Tara Sadhanatải về 0.83 Mb.
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích0.83 Mb.
#3896
1   2   3   4   5   6   7   8   9
dbl dorje


dbl dorje

cloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

༄༅། །ཕྱག་འཚལ་གསེར་སྔོ་ཆུ་ནས་སྐྱེས་ཀྱི། །པདྨས་ཕྱག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ

།སྦྱིན་པ་བརྩོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞི་བ། །བཟོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ
CHAG TSAL SER NGO CHU NE KYE KYI. PE ME CHAG NI NAM PAR GYEN MA.

JIN PA TSON DRU KA ThUB SHI WA. ZO PA SAM TEN CHO YUL NYI MA.
[3] Homage! Golden-blue one, lotus | Water born, in hand adorned! | Giving, effort, calm, austerities, | Patience, meditation her field!
[3] Kính lạy Tara, sắc vàng ánh biếc / Trên tay một đóa sen nở trang nghiêm

Bố thí, tinh tấn, khổ hạnh, tịch tĩnh, / an nhẫn, thiền định, là cảnh giới bà.137 { VI }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorjedbl dorje


dbl dorje

cloud base l.gif21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

།ཕྱག་འཚལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར། །མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་སྤྱོད་མ།

།མ་ལུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པའི། །རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱིས་ཤེན་ཏུ་བསྟེན་མ།

CHAG TSAL DE SHIN SHEK PAI TSUK TOR. ThA YE NAM PAR GYAL WAR CHO MA.

MA LU PA ROL CHIN PA ThOB PAI. GYAL WAI SE KYI SHIN TU TEN MA.
[4] Homage! Crown of Tathagatas, | She who goes in endless triumph | Honored much by sons of conquerors | Having reached every Perfection

[4] Kính lạy Tara, Như lai thắng đảnh, / thiện hạnh của bà hàng vô lượng ma,

viên mãn tất cả hạnh ba la mật, / chỗ nương của khắp con Phật Thế tôn.


138 { VII }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorjedbl dorje


dbl dorje

cloud base l.gif

21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

༄༅། །ཕྱག་འཚལ་ཏུཏྟཱ་ར་ཧཱུྃ་ཡི་གེས

།འདོད་དང་ཕྱོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ།

།འཇིག་རྟེན་བདུན་པོ་ཞབས་ཀྱི་མནན་ཏེ། །ལུས་པ་མེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ།CHAG TSAL TUT TA RA HUNG YI GE. DO DANG CHOK DANG NAM KHA GANG MA.

JIK TEN DUN PO SHAB KYI NEN TE. LU PA ME PAR GUK PAR NU MA.
[5] Homage! Filling with TUTTARE, HUNG, desire, direction, and space! Trampling with her feet the seven worlds, Able to draw forth all beings!
[5] Kính lạy Tara, TU-TA-RA, HUM / lấp đầy cõi dục, phương hướng, không gian

chân bà trấn đạp cả bảy thế giới. / nhiếp thọ hữu tình không sót một ai.139 { VIII }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorjedbl dorje


dbl dorje


cloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

།ཕྱག་འཚལ་བརྒྱ་བྱིན་མེ་ལྷ་ཚངས་པ། །རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མཆོད་མ

།འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་དྲི་ཟ་རྣམས་དང་། །གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་ནས་བསྟོད་མ།

CHAG TSAL GYA JIN ME LHA TSANG PA. LUNG LHA NA TSOK WANG CHUK CHO MA.

JUNG PO RO LANG DRI ZA NAM DANG. NO JIN TSOK KYI DUN NE TO MA.
[6] Homage! Worshipped by the all-lords, Shakra, Agni, Brahma, Marut! Honored by the hosts of spirits, Corpse-raisers, gandharvas, yakshas!
[6] Kính lạy Tara. Đế Thiên, Đế Thích, / Hoả Thiên, Phạm Thiên, và Phong Lôi Thiên,

hết lòng hiến cúng. Quỷ thần: khởi thi, / dạ xoa, thát bà, hết lòng tôn vinh.


140 { IX }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorjedbl dorje


dbl dorje


cloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

༄༅། །ཕྱག་འཚལ་ཏྲད་ཅེས་བྱ་དང་ཕཊ་ཀྱིས། །ཕ་རོལ་འཁྲུལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འཇོམས་མ།

།གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་ཞབས་ཀྱི་མནན་ཏེ། །མེ་འབར་འཁྲུག་པ་ཤིན་ཏུ་འབར་མ

CHAG TSAL TRE CHE JA DANG PEY KYI. PA ROL TRUL KOR RAB TU JOM MA.

YE KUM YON KYANG SHAB KYI NEN TE. ME BAR TRUK PA SHIN TU BAR MA.
[7] Homage! With her TRAD and PHAT sounds | Crusher of foes magic diagrams! | Putting her feet left out, right back | Blazing in a raging fire-blaze!
[7] Kính lạy Tara. TRÊ, PÊ thốt ra / ghiến tan tất cả luân xa huyền thuật.

phải duỗi trái co, chân bà trấn đạp / bừng bừng bốc cháy lửa xoáy muôn trùng.


141 { X }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorjedbl dorje


dbl dorje


cloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

།ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེའི་འཇིགས་པ་ཆེན་མོས། །བདུད་ཀྱི་དཔའ་བོ་རྣམ་པར་འཇོམས་མ།

།ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་ནི་ཁྲོ་གཉེར་ལྡན་མཛད། །དགྲ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསོད་མ།

CHAG TSAL TU REI JIK PA CHEN MO. DU KYI PA WO NAM PAR JOM MA.

CHU KYE SHAL NI TRO NYER DEN DZE. DRA WO ThAM CHE MA LU SO MA.
[8] Homage! TURE, very dreadful! | Destroyer of Mara’s champion(s)! | She with frowning lotus visage | Who is slayer of all enemies!
[8] Kính lạy Tara, bậc đại bố úy, / chủng tự TU-RÊ diệt đội Ma Quân.

gương mặt đóa sen oai thần phẫn nộ, / quét sạch thù địch không sót một ai.


142 { XI }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorje


dbl dorje


dbl dorje

cloud base l.gif

21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

༄༅། །ཕྱག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་ཕྱག་རྒྱའི། །སོར་མོས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ།

།མ་ལུས་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བརྒྱན་པའི། །རང་གི་འོད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་འཁྲུག་མ།

CHAG TSAL KON CHOK SUM TSON CHAG GYA'I. SOR MO ThUK KAR NAM PAR GYEN MA.

MA LU CHOK KYI KHOR LO GYEN PAI. RANG GI O KYI TSOK NAM TRUK MA.
[9] Homage! She adorned with fingers, | At her heart, in Three Jewel mudra! | She with universal wheel adorned. | Warring masses of their own light
[9] Kính lạy Tara. Ngón tay Phật bà / Tam Bảo thủ ấn trang điểm nơi tim.

Bánh xe trang nghiêm khắp mười phương chiếu, / Tự tỏa ánh sáng chói rực bừng bừng


143 { XII }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorjedbl dorje


dbl dorjecloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

།ཕྱག་འཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བས་བརྗིད་པའི། །དབུ་རྒྱན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བས་སྤེལ་མ།

།བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས། །བདུད་དང་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་མཛད་མ།

CHAG TSAL RAB TU DA WE JI PAI. U GYEN O KYI TRENG WE PEK MA.

SHE PA RAB SHE TUT TA RA YI. DU DANG JIK TEN WANG DU DZE MA
[10] Homage! She of joyous, radiant, | Diadem emitting light-wreaths | Mirthful, laughing with TUTTARE, | Subjugating maras, devas!

[10] Kính lạy Tara, đỉnh đầu tỏa rạng / chuỗi hào quang sáng, rực rỡ tươi vui.

Với TU-TTA-RA, tiếng cười rộn rã / thu phục toàn bộ Ma vương, Thiên vương.144 { XIII }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorje
dbl dorje


dbl dorjecloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

༄༅། །ཕྱག་འཚལ་ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་རྣམས། །ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་ནུས་པ་ཉིད་མ།

།ཁྲོ་གཉེར་གཡོ་བའི་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས། །ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྒྲོལ་མ།

CHAG TSAL SA SHI KYONG WAI TSOK NAM. ThAM CHE GUK PAR NU PA NYI MA.

TRO NYER YO WAI YI GE HUNG GI. PONG PA ThAM CHE NAM PAR DROLMA.
[11] Homage! She able to summon | All earth-guardians’ assembly! | Shaking, frowning, with her HUNG sign | Saving from every misfortune!
[11] Kính lạy Tara, chư thần sở tại / đều về qui thuận dưới uy Phật bà.

Với linh tự HUM oai nộ rúng chuyển, / cứu khắp chúng sinh thoát cảnh bần cùng.


145 { XIV }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorjedbl dorje


dbl dorje


cloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

།ཕྱག་འཚལ་ཟླ་བའི་དུམ་བུས་དབུ་བརྒྱན། །བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་འབར་མ།

།རལ་པའི་ཁྲོད་ན་འོད་དཔག་མེད་ལས། །རྟག་པར་ཤིན་ཏུ་འོད་ནི་མཛད་མ།

CHAG TSAL DA WAI DUM BU U GYEN. GYEN PA ThAM CHE SHIN TU BAR MA.

RAL PAI TRO NA O PAK ME LE. TAK PAR SHIN TU O NI DZE MA.
[12] Homage! Crown adorned with crescent | Moon, all ornaments most shining! | Producing, from Amitabha | In her hair-mass, always much light!
[12] Kính lạy Tara, đỉnh đầu Phật bà / trăng non trang điểm. Bao phẩm trang nghiêm

chói ngời rạng chiếu. Đức Phật Di Đà / từ lọn tóc bà tỏa sáng vô biên.146 { XV }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorjedbl dorje


dbl dorje


cloud base l.gif


21 Tara Praises / Xưng Tán Tara

༄༅། །ཕྱག་འཚལ་བསྐལ་པའི་མཐའ་མའི་མེ་ལྟར། །འབར་བའི་ཕྲེང་བའི་དབུས་ན་གནས་མ།

།གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་ཀུན་ནས་བསྐོར་དགའ། །དགྲ་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་འཇོམས་མ།

CHAG TSAL KAL PAI ThA MAI ME TAR. BAR WAI TRENG WAI U NA NE MA.

YE KYANG YON KUM KUN NE KOR GA. DRA YI PUNG NI NAM PAR JOM MA.
[13] Homage! She ’mid wreath ablaze like | Eon-ending fire abiding! | Right stretched, left bent, joy surrounds you | Troops of enemies destroying!
[13] Kính lạy Tara, như lửa hoại kiếp / giữa chuỗi lửa rực Phật bà an định

phải duỗi, trái co, niềm vui vây quanh / làm tiêu tan hết đội quân thù địch.147 { XVI }

cloud base r.gif

dbl dorje


dbl dorjetải về 0.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương