Thể DỤc và phưƠng pháp dạy học thể DỤCtải về 0.69 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.69 Mb.
1   2   3   4
  Навигация по данной странице:
 • Vũ Anh Hoa

Vũ Anh Hoa

HỌC PHẦN


THỰC HÀNH CÔNG TÁC ĐỘI

VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

I. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC:

1. Ninh Duy Hùng

Chức danh, học hàm, học vị : Giảng viên ; Đại học Đoàn Đội

Ngành đư­ợc đào tạo : Tâm lý Giáo dục chuyên ngành Công tác Đội

Địa chỉ liên hệ : Giảng viên Khoa GDTC - N - H

Điện thoại : 0915127696

Email : hungdoicdspnghean@gmail.com

2. Nguyễn Văn Ngọc

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên; Thạc sĩ Lịch sử

Ngành được đào tạo: Lịch sử

Địa chỉ liên hệ : Giảng viên Khoa GDTC - N - H

II. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC:

1. Mã học phần: 610.16

2. Loại học phần: Bắt buộc

3. Dạy ở các ngành: Đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ Cao đẳng

4. Số tín chỉ: 02 (30 tiết). Trong đó:

Lý thuyết: 08 tiết

Thực hành: 20 tiết

Kiểm tra: 02 tiết

5. Điều kiện tiên quyết

Đã đ­ược học về Tâm lý học, Giáo dục học và Phương pháp công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

6. Mục tiêu của môn học

a. Kiến thức:

- Có những hiểu biết về chuyên môn và nghiệp vụ công tác Đội TNTP, nhận thức được tầm quan trọng của nó trong việc giáo dục rèn luyện đội viên

- Nhận thức và xác định đúng vị trí, vai trò và nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học.

- Nắm được các hình thức và nội dung tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Những con đường chủ yếu để thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Quy trình tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

b. Kỹ năng:

- Có kỹ năng thực hành, hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội, phương pháp công tác Đội và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục Đội TNTP trong trường học.Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác Đội.

- Biết kết hợp hoạt động Đội với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động nghệ thuật, thể dục thể thao khác.

- Biết phân tích và đánh giá đúng các thông tin trình bày trong giáo trình.

- Vận dụng tốt các quy trình tổ chức các loại hình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

c. Thái độ:

- Nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác Đội TNTP ở trường học, nâng cao lòng yêu người, yêu nghề.

- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tính năng động, sáng tạo, góp phần làm phong phú lành mạnh đời sống tinh thần của sinh viên, xây dựng tình cảm nghề nghiệp, quý mến, gần gũi thiếu nhi, là tấm gương cho thiếu nhi noi theo.

- Thể hiện thái độ hợp tác, tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác trong việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Hình thành nhu cầu, hứng thú, tích cực, năng động, sáng tạo tìm tòi các hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thích hợp với lứa tuổi học sinh

7. Tóm tắt nội dung môn học

Học phần bao gồm các vấn đề về Đội; Kỹ năng tổ chức và hướng dẫn thiếu nhi thực hiện Nghi thức, hát múa, trò chơi, sinh hoạt sao nhi đồng và Hoạt động giáo dục NGLL.

8. Nội dung chi tiết môn học

Chư­ơng 1. Thực hành công tác Đội – Sao 15 tiết (14t TH; 1t KT)

1. Kỹ năng tổ chức và h.dẫn thiếu nhi thực hiện Nghi thức Đội (4t TH)

a. Kỹ năng thực hiện nghi thức (2t TH)

b. Kỹ năng tổ chức và hư­ớng dẫn thiếu nhi thực hiện Nghi thức (2t TH)

2. Kỹ năng tổ chức và hư­ớng dẫn hát, múa thiếu nhi (4t TH)

a. Tổ chức cho thiếu nhi hát, múa (2t TH)

b. H­ướng dẫn thiếu nhi hát múa (2t TH)

3. Kỹ năng tổ chức và h­ướng dẫn trò chơi cho thiếu nhi (4t TH)

a. Thiết kế trò chơi (2t TH)

b. Tổ chức và hư­ớng dẫn trò chơi (2t TH)

4. Mô hình sinh hoạt Sao nhi đồng (2t TH)

Xem băng hình

- Kỹ năng tổ chức và hư­ớng dẫn nhi đồng sinh hoạt

- Mô hình sinh hoạt Sao nhi đồng

* Kiểm tra 1 tiết

Chương 2. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 15 tiết (8tLT; 6t TH; 1t KT)

1.Vị trí, vai trò, nh.vụ của h.động giáo dục NGLL ở trường TH (2t LT)

a. Khái niệm

b. Vị trí vai trò của h.động giáo dục NGLL trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục ở trường TH (1t LT)

c. Nhiệm vụ của hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học (1t LT)

2. N.dung và h.thức chủ yếu th.hiện h.động GD NGLL ở trường TH (4t LT)

a. Tìm hiểu những nội dung chủ yếu của HĐGD NGLL (1t LT)

b. Các con đường tổ chức hoạt động GD NGL (3t LT)

3.Quy trình tổ chức các hoạt động Giáo dục NGLL và thực hành tổ chức một hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 tiết (2t LT; 6t TH; 1t KT)

a. Quy trình tổ chức (01 tiết)

b. Thực hành đặt tên các HĐGD NGLL và xác định yêu cầu giáo dục của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (02 tiết)

c. Thực hành xây dựng nội dung và xác định hình thức tổ chức HĐGD NGLL (01 tiết)

d. Thực hành các công việc chuẩn bị cho một HĐGD NGLL (01 tiết)

e. Thực hành những kỹ năng tổ chức các hoạt động GD NGLL 2(01,01) tiết

f. Thực hành đánh giá hoạt động và tổ chức rút kinh nghiệm sau khi thực hiện HĐGD NGLL (1/2 tiết)

g. Thực hành sưu tầm những tài liệu hỗ trợ việc tổ chức HĐGD NGLL (1/2 t)

Kiểm tra 1 tiết

9. Học liệu

a. Học liệu bắt buộc:

1. Nguyễn Minh Quang; Ngô Tấn Tạo; Trương Mgọc Thời. “Phương pháp tổ chức công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh”. Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội 2006. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên tiểu học.

2. ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao, Nguyễn Tuấn Phương, Chu Thị Minh Tâm - "Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp". Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học. Nhà xuất bản Giáo dục, 2006.

b. Học liệu tham khảo:

1. Phạm Đình Nghiệp - Vũ Hữu ích - Ngô Quang Quế - Trần Quốc Thành - Trần Như Tĩnh, “Lý luận và phương pháp công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh” - Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 1998.

2. Đặng Vũ Hoạt - Nguyễn Dục Quang - Đỗ Trọng Vân. “Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trư­ờng tiểu học”. Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.

3. “Hoạt động giáo dục NGLL ở trư­ờng tiểu học”. Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội 1994

4. “Công tác giáo dục NGLL ở tr­ường tiểu học”. Trư­ờng ĐHSP Hà Nội xuất bản 1995

5. Lưu Thu Thuỷ(Chủ biên) - Lê Thị Tuyết Mai - Ngô Quang Quế - Bùi Sĩ Tụng. “Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh các lớp 4,5”. Nhà xuất bản Giáo dục - 2010

6. “Chương trình rèn luyện phụ trách Đội”. NXB Thanh niên, Hà Nội 2003

7. “Chương trình rèn luyện đội viên” . Nhà xuất bản Thanh niên. 1993

10. Hình thức tổ chức dạy học

a. Lịch trình chung


Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học học phần

Lên lớp

Chuẩn bị của SV

Tổng

Thuyết


Thực hành

Kiểm

tra


Chương 1
14

1

15

30

Chương 2

8

6

1

15

30

Cộng

8

20

2

30

60

b. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể

Tuần

H.thức

t.chức


Yêu cầu SV chuẩn bị

Nội dung chính

Th.gian

Đ.điểm


1

Thực hành

Tr.phục, kh.quàng đỏ, trống, cờ Đội

Chương 1.

1. Kỹ năng tổ chức và thực hiện nghi thức2t S.bãi

Chuẩn bị của sinh viên (4 tiết Ở nhà)

2

Thực hành

Tr.phục, kh.quàng đỏ, trống, cờ Đội

1. Kỹ năng tổ chức và thực hiện nghi thức

2t S.bãi

Chuẩn bị của sinh viên (4 tiết Ở nhà)

3

Thực hành


Trang phục, khăn quàng đỏ,

2. Kỹ năng tổ chức và hướng dẫn hát múa TN

2t S.bãi

Chuẩn bị của sinh viên (4 tiết Ở nhà)

4

Thực hành

Trang phục, khăn quàng đỏ,

2. Kỹ năng tổ chức và hướng dẫn hát múa TN

2t S.bãi

Chuẩn bị của sinh viên (4 tiết Ở nhà)

5

Thực hành

Trang phục, khăn quàng đỏ,

3. Kỹ năng tổ chức và hướng dẫn Trò chơi TN

2t S.bãi

Chuẩn bị của sinh viên (4 tiết Ở nhà)

6

Thực hành

Trang phục, khăn quàng đỏ,

3. Kỹ năng tổ chức và hướng dẫn Trò chơi TN

2t S.bãi

Chuẩn bị của sinh viên (4 tiết Ở nhà)

7

Thực hành

Trang phục, băng hình, máy chiếu

4. Mô hình sinh hoạt sao nhi đồng

2t Ở lớp

Chuẩn bị của sinh viên (4 tiết Ở nhà)

8

Kiểm tra

Tr.phục, kh.quàng đỏ, trống, cờ Đội

Nghi thức, hát múa, trò chơi thiếu nhi

1t S.bãi

Lý thuyết

Đọc tài liệu (1,2)

Chương 2.

1. Vị trí vai trò của hoạt động giáo dục NGLL1t Ở lớp

Chuẩn bị của sinh viên (4 tiết Ở nhà)

9

Lý thuyết

Đọc tài liệu (1,2)

Nhiệm vụ của hoạt động giáo dục NGLL

1t Ở lớp

Lý thuyết

Đọc tài liệu (3,4)

2. Tìm hiểu nội dung hình thức của HĐGD NGLL

1t Ở lớp

Chuẩn bị của sinh viên (4 tiết Ở nhà)

10

Lý thuyết


Đọc tài liệu (2,3)

Tìm hiểu các con đường tổ chức HĐGD NGLL

2t Ở lớp

Chuẩn bị của sinh viên (4 tiết Ở nhà)

11

Thực hành

Lập nhóm thực hành

Tìm hiểu các con đường tổ chức HĐGD NGLL

1t Ở lớp

Lý thuyết

Đọc tài liệu (5)

3. Quy trình tổ chức hoạt động giáo dục NGLL

1t Ở lớp

Chuẩn bị của sinh viên (4 tiết Ở nhà)

12

Thực hành

Lập nhóm TL

Đặt tên và xác định yêu cầu giáo dục của HĐ

2t Ở lớp

Chuẩn bị của sinh viên (4 tiết Ở nhà)

13

Thực hành

Lập nhóm TL

Xây dựng nội dung và hình thức hoạt động

1t Ở lớp

Thực hành

Lập nhóm TL

Công tác chuẩn bị cho hoạt động

1t Ở lớp

Chuẩn bị của sinh viên (4 tiết Ở nhà)

14

Lý thuyết

Đọc tài liệu (6,7)

Kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục NGLL

1t Ở lớp

Thực hành

Lập nhóm TL

Kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục NGLL

1t Ở lớp

Chuẩn bị của sinh viên (4 tiết Ở nhà)

15

Thực hành

Lập nhóm TL

Đánh giá rút kinh nghiệm khi kết thúc HĐ và Sưu tầm tài liệu

1t Ở lớp

Kiểm tra

Giấy làm bài

Hoạt động GD NGLL

1t Ở lớp

Chuẩn bị của sinh viên (4 tiết Ở nhà)

11. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

- Tham gia học tập trên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực tham gia thảo luận

- Tích cực tham gia thực hành nhóm, thực hành cá nhân

- Có ý thức tự nghiên cứu tài liệu theo hướng dẫn, thường xuyên tự thực hành tập luyện cá nhân, nhóm, tổ để rèn luyện các kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội

- Nghiên cứu đầy đủ về Điều lệ Đội và các tài liệu liên quan như: Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em; Công ước quốc tế về quyền trẻ em, sách nghiệp vụ Đội.

- Sinh viên cần có dụng cụ học tập như: Trang phục, Khăn quàng đỏ, trống, cờ Đội, sách Điều lệ Đội, sổ tay đội viên....

- Nắm vững những vấn đề cơ bản về Đội TNTP, có kỹ năng tổ chức và thực hiện các hoạt động Đội và hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp

- Có kỹ năng tổ chức thực hiện công tác giáo dục NGLL.

- Tiêu chuẩn khác: Có khả năng phối hợp, vận động các lực lượng giáo dục (Gia đình, nhà trường, xã hội ) tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục học sinh Tiểu học.

- Kiểm tra giữa học phần và thi học phần: đầy đủ và đạt yêu cầu trở lên

12. Ph­ương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

* Hình thức kiểm tra - đánh giá:

- Kiểm tra giữa học phần (02 bài ): Đạt yêu cầu trở lên.

- Thi kết thúc học phần: Không thi

* Tiêu chí đánh giá: Theo quy chế, quy định như sau:

(Chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân) Gồm:


 • Hệ số 1: Bao gồm

+ Điểm chuyên cần, đánh giá nhận thức và thái độ tham gia học tập, thảo luận

 • Hệ số 2: Bao gồm

+ Điểm kiểm tra thường xuyên, mỗi tín chỉ ít nhất 01 con điểm

+ Điểm đánh giá phần thực hành (đối với học phần có cả lý thuyết và thực hành)

+ Điểm tiểu luận (Nếu có)


 • Điểm thi kết thúc học phần: Không thi

 • Tính điểm học phần như sau:

[Điểm hệ số 1 + (TB cộng các điểm hệ số 2) x 2] : 3

 • Cách cho điểm chuyên cần:

+ Nghỉ học 1 tiết:

 • Không có lý do: trừ 0,8 điểm

 • Có lý do: trừ 0,3 điểm

TRƯỞNG KHOA
Vũ Anh Hoa

HỌC PHẦN


MỸ thuẬt và phương pháp dẠy hỌc

I. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1. Họ và tên: Phan Hồng Ngọc

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

Ngành được đào tạo: Sư phạm Mỹ thuật

Địa chỉ liên hệ: phường Lê Mao, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 091 262 778; Email: Phanngoc2603@gmail.com

2. Họ và tên: Lê Anh Tuấn

Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân

Ngành được đào tạo: Sư phạm Mỹ thuật

Địa chỉ liên hệ: Khối 1, thị trấn Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Điện thoại: 0902278677 Email: leanhtuan.cdspna@gmail.com

3. Họ và tên: Hoàng Thị Hà

Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân

Ngành được đào tạo: Sư phạm Mỹ thuật

Địa chỉ liên hệ: Khối Tân Thành, phường Lê Mao, TP. Vinh, NA

Điện thoại: 0906141101 Email: hanghean1980@gmail.com

II. Thông tin chung về môn học 1. Mã học phần: 610.17

 2. Loại học phần: Bắt buộc

 3. Dạy ở các ngành: CĐSP Tiểu học.

 4. Số tín chỉ: 3 (45 tiết). Trong đó:

- Lý thuyết: 10 tiết

- Thực hành: 22 tiết

- Tập dạy: 10 tiết

- Kiểm tra 3 tiết

- Chuẩn bị của sinh viên: 90 tiết

- Hướng dẫn tự học: ~ 22 tiết 1. Môn học tiên quyết: Không

 2. Mục tiêu môn học

a. Kiến thức: Sinh viên tìm hiểu phương pháp vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, thường thức Mỹ thuật và phương pháp dạy học các phân môn Mỹ thuật ở trường tiểu học.

b. Kỹ năng: Sinh viên vẽ được một số bài vẽ theo mẫu, trang trí, vẽ tranh đơn giản và biết phân tích được sơ lược về các tác phẩm Mỹ thuật, tranh vẽ của thiếu nhi. Sinh viên có kiến thức về PPDH Mỹ thuật ở trường tiểu học và khả năng dạy học Mỹ thuật ở trường tiểu học.

c. Thái độ: Hoàn thiện tình cảm đối với vẻ đẹp với vẻ đẹp thiên nhiên và con người. Yêu mến bộ môn Mỹ thuật và có ý thức giáo dục thẩm mỹ cho học sinh.


 1. Tóm tắt nội dung môn học

Giới thiệu phương pháp vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh và chương trình Mỹ thuật ở trường tiểu học. Thực hành các bài tập đơn giản về các phân môn mỹ thuật. Biết cách chuẩn bị cho giờ dạy Mỹ thuật, tập dạy các phân môn Mỹ thuật THCS

 1. Nội dung chi tiết môn học

Chương 1. Giới thiệu chương trình Mỹ thuật. 5 tiết (5t LT)

 1. Vị trí, mục tiêu và quan điểm ch.trình môn Mỹ thuật ở trường Tiểu học.

 2. Nội dung chương trình Mỹ thuật tiểu học.

 3. Các phương pháp dạy môn mỹ thuật ở trường tiểu học

 4. Quy trình thiết kế bài giảng Mỹ thuật ở trường Tiểu học

Chương 2. Vẽ theo mẫu 7 tiết (1t LT; 6t TH) Hướng dẫn tự học ~ 6 tiết

 1. Khái niệm vẽ theo mẫu

 2. Phương pháp vẽ theo mẫu

 3. Thực hành vẽ theo mẫu

Chương 3. Vẽ trang trí. 7 tiết (1t LT; 6t TH) Hướng dẫn tự học ~ 6 tiết

 1. Khái niệm vẽ trang trí

 2. Phương pháp vẽ trang trí

 3. Thực hành vẽ trang trí

Kiểm tra 1 tiết

Chương 4. Vẽ tranh, tập nặn và tạo dáng. 9 tiết (1t LT; 8t TH) HD tự học ~ 8 tiết 1. Khái niệm vẽ tranh, tập nặn và tạo dáng

 2. Phương pháp vẽ tranh, tập nặn và tạo dáng

 3. Thực hành vẽ tranh, tập nặn và tạo dáng

Chương 5. Thường thức Mỹ thuật. 4 tiết (2t LT; 2t TH) HD tự học ~ 2 tiết

 1. Khái niệm Thường thức Mỹ thuật

 2. Ngôn ngữ hội họa

 3. Phương pháp Phân tích tranh

 4. Thực hành phân tích tranh thiếu nhi.

Kiểm tra 1 tiết

Chương 6: Tập giảng 10 tiết (10t TH) 1. Thiết kế bài giảng, và làm đồ dùng dạy học các phân môn

 2. Tập giảng các phân môn của chương trình Mỹ thuật Tiểu học

Kiểm tra 1 tiết

9. Học liệu

a. Học liệu bắt buộc

1. Nguyễn Quốc Toản - Mỹ thuật và phương pháp GD Mỹ thuật, NXB Văn hóa - 2002

b. Học liệu tham khảo:

1. Đàm Luyện, Triệu Khắc Lễ, Nguyễn Hữu Hạnh, Đỗ Thuật, Nguyễn Quốc Toản Chương trình Mỹ thuật Tiểu học - Bộ Giáo dục - NXB GD, 2002

2. Phan Hồng Ngọc - Giáo trình Lý luận và phương pháp dạy học Mỹ thuật, Đề tài NCKH cấp trường, 2009

3. Bước đầu học vẽ. – Nguyễn Văn Tỵ - NXB VH - 1988

4. SGK,SGV Mỹ thuật Tiểu học – Nhiều tác giả - NXB Giáo dục, 1998

5. Tiếp xúc với nghệ thuật – Nhiều tác giả - NXB Mỹ thuật - 2009

10. Hình thức tổ chức dạy học

a. Lịch trình chung:Nội dung

Lên lớp

Tổng

Ch.bị của SV

HD

tự học


Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Chương 1. Giới thiệu ch.trình Mỹ thuật.

5


10
Chương 2. Vẽ theo mẫu

1

614

6

Chương 3. Vẽ trang trí

1

6

1

8

16

6

Chương 4. Vẽ tranh, tập nặn và tạo dáng

1

8
9

18

8

Chương 5. Thường thức Mỹ thuật

2

2

1

5

10

2

Chương 6. Tập giảng
10

1

11

22
Tổng

10

32

3

30

60

22

b. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể

Tuần

H.thức

t.chức


Yêu cầu SV

chuẩn bị


Nội dung chính

T.gian

Đ.điểm


1

Lý thuyết


G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Chương 1.

 1. Vị trí, mục tiêu và quan điểm chương trình môn Mỹ thuật ở trường Tiểu học.

 2. N.dung ch.trình Mỹ thuật TH.

 3. Các phương pháp dạy môn mỹ thuật ở trường tiểu học

3t P.học

Ch.bị của SV

Nghiên cứu: MT và PPDH HL [1]. Đọc TLTK [3],[4], Chương 1: Giới thiệu ch.trình Mỹ thuật

6t T.viện

Ở nhà


2

Lý thuyết


G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]


Chương 1.

3. Các PPDHmôn mỹ thuật ở trường tiểu học (tiếp)

4. Quy trình thiết kế bài giảng Mỹ thuật ở trường Tiểu học


2t P.học

Lý thuyết


G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]


Chương 2.Vẽ theo mẫu

 1. Khái niệm vẽ theo mẫu

 2. Phương pháp vẽ theo mẫu

 3. Thực hành vẽ theo mẫu

1t P.học

Ch.bị của SV

Nghiên cứu: MT và PPDH HL [1]. Đọc TLTK [3],[4] Chương 1: Giới thiệu chương trình Mỹ thuật, Chương 2: Vẽ theo mẫu

6t T.viện

Ở nhà


3

Thực hành

G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Bài 1. Mẫu đơn: Khối lập phương. Khuôn khổ: 30 x 40 cm, chất liệu: bút chì

3t P.học

HD

tự học


G. trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Bài 2. Mẫu đơn: Khối cầu. Khuôn khổ: 30 x 40 cm, chất liệu: bút chì

P.học

Ch.bị của SV

Nghiên cứu: MT và PPDH HL [1]. Đọc TLTK [3],[4] Bài 3: Mẫu ghép: Khối trụ và quả cam. K. khổ: 30 x 40 cm, chất liệu: bút chì

6t T.viện

Ở nhà


4

Thực hành


G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Bài 4. Mẫu ghép: khối hộp vuông và quả cam. Khuôn khổ: 30 x 40 cm, chất liệu: bút chì

3t P.học

HD

tự học


G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Bài 5. Vẽ màu: Khối trụ và quả cam. Khuôn khổ: 30 x 40 cm, chất liệu: Màu SV tự chọn

P.học

Ch.bị của SV

Nghiên cứu: MT và PPDH HL [1]. Đọc TLTK [3],[4] Bài 6: Vẽ màu: Lọ hoa (ba bông cúc vàng) và quả cà chua. Khuôn khổ: 30 x 40 cm, chất liệu: Màu SV tự chọn

6t T.viện

Ở nhà


5

Lý thuyết

Giáo trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Chương 3. Vẽ trang trí

 1. Khái niệm vẽ Trang trí

 2. Phương pháp vẽ Trang trí

 3. Thực hành vẽ trang trí

1t P.học

Thực hành

G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Bài 1. Tr.trí hình vuông có cạnh 20 cm. Chất liệu: Màu SV tự chọn

2t P.học

HD

tự học


G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Bài 2. Trang trí ứng dụng hình vuông có cạnh 20 cm. Chất liệu: Màu SV tự chọn

P. học

Ch.bị của SV

Nghiên cứu: MT và PPDH HL [1]. Đọc TLTK [3],[4]; Hoàn thiện bài 7 - Chương 2;

Chương 3: Vẽ trang trí; Hoàn thiện bài 2 Chương 36t T.viện

Ở nhà


6

Thực hành

G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Bài 3. Trang trí hình tròn đường kính 20 cm. C. liệu: Màu tựchọn

3t P.học

HD

tự học


G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Bài 4. Tr.trí ứng dụng hình tròn đ. kính 20 cm. C. liệu: Màu tự chọn

3t P.học

Ch.bị của SV

Nghiên cứu: MT và PPDH HL [1]. Đọc TLTK [3],[4] Bài 5: Trang trí đường diềm có chiều cao 8 cm dài 30 cm Chất liệu: Màu tự chọn

6t T.viện

Ở nhà


7

Thực hành

G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Bài 5. Trang trí ứng dụng đường diềm có chiều cao 8 cm dài 30 cm Chất liệu: Màu tự chọn

1t P.học

HD

tự học


G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Bài 5. Trang trí ứng dụng đường diềm có chiều cao 8 cm dài 30 cm Chất liệu: Màu tự chọn

P.học

Kiểm tra

Ôn tập

Nội dung Chương 1,2,3

1t P.học

Lý thuyết

G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Chương 4.

 1. Kh.niệm v.tranh, tập nặn và tạo dáng

 2. PP vẽ tranh, tập nặn và tạo dáng

1t P.học

Ch.bị của SV

Nghiên cứu: MT và PPDH HL [1]. Đọc TLTK [3],[4] Hoàn thiện bài 5: Trang trí ứng dụng đường diềm. Chương 4: Vẽ tranh, tập nặn và tạo dáng.

6t T.viện

Ở nhà


8

Thực hành

G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Bài 1: Vẽ đề tài: Học tập khuôn khổ: 30cm x 40 cm. Chất liệu: Màu SV tự chọn.

3t P.học

HD

tự học


G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Bài 2: Vẽ đề tài: Lao động khuôn khổ: 30cm x 40 cm. Chất liệu: Màu SV tự chọn.

3t P.học

Ch.bị của SV

Nghiên cứu: MT và PPDH HL [1]. Đọc TLTK [3],[4] Bài 3: Vẽ đề tài: Tự do khuôn khổ: 30cm x 40 cm. Chất liệu: Màu SV tự chọn

6t T.viện

Ở nhà


9

Thực hành

G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Bài 4. Nặn các con vật và người quen thuộc bằng đất nặn

3t P.học

HD

tự học


G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Bài 5: Chép phù điêu theo ý thích. Bằng đất sét khuôn khổ: 15 x 20 cm

3t P.học

Ch.bị của SV

Nghiên cứu: MT và PPDH HL [1]. Đọc TLTK [3],[4] Bài 5 : Tập sáng tác một phù điêu nhỏ tự chọn 15cm x 15cm. Chất liệu: Đất nặn hoặc đất sét

6t T.viện

Ở nhà

10

10


Thực hành

G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Bài 8: Xé dán tranh phong cảnh Khuôn khổ: 30cm x 40 cm. Chất liệu: Giấy màu

2t P.học

HD

tự học


G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Bài 8: Xé dán tranh phong cảnh Khuôn khổ: 30cm x 40 cm. Chất liệu: Giấy màu

P.học

Lý thuyết

G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Chương 5. Thường thức Mỹ thuật

 1. Kh.niệm Thường thức Mỹ thuật

 2. Ngôn ngữ hội họa

1t P.học

Ch.bị của SV

Nghiên cứu: MT và PPDH HL [1]. Chương 5: Thường thức Mỹ thuật Đọc TLTK [3],[4]

6t T.viện

Ở nhà


11

Lý thuyết

G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Chương 5. Thường thức Mỹ thuật

 1. Phương pháp phân tích tranh

1t P.học

Thực hành

G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Bài 1. Phân tích một số bức tranh của họa sỹ Việt Nam

2t P.học

HD

tự học


G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Bài 2. Tìm và phân tích một số tranh các họa sỹ thế giới

P.học

Ch.bị của SV

Nghiên cứu: MT và PPDH HL [1]. Đọc TLTK [3],[4] Ch. 5: Thường thức Mỹ thuật

Bài 2. Tìm và ph.tích một số tranh các họa sỹ thế giới6t T.viện

Ở nhà


12

Kiểm tra

G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Kiểm tra tín chỉ 2. (nội dung chương 4,5)

1t P.học

Thực hành

G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Chương 6. Tập giảng

 1. Thiết kế bài giảng, và làm đồ dung dạy học các phân môn

2t P.học

Ch.bị của SV

Nghiên cứu: MT và PPDH HL [1]. Đọc TLTK [3],[4] Thiết kế bài giảng, làm đồ dung dạy học các phân môn. Tập giảng theo nhóm

6t T.viện

Ở nhà


13

Thực hành

G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Tập giảng các phân môn Mỹ thuật Tiểu học

3t P.học

Ch.bị của SV

Nghiên cứu: MT và PPDH HL [1]. Đọc TLTK [3],[4] Thiết kế bài giảng, làm đồ dung dạy học các phân môn. Tập giảng theo nhóm

6t T.viện

Ở nhà


14

Thực hành

G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Tập giảng các phân môn Mỹ thuật Tiểu học

3t P.học

Ch.bị của SV

Nghiên cứu: MT và PPDH HL [1]. Đọc TLTK [3],[4] Thiết kế bài giảng, làm đồ dung dạy học các phân môn. Tập giảng theo nhóm

6t T.viện

Ở nhà


15

Thực hành

G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Tập giảng các phân môn Mỹ thuật Tiểu học

2t P.học

Kiểm tra

G.trình: Mỹ thuật và PPDH [1]

Kiểm tra tín chỉ 3: (nội dung chương 1,5)

1t P.học

Ch.bị của SV

Nghiên cứu: MT và PPDH HL [1]. Đọc TLTK [3],[4] Thiết kế bài giảng, làm đồ dung dạy học các phân môn. Tập giảng theo nhóm

6t T.viện

Ở nhà


11. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

   • Sinh viên cần đảm bảo đầy đủ các giờ giảng, giờ thực hành và các buổi tổ chức nhận xét, thảo luận dưới sự h­ướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế hiện hành. Tổ chức tự học theo nhóm để có kết quả nghiên cứu, thảo luận, thực hành tốt hơn.

   • Phải nghiên cứu chư­ơng trình cụ thể ở mục Học liệu. Ngoài học tập trên lớp, phải chăm chỉ nghiên cứu, thảo luận trong thực hiện bài tập để đạt chất lượng bài tập tốt nhất tại Thư viện, ở nhà, lớp thực hành và ở nhà..

   • Sinh viên đi học nghiêm túc, đầy đủ, đúng giờ, chuẩn bị bài tốt trước khi vào lớp, giờ học trên lớp phải tự giác học tập, có ý thức tìm tòi, sáng tạo, thảo luận tích cực, có chất lượng, hoàn thành bài đúng thời gian quy định.

12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

12.1. Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, ch.bị bài tốt và tích cực thảo luận, …)

- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân /tuần; bài tập nhóm /tháng; bài tập cá nhân/ học kỳ, …). Đọc trước các tài liệu đã cho ở mục Học liệu

- Hoạt động theo nhóm: SV tham gia làm bài tập nhóm đầy đủ, nghiêm túc. Tham gia tích cực trong các hoạt động nhóm trên lớp.

- Kiểm tra - đánh giá: Tham gia đầy đủ hai bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ

12.2. Tiêu chí đánh giá

- Thực hiện Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Áp dụng theo Quyết định 702/QĐ-CĐSP ngày 22 tháng 11 năm 2013 ban hành kèm theo Quy chế về đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên, học viên về hình thức thi học phần tại trường CĐSP Nghệ An:

+ Chuyên cần và ý thức học tập (HS 1): 10 điểm. Dựa trên các tiêu chí:

Nghỉ học không lý do: trừ 0,8 điểm/1 tiết, có lý do: trừ 0,3 điểm/1 tiết.

Ngoài việc trừ điểm do vắng học, giảng viên căn cứ vào tinh thần thái độ,ý thức học tập của sinh viên để hạ điểm chuyên cần của sinh viên.

+ Kiểm tra (HS2): Tham gia đầy đủ các bài thực hành trên lớp (Sinh viên phải tham gia đầy đủ các bài thực hành). Được thể hiện trong chương trình chi tiết. Giảng viên lựa chọn hai con điểm của hai trong các bài thực hành để làm điểm (HS2)

+ Cách tính điểm:

Điểm đánh giá bộ phận = (Điểm hệ số 1 + Điểm hệ số 2 x 2)/N

N = (Số con điểm hệ số 1 + số con điểm hệ số 2 x 2)

Điểm thi kết thúc học phần do khoa tổ chức thi, được dùng cùng với điểm đánh giá bộ phận để tính điểm học phần.

Điểm học phần = (Điểm đánh giá bộ phận +Điểm thi HP x 2)/3

(Điểm đánh giá bộ phận và điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn)
TRƯỞNG KHOA
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương