QUANG MINH. Giáo án mầm non - Hoạt động làm quen với chữ viết / Hồ Quang Minh, Trịnh Thị Thanh Hoa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 79tr.; 24cm

* Tóm tắt: Hướng dẫn mục đính, yêu cầu giảng dạy, cách chuẩn bị bài, chuẩn bị giáo cụ trực quan, phương pháp hoạt động trên lớp của giáo viên, của trẻ mầm non khi tiến hành bài học kết hợp với trò chơi, luyện tập làm quen với chữ viết

* Môn loại: 372.21 / GI-108A

- Phòng Đọc: DL 12772

- Phòng Mượn: MA 13134-13135
80/. ĐÀO QUANG TÁM. Giáo án mầm non - Hoạt động làm quen với toán học /

Đào Quang Tám, Nguyễn Thị Kim Thanh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2012. - 80tr.; 24cm

* Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cần thiết và hữu ích trong việc dạy toán cho trẻ 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi, 5 - 6 tuổi qua các trò chơi nhận biết hình khối, vị trí, phương hướng...

* Môn loại: 372.21 / GI-108A- Phòng Đọc: DL 12771

- Phòng Mượn: MA 13132-13133
81/. ĐỔNG THANH QUANG. Giáo án mầm non - Hoạt động làm quen với văn học / Đổng Thanh Quang, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 135tr.; 24cm

* Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cần thiết và hữu ích trong việc dạy học văn học cho trẻ 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi, 5 - 6 tuổi qua các tác phẩm văn học cụ thể

* Môn loại: 372.21 / GI-108A

- Phòng Đọc: DL 12773

- Phòng Mượn: MA 13136-13137
82/. LÊ MINH THANH. Giáo án mầm non - Hoạt động tạo hình / Lê Minh Thanh, Tạ Thị Mỹ Đức. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 87tr.; 24cm

* Tóm tắt: Hướng dẫn mục đích yêu cầu, chuẩn bị giáo cụ, đồ dùng và tiến trình dạy trẻ học môn tạo hình qua đất nặn, giấy, cắt dán, vẽ...

* Môn loại: 372.21 / GI-108A

- Phòng Đọc: DL 12774

- Phòng Mượn: MA 13138-13139
83/. NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ. Giáo án mầm non - khám phá môi trường xung quanh / Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Thị Lết. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 96tr.; 24cm

* Tóm tắt: Trình bày mục đích yêu cầu, những bài soạn hướng dẫn thực hiện giảng dạy cho trẻ từ 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi, 5 - 6 tuổi nhận biết môi trường xung quanh

* Môn loại: 372.21 / GI-108A

- Phòng Đọc: DL 12775

- Phòng Mượn: MA 13140-13141
84/. NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH. Giáo án mầm non - Thực hiện chương trình giáo dục mầm non trẻ 5-6 tuổi / Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 88tr.; 24cm

* Tóm tắt: Trình bày mục đích yêu cầu, những bài soạn hướng dẫn thực hiện giảng dạy cho trẻ 5 - 6 tuổi nhận biết môi trường xung quanh

* Môn loại: 372.21 / GI-108A

- Phòng Đọc: DL 12776

- Phòng Mượn: MA 13142-13143
85/. NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI. Giáo án tham khảo - Chương trình giáo dục nhà trẻ / Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2011. - 76tr.; 24cm

* Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung của chương trình giáo dục nhà trẻ. Giới thiệu giáo án tham khảo đối với các hoạt động của trẻ 6 - 18 tháng tuổi, 24 - 36 tháng tuổi và một số trò chơi phù hợp với trẻ thuộc lứa tuổi nhà trẻ

* Môn loại: 372.21 / GI-108A

- Phòng Đọc: DL 12777

- Phòng Mượn: MA 13144-13145
86/. KERR, CLARK. Các công dụng của đại học = The uses of the university / Clark Kerr; Tô Diệu Lan dịch; Nguyễn Xuân Cảnh viết lời dẫn nhập. - H. : Tri thức, 2013. - 450tr.; 20cm. - (Tủ sách phát triển giáo dục)

* Tóm tắt: ?Các công dụng của đại học? phản ảnh sự phát triển thần kì của đại học Hoa Kỳ trong thời kì cực thịnh của nó sau thế chiến thứ hai, với những ưu và khuyết điểm...

* Môn loại: 378 / C101C

- Phòng Đọc: DV 46191

- Phòng Mượn: MA 13001
87/. NGÔ VĂN HÀ. Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy và việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học hiện nay / Ngô Văn Hà. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 206tr.; 21cm

* Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy. Tình hình đội ngũ giảng viên đại học trong những năm đầu thế kỷ XXI và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học trong giai đoạn hiện nay

* Môn loại: 378.597 / T550T

- Phòng Đọc: DV 46290

- Phòng Mượn: MA 13176-13177

400. NGÔN NGỮ HỌC:

88/. NGUYỄN ĐỨC DÂN. Từ câu sai đến câu hay / Nguyễn Đức Dân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 434tr.; 20cm. - (Tiếng Việt giàu đẹp)

* Tóm tắt: Tìm hiểu nguyên nhân viết sai trong sử dụng tiếng Việt. Phân tích câu sai, câu hay. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến viết câu đúng - sai gồm: chính tả, dấu câu, từ và nghĩa, cú pháp, lô gích trong tiếng Việt, lời ít ý nhiều

* Môn loại: 495.922 / T550C- Phòng Đọc: DV 46297

- Phòng Mượn: MB 5151-5152
89/. LÝ TÙNG HIẾU. Ngôn ngữ - Văn hoá vùng đất Sài Gòn và Nam Bộ = Language - Culture in Saigon and Southern Vietnam / Lý Tùng Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 163tr.; 21cm

* Tóm tắt: Tìm hiểu về văn hoá Nam Bộ và tiếng Việt Nam Bộ. Giới thiệu về văn hoá Sài Gòn và tiếng Việt Sài Gòn. Trình bày những vấn đề về ngôn ngữ giao

tiếp của tiếng Việt Sài Gòn

* Môn loại: 495.9227 / NG454NG- Phòng Đọc: DV 46299

- Phòng Mượn: MB 5155-5156
500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC:

90/. HUYỀN TUẤN. Khoa học tự nhiên / Huyền Tuấn biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 283tr.; 21cm. - (Chinh phục đỉnh cao tri thức)

* Tóm tắt: Đề cập đến những bí ẩn liên quan đến các lĩnh vực kì quan tự nhiên, thời cổ đại, quân sự, động thực vật, văn hóa nghệ thuật, lịch sử, nhân vật lịch sử

* Môn loại: 500 / KH401H- Phòng Đọc: DV 46314

- Phòng Mượn: MC 4266-4267
91/. PHẠM QUỐC PHONG. Bồi dưỡng Hình học 12 : Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT và các kì thi quốc gia ; Dùng cho học sinh Ban khoa học Tự nhiên ôn luyện thi vào Đại học, Cao đẳng / Phạm Quốc Phong. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012. - 223tr.; 24cm

* Môn loại: 516.0076 / B452D- Phòng Mượn: MC 4204
92/. NGUYỄN PHÚ KHÁNH. Các dạng điển hình và phương pháp giải nhanh Hình học 12 : Dành cho thí sinh lớp 12 ôn tập và thi Đại học, Cao đẳng; Biên soạn theo nội dung và cấu trúc đề thi của Bộ GD &ĐT. Dành cho học sinh ban cơ bản và nâng cao / Nguyễn Phú Khánh, Nguyễn Tất Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 272tr.; 24cm

* Môn loại: 516.0076 / C101D- Phòng Mượn: MC 4198
93/. NGUYỄN TÀI CHUNG. Học tốt hình học 10 : Bồi dưỡng học sinh khá, giỏi và chuẩn bị luyện thi Đại học / Nguyễn Tài Chung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 266tr.; 24cm

* Môn loại: 516.0076 / H419T- Phòng Mượn: MC 4226
94/. NGUYỄN TÀI CHUNG. Học tốt hình học 12 : Bồi dưỡng học sinh khá, giỏi và luyện thi Đại học ; Phân loại và phương pháp giải. / Nguyễn Tài Chung, Đặng Phúc Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 309tr.; 24cm

* Môn loại: 516.0076 / H419T- Phòng Mượn: MC 4200
95/. NGUYỄN VĂN CHI. Phân loại và phương pháp giải các dạng toán hình học 10 : Biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Ngọc Khoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 103tr.; 24cm

* Môn loại: 516.0076 / PH121L- Phòng Mượn: MC 4231
96/. Phân loại và phương pháp giải hình học 12 : Dành cho học sinh lớp 12 ôn tập và nâng cao kiến thức ; Biên soạn theo nội dung sách giáo khoa của Bộ GD & ĐT / Nguyễn Anh Trường, Nguyễn Phú Khánh, Nguyễn Tấn Siêng, .... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 398tr.; 24cm

* Môn loại: 516.0076 / PH121LКаталог: DataLibrary -> Images
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 8/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 11/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 7/2015 (2) Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 10/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 07/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 10/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách văn họC – tháng 4/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 09/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 06/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 9/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ

tải về 301 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương