Tara Sadhanatải về 0.83 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích0.83 Mb.
#3896
1   2   3   4   5   6   7   8   9dbl dorje


dbl dorje


cloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

།ཕྱག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་ཕྱག་གི། །མཐིལ་གྱིས་བསྣུན་ཅིང་ཞབས་ཀྱིས་བརྡུང་མ།

།ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས། །རིམ་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ནི་འགེམས་མ།

CHAG TSAL SA sHI'I NGO LA CHAG GI. ThIL GYI NUN CHING SHAB KYI DUNG MA.

TRO NYER CHEN DZE YI GE HUNG GI. RIM PA DUN PO NAM NI GEM MA.
[14] Homage! She who strikes the ground with | Her palm, and with her foot beats it! | Scowling, with the letter HUNG the | Seven levels she does conquer!
[14] Kính lạy Tara, Phật bà trấn địa / với bàn tay vỗ và gót chân đạp.

Ánh mắt oai thần và chủng tự HUM, / hết thảy bảy địa bà đều chinh phục


148 { XVII }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorjedbl dorje


dbl dorje


cloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

༄༅། །ཕྱག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་མ་ཞི་མ། །མྱ་ངན་འདས་ཞི་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ།

།སྭཱ་ཧཱ་ཨོཾ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས། །སྡིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉིད་མ།

CHAG TSAL DE MA GE MA SHI MA. NYA NGEN DE SHI CHO YUL NYI MA.

SO HA OM DANG YANG DAK DEN PE. DIK PA CHEN PO JOM PA NYI MA
[15] Homage! Happy, virtuous, peaceful! | She whose field is peace, nirvana! | She endowed with OM and SVAHA, | Destroyer of the great evil!
[15] Kính lạy Tara, vui, hiền, tịch tĩnh / cảnh giới cứu cánh thanh tịnh niết bàn.

Đầy đủ tất cả Sô-Ha và Ôm / đập tan toàn bộ tà ma đại ác.149 { XVIII }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorjedbl dorje


dbl dorje


cloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

།ཕྱག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐོར་རབ་དགའ་བའི། །དགྲ་ཡི་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་འགེམས་མ།

།ཡི་གེ་བཅུ་པའི་ངག་ནི་བཀོད་པའི། །རིག་པ་ཧཱུྃ་ལས་སྒྲོལ་མ་ཉིད་མ།

CHAG TSAL KUN NE KOR RAB GA WA'I. DRA YI LU NI RAB TU GEM MA.

YI GE CHU PA'I NGAK NI KO PAI. RIK PA HUNG LE DROL MA NYI MA.
[16] Homage! Of those glad at turning | Tearing foes’ bodies asunder, | Liberating with HUNG-mantra | Word-array of the ten syllables
[16] Kính lạy Tara, vây quanh Phật bà / đầy ắp niềm vui tan xác kẻ thù.

Mười chữ trang điểm tiếng lời mầu nhiệm, / chữ HUM – trí tuệ phổ độ chúng sinh.


150 { XIX }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorjedbl dorje


dbl dorje


cloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

༄༅། །ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེའི་ཞབས་ནི་བརྡབས་པས།

ཧཱུྃ་གི་རྣམ་པའི་ས་བོན་ཉིད་མ།

།རི་རབ་མན་དཱ་ར་དང་འབིགས་བྱེད། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྣམས་གཡོ་བ་ཉིད་མ།CHAG TSAL TU RE'I SHAB NI DAB PE. HUNG gI NAM PAI SA BON NYI MA.

RI RAB MAN DA RA DANG BIK JE. JIK TEN SUM NAM YO WA NYI MA.
[17] Homage! Swift One! The foot-stamper | With for seed the letter HUNG’s shape | She who shakes the triple world and | Meru, Mandara, and Vindhya!

[17] Kính lạy Tara, chân bà dậm xuống, / tuyên ngôn TU-RÊ. Chủng tự sắc HUM

chấn động ba cõi cùng núi Tu Di, / núi Măn-đa-ra, và Vin-đi-a


151 { XX }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorje
dbl dorje


dbl dorje


cloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

།ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་མཚོ་ཡི་རྣམ་པའི། །རི་དྭགས་རྟགས་ཅན་ཕྱག་ན་བསྣམས་མ།


ཏཱ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཕཊ་ཀྱི་ཡི་གེས། །དུག་རྣམས་མ་ལུས་པ་ནི་སེལ་མ།

CHAG TSAL LHA YI TSO YI NAM PAI. RI DAK TAK CHEN CHAG NA NAM MA.

tA RA NYI JO PEY KYI YI GE. DUK NAM MA LU PA NI SEL MA.
[18] Homage! Holding in her hand | the deer-marled moon, of deva-lake form | With twice spoken TARA and PHAT, | Totally dispelling poison!
[18] Kính lạy Tara, như biển hồ thiên / vầng trăng ngọc thỏ trên tay Phật bà.

Với hai TARA và chủng tự PÂY, / hết thảy độc tố đều tiêu tan cả.152 { XXI }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorjedbl dorje


dbl dorje


cloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

༄༅། །ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པོ། །ལྷ་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བསྟེན་མ།

།ཀུན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བའི་བརྗིད་ཀྱིས། །རྩོད་དང་རྨི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ།

CHAG TSAL LHA YI TSOK NAM GYAL PO. LHA DANG MI AM CHI YI TEN MA.

KUN NE GO CHA GA WAI JI KYI. TSO DANG MI LAM NGEN PA SEL MA.
[19] Homage! She whom gods and their kings, | God and Kinnares do honour | She whose joyfull splendour dispels | Conflict and bad dreams of the armoure
[19] Kính lạy Tara, thiên vương, chư thiên, / và Khẩn Na la đều nương Phật bà.

Giáp bào lộng lẫy, niềm vui tỏa sáng, / phá tan tất cả ác mộng, chấp tranh.


153 { XXI }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorje
dbl dorje


dbl dorje


cloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

།ཕྱག་འཚལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི། །སྤྱན་གཉིས་པོ་ལ་འོད་རབ་གསལ་མ།


ཧཱ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཏཱཏྟཱ་རེ་ཡིས། །ཤིན་ཏུ་དྲག་པོའི་རིམས་ནད་སེལ་མ།

CHAG TSAL NYI MA DA WA GYE PAI. CHEN NYI PO LA O RAB SAL MA.

hA RA NYI JO TUT TA RE YI. SHIN TU DRAK PO'I RIM NE SEL MA.
[20] Homage! She whose two eyes bright with | Radiance of sun and full moon! | With twice HARA and TUTTARE | She dispels severe contagion!
[20] Kính lạy Tara, đôi mắt nhật nguyệt / tỏa chiếu rạng ngời hào quang rực sáng.

HA-RA hai lần, và TU-TTA-RA, / tiêu tan tất cả tật dịch truyền nhiễm.


154 { XXIII }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorjedbl dorje


dbl dorje


cloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

༄༅། །ཕྱག་འཚལ་དེ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་བཀོད་པས། །ཞི་བའི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ།

།གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས། །འཇོམས་པ་ཏུ་རེ་རབ་མཆོག་ཉིད་མ།

CHAG TSAL DE NYI SUM NAM KO PE. SHI WAI ThU DANG YANG DAK DEN MA.

DON DANG RO LONG NO JIN TSOK NAM. JOM PA TU RE RAB CHOK NYI MA.
[21] Homage! Full of liberating | Power by set of three Realities! | Crushing crowds of spirits, yakshas | And corpse-raisers! Supreme! TURE!
[21] Kính lạy Tara, với tam chân như, / sung mãn năng lực tịch tĩnh tự tại.

Tà ma ác quỉ, dạ xoa, khởi thi, / đập tan hết thảy. TU – RÊ! Tối thắng!


155 { XXIV}

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorje
dbl dorje


dbl dorje


cloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

།རྩ་བའི་སྔགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་འདི་དང་། །ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག།

TSA WAI NGAK KYI TO PA DI DANG. CHAG TSAL WA LA NI NYI SHU TSA CHIK

[22] With this praise of the root mantra | Twenty-one (times I’ve paid) homage.[22] Đây là tiếng lời tán dương bổn chú,

đảnh lễ Tara, đủ hai mươi mốt.


156 { XXV }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorje


FREE BOOK, NOT FOR SALE - SÁCH ẤN TỐNG, MIỄN BÁN
Quý vị có thể dùng bản tiếng Việt miễn phí, với điều kiện giữ nguyên nội dung và không bán

flower6_lotus


[158]
[159][160]

tải về 0.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương