Tct đẦu tư VÀ phát triển nhà hn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 206.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích206.63 Kb.

TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C.TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN 22

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

_____________________

Số: /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

B¸o c¸o th­êng niªn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI 22
NĂM 2012

(Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 10/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội 22

- Tên tiếng Anh : Ha Noi Housing Development and Investment joint stock company 22

- Tên viết tắt : HANDICO 22

- Vốn điều lệ : 39.044.900.000 đồng (Ba mươi chín tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm nghìn đồng)

- Giấy CNĐKKD : số 0103009195 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 09 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 29 tháng 01 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 23 tháng 10 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 31 tháng 5 năm 2011

- Trụ sở chính : Số 13, Ngõ Yên Thế, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại : 04. 3747 1921

- Số Fax : 04.3733 1376

- Mã cổ phiếu : H222. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội 22 tiền thân là Công ty xây lắp thương nghiệp Hà Nội thuộc Sở thương nghiệp Hà Nội (thành lập theo Quyết định số 569/QĐ-UB ngày 30/9/1970 của UBND thành phố Hà Nội). Sau đó, đổi tên thành Công ty xây lắp thương nghiệp theo quyết định số 184/QĐ-UB ngày 16/01/1993 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Với ngành nghề kinh doanh chủ yếu: xây dựng công trình công cộng, xây dựng nhà ở, sản xuất gạch lát, đá ốp lát.Năm 1995, theo quyết định số 2863/QĐ-UB ngày 07/08/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty Xây lắp Thương nghiệp đổi tên thành Công ty Đầu tư Xây lắp Thương mại Hà Nội. Với nhiệm vụ đầu tư xây dựng các công trình, kinh doanh bất động sản, khách sạn, du lịch, thương mại; sản xuất chế biến các hàng lâm sản, đồ mộc, vật liệu xây lắp; Làm dịch vụ sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị, dịch vụ tư vấn, dự án…

Năm 2002, theo quyết định số 8387/QĐ-UB ngày 05/12/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty Đầu tư Xây lắp Thương mại Hà Nội được sáp nhập về Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội đổi tên thành Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 22.

Năm 2005, Công ty thực hiện cổ phần hoá nhằm chủ động việc huy động, tập trung vốn trong các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ quản lý, nâng cao tinh thần làm chủ tập thể của người lao động và thúc đẩy Công ty hoạt động có hiệu quả hơn. Ngày 06/07/2005 theo quyết định số 4568/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, doanh nghiệp nhà nước Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 22 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội 22 với số vốn điều lệ là 21.270.800.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, tám trăm nghìn đồng).

Năm 2007, Công ty đã điều chỉnh giảm vốn điều lệ từ 21.270.800.000 đồng xuống còn 19.482.900.000 đồng theo Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh giảm vốn Nhà nước từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đến thời điểm bàn giao doanh nghiệp nhà nước Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 22 sang Công ty cổ phần.

Sau khi toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành năm 2008 của Công ty được chuyển đổi thành cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty tăng thêm 19.562.000.000 đồng và tổng số vốn điều lệ hiện nay của Công ty là: 39.044.900.000 đồng.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao thông, cầu đường, công trình kỹ thuật hạ tầng;

- Kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng;

- Tư vấn thiết kế ;

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm: dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản.Địa bàn kinh doanh : Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ, tỉnh Tuyên Quang

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Theo chủ trương, định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2011-2015 như hiện tại, việc duy trì và kiện toàn mô hình quản lý hiện tại theo Quyết định số 826/QĐ-HĐQT ngày 26/11/2010 của Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục được thực hiện, nâng cao hơn nữa vai trò chỉ đạo, quản lý và theo dõi của từng phòng nghiệp vụ của Công ty tới các công trình.

Tăng cường áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001–2008. Công tác này đã góp phần chuẩn hóa các văn bản, cho phép rà soát và điều chỉnh kịp thời các sai sót quản lý trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh tìm kiếm việc làm, tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Liên tục rà soát lực lượng, kiện toàn bộ máy nhân sự, thực hiện chính sách bổ sung, luân chuyển cán bộ để bổ khuyết, tăng cường cho các đơn vị sản xuất, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế toán, tạo điều kiện cho các cán bộ này có thêm kinh nghiệm thực tế, kinh nghiệm quản lý, tăng khả năng làm việc độc lập. Thực hiện tổ chức và gửi cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn để tạo nguồn cán bộ bổ sung cho Công ty sau này.Sơ đồ tổ chức hoạt động của Công ty


ĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐÔNG


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐCBAN KIỂM SOÁT

PHÒNG

KÕ ho¹ch kinh doanh vµ ®Êu thÇuPHÒNG

qu¶n lý x©y l¾pPHÒNG

TÀI CHÍNH

KẾ TOÁN

PHÒNG


TỔ CHỨC

HÀNH CHÍNH
XN­XL số 8

XN­XL số 9


Đội XL số 2Đội XL số 5

Đội XL

số 7


Đội XL

số 8


TT

PTCNXD


Các BCH công trình

XN­XL số 1


XN­XL số 2


XN­XL số 4

XN­XL số 3
XN­XL số 5


XN­XL số 6


XN­XL số 7


PHÒNG

DỰ ÁNĐội XL

số 95. Định hướng phát triển

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty chủ trương cố gắng duy trì nguồn việc ổn định, khắc phục khó khăn giai đoạn trước mắt để Công ty có thể ổn định tồn tại và phát triển.Mục tiêu từ 2014 trở đi.

Trên cơ sở đội ngũ CBCNV đã được kiện toàn, năng lực và kinh nghiệm quản lý được nâng cao cộng với các điều kiện kinh tế dần ổn định qua việc tích luỹ lợi nhuận của các dự án đã thực hiện, tiếp tục khẳng định thế mạnh của Công ty trên cả hai lĩnh vực tổ chức thực hiện dự án và nhận thầu thi công xây lắp.

Phát triển nội lực và coi trọng hợp tác với các đối tác dưới nhiều hình thức nhằm tăng cường sức mạnh của Công ty.

Chú trọng và tham gia tích cực vào lĩnh vực đầu tư các dự án bất động sản. Qua đó, vừa phát huy được năng lực truyền thống, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo tính phát triển bền vững.

Không ngừng duy trì, tìm kiếm và sử dung có hiệu quả các nguồn vốn, góp phần tạo sức bật cho việc mở rộng thị phần, tăng cường năng lực cạnh trạnh với các đối thủ cùng ngành.


    II. Tình hình hoạt động trong năm

    1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

    Kết quả hoạt động sản xuất

TT

CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH 2012

THỰC HIỆN 2012

1

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh (tỷ đồng)

199,10

113,83

2

M2 sàn nhà ở bàn giao

12.000,00

12.000,00

3

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

323,60

381,67

4

Nộp ngân sách (tỷ đồng)

12,81

17,60

5

Lợi nhuận (tỷ đồng)

7,53

31,43

6

Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)

4,00

4,00(Ghi chú: Chỉ tiêu doanh thu chênh lệch với Báo cáo tài chính là do khử trùng doanh thu xây lắp nội bộ)

- Tổng giá trị tài sản ngày 31/12/2012: 282.861.845.000 đồng

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2012: 93.418.508.000 đồng

- Cổ tức năm 2012: 12% trên vốn góp (đạt 1.200 đồng/cổ phiếu)Những nguyên nhân dẫn đến vệc một số chỉ tiêu không đạt được so với kế hoạch là:

Khó khăn thực tế của thị trường bất động sản năm 2012 đã vượt quá ngoài khả năng dự kiến của nhiều Nhà đầu tư nói chung và của Công ty nói riêng. Mọi khu vực, phân khúc đều trong tình trạng cạn kiệt thanh khoản, nhiều doanh nghiệp phá sản, hàng tồn kho lớn chưa bán được. Ngay cả việc Chủ đầu tư giảm mạnh giá bán, nhiều ưu đãi lớn dành cho người mua cũng chưa vực dậy được niềm tin cho thị trường. Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, đến nay thị trường bất động sản vẫn còn rất nhiều vấn đề: Các Ngân hàng vẫn tiếp tục siết chặt tín dụng đối với thị trường bất động sản, việc đầu tư của người dân vào bất động sản suy giảm mạnh, nguồn tiền mặt khan hiếm…

Bên cạnh đó, năm 2012, Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD, đó là:

- Thị trường xây dựng luôn có sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế, giá cả vật liệu xây dựng luôn có những biến động khó lường. Tình trạng khủng hoảng kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, lạm phát tăng mạnh, lãi xuất Ngân hàng cao. Một số Chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính nên đã không thanh toán được đúng kế hoạch, dẫn đến có công trình Công ty phải thực hiện thi công cầm chừng hoặc tạm dừng. Nhiều dự kiến kế hoạch SXKD của Công ty bị phá vỡ buộc phải thay đổi, công tác thanh quyết toán nhiều công trình bị đình trệ, vốn kinh doanh thiếu trầm trọng.

- Nhà nước liên tục có những quy định thay đổi về chính sách đầu tư, quản lý đất đai, bất động sản, dẫn đến thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án chưa thể hoàn thành và triển khai ngay trong năm 2012 như dự kiến.

- Quy mô vốn của Công ty còn nhỏ, trong khi tình trạng nợ đọng dây dưa kéo dài còn nhiều, bên cạnh công nợ của một số Chủ đầu tư chưa thanh toán hết thì còn có cả các cá nhân nợ đọng chưa giải quyết xong. Vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động SXKD và dự án mà Công ty thực hiện vẫn hầu hết phải vay từ Ngân hàng. Vì vậy, chi phí sản xuất tăng và luôn bị động trong quá trình thực hiện do phụ thuộc nhiều vào các quy định của các Ngân hàng cũng như các chủ trương chính sách tài chính của Nhà nước.

- Tài sản đất đai của Công ty: phân tán, không tập trung, vẫn còn bị các đơn vị khác chiếm dụng khó đòi (như khu đất tại phường Bạch Đằng, khu quầy sạp Đồng Nhân), mặc dù Công ty đã cố gắng tìm cách thu hồi nhưng cho đến nay vẫn chưa thu hồi được để đưa vào phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Một số công trình do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội giao cho Công ty thực hiện đã thi công xong từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được thanh toán dứt điểm được do còn một số vướng mắc về quan điểm chỉ đạo và hình thức hồ sơ như: Hạ tầng Nam Trung Yên, đường Lê Văn Lương kéo dài.

- Do đặc thù của ngành xây dựng nói chung và khả năng hoạt động hiện tại của Công ty nói riêng mà các công trình Công ty thực hiện còn phân tán, không ổn định được do phụ thuộc rất nhiều vào thị trường và khả năng tìm kiếm việc làm mới, vì vậy lực lượng công nhân lành nghề của công ty còn thiếu và chưa có được lực lượng công nhân gắn bó lâu dài. Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất đã đầu tư khá nhiều trong những năm qua nhưng còn chưa đầy đủ, việc đầu tư mới chỉ thực hiện được theo các nhu cầu thiết yếu trước mắt mà chưa thực hiện được theo các chiến lược phát triển lâu dài. Đội ngũ quản lý khai thác máy móc thiết bị hiện có vẫn còn thiếu kinh nghiệm, chưa hoàn toàn theo kịp với tình hình sản xuất của Công ty.

- Lực lượng cán bộ của Công ty, của các xí nghiệp, đội sản xuất, ban chỉ huy trực thuộc đã được kiện toàn hơn nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý, công tác tổ chức thực hiện sản xuất, công tác hoàn thiện hồ sơ các công trình, đặc biệt là khâu nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách mới của Nhà nước khi thanh quyết toán các công trình với Chủ đầu tư.2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành:

2.1. Họ và tên: Trần Quốc Việt

- Chức vụ tại Công ty: Giám đốc

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh : 24 - 11 - 1961

- Nơi sinh : Tuyên Quang

- Số CMND: 010397411

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Quê quán: Tuyên Quang

- Địa chỉ thường trú : Số 27 Tổ 14 Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội

- Số điện thoại liên lạc : 04.3563 0341

- Trính độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

- Quá trình công tác:

+ 9/1984 - 5/1988 : Kỹ sư xây dựng - Viện xây dựng công nghiệp - Hà Nội

+ 6/1988 - 12/1990 : Kỹ sư xây dựng - Đội trưởng Công ty Vinasoftroi - Bungaria

+ 01/1991 - 5/1991 : Chờ phân công công tác

+ 6/1991 - 12/1993 : Kỹ sư xây dựng - Viện xây dựng công nghiệp - Hà Nội

+ 01/1994 - 12/1996 : Kỹ sư xây dựng - Chủ nhiệm công trình - Công ty xây dựng số 9 nay là Công ty xây dựng số 7 (Vinaconex) Hà Nội

+ 01/1997 - 10/2002 : Kỹ sư xây dựng - Đội trưởng - Công ty xây dựng số 7 nay là Công ty cổ phần xây dựng số 7 (Vinaconex) Hà Nội

+ 11/2002 – 12/2002 : Chờ chuyển công tác

+ 01/2003 - 7/2004 : Phó giám đốc Công ty xây dựng và ứng dụng công nghệ mới - TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

+ 8/2004 - 3/2005 : Giám đốc Công ty xây dựng và ứng dụng dụng nghệ mới - TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

+ 4/2005 đến nay : Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 22 . (Từ 6/2005 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22).

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần biểu quyết: Không

2.2 Ông Nguyễn Xuân Đoàn - Phó giám đốc

- Chức vụ tại Công ty: Phó giám đốc

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh : 05 - 11 - 1954

- Nơi sinh : Ninh Bình

- Số CMND: 113344740

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dõn tộc : Kinh

- Quê quán: Yên khánh - Ninh Bình

- Địa chỉ thường trú : A3 Đầm Trấu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

- Số điện thoại liên lạc : 04.39841628

- Số điện thoại di động : 0912309005

- Trình độ văn hoá: 10/10

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - Cử nhân cao đẳng kiểm sát

- Qúa trình công tác:

+12/1972 - 5/1975 : Bộ đội C10 D9 Lữ 52

+ 6/1975 - 10/1977 : Thương binh Trạm thương binh III - Hà Nam Ninh

+ 11/1977 - 11/1981 : Sinh viên Trường Đại học thương nghiệp Hà Nội

+ 12/1981 - 4/1985 : Cán bộ - Công ty thương nghiệp Kim Sơn Ninh Bình

+ 5/1985 - 12/1989 : Phó phòng Kế hoạch - Công ty thương nghiệp Kim Sơn

+ 01/1990 - 9/1990 : Trưởng phòng Kế hoạch - Công ty thương nghiệp Kim Sơn

+ 10/1990 - 10/1993 : Cửa hàng trưởng - Công ty thương nghiệp Kim Sơn

+ 11/1993 - 9/1996 : Cán bộ - Viện kiểm sát Kim Sơn

+ 10/1996 - 11/1998 : Kiểm sát viên - Viện kiểm sát nhân dân - Huyện Kim Sơn - Ninh Bình

+ 12/1998 - 4/2003 : Phó viện trưởng - Viện kiểm sát nhân dân - Huyện Kim Sơn - Ninh Bình

+ 5/2003 - 5/2003 : Chuyên viên Phòng TCLĐTL - Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 22

+ 6/2003 - 10/2003 : Trưởng phòng TCLĐTL - Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 22

+ 11/2003 - 9/2005 : Phó giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 22 (Từ 6/2005: Uỷ viên Hội đồng quản trị)

+ 10/2005 – nay : Phó Giám đốc Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần biểu quyết: 0.21%2.3 Ông Nguyễn Anh Linh

- Chức vụ tại Công ty: Phó Giám đốc

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 10 - 8 - 1974

- Nơi sinh : Hà Nội

- Số CMND: 012008524

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Quê quán: Từ Liêm - Hà Nội

- Địa chỉ thường trú : Xóm 1 - Mễ Trì Thượng - Từ Liêm - Hà Nội

- Số điện thoại liên lạc : 04.37846594

- Số điện thoại di động : 0982001612

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

- Qúa trình công tác:

+ 7/1996 - 8/2002 : Kỹ sư xây dựng - Công ty TNHH Quốc tế Liên doanh VNACONEX - TAISEI (VINATA) Hà Nội

+ 9/2002 - 12/2004 : Kỹ sư xây dựng, chỉ huy trưởng công trình - Công ty TNHH Quốc tế Liên doanh VNACONEX - TAISEI (VINATA) Hà Nội

+ 01/2005 - 3/2005 : Cán bộ phòng Quản lý xây lắp - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

+ 4/2005 – nay : Phó Giám đốc - Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 22 nay là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22. (Từ 6/2005: Uỷ viên Hội đồng quản trị).

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần biểu quyết: Không2.4 Ông Đặng Thiên Hùng – Phó giám đốc

- Chức vụ tại Công ty : Phó giám đốc Công ty

- Giới tính : Nam

- Ngày tháng năm sinh : 29 - 7 - 1964

- Nơi sinh : Hà Nội

- Số CMND : 010981547

- Quốc tịch : Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Quê quán : Thái Thụy - Thái Bình

- Địa chỉ thường trú : 12 Lò Đúc - Hà Nội

- Số điện thoại liên lạc : 04.38633360

- Số điện thoại di động : 0912442350

- Trình độ văn hoá : 10/10

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

- Qúa trình công tác:

+ 7/1986 - 10/1992 : Kỹ sư xây dựng - Xí nghiệp thi công cơ giới số 12 - Bộ Xây dựng

+ 11/1992 - 5/1993 : Kỹ sư xây dựng - Công ty Đại tu công trình giao thông 228 - Sóc Sơn - Hà Nội

+ 6/1993 - 12/1993 : Kỹ sư xây dựng - Công ty công trình giao thông I

+ 01/1994 - 9/1996 : Phó phòng sản xuất kinh doanh – Công ty công trình giao thông I

+10/1996 - 12/1999 : Phó giám đốc Xí nghiệp – Công ty công trình giao thông I Hà Nội

+ 01/2000 - 3/2000 : Phó phòng - Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long – Vân Trì thuộc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

+ 4/2000 - 3/2003 : Kỹ sư xây dựng - Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

+ 4/2003 - 02/2004 : Phó phòng - Ban quản lý các Dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

+ 3/2004 - 7/2007 : Trưởng phòng - Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 22 nay là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

+ 8/2007 – nay : Phó giám đốc - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần biểu quyết: 5,76%2.5 Ông Nguyễn Văn Khắc-Phó giám đốc

- Chức vụ tại Công ty: Phó giám đốc Công ty

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 08 - 5 - 1955

- Nơi sinh : Hải Phòng

- Số CMND: 030958427

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dõn tộc: Kinh

- Quê quán: Kiến Thuỵ – Hải Phòng

- Địa chỉ thường trú : 5/88 Trần Quang Khải, Hải Phòng

- Số điện thoại di động : 0912241580

- Trình độ văn hoá : 10/10

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

- Qúa trình công tác:

+ Từ năm 1974-1979 : Học trường Đại học Kiến trúc - Xây dựng Sophia - Bungari.

+ 9/1979 - 2/1982 : Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp 203 - Công ty xây dựng Hải Phòng

+ 2/1982 - 5/1985 : Cán bộ Xí nghiệp XD 203 - Công ty Xây dựng 16

+ 5/1985 - 4/1988 : Đội trưởng đội Xây dựng - Xí nghiệp xây dựng 203

+ 4/1988 - 12/1989 :Chủ nhiệm công trình tại Công ty xây dựng Sophia - Thủ đô Sophia Bungari - thuộc Ban QLXD về HTLĐ nước ngoài.

+ 1/1990 - 3/1996 : Đội trưởng đội XD số 2 - Xí nghiệp xây dựng 203

+ 3/1996 - 2/2006 : Phó Giám đốc Công ty xây dựng 203 - Công ty XD Bạch Đằng

+ Từ 3/2006 - 5/2006 : Được bổ nhiệm làm Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 7 (Vinaconex No7) - thuộc Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam.

+ 5/2006 - 4/2010 : Được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 7 - Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex)

+ 5/2010 chuyển công tác đến Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần biểu quyết: 0

2.6 Kế toán trưởng – Bà Nguyễn Thị Phương Hà

Chức vụ tại Công ty: Kế Toán trưởng

- Giới tính: Nữ

- Ngày tháng năm sinh: 09 - 12 - 1975

- Nơi sinh : Hà Nội

- Số CMND: 012032895

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Ba Vì - Hà Nội

- Địa chỉ thường trú : Tập thể Đại học Thủy lợi - Hà Nội

- Số điện thoại liên lạc : 0438535954

- Số điện thoại di động : 0913503039

- Trình độ văn hoá: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác

+ 4/1998-8/2003: Kế toán - Công ty Đầu tư xây lắp thương mại Hà Nội

+ 9/2003-4/2004: Kế toán - Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 22 (Công ty Đầu tư xây lắp thương mại Hà Nội đã đổi tên)

+5/2004 - 11/2004: Phó Giám đốc Ban điều hành dự án Trung tâm Thương mại Bourbon Thăng Long trực thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển nhà HN số 22

+12/2004-10/2012: Phó phòng TCKT - Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà HN22 (Công ty Đầu tư và Phát triển nhà HN số 22 đổi tên)

11/2012 đến nay Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà HN22

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần biểu quyết:4,89%

Thay bổi ban điều hành trong năm:

Thay đổi Kế Toán Trưởng: Bà Nguyễn Thị Sinh nghỉ, Bà Nguyễn Thị Phương Hà thaySố lượng cán bộ, nhân viên.

Tại thời điểm 31/12/2012, Công ty có CBCNV 194 (gồm 150 nam và 40 nữ), trong đó:

Đại học : 125 người

Cao đẳng : 12 người

Trung cấp : 29 người

Thợ bậc 3/7 – 6/7 : 17 người

Sơ cấp và lao động phổ thông : 11 người

Chính sách đối với người lao động:

Công ty luôn quan tâm tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện; đảm bảo chế độ làm việc hợp lý, thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện đào tạo chuyên môn về quản lý và nghiệp vụ để CBCNV phát huy khả năng sáng tạo, tính năng động, nhiệt tình. Từ đó, góp phần tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Tình hình thực hiện các dự án do Công ty làm Chủ đầu tư và hợp tác đầu tư với các đối tác trong năm 2012 như sau:

- Dự án Khu nhà ở để bán Ba Hàng B: Hoàn thành các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hoàn thành thiết kế thi công và lập tổng dự toán công trình.

- Dự án tại khu đất số 29 ngõ 218 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội: Xin chủ trương cho phép lập quy hoạch trước, đồng thời với việc nghiên cứu quy hoạch phân khu.- Dự án Khu nhà ở để bán tại 129D Trương Định (Công trình dự án liên danh của Công ty): Hoàn thành xong việc xác định giá đất với Hội đồng Liên ngành.

- Dự án Khu nhà ở cán bộ chiến sỹ Tổng cục Cảnh sát – Xã Xuân Phương: Làm việc với Liên ngành về thủ tục chấp thuận Chủ đầu tư và quy hoạch tổng mặt bằng 1/500.- Công trình tại khu đất 292 Đội Cấn: gia hạn xong hợp đồng thuê đất.

4. Tình hình tài chính

a, Tình hình tài chính

TT

CHỈ TIÊU

Năm 2011

Năm 2012

Tỷ lệ % 2012/2011

1

Tổng giá trị tài sản (triệu đồng)

406.941

282.862

69,51

2

Doanh thu thuần (triệu đồng)

340.924

297.299

87,21

3

Lợi nhuận hoạt động SXKD (triệu đồng)

20.352

41.577

204,29

4

Lợi nhuận khác (triệu đồng)

382

331

86,65

5

Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)

20.734

41.908

202,13

6

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

15.531

31.431

202,38

7

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

13%

12%
- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2012

1. Khả năng thanh toán- Khả năng thanh toán ngắn hạn

1,08

1,5

- Khả năng thanh toán nhanh

0,03

0,067

2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn-Hệ số Nợ/Tổng tài sản

83,23

66,97

-Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

4,96

2

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động- Vòng quay hàng tồn kho:

1,23

1,56

Giá vốn hàng bán

310.965 trđ

248.300 trđ

Hàng tồn kho bình quân

252.785 trđ

159.352 trđ

-Doanh thu thuần/Tổng tài sản

83,78%

105,1%

2. Khả năng sinh lời- Hệ số lợi nhuận sau thuế/trên vốn chủ sở hữu

39,78

33,65

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

3,8

11,11

- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần

4,46

14,70

5. Cơ cấu cổ đông

a, Cổ phần:

Tổng số cổ phần của Công ty là: 3.904.490 cổ phần

Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 3.896.290 cổ phần

Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 8.200b, Cơ cấu cổ đông

- Theo tỷ lệ sở hữu

Có 9 cổ đông lớn (cổ đông có từ 60,600 cổ phần) chiếm 90,03cổ phần biểu quyết

Có 144 cổ đông nhỏ chiếm 9,97% cổ phần biểu quyết

- Theo cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân

Có 01 cổ đông tổ chức chiếm 39,12% cổ phần biểu quyết

Có 152 cổ đông cá nhân chiếm 60.88% cổ phần biểu quyết

- Theo cổ nhà nước và các cổ đông khác

Có 01 cổ đông nhà nước chiếm 39,12% cổ phần biểu quyết

Có 152 cổ đông cá nhân chiếm 60,88% cổ phần biểu quyếtc, Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e, Các chứng khoán khác: Không

III. Báo cáo đánh giá của Ban giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Với các biện pháp chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị cùng nỗ lực làm việc có trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ CNV trong Công ty, năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 đã đạt được các kết quả cụ thể là:TT

CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH 2012

THỰC HIỆN 2012

1

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh (tỷ đồng)

199,10

113,83

2

M2 sàn nhà ở bàn giao

12.000,00

12.000,00

3

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

323,60

381,67

4

Nộp ngân sách (tỷ đồng)

12,81

17,60

5

Lợi nhuận (tỷ đồng)

7,53

31,43

6

Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)

4,00

4,00

(Ghi chú: Chỉ tiêu doanh thu chênh lệch với Báo cáo tài chính là do khử trùng doanh thu xây lắp nội bộ)

- Tổng giá trị tài sản ngày 31/12/2012: 282.861.845.000 đồng

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2012: 93.418.508.000 đồng

- Cổ tức năm 2012: 12% trên vốn góp (đạt 1.200 đồng/cổ phiếu)

Trong điều kiện khó khăn về nhiều mặt, đạt được kết quả trên đã khẳng định năm 2012 Công ty đã có sự đoàn kết thống nhất nội bộ cao, các phương hướng chỉ đạo, các biện pháp xử lý, khắc phục đúng đắn, kịp thời và có hiệu quả.

2. Tình hình tài chính

a, Tình hình hình tài sản

Trong năm 2012 tài sản cố định của Công ty không có sự biến động. Tổng giá trị tài sản cố định là 32.860 triệu đồng

Công ty vẫn bảo tồn tài sản và sử dụng tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh tốt

b. Tình hình nợ phải trả

Tổng số nợ phải thu cuối năm là 107.722 triệu đồng chủ yếu là có khả năng thanh toán. Riêng có một số khoản nợ đọng đã tồn tại từ trước thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty đã và đang tiến hành đề nghị các cơ quan chức năng điều tra kết luận

Trị giá hàng tồn kho cuối năm 107.116 triệu đồng chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh các công trình còn dở dang 105.859 triệu đồng còn lại là nguyên vật liệu 1.257 triệu đồng. Công ty không có hàng tồn kho khó lưu chuyển

3. Những thay đổi về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý: Không

4.Kế hoạch phát triển trong tương lai

Mục tiêu từ 2013 trở đi.

Trên cơ sở đội ngũ CBCNV đã được kiện toàn, năng lực và kinh nghiệm quản lý được nâng cao cộng với các điều kiện kinh tế dần ổn định qua việc tích luỹ lợi nhuận của các dự án thực hiện, tiếp tục khẳng định thế mạnh của Công ty trên cả hai lĩnh vực tổ chức thực hiện dự án và nhận thầu thi công xây lắp.

Phát triển nội lực và coi trọng hợp tác với các đối tác dưới nhiều hình thức nhằm tăng cường sức mạnh của Công ty.

Chú trọng và tham gia tích cực vào lĩnh vực đầu tư các dự án bất động sản. Qua đó, vừa phát huy được năng lực truyền thống, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo tính phát triển bền vững.

Không ngừng duy trì, tìm kiếm và sử dung có hiệu quả các nguồn vốn, góp phần tạo sức bật cho việc mở rộng thị phần, tăng cường năng lực cạnh trạnh với các đối thủ cùng ngành.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đã hoàn thành, vốn được bảo toàn, đời sống CBCNV Công ty được đảm bảo và hoàn thành nghiêm chỉnh nghĩa vụ thuế với nhà nước

Trong điều kiện khó khăn về nhiều mặt, đạt được kết quả trên đã khẳng định năm 2012 Công ty đã có sự đoàn kết thống nhất nội bộ cao

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc

Hội đồng quản trị đồng ý Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc đồng thời, đánh giá cao các hoạt động của Ban giám đốc với một số nét chính như sau:

- Các nội dung công tác được phân cấp rõ ràng giữa các thành viên của Ban giám đốc và giữa các phòng ban nghiệp vụ.

- Công tác điều hành công khai, dân chủ: Các chủ trương đều được đưa ra bàn thảo công khai trong cuộc họp giao ban giữa Ban giám đốc và trưởng phó các phòng nghiệp vụ.

Hội đồng quản trị xác nhận kết quả làm việc tận tụy, tích cực, thể hiện trách nhiệm cao trong quá trình thực thi nhiệm vụ của các cấp cán bộ quản lý.

Hội đồng quản trị hết sức ghi nhận nỗ lực của ban giám đốc C«ng ty3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Mặc dù thị trường bất động sản hiện tại trầm lắng, tuy xét trên nhiều khía cạnh, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn có nhiều yếu tố để thúc đẩy sự phát triển như: Gia tăng dân số, mức độ đô thị hoá, sự xuống cấp của các khu nhà ở cũ ... Nhiều người ở thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có nhà ở, chủ yếu phải ở nhà thuê, không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của người dân. Trong khi đó Việt Nam là nước có dân số trẻ, lượng cầu về nhà ở sẽ còn tiếp tục tăng mạnh. Mặc dù tín dụng thắt chặt khiến cung tiền giảm, nhưng xét về tổng quan thì lượng tiền có thể tham gia vào thị trường bất động sản hiện vẫn còn rất nhiều, đặc biệt là nguồn tiền trong dân và nguồn vốn của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Thị trường bất động sản như hiện nay đang tạo ra những cơ hội hấp dẫn cho khách hàng. Với cùng một nguồn tiền trước kia, nhà đầu tư hiện được chọn những sản phẩm chất lượng hơn, tốt hơn. Vì thế, đây là giai đoạn khó khăn nhưng cũng là thời điểm để các doanh nghiệp có tiềm lực tham gia thị trường. Với xu hướng hiện tại của thị trường bất động sản và mục tiêu đầu tư của các nhà đầu tư trong thời gian tới, có thể nói dự kiến chiến lược sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian qua là đúng đắn, phù hợp với thực tế.

Hiện tại công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án của Công ty vẫn cần tiếp tục được thực hiện, Công ty sẽ nỗ lực hoàn thành sớm các thủ tục pháp lý để sớm triển khai thi công. Để đảm bảo sản lượng thực hiện đã dự kiến, bên cạnh công tác dự án, công tác thi công xây lắp các công trình trong năm 2013 Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, khai thác các công việc mới trên các thị trường truyền thống.

Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức lao động, nhân sự để phát huy nguồn nhân lực cho Công ty và đề cao tính kỷ luật lao động. Đó chính là động lực để tăng năng suất lao động, giảm thất thoát tiền vốn, vật tư, giảm hư hỏng máy móc, thiết bị công cụ lao động. Từng bước kiện toàn lại các đơn vị trực thuộc, sắp xếp lại các đơn vị theo hướng mô hình chuẩn, kiên quyết xử lý các đơn vị hoạt động không hiệu quả, nî ®äng vµ chiÕm dông vèn.

Tăng cường giám sát thi công, giám sát công tác an toàn lao động.V. Quản trị Công ty

a, Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm có 03 thành viên

1. Ông Trần Quốc Việt Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Số cổ phần có quyền biểu quyết: Không

2. Ông Nguyễn Xuân Đoàn thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần có quyền biểu quyết:8.200 cổ phần

3.Ông Nguyễn Anh Linh thành viên Hội đồng quản trị

b, Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không

c, Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2012 Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 19 cuộc họpNội dung và kết quả các cuộc họp

Cuộc họp 1:Thông qua việc hủy Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất số công chứng 012255/2011, quyển số 02TP/CC-SCC/HĐMB do công chứng viên văn phòng công chứng Hồ Gươm chứng nhận ngày 16/08/2011 và ký công chứng lại Hợp đồng này vào ngày 18/01/2012; Ủy quyền cho ông Trần Quốc Việt đàm phán và ký tất cả các thỏa thuận....theo quy định của pháp luật

Cuộc họp 2: Đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nhằm duy trì sự ổn định và phát triển của Công ty năm 2012 và các năm tiếp theo

Cuộc họp 3: Thống nhất để bà Nguyễn Thị Sinh thôi đảm nhận công tác điều hành và phụ trách phòng TCKT, giao bà Nguyễn Thị Phương Hà tiếp nhận và điều hành toàn bộ các công tác liên quan đến TCKT và phụ trách phòng TCKT

Cuộc họp 4: Thống nhất thông qua và ban hành bản”Quy định thực hiện các công trình do Công ty quản lý trực tiếp”

Cuộc họp 5: Phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư của Dự án khu nhà ở Ba hàng A, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội theo bảng chi tiết tổng mức đầu tư do Ban quản lý dự án lập kèm tờ trình ngày 22/6/2012

Cuộc họp 6: Tìm các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nhằm duy trì sự ổn định và phát triển của Công ty năm 2012 và các năm tiếp theo

Cuộc họp 7: Xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư cốp pha thép, giáo hoàn thiện phục vụ thi công công trình cao tầng

Cuộc họp 8: Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012

Cuộc họp 9: Phê duyệt dự án đầu tư cốp pha thép, giáo hoàn tiện phục vụ thi công công trình cao tầng với tổng mức đầu tư sau thuế: 2.369.815.138 đồng

Cuộc họp 10: Đề nghị phê duyệt kế hoạch phân chia gói thầu, tiến độ thực hiện và nội dung mời chào hqàng cạnh tranh gói 1 của dự án đầu tư giàn giáo ván khuôn thép phục vụ thi công

Cuộc họp 12: Họp phê duyệt dự án nhà ở để bán Ba Hàng B, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Cuộc họp 13: Xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng gói thầu số 01 thuộc dự án: Đầu tư giàn giáo ván khuôn thép phục vụ thi công

Cuộc họp 14: Thống nhất bổ nhiệm lại ông Đặng Thiên Hùng phó giám đốc Công ty

Cuộc họp 15 : Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Hà Kế Toán trưởng Công ty

Cuộc họp 16: Điều chỉnh thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng và điều chỉnh phương án kiến trúc dự án nhà ở để bán Ba Hàng B giao ông Nguyễn Anh linh phụ trách dự án phê duyệt bản vẽ và chỉ đạo phòng Dự án phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công...

Cuộc họp 17: Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013

Cuộc họp 18: Đề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp văn phòng tại 292 phố Đội Cấn và cải tạo chuyển mục đích sử dụng tại số 13 ngõ yên Thế.

Cuộc họp 19: Duyệt giá trị tài sản cố định khu vực dịch vụ tầng 1 Nhà chung cư N02 - Khu nhà ở Ba Hàng A

d, Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Không

e, Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không

f, danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: Không

2. Ban Kiếm soát

a, Thành viên và cơ câu ban kiểm soát:

1.Ông Đào Trương Tuấn Trưởng ban kiểm soát

Số cổ phần sở hữu biểu quyết: 60.600 cổ phần

2. Ông Từ Ngọc Dương thành viên ban kiểm soát

Số cổ phần sở hữu biểu quyết: 3.600 cổ phần

3.Ông Bùi Dương Hải Thành viên ban kiểm soát

Số cổ phần sở hữu biểu quyết: 5.000 cổ phần

b, Hoạt động của ban kiểm soát

Ban kiểm soát duy trì chế độ họp định kỳ nhằm đánh giá mặt hoạt động của Ban kiểm soát, đồng thời hội ý trao đổi để thống nhất các nội dung ý kiến trước khi đề xuất với Hội đồng quản trị. Tổ chức họp bất thường để thống nhất Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

Trong năm 2012, Ban kiểm soát không có quyết định kiểm tra, kiểm soát bất thường nào đối với các hoạt động của Công ty.

3.Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và ban kiểm soát

a, Lương thưởng thù lao...

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thù lao : 0 đồng

Thù lao ban điều hành:

Ông Trần Quốc Việt Giám đốc: 294.750.000 đồng

Ông Nguyễn Xuân Đoàn Phó giám đốc: 178.150.000 đồng

Ông Nguyễn Anh Linh Phó giám đốc:197.450.000 đồng

Ông đặng Thiên Hùng Phó giám đốc: 197.450.000 đồng

Ông Nguyễn Văn Khắc Phó giám đốc: 197.450.000 đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Hà: 142.3843762 đồng

b. Giao dịch nội bộ

Ông Từ Ngọc Dương thành viên BKS chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đức Trường Giang 30.000 cổ phần    VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến của kiểm toán

- Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội 22 cho năm tài chính năm 2012:

(a) Đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2012 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày; và

(b) Phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan”- Nhận xét đặc biệt trong thư quản lý: không có

    2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Xem file báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm)

C. TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI 22
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương