Thể DỤc và phưƠng pháp dạy học thể DỤCtải về 0.69 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.69 Mb.
  1   2   3   4
    Навигация по данной странице:
  • Vũ Anh Hoa

HỌC PHẦN

THỂ DỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỂ DỤC

I. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1. Họ và tên: Nguyễn Lương Lợi.

Chức danh: Trưởng khoa

Học vị: Thạc sĩ, Học hàm: GVC

Địa chỉ liên hệ: Khoa GDTC-NH

Điện thoại DĐ: 0962188607

Email: luongloi1957@gmail.com

2. Họ và tên: Nguyễn Văn Thành

Chức danh: Trưởng bộ môn Thể thao – Công tác Đội

Học vị: Thạc sĩ GDTC

Điện thoại: 0912590634

Email: thanh.nguyenvan888@gmail.com

II. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC

1. Mã học phần: 610.12.

2. Loại học phần: Bắt buộc.

3. Dạy ở các ngành: Khoa GDTH (hệ CĐ)

4. Số tín chỉ: 02 (30 tiết)

Trong đó: Lý thuyết: 22 tiết.

Thực hành: 4 tiết.

Thảo luận: 2 tiết

Kiểm tra: 2 tiết.

CB của sinh viên: 60

5. Môn học tiên quyết:

6. Mục tiêu môn học.

a. Kiến thức:

Trang bị cho SV hệ thống lý luận và phương pháp GDTC nói chung và GDTC trong trường tiểu học nói riêng

b. Kỹ năng.

Hình thành ở SV các năng lực phẩm chất nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng vận dụng tri thức đã học vào thực tiễn học tập nâng cao năng lực chuyên môn ở trường và trong quá trình giảng dạy thể dục cho học sinh TH sau này.

c.Hành vi, thái độ:

Giáo dục cho SV lòng yêu ngành, yêu nghề, tích cực, tự giác tìm tòi học tập, say mê thực hành nghề nghiệp để sau này khi ra trường làm tốt công tác GDTC và giảng dạy TDTT cho HS THCS

7. Tóm tắt nội dung môn học.

Học phần Phương pháp dạy học môn thể dục ở tiểu học gồm có 6 chủ đề:

Chương 1: Lý luận chung về GDTC cho HS phổ thông

Chương 2: Phương tiện GDTC

Chương 3: Các nguyên tắc GDTC

Chương 4: Phương pháp giảng dạy TDTT

Chương 5: Các phương pháp NCKH GDTC

Chương 6: Vệ sinh tập luyện TDTT

8. Nội dung chi tiết môn học.

Chương 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ GDTC CHO HS PHỔ THÔNG (4t LT)

Nội dung 1: Một số khái niệm cơ bản trong TDTT

Nội dung 2: Các quan điểm và nguyên tắc chung về p. triển TDTT

Nội dung 3: Mục đích, nhiệm vụ, GDTC và TT trường học. Chương trình TD ở tiểu học

Chương 2. PHƯƠNG TIỆN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3 tiết (2t LT; 1t TL)

Nội dung 1: Bài tập thể chất

Nội dung 2: Các yếu tố thiên nhiên và vệ sinh môi trường

Chương 3. CÁC NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC THỂ CHẤT  7 tiết (6t LT; 1t KT)

Nội dung 1: Các nguyên tắc: Tự giác tích cực, trực quan, hệ thống

Nội dung 2: Các nguyên tắc: Dễ tiếp thu và phù hợp với đặc điểm cá nhân; Tăng dần các yêu cầu.

Chương 4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TDTT 10 tiết (6t LT ; 4t TH)

Nội dung 1: Các PP trực quan và các PP sử dụng lời nói.

Nội dung 2: Các PP thực hiện BTTC

Nội dung 3: PP sửa chữa động tác sai trong giảng dạy TDTT

Nội dung 4: Phương pháp lên lớp giờ TD

Nội dung 5: Đổi mới phương pháp giảng dạy môn TD

Nội dung 6: Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy-học TD

Chương 5. CÁC PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TDTT 4 tiết (3t LT; 1t TL)

Nội dung 1: Kh.niệm, đ.điểm và các g.đoạn cơ bản của q.trình NCKH GDTC

Nội dung 2: Các phương pháp NCKH GDTC

Nội dung 3: Cấu trúc và tr.bày luận văn kh.học. Chọn đề tài NCKH GDTC

Xây dựng đề cương NCKH GDTC

Chương 6. VỆ SINH TẬP LUYỆN TDTT 2 tiết (1t LT; 1t KT)

1. Tầm quan trọng và các tiêu chuẩn vệ sinh về CS trường lớp.

2. Những yêu cầu về chế độ học tập, lao động và nghỉ ngơi của HS

9. Học liệu.

a. Học liệu bắt buộc.

[1] Nguyễn Viết Minh (chủ biên)- Đậu Bình Hương- Phương pháp dạy học thể dục và trò chơi vận động cho học sinh TH- NXB Giáo dục - 2007.

b. Học liệu tham khảo.

[2] Phạm Danh Tốn - Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất Nhà xuất bản TDTT-2004

10. Hình thức tổ chức dạy học.

a. Lịch trình chung.


Nội dung


Hình thức tổ chức dạy học

Lên lớp

Tổng

Ch.bị của SV

Lý thuyết

Thảo luận

Thực hành

Kiểm tra

Chương 1

4


4

8

Chương 2

2

13

3

Chương 3

61

7

14

Chương 4

6
4
10

20

Chương 5

3

14

8

Chương 6

11

2

4

Tổng

22

2

4

2

30

60

b. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể.

Tuần

H.thức

t.chức


Yêu cầu SV

chuẩn bị


Nội dung chính

Th.gian

Đ.điểm

1


L.thuyết

Giáo trình, vở ghi chép

Chương 1. Lý luận chung về GDTC cho HS phổ thông

2t Ph.học

Ch.bị của SV

Đọc tài liệu
4t Ở nhà

2

L.thuyết

Giáo trình, vở ghi chép

Chương 1. Lý luận chung về GDTC cho HS phổ thông

2t Ph.học


Th.luận

Câu hỏi, BT

Ch.bị của SV

Đọc tài liệu

4t Ở nhà

3

L.thuyết

Giáo trình, vở ghi chép

Chương 2. Phương tiện GDTC

2t Ph.học

Ch.bị của SV

Đọc tài liệu

4t Ở nhà

4

L.thuyết

Giáo trình, vở ghi chép

Chương 2. Phương tiện GDTC

Chương 3. Các nguyên tắc GDTC1t Ph.học

Th.luận

Câu hỏi, BT

1t Ph.học

Ch.bị của SV

Đọc tài liệu

4t Ở nhà

5

L.thuyết

Giáo trình, vở ghi chép

Chương 3. Các nguyên tắc GDTC

2t Ph.học

Ch.bị của SV

Đọc tài liệu

4t Ở nhà

6

L.thuyết

Giáo trình, vở ghi chép

Chương 3. Các nguyên tắc GDTC

2t Ph.học

Ch.bị của SV

Đọc tài liệu

4t Ở nhà

7

L.thuyết

Giáo trình, vở ghi chép

Chương 3. Các nguyên tắc GDTC


2t Ph.học

Ch.bị của SV

Đọc tài liệu

4t Ở nhà

8

L.thuyết

Giáo trình, vở ghi chép

Chương 4. Phương pháp giảng dạy TDTT

2t Ph.học

Ch.bị của SV

Đọc tài liệu

4t Ở nhà

9

L.thuyết

Giáo trình, vở ghi chép

Chương 4. Phương pháp giảng dạy TDTT


2t Ph.học

Ch.bị của SV

Đọc tài liệu

4t Ở nhà

10

L.thuyết

Giáo trình, vở ghi chép

Chương 4. Phương pháp giảng dạy TDTT

2t Ph.học

Ch.bị của SV

Đọc tài liệu

4t Ở nhà

11

Th.hành

Soạn giáo án

Chương 4. Phương pháp giảng dạy TDTT

2t Ph.học

Ch.bị của SV

Đọc tài liệu
4t Ở nhà

12

Th.hành

Soạn giáo án

Chương 4. Phương pháp giảng dạy TDTT

2t Ph.học

Ch.bị của SV

Đọc tài liệu

4t Ở nhà

13

Lý thuyết

Giáo trình, vở ghi chép

Chương 5. Các phương pháp NCKH GDTC

2t Ph.học

Ch.bị của SV

Đọc tài liệu

4t Ở nhà

14

L.thuyết

Giáo trình, vở ghi chép

Chương 5. Các phương pháp NCKH GDTC


2t Ph.học

Th. luận

Câu hỏi, BT

Ch.bị của SV

Đọc tài liệu

4t Ở nhà
15

L.thuyết

Giáo trình, vở ghi chép

Chương 6. Vệ sinh tập luyện TDTT

2t Ph.học

Ch.bị của SV

Đọc tài liệu

4t Ở nhà

11. Chính sách đối với người học và các yêu cầu khác của giảng viên.

- Có đủ tài liệu và đọc tài liệu trước giờ lên lớp

- Yêu cầu sinh viên tham gia học tập đảm bảo thời gian theo Quy chế

- Làm đủ các bài tập giảng viên giao cho và đạt yêu cầu

12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn học:

- Tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên dựa vào QĐ 40/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 01/8/2009 của Bộ trưởng BGDĐT, Quy định về đánh giá kết quả học tập của HSSV và tổ chức thi học phần kèm theo QĐ 702 QĐ-CĐSP ngày 22/11/2013 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An

- Điểm chuyên cần thực hiện theo Điều 2, mục 3.3 cách cho điểm chuyên cần (QĐ 702 QĐ-CĐSP ngày 01/8/2013 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An)

- Hình thức thi: Tự luận

- Tiêu chí đánh giá học phần:

Cách tính điểm học phần (chấm theo thang điểm 10 làm tròn số đến 1 chữ số thập phần) theo Quy chế 43/2006/QĐ/Bộ GD-ĐT

{[ Điểm hệ số 1 + (TB cộng các điểm hệ số 2) x 2]: 3 + Điểm thi kết thúc học phần x 2}: 3


TRƯỞNG KHOA

Vũ Anh Hoa

HỌC PHẦN


CẦU LÔNG

I. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1. Họ và tên: Nguyễn Lương Lợi.

Chức danh: Trưởng khoa

Học vị: Thạc sĩ, Học hàm: GVC

Địa chỉ liên hệ: Khoa GDTC-NH

Điện thoại DĐ: 0962188607 Email: luongloi1957@gmail.com

2. Họ và tên: Nguyễn Văn Thành

Chức danh: Trưởng bộ môn Thể thao – Công tác Đội

Học vị: Thạc sĩ GDTC

Điện thoại: 0912590634

Email: thanh.nguyenvan888@gmail.com

II. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC

1. Mã học phần: 610.14.

2. Loại học phần: Bắt buộc.

3. Dạy ở các ngành: Khoa GDTH (hệ CĐ) và CĐ tiểu học liên thông

4. Số tín chỉ: 01 (15 tiết), trong đó:

- Lý thuyết: 2 tiết.

- Thực hành: 12 tiết.

- Kiểm tra: 1 tiết.

- Chuẩn bị của sinh viên: 30 tiết.

5. Môn học tiên quyết:

Giảng dạy vào học kỳ 1 năm thứ 2 hoặc 3, yêu cầu có đủ giáo trình, cơ sở vật chất để giảng dạy và SV tự tập luyện.

6. Mục tiêu môn học.

a. Về kiến thức

SV phải nắm được những kiến thức cơ bản sau đây:

+ Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn cầu lông

+ Ý nghĩa tác dụng tập luyện và thi đấu môn cầu lông

+ Một số kỹ thuật cơ bản của môn cầu lông

+ Phương pháp giảng dạy, tổ chức thi đấu, trọng tài môn cầu lông

b. Về kỹ năng

+ Nắm vững kỹ thuật cơ bản môn cầu lông

+ Biết PP tổ chức thi đấu, trọng tài môn cầu lông ở cấp trường.

c. Thái độ

+ Giáo dục nhân cách, đạo đức thể thao Xã hội chủ nghĩa.

+ Giáo dục phẩm chất ý chí vượt khó khăn trong tập luyện.

7. Tóm tắt nội dung môn học

Cầu lông là môn thể thao dân tộc nằm trong hệ thống thi đấu các môn thể thao quốc gia. Đây là một trong nội dung được sử dụng để rèn luyện và GDTC cho học sinh viên trong các trường.

Khi tập luyện đòi hỏi người tập phải vận động toàn thân như: di chuyển, đỡ cầu, đá cầu tấn công, , dập cầu, bỏ nhỏ, chuyền cầu, cứu cầu ... Vì vậy đòi hỏi người tập không chỉ có kĩ thuật, chiến thuật hoàn chình mà phải có sức khỏe và thể lực tốt, tức là phải có tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo léo. Vì lý do trên, trong nội dung chương trình cần phải lựa chọn sao cho phù hợp với khả năng, trình độ và mục tiêu đào tạo giáo viên Tiểu học

Nội dung chương trình bao gồm :

- Lý thuyết cầu lông

- Kĩ thuật cầu lông

- Chiến thuật cầu lông

- Luật, phương pháp tổ chức và trọng tài cầu lông

- Kiểm tra, đánh giá

8. Nội dung chi tiết môn học

a. Phần lý thuyết

- Lịch sử môn cầu lông

- Ý nghĩa và tác dụng của môn cầu lông

- Nguyên lý và phương pháp giảng dạy cầu lông

b. Phần thực hành: Cầu lông

- Cách cầm cầu, cầm vợt, các tư thế cơ bản, các bước di chuyển.

- Kỹ thuật đánh cầu phải, cầu trái cao tay.

- Kỹ thuật đánh cầu trái , cầu phải thấp tay.

- Kỹ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ và phối hợp các kỹ thuật đã học.

- Các kỹ thuật phát cầu.

- Kỹ thuật đập cầu.

- Cách phát cầu đơn và cách đánh đơn.

- Cách phát cầu và đôi đánh đôi.

- Ôn các kỹ thuật cơ bản đã học.

- Thực hành thi đấu và trọng tài cầu lông.

9. Học liệu

a. Học liệu bắt buộc:

[1]. Trần văn Vinh - Giáo trình Cầu lông. Nhà xuất bản Đại học sư phạm – 2004

[2]. Luật Cầu Lông 2001 - Nhà xuất bản TDTT.

b. Học liệu tham khảo

[ 3]. Đào Chí Thành- Hướng dẫn tập luyện Cầu lông- Nhà xuất bản TDTT - 2002

[4]. Trần Văn Vinh - Tổ chức thi đấu Cầu lông- Nhà xuất bản TDTT - 2002.

[5]. Thông báo bổ sung luật Cầu lông 2006.

10. Hình thức tổ chức dạy học.

a. Lịch trình chung.

Nội dung


Hình thức tổ chức dạy học

Lên lớp

Tổng

Ch.bị của SV

HD tự học

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Chương 1. Kh.quát chung về môn học

22

4
Chương 2. Thực hành
12
12

24

12

Kiểm tra1

1

2
Tổng

2

12

1

15

30

12

b. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể.

Tuần

H.thức

t.chức


Yêu cầu

SV ch.bị


Nội dung chính

Th.gian

Đ.điểm


1

Lý thuyết

Tài liệu, vở ghi

- Lịch sử môn cầu lông

- Ý nghĩa và tác dụng của môn cầu lông
1t Ph.học

Ch.bị

của SV


Đọc tài liệu

2t Ở nhà

2

Lý thuyết

Tài liệu, vở ghi

- Nguyên lý cầu lông và phương pháp giảng dạy

1t Ph.học

Ch.bị

của SV


Đọc tài liệu

2t Ở nhà

3

Thực hành

Tr.phục, vệ sinh

Giáo án số 1: Tập cách cầm cầu, cầm vợt, các tư thế cơ bản, các bước di chuyển trong cầu lông

1t S.bãi

Tự học

Ôn các nội dung đã học

2t Ở nhà

4

Thực hành

Tr.phục, vệ sinh

- Ô kỹ thuật di chuyển

- Tập kỹ thuật đánh cầu thấp tay1t S.bãi

Tự học

Ôn kỹ thuật đánh cầu thấp tay,

2t Ở nhà

5

Thực hành

Tr.phục, vệ sinh

- Kỹ thuật đánh cầu trái, cầu phải cao tay, ôn tập

1t S.bãi

Tự học

Ôn các nội dung đã học

2t S.bãi

6

Thực hành

Tr.phục, vệ sinh

- Ôn các kỹ thuật đã học. Tập kỹ thuật đánh cầu sát lưới

1t S.bãi

Tự học

Ôn tập

2t S.bãi

7

Thực hành

Tr.phục, dụng cụ

- Học kỹ thuật phát cầu thuận và trái tay

1t S.bãi

Tự học

Ôn các nội dung đã học

2t S.bãi

8

Thực hành

Tr.phục, vệ sinh

- Ôn các kỹ thuật đã học. Tập kỹ thuật đánh cầu sát lưới

1t S.bãi

Tự học

Ôn tập

2t S.bãi

9

Thực hành

Tr.phục, vệ sinh

- Ôn các kỹ thuật đã học.

- Đầu tập và làm quen với luật1t S.bãi

Tự học

Ôn tập

2t S.bãi

10

Thực hành

Tr.phục, vệ sinh

- Học kỹ thuật đập cầu chính diện

- Ôn các kỹ thuật đã học.1t S.bãi

Tự học

Ôn tập

2t S.bãi

11

Thực hành

Tr.phục, vệ sinh

- Ôn các kỹ thuật đã học.

- Đầu tập và làm quen với luật1t S.bãi

Tự học

Ôn tập

2t S.bãi

12

Thực hành

Tr.phục, vệ sinh

- Cũng cố và hoàn thiện kỹ thuật phát cầu, đánh cầu.

- Đầu tập và làm quen với luật thi đấu đơn1t S.bãi

Tự học

Ôn các nội dung đã học

2t S.bãi

13

Thực hành

Tr.phục, vệ sinh

- Ôn các kỹ thuật đã học.

- Đầu tập và làm quen với luật thi đấu đôi1t S.bãi

Tự học

Ôn tập

2t S.bãi

14

Thực hành

Tr.phục, vệ sinh

- Nâng cao kỹ thuật phát cầu, đánh cầu.

- Đầu tập và làm quen với luật


1t S.bãi


Tự học

Ôn tập

2t S.bãi


15

Thực hành

Tr.phục, vệ sinh

Kiểm tra tín chỉ

1t S.bãi

11. Chính sách đối với người học và các yêu cầu khác của giảng viên.

- Yêu cầu sinh viên tham gia học tập đủ thời gian theo Quy chế

- Làm đủ các bài tập giảng viên giao cho và đạt yêu cầu

12. Phương pháp, hình thức kiểm tra- Đánh giá kết quả học tập môn học:

- Tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên dựa vào QĐ 40/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 01/8/2009 của Bộ trưởng BGDĐT, Quy định về đánh giá kết quả học tập của HSSV và tổ chức thi học phần kèm theo QĐ 702 QĐ-CĐSP ngày 22/11/2013 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An

- Điểm chuyên cần thực hiện theo Điều 2, mục 3.3 cách cho điểm chuyên cần ( QĐ 702 QĐ-CĐSP ngày 01/8/2013 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An)

- Hình thức thi: Thực hành

Nội dung thi: Phát cầu và đánh cầu (có biểu điểm riêng)

- Tiêu chí đánh giá học phần:

Cách tính điểm học phần (chấm theo thang điểm 10 làm tròn số đến 1 chữ số thập phần) theo Quy chế 43/2006/QĐ/Bộ GD-ĐT

{[ Điểm hệ số 1 + (TB cộng các điểm hệ số 2) x 2]: 3 + Điểm thi kết thúc học phần x 2}: 3

TRƯỞNG KHOA


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương