TbkksaMonQuaQBtải về 309.25 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích309.25 Kb.
  1   2   3

2. Kinh SA-MÔN QUẢ

( Sàmannaphala-sutta )


Như vậy, tôi nghe :
1. Một thời nọ Thế Tôn du hóa

Vương Xá Thành - Rá-Chá-Ga-Ha (1)

Vườn xoài của Chi-Va-Ka (2)

Tức Kô-Ma-Rá-Phách-Cha (3) đại thần

( Là Ngự Y ở gần Vương Thượng

Tôn kính Phật, quy ngưỡng Phật môn

Thiện Nam chánh tín bảo tồn

Nguyện được điều trị Thế Tôn khi cần )

Đại Chúng Tăng hầu gần đức Phật

Nghìn hai trăm năm chục Tỷ Kheo

Lục hòa , tứ nhiếp hành theo

Thanh tịnh giới bổn, sống nghèo độc cư

*

Lúc bấy giờ Vua A-Xà-Thế (4)Con của vua Bim-Bí-Sa-Ra (5)

Và Vi-Đề-Hy (6) lệnh bà

Trị vì vương quốc, xứ Ma-Kiệt-Đà

Đức vua A-Cha-Ta-Sát-Tú (4)

Lễ bố-tát vân tụ ngày rằm

Ngồi trên lầu cao, trầm ngâm

Có rất nhiều vị Đại thần chung quanh

________________________________

(1) : Ràjagaha : Thành Vương Xá , thủ phủ Nước Ma-Kiệt-Đà . (2) &(3):Jìvaka Komàrabhacca : Ngự Y của vua A-Xà-Thế.

(4) & (5) & (6) : Vua A-Xà-Thế ( Ajàtasattu ) con vua Bimbisara (Tần Bà Sa La hay Bình Sa Vương ) và Hoàng hậu Videhi , trị vì Nước Magatha (Ma Kiệt Đà).

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 082___
Vua đột nhiên chạnh lòng cảm hứng

Thốt lên rằng : “ Thật xứng đáng thay !

Thật khả ái , diễm lệ thay !

Đêm rằm mỹ diệu trăng đầy sáng trưng

Thật êm dịu ! Đáng mừng điềm tốt

Ánh sáng trăng của một đêm rằm

Trẫm có ý định trong tâm

Muốn đến chiêm bái , kiếm tầm Đạo Sư

Nhờ uy đức nghiêm-từ vị ấy

Được an tịnh, sẽ thấy tín tâm ”.


2. Nghe vậy, một vị đại thần

Tâu rằng : “Có một Đại Nhân sáng ngời

Là Giáo Trưởng tuyệt vời , Hội Chủ

Vị Sư Trưởng có đủ đức tài

Pu-Ra-Ná Kap-Sa-Pa (1)

Khai tổ Giáo phái danh gia tôn sùng

Bậc trưởng thượng, vô cùng thông thái

Mong Đại Vương chiêm bái vị này

Nếu được gặp , thật lành thay !

Đại Vương tịnh tín càng ngày càng thêm

Cả vương quốc ngày đêm lợi lạc

Và Hoàng gia tấn phát lộc tài ”.

Nghe vị đại thần trình bày

Vua vẫn yên lặng, như ngài chẳng nghe .


3. Đại thần khác vội khoe Sư Trưởng :

“ Tâu Đại Vương ! Giáo Trưởng tài ba

Mạc-Kha-Li Gô-Sa-La (2)

____________________________

(1)& (2) : Pùrana Kassapa ( Phú-la Ca-Diếp ) và Makkhali Gosala

( Mạt-gìa-lê Cù-xá-lợi ): hai trong Lục Sư ngoại đạo thời Phật .

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 083___
Là vị Hội Chủ thật là cao minh

Được quần chúng tôn sùng, ngưỡng mộ

Vị Khai tổ Giáo phái nổi danh

Nếu Đại Vương với lòng thành

Đến để chiêm bái , ắt sanh phước lành ”.

Nghe nói vậy, Vua Ma-Ga-Thá

A-Xà-Thế an tọa như thường

Làm thinh, lộ vẻ chán chường

Không nói chi cả, như dường không nghe .
4. Vị quan khác vội khoe Giáo Chủ :

“ Tâu Đại Vương ! Thật đủ phước duyên

Nếu ngài tìm đến quan chiêm

Vị Đại Sư Trưởng trang nghiêm từ hòa

Hội Giáo Trưởng là A-Chi-Tá (1)

Tức ngài Kê-Sa-Kám-Ba-Li (1)

Khi gặp Sư Trưởng một khi

Đại Vương sẽ được tức thì tín tâm ”.

Nghe nói thế, trầm ngâm yên lặng

A-Xà-Thế , vua chẳng nói gì .


5. Một đại thần khác tức thì

Bước ngay ra trước đan trì tâu Vua :

“ Tâu Đại Vương ! Trong mùa trăng sáng

Thật thỏa đáng, Ngài muốn cung chiêm

Một vị Sư Trưởng đáng tìm

Là Đại Giáo Trưởng uy nghiêm vô cùng

Được quần chúng tôn sùng, ngưỡng bái

Bậc Khai tổ Giáo phái từ hòa

Dồi dào kinh nghiệm trải qua

__________________________________'>__________________________________

(1 ) : Ajita Kesakambali ( A-kỳ-đa Kỳ-xá-khâm-bà-la ) :

Vị khác trong Lục Sư ngoại đạo thời Phật tại thế .

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 084___
Ngài Pa-Kú-Thá Kách-Cha-Da-Nà (1)

Nếu Đại Vương thân qua chiêm bái

Chắc sẽ được thanh thái tâm hồn

Tịnh tín, hoan hỷ, kính tôn

Hoàng gia sung thịnh, Tông môn đời đời ”.

A-Xà-Thế nghe lời tâu đó

Vẫn yên lặng, không tỏ ý gì .
6. Vị khác bước ra đan trì :

“ Tâu lệnh Thánh Thượng ! Chẳng chi tốt bằng

Với thánh ý vẫn hằng mong mỏi

Gặp Đạo Sư tài giỏi , quang huy

Có vị Giáo Trưởng toàn tri

San-Cha-Dá Bê-La-Thi-Pút-Tà (2)

Là Hội Chủ danh gia thông thái

Vị Khai tổ Giáo phái cao thâm


Đây là Sư Trưởng đáng tầm

Thánh Thượng nên kíp quang lâm nơi này

Được yết kiến bậc đầy tài đức

Thì Thánh Thượng quả thực uy danh

Sẽ đạt tin tưởng tịnh thanh

Hoàng gia cũng được phúc lành, duyên may”

A-Xà-Thế , ngồi ngay yên lặng

Vẫn làm thinh, vua chẳng nói gì .


7. Vị đại thần khác tức thì

Tâu vua tiến cử một vì Đạo Sư :

“ Tâu Đại Vương ! Tịnh cư cao cả

_______________________________

(1) & (2) : Pakudha Kaccàyana ( Bà-phù-đà Ca-chiên-diên )

và Sanjaya Belathiputta ( Tán-nhã-di Tỳ-la-phê-phất ) :

Hai vị khác trongLục Sư ngoại đạo thời Phật tại thế .

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 085___
Ni-Ganh-Thá Na-Tá-Pút-Ta (1)

Là bậc Hội Chủ danh gia

Bậc Đại Giáo Trưởng thật là tối tôn

Có danh vọng tông môn giáo phái

Nhiều kinh nghiệm, thông thái, trang nghiêm

Nếu Đại Vương đến cung chiêm

Rất là lành tốt, phước tìm Đạo Sư ”.

Nghe nói vậy, trầm tư yên lặng

A-Xà-Thế , vua chẳng nói gì .
8. Bấy giờ, ông Chi-Va-Ka

Tức Kô-Ma-Rá-Phách-Cha vẫn ngồi

Khi đức vua đang hồi mệt mỏi

Bởi các quan tranh nói quá nhiều .

Cách xa vua chẳng bao nhiêu

Ông vẫn yên lặng, không điều tâu ra

Vua xứ Ma-Ga-Tha bèn hỏi :
- “ Tại sao khanh chẳng nói câu gì ?

Cũng chẳng tiến cử điều chi

Hỏi khanh có biết phạm vi xứ này

Có Đạo Sư , bậc Thầy cao thượng

Đáng tôn kính, quy ngưỡng, cúng dường

Khanh hãy tiến cử triều đường

Để trẫm tịnh tín, muôn phương được nhờ ”.
Chi-Va-Ka bấy giờ mới nói :

“ Tâu Đại Vương ! Trong cõi Tam thiên

Thế gian duy có Cha Hiền

Đại Giác,Ứng Cúng, phước duyên trời người________________________________

(1) : Nigantha Nàtaputta ( Ni-kiền-tử ) : một trong Lục Sư

ngoại đạo thời Phật tại thế .

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 086___
Là nơi đáng đời đời quy ngưỡng

Được tịnh tín, vô lượng phước môn


Ngài chính là đấng Thế Tôn

Chánh Đẳng Chánh Giác, tiếng đồn gần xa

Minh Hạnh Túc hoặc là Thiện Thệ

Vô Thượng Sĩ , Điều Ngự Trượng Phu

Thế Gian Giải , Thiên Nhân Sư

Là bậc đại trí , đại từ , đại bi


Hạ thần đã quy y Đại Giác

Và hiện thời phúc lạc cho thần :

Bậc thầy của cả Thiên Nhân

Hiện đang trú ngụ nhà thần, tại nơi

Vườn xoài rộng , sáu thời giáo hóa

Với Tăng đoàn cao cả trên đời

Một ngàn hai trăm năm mươi

Tỷ Kheo đại chúng trời người kính tin


Với trí tuệ quảng minh siêu việt

Ngài có thể giải quyết nghi nan

Giới đức thanh tịnh hoàn toàn

Chỉ dạy tự giác, Tăng quang tịnh, hòa

Ngài là Gô-ta-ma Đại Giác

Hạnh Phật Đà lợi lạc quần sinh

Nếu Đại Vương có lòng tin

Thân hành đến gặp, ắt sinh phúc lành ”.

*

9. Vừa nghe nói , duyên lành hội đủA-Cha-Ta-Sát-Tú (1) cả mừng

Lập tức truyền lệnh quần thần

Kiệu voi cho thắng, Vua cần đi ngay

_______________________________

(1) : Ajàtasattu : A-Xà-Thế , vua nước Magadha (Ma-Kiệt-Đà).

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 087___
Lên vương tượng hằng ngày vua ngự

Năm trăm voi , mỹ nữ cung phi

Khởi hành dưới bóng tinh kỳ

Hàng ngàn ngọn đuốc uy nghi sáng ngời

Thẳng tiến đến vườn xoài đêm hạ

Của ông Kô-Ma-Rá-Phách-Cha (1)

.

10. Khi đó, vua Ma-Ga-Tha (2)Uy nghi thẳng đến không xa vườn xoài

Bỗng sợ hãi , tóc ngài dựng ngược

Lòng kinh hoàng, toát mướt mồ hôi

Hỏi Chi-Va-Ka , bầy tôi :

- “ Ngươi định phản bội, gạt mồi ta chăng ?

Định nạp ta cho đằng kẻ nghịch

Là những kẻ thù địch của ta ?

Ngươi nói đại chúng hằng hà

Đến cả ngàn vị , sao mà lặng trang

Không một tiếng ho khan, đằng hắng

Không tiếng ồn, vắng lặng như tờ ?”
Chi-Va-Ka lúc bấy giờ

Trấn an vua chớ có ngờ vực chi :


- “ Thần không dám phản khi quân thượng

Không nạp ngài để hưởng vinh hoa

Ngài hãy thẳng tới phía xa

Căn nhà tròn giữa là nhà hội chung

Trong nhà đó, đèn dùng thắp chọn

Chỉ ít ngọn , đại chúng đang thiền ”.

11. Khi ấy vua mới được yên

_______________________________

(1): Jìvaka Komàrabhacca : vị Ngự Y của vua A-Xà-Thế cũng

là vị Thiện Nam kính tín Tam Bảo .

(2) : Ajàtasattu (A-Xà-Thế) vua nước Magadha (Ma-Kiệt-Đà).

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 088___
Cả đoàn thẳng tới hoa viên vườn xoài

Đi cho đến chỗ voi đi được

Rồi xuống kiệu, nhắm hướng nhà tròn

Vua hỏi : “ Nơi nào Thế Tôn

Đang ngự giữa Chúng Trung Tôn tịnh thiền?

Chi-Va-Ka , ông liền hướng dẫn :

- “ Ngay cột chính là đấng Cha Lành

Ngồi trước đại chúng tịnh thanh

Trang nghiêm giới đức, pháp thân diệu kỳ ”
12. A-Xà-Thế liền đi gần lại

Nhìn Đại chúng an tọa tịnh thiền

Trông như hồ nước lặng yên

Vua bèn cảm hứng thốt lên ước nguyền :

“ Mong Hoàng tử tinh chuyên trầm lặng

Như tĩnh lặng Đại chúng tịnh, hòa

Nguyện U-Đa-Di-Phách-Đa (1)

Hoàng tử, tâm được như là Chúng Tăng !”


- “ Này Đại Vương ! Ngài đang nghĩ đến

Tâm của ngài thương mến nặng tình ?”


- “ Bạch Thế Tôn ! Thật anh minh

Con đang nghĩ đến con mình thân thương

Con ước nguyện thường thường Hoàng tử

Được trầm lặng, tĩnh lự như Tăng

Con thương Hoàng tử ai bằng

Nên nguyện con được như hằng ước mong ”.


13. A-Xà-Thế nói xong , nghiêm cẩn

Đảnh lễ Phật , xá tận Chư Tăng

Rồi vua ngồi xuống một bên

_______________________________

(1) : Udàyibhaddha ( Ưu-đà-di-bạt-đà ): con vua A-Xà-Thế.

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 089___

Hỏi Phật những việc dưới trên chưa tường


- “ Bạch Đại Đức Thế Tôn ! thương tưởng

Cho con hỏi một hướng hoài nghi ”


- “ Này Đại Vương ! Có việc gì

Đại Vương cứ hỏi , chẳng chi ngại ngần ”


14. - “ Bạch Thế Tôn ! Trong tầng xã hội

Các chức nghiệp mỗi mỗi khác , như :

Điều tượng sư , Điều mã sư

Nguyên soái , Chiến sĩ , Quân sư , anh hùng

Xa thuật sư và cùng Thám tử

Quân kỳ binh , quân thứ sĩ quan

Giáp binh , nô lệ xuất thân

Thợ hớt tóc , hỏa đầu quân , làm nhà

Người hầu tắm hoặc là thợ giặt

Thợ đồ gốm , thợ dệt , thợ may

Người đan thúng rỗ , thợ cày

Hoặc nhà in ấn hoặc thầy chiêm tinh

Các nghề nghiệp dù tinh hay vụng

Có kết quả cho chúng hưởng ngay

Lợi nhuận đem đến hằng ngày

Tự thân an lạc , phúc ngay gia đình

Họ nuôi sống tự mình, thân quyến

Nuôi mẹ cha , nuôi đến vợ con

Bạn bè giúp khi héo mòn

Cúng dường, bố thí, phước còn đời sau

Khi mạng chung, thân này chấm dứt

Nhờ phước đức, họ được sinh Thiên

Thọ hưởng phước báo được liền

Kết quả thiết thực, hiện tiền thấy ngay .Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 090___
Còn thiết thực , xin Ngài diễn tả

Hạnh Sa-môn kết quả thế nào ?”


15. - “ Này Đại Vương ! Ở những đâu

Đại Vương nhớ lại , với câu hỏi này

Ngài đã hỏi các thầy Phạm Chí

Các Sa-môn ; họ chỉ ra sao ?

Nếu thấy không trở ngại nào

Đại Vương ! xin hãy đổi trao chuyện này ”.


- “ Bạch Đại Đức Thế Tôn ! Không ngại

Đối với Ngài , bậc đại từ bi

Xin thuật lai con nhớ ghi

Những lần đến hỏi các vì Đạo Sư :


16. Một thời đến thảo lư Giáo Trưởng

Để thăm hỏi , chúc tụng ôn hòa

Pu-Ra-Na Káp-Sa-Pa (1)

Là Đại Giáo Trưởng rất là nổi danh

Khi được hỏi ngọn ngành của hạnh

Bậc Sa-môn chân chánh ra sao ?

Sẽ được kết quả thế nào ?

Y như lời đã hỏi vào Thế Tôn

17. Bạch Đại Giác ! Khi con cật hỏi

Pu-Ra-Na bèn nói một tràng :

- “ Này Đại Vương ! Người tự làm

Hay khiến người khác thay làm cho ta

Hoặc chém giết hay là bảo giết

Tự thiêu đốt hay khiến người thiêu

Tự gây phiền muộn càng nhiều

____________________________

(1) : Pùrana Kassapa ( Phú-la Ca-Diếp ) một trong Lục Sư

ngoại đạo thời Phật .

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 091___
Hay khiến người khác làm điều phiền tâm

Gây áo não , khiến làm áo não

Gây sợ hãi hay bảo người gây

Sát sinh , lấy của không ngay

Phá nhà, cướp bóc, tư thông vợ người

Hoặc nói láo , chưởi người , đâm thọc

Mọi hành động ngang dọc hiểm nguy

Cũng chẳng có tội ác chi

Làm mọi tội lỗi chẳng gì khắc khe
Tỷ như lấy bánh xe sắc bén

Giết hại người, đâm chém chúng sanh

Cõi đất đống thịt hình thành

Cũng chẳng tội lỗi phát sanh cho mình.


Nếu có người hành trình hạn cuộc

Trên bờ Nam xuyên suốt sông Hằng

Vừa đi vừa giết chúng sanh

Tàn sát, não hại tung hoành gớm thay !

Thì người này cũng không vì thế

Có tội ác cụ thể lớn lao

Dù tự giết hại biết bao

Hay bảo người giết, cũng nào tội chi

Như có người đang đi bờ Bắc

Đi xuyên suốt trước mặt sông Hằng

Vừa đi , vừa với lòng thành

Bố thí, tế lễ, làm lành khắp nơi

Lại khuyên người đồng thời làm phước

Cũng chẳng được mảy phước báo gì ”.


- Bạch Thế Tôn ! Như vậy thì

Khi hỏi về mít , trả lời xoài đây

Hỏi về xoài , nói đây là mít

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 092___
Pu-Ra-Na mù tịt kiến văn

Hỏi kết quả hạnh Sa-môn

Dùng thuyết VÔ NGHIỆP đáp dồn như trên
Con tự nghĩ : dưới trên khắp cõi

Bậc Sư trưởng mong mỏi, ngợi ca

Làm sao Vua và hoàng gia

Làm những vị ấy tỏ ra phiền lòng

Không cật nạn cũng không tán thán

Không thốt lời bất mãn, khen chê

Dù không mãn nguyện mọi bề

Đứng dậy , con bỏ ra về hoàng cung .


19. Bạch Đại Đức Thế Tôn cao cả

Có một thời , con đã thăm qua

Mạc-Kha-Lị Gô-Sa-La (1)

Vị Đại Giáo Trưởng như là truyền ngôn

Khi con đến hội môn giáo chúng

Con chúc tụng thân hữu, xưng tên

Xong rồi ngồi xuống một bên

Nêu lên câu hỏi gây nên nghi ngờ

Đúng y câu đã nhờ Đại Giác

Giải thích cho hạnh các Sa-môn


“ Trong một xã hội sinh tồn

Tất cả chức nghiệp vẫn còn lợi an

Điều thiết thực là mang kết quả

Có lợi nhuận đền trả sức mình

Còn Sa-môn hạnh thực tình

Điều nào thiết thực, kết tinh lợi gì ? ”._______________________________

(1): Makkhali Gosala ( Mạt-gìa-lê Cù-xá-lợi ): một

trong Lục Sư ngoại đạo thời Phật .

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 093___
20. Khi được hỏi , tức thì Giáo trưởng

Trả lời ngay, không vướng vấp gì :


- “ Này Đại Vương ! Chẳng Nhân chi

Cũng chẳng phải có Duyên gì cho ta

Loài hữu tình cho là ô nhiễm

Không nhân, duyên ; tiệm tiến nhiễm ô

Không nhân, duyên ; chẳng nhiễm ô

Hữu tình thanh tịnh, chẳng nhờ duyên, nhân

Không tự tác, không cần tha tác

Không nhân tác, không lực, không chuyên

Không có tinh tấn , lực riêng

Tất cả sinh vật mọi miền đều không

Không tự tại cũng không cố gắng

Bị dẫn dắt , định mệnh an phần

Hưởng thọ khổ , lạc , thác sanh
Y theo sáu loại sẵn dành để sang

Một triệu bốn trăm ngàn chủng loại

Sáu ngàn thêm, rồi lại sáu trăm

Có năm trăm loại Nghiệp thâm

Và có năm nghiệp thăng trầm năm căn

Có ba nghiệp về Thân , khẩu , ý

Loại toàn nghiệp chỉ có Khẩu , thân

Loại bán nghiệp chỉ Ý căn


Sáu mươi hai đạo, tám nhân địa , cùng

Sáu mươi hai, tính chung, trung kiếp

Sáu giai cấp , tính tiếp nghiệp sanh

Đã có bốn ngàn chín trăm

Và cũng số đó , du hành khách thương

Cùng số đó , thường thường chỗ ở

Loài Na-ga , rồng ở biển sông

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 094___
Ba nghìn địa ngục cảnh đồng

Băm sáu trần giới , mênh mông các loài :

Bảy tưởng thai , bảy loài vô tưởng

Bảy tiết thai cùng bảy loài trời

Bảy loài quỷ , bảy loài người

Bảy hồ nước rộng, bảy từng vực sâu

Có tám trăm bốn mươi vạn kiếp

Thời gian ấy, khổ nghiệp tận trừ

Cho cả kẻ hèn , người ngu

Sau khi lưu chuyển luân hồi khổ đau


Không lời nguyện, nhờ vào giới hạnh

Sẽ chín muồi nghiệp tánh chưa thuần

Bởi những nhẫn thọ tập huân

Khó đo khổ, lạc khi dùng vật đo

Không giảm tăng, luân hồi dừng lại

Kẻ trí ngu trừ bại khổ đau ”.


21. Bạch Thế Tôn ! Kể trước sau

Ông Gô-Sa-Lá lún sâu quá rồi

Nêu lên thuyết LUÂN HỒI TỊNH HÓA

Như hỏi xoài thì tả mít ngay

Hỏi mít liền bảo xoài đây

Con liền tự nghĩ : Xứ này, Sa-môn

Bà-la-môn, các ngài sư trưởng

Con không thể để vướng lụy phiền .

Vì vậy , dù lòng chẳng yên

Con vẫn im lặng, giữ riêng ý mình

Không cật nạn, không tình tán thán

Không bất mãn, chẳng bác bỏ chi

Con đã đứng dậy ra đi

Dẫu không mãn nguyện những gì được nghe.Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 095___
22. Bạch Đại Đức Thế Tôn ! Vừa trải

Sau giấc hòe , nghĩ mãi trong tâm

Tịnh cư Giáo Trưởng phải thăm

A-Chi-Tá Kê-Sa-Kàm-Ba-Li (1)

Khi con đến, tức thì chúc tụng

Lời thân mến, hữu dụng xã giao

Sau những lời nói đón chào

Ngồi xuống một chỗ, hướng vào Đạo sư

Điểm thắc mắc từ từ con hỏi

Nhấn mạnh vào cốt lỏi vấn đề

Nội dung kết quả các nghề

Y như đã hỏi, nhằm về Sa-môn


- “ Thưa Giáo Trưởng ! Bảo tồn mạng sống

Các chức nghiệp lao động, trí nghề

Đều có kết quả mang về

Lợi nhuận nuôi sống, mọi bề cho ta

Còn thiết thực về Sa-môn hạnh

Có kết quả hiện cảnh hay không ?”


Khi nghe câu hỏi vừa xong

Ông A-Chi-Tá đã mong trả lời

- “ Này Đại Vương ! Cõi đời đoạn diệt

Không bố thí, chẳng thiết hy sinh

Không tế tự vì không sinh

Không quả dị thục, nghiệp lành, ác : không

Không cha mẹ , hóa sanh không có

Không Phạm Chí, chẳng có Sa-môn

Chánh hướng, chánh hạnh bảo tồn

Tự mình chứng ngộ Pháp môn, lưu truyền_______________________________

(1): Ajita Kesakambali ( A-kỳ-đa Kỳ-xá-khâm-bà-la ) :

một trong Lục Sư ngoại đạo thời Phật .

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 096___
Do bốn đại hợp duyên thành tựu

Khi mạng chung vĩnh cửu phải lìa

Đất, nước, gió, lửa phân chia

Các căn thì lại nhập vào hư không

Khi đã chết, nào mong ái ngại

Hỏa táng rồi, còn lại nắm xương

Chỉ người ngu mới tán dương

Về sự bố thí, cúng dường, ích chi !

Lời nói chúng thế thì trống rỗng

Khi chấp rằng sự sống triền miên

Kẻ ngu cũng như người hiền

Chúng sẽ đoạn diệt, mất liền, tiêu tan ”.


24. Bạch Thế Tôn ! Hoàn toàn trái ngược

Khi con hỏi thì được trả lời

Với thuyết ĐOẠN DIỆT khơi khơi

Chẳng hề dính dáng đến lời hỏi đâu

Khi hỏi xoài chỉ vào trái mít

Khi hỏi mít thì chỉ trái xoài

Con tự nghĩ : Phải xét soi

Thần dân bách tính trong ngoài kính tôn

Các Phạm Chí, Sa-môn sư trưởng

Nên con phải tránh vướng phiền lòng

Các Sa-môn, Bà-la-môn

Đó là phương tiện bảo tồn lòng dân .


Nghĩ như vậy, chẳng cần bác bỏ

Không cật nạn, không có tán dương

Không mãn nguyện, vẫn bình thường

Đứng dậy ra khỏi hội đường , về cung .


25. Bạch Đại Đức Thế Tôn ! Vị khác
Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 097___
Pa-Ku-Thá Kách-Chá-Da-Na (1)

Đến gặp Giáo Trưởng tại nhà

Khi gặp, con chúc ôn hòa xã giao

Sau những lời đón chào Giáo trưởng

Con ngồi xuống, mặt hướng về ông
- “ Thưa Giáo Trưởng ! Rất trông mong

Ngài sẽ giải đáp, nếu không ngại ngần :

Các chức nghiệp dù nhàn hay cực

Đều đem lại lợi tức cho ta

Nuôi sống thân quyến , cả nhà

Bản thân họ cũng thăng hoa đời này

Điểm thiết thực : Có ngay kết quả

Họ hưởng thụ và thỏa mãn liền

Còn Sa-môn hạnh hiện tiền

Có được kết quả như nguyền hay không ?”


26. Nghe con hỏi thì ông liền đáp :

- “ Này Đại Vương ! Xin hãy nghe qua

Có Bảy thân không làm ra

Và cũng không bị làm ra, chẳng đồng

Không sáng tạo cũng không sinh sản

Như trụ đá đứng thẳng, đầu non

Bất động, chuyển biến không còn

Với nhau chúng cũng không còn xâm lăng

Không ảnh hưởng tới tầng lạc, khổ

Cả khổ lạc , không chỗ nương nhau


Vậy bảy thân ấy thế nào ?

Địa, phong, thủy, hỏa, khổ và lạc thân_______________________________

(1) : Pakudha Kaccàyana ( Bà-phù- đà Ca-chiên-diên ) :

Một trong Lục Sư ngoại đạo thời Phật .

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 098___
Cùng thứ bảy : Mạng thân , chung lại

Cả bảy thân thường tại thường hằng

Như đỉnh núi , không xâm lăng

Hoặc như trụ đá thẳng băng giữa trời

Người giết hại vậy thời không có

Bị giết hại, cái đó cũng không

Không nghe, không nói , dị đồng

Cũng không người biết , khiến cùng biết chung


Khi một ai tàn hung bên cạnh

Dùng kiếm sắc vung mạnh chém đầu

Thì cũng chẳng ai chết đâu

Chẳng ai tước đoạt mạng nào của nhau

Lưỡi kiếm chỉ rơi vào ở giữa

Bảy thân ấy , như tựa khoảng không”.


27. Kính bạch Đại Đức Thế Tôn !

Khi hỏi về quả Sa-môn thế nào

Pa-Ku-Tha tào lao nói khác

Với quan điểm cũng khác , lạc loài

Khi được hỏi về trái xoài

Trả lời là mít , mít xoài lộn tưng .


Con tự nghĩ : Đáng mừng trong nước

Thần dân con mong được kính tôn

Bà-la-môn cùng Sa-môn

Họ nghĩ giới đức, phước tồn hà sa

Làm sao ta phiền hà các vị

Sa-môn cùng Phạm chí trong vùng

Nên không cật nạn lung tung

Cũng không tán thán, dù không hài lòng

Không công nhận cũng không bác bỏ

Trường Bộ - Kinh SA-MÔN QUẢ MLH – 099___
Con đứng dậy ra ngõ , về cung .
28. Kính bạch Đại Đức Thế Tôn !

Một thời , con đến Hội môn vị này

Ni-Ganh-Thá Na-Ta-Pút-Tá (1)

Khi đến nơi, vồn vả đón chào

Nói lời chúc tụng xã giao

Sau đó ngồi xuống, bắt đầu hỏi han :


- “ Thưa Giáo Trưởng ! Các hàng dân chúng

Các chức nghiệp, công dụng thấy ngay

Đem lại lợi lạc đủ đầy

Gia đình nuôi sống, sum vầy vợ con

Hạnh Sa-môn chi còn thiết thực

Về kết quả của bực Sa-môn ?”


29. Kính bạch Đại Đức Thế Tôn !

Khi nghe con hỏi Sa-môn quả này

Ni-Ganh-Thá trình bày một mạch :
- “ Này Đại Vương ! Trong sạch giới điều

Bốn loại Cấm Giới ngặt nghèo

Một Ni-Kiền-Tử tuân theo suốt đời :

* Sống gìn giữ mọi thời với Nước

* Mọi Ác pháp phải được giữ gìn

* Tẩy sạch ác pháp trong mình

* Sống với ý chí giữ gìn ác sinh .
- Này Đại Vương ! Tự mình chế ngự

Bốn cấm giới thứ tự như trên

Một Ni-kiền-tử vững bền

Sẽ có danh hiệu là tên gọi gì ?

_______________________________

(1) : : Nigantha Nàtaputta ( Ni-kiền-tử ) : Một trong Lục Sư

ngoại đạo thời Phật tại thế .


Каталог: files -> file-nen


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương