Tara Sadhanatải về 0.83 Mb.
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích0.83 Mb.
#3896
1   2   3   4   5   6   7   8   9Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

།དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང་། །ལྷ་དང་མི་ཡི་བདེ་བའི་མཆོག་ཐོབ་ནས།

།ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ། །བར་ཆད་གདོན་བགེགས་རིམས་དང་ནད་ལ་སོགས།

DE MA ThOB KYI TSE RAB KUN TU YANG. LHA DANG MI YI DE WAI CHOG TOB NE.

THAM CHE KHYEN PA DRUB PAR JE PA LA. BAR CHE DON GEK RIM DANG NE LA SOK.

In all our succession of lives until this is attained, may we obtain the supreme joys of gods and men.

Please quickly pacify and eliminate everything that is harmful and constitutes an obstacle to the accomplishment of omniscience

Nguyện mọi kiếp sau / trước khi thành Phật / con luôn an lạc / trong cõi trời, người

Để rồi thành tựu / quả vị toàn giác / mau chóng quét sạch / hết thảy chướng ngại


100


Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །དུས་མིན་འཆི་བར་གྱུར་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་དང་།

།འཇིགས་པ་བརྒྱད་སོགས་ཉེ་བར་འཚེ་བ་རྣམས། །མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང་མེད་པར་མཛད་དུ་གསོལ།

DU MIN CHI WAr GYUR pA NA TSOK DANG. MI LAM NGEN DANG TSEN MA NGEN PA DANG.

JIK PA GYE SOK NYE WAR TSE WA NAM. NYUR DU SHI SHING ME PAR DZE DU SOL.
-all dons, hindrances, epidemics, sickness and so on

-as well as all varieties of untimely death, bad dreams, bad omens, the eight dangers and so forth.Tà ma, ác chướng / tật dịch, truyền nhiễm / chết không đúng thời / ác mộng, điềm hung / cùng tám hiểm nạn.


101Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

།འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་ལས་ནི་འདས་པ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས།

།འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་པ། །འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།JIK TEN JIK TEN LE NI DE PA YI. TRA SHI DE LEK PUN SUM TSOK PA NAM.

PEL SHING GYE PAI DON NAM MA LU PA. BE ME LHUN GYI DRUB PAR DZE DU SOL.
Please cause an abundance of auspiciousness and good fortune to increase and flourish

in this world and beyond, and may everything which is beneficial be accomplish effortlessly and spontaneously.


Nguyện cho tất cả / thiện đức an lạc / cát tường diệu thắng / trong cõi thế gian / và xuất thế gian / phát huy tăng trưởng

Cho mọi ước nguyện / tự nhiên tức thì / không chút dụng công / trở thành sự thật.


102Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་ཞིང་དམ་ཆོས་འཕེལ་བ་དང་། །རྟག་ཏུ་ཁྱོད་སྒྲུབ་ཞལ་མཆོག་མཐོང་བ་དང་།

།སྟོང་ཉིང་དོན་རྟོགས་བྱང་སེམས་རིན་པོ་ཆེ། །ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛོད།

DRUB LA TSON SHING DAM CHO PEL WA DANG. TAK KHYO DRUB SHAL CHOG ThONG WA DANG.

TONG NYI DON TOK JANG SEM RIN PO CHE. YAR NGO'I DA TAR PEL SHING GYE PAR DZO.
May we be diligent in our practice. May the genuine Dharma spread. Always doing your practice, may we see your excellent face.

May we realize the meaning of emptiness. May precious Boddhicitta grow and increase like the waxing moon.Nguyện cho chúng con / nỗ lực tu chứng / phát huy chánh pháp / tu đạt địa vị / của đấng bổn tôn

Thấy rõ khuôn mặt / nhiệm mầu của ngài / chứng ngộ tánh không / và tâm bồ đề / luôn luôn tăng trưởng


103Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

།རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །པངྨོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སྐྱེས།

།སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ། །ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག།GYAL WAI KYIL KHOR ZANG SHING GA WA DER. PE MO DAM PA SHI. TU DZE LE KYE

NANG WA ThA YE GYAL WE NGON SUM DU. LUNG TEN PA YANG DAG GI DER ThOB SHOK.

In that excellent and joyful mandala of the victors,

may I be born from a beautiful pure lotus, and actually receive a direct prophecy from the victor Amitabha!

Trong mạn đà la / tươi vui diệu thắng / của đấng Thế Tôn

Nguyện con sinh ra / từ lòng đóa sen / đẹp ngời mầu nhiệm / được đức Di Đà / trực tiếp thọ ký


104Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །བདག་གིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱན་གྱི་ཕྲིན་ལས་མ།

།སྔོ་ལྗང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མྱུར་ཞིང་དཔའ། །ཡུམ་གྱུར་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།DAG GI TSE RAB KUN TU DRUB PAI LHA. DU SUM SANG GYE KUN GYI TRIN LE MA.

NGO JANG SHAL CHIK CHAG NYI NYUR SHING PA. YUM GYUR UT PAL NAM PAI TRA SHI SHOK.
May there be the auspiciousness of the deity I have practiced in all my lives, the mother who is the activity of all the Buddhas of the three times,

the mother holding an upala flower who is quick and heroic - green, with one face and two hands.Bổn tôn của con / từ muôn đời trước, / là thiện hạnh của / chư Phật ba thời

một mặt, hai tay / sắc xanh lục ngọc / bậc đại thần tốc / cầm đóa ưu đàm / thật cát tường thay!105Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

།རྒྱལ་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང་། །འཁོར་དང་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང་།

།ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་།ཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག།

GYAL YUM DROL MA KHYE KU CHI DRA DANG. KHOR DANG KU TSE'I TSE DANG SHING KHAM DANG.

KHYE KYI TSEN CHOG ZANG PO CHI DRA WA. DE DRA KHO NAR DAK SOK GYUR WAR SHOK.
Mother of the victors, Tara, may we attain a body like yours, a retinue like yours,

long life like yours, and excellent supreme characteristics just like yours
Phật mẫu Tara, / mẹ chư Thế Tôn, / mang thân tướng nào / y báo ra sao, /

được bao thọ mạng / có bao tướng hảo / nay con xin nguyện / được y như ngài.


106Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །ཁྱོད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ།

།ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ།KHYO LA TO CHING SOL WA TAB PAI ThU. DAK SOK GANG DU NE PAI SA CHOG SU.

NE DON UL PONG ThAB TSO SHI WA DANG. CHO DANG TRA SHI PEL WAR DZE DU SOL
I pray that by virtue of having praised and supplicated you, you will pacify

all sickness, dons, poverty, strife and warfare in whatever regions we may abide, and cause Dharma and auspiciousness to flourish.Nương vào năng lực / xưng tán thỉnh nguyện / nguyện toàn cõi thế / nơi con chúng sinh / cùng đang sinh sống

tật, dịch, bần cùng / chiến tranh, xung đột / đều được tịnh yên / diệu pháp cát tường / luôn luôn tăng trưởng. 8ausp6_endlessknot


107dbl dorje


dbl dorje

།འཇམ་དཔལ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟེན་བཞུགས་སོ།jam pal so nam ten dzin rin po che zhab ten zhug so


Jampal Sonam Tenzin Rinpoche, may you live long

Nguyện ngài Jampal Sonam Tenzin Rinpoche sống đời trường thọ

108

dbl dorje


dbl dorjeTara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་ཡེ་ཤེས་གཟུགས། །རྣམས་གསུམ་ཚེ་ལྷ་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་ཚོགས།

།གཅིག་ཏུ་དགོངས་ལ་འཕོ་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་ཁམས། །ཟུང་འཇུག་ཡང་པའི་ཀློང་དུ་བརྟན་པར་མཛོད།chi me tag pa dam pe ye she zug. nam sum tse lha rig dzin drub pAi tsog

chig tu gong la pho drAl dor jeI kham. zung jug yang peI long tu ten par dzo

With the wise form of pure, eternal deathlessness, The three long-life deities are realised knowledge holders

Singularly reflecting on this absorbed vajra realm, Be steadfast in the vast expanse of union.
Với sắc tướng bất tử, / đầy trí tuệ thanh tịnh / Ba thiên tử trường thọ / bậc hộ trì giác ngộ,

Đều nhất tâm quán niệm / cõi đại định kim cang, / Nguyện Thầy trụ vững vàng / trong bất nhị lớn rộng109Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

།རྨད་བྱུང་བསོད་ནམས་དར་བའི་དཔུང་ཤུགས་ཀྱིས། །ཡང་དག་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་ལ་ཆེས་དཔའ་བའི།
སྐྱེས་རབ་བཟང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྤྲོ་བའི་གཉེན། །མཆོག་གི་བླ་མ་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་གསོལ།

me jung so nam DAr bei Pung shug KYI. yang dag GYAL ten zin la che pa wei

je rab zang poI nam trul Tro weI nyen. cho gi la ma kAl GYar tso zhe sol
Astonishing merit is spread by your powerful arms, Pure, triumphant, holder of the teachings, your extraordinarily heroic

Lives are pure emanations of joyful friendliness, Greatest of teachers, please live for hundreds of eons


Tay Thầy đầy uy lực / rãi công đức vô biên; / bậc hộ trì chánh pháp, / thanh tịnh và tối thắng,

Đấng hóa thân uy dũng / hiện thân lòng từ hòa; / bậc đạo sư cao cả, / nguyện xin thầy từ bi / sống lâu trăm đại kiếp


110
Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །ངོ་བོ་མི་འགྱུར་སྤྲོས་པས་ཞི་བ་དང་། །རང་བཞེན་ལྷུན་སྒྲུབ་རྟེན་འབྱུང་བསླུ་མེད་མཐུས།

།བདག་སོགས་ལྷག་བསམ་དག་པས་སྨོན་པའི་འབྲས། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དགེ་ལེགས་དཔལ་འབར་ཤོགngo wo mi gyur tro pe zhi wa dang. rang zhin lhun drub ten jung lu me thu

dag sog lhag sam dag pe mon paI dre. chog le nam gyal ge leg pel bar shog
(Your) unchanging essence radiates peace and by the unfailing power of natural, spontaneous interdependence (your) pure,

altruism (directed towards) myself and others is the result of your aspirations,. Conqueror of all may your goodness and brilliance blaze.


Chân tánh Thầy bất biến / tỏa rạng ánh bình yên, / nương nhờ lực tự nhiên / của trùng trùng duyên khởi,
nhờ Thầy phát đại nguyện / mà con và chúng sinh / hưởng được nguồn trong sáng / tâm đại bi của Thầy.
Đấng chiến thắng khắp cả, / nguyện cho tấm lòng Thầy / đầy ngọt lành tươi sáng / chiếu tỏa khắp mọi nơi / 8ausp6_endlessknot111
Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara


༄༅། །ཅེས་པ་འང་ཁོང་ཉིད་སློབ་ཚོགས་དུ་མས་སྐུལ་བ་བཞིན། །ཨ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་སྤྲུལ་མིང་པས་བརྩེ་གཅིག་ཏུ་སྨོན་པ་དོན་དང་ལྔན་པར་གྱུར་ཅིག
And so saying, as his students have urged (me) to many times, I, Tenpuntsog, who is called a tulku,

make this single pointed prayer, let it be so.


Thế này: vì đệ tử của ngài đã nhiều lần thúc hối, nên tôi, Tenpuntsog, được gọi là bậc tái sinh,

nhất tâm khẩn nguyện như vậy. Nguyện tất cả đều đúng như lời nguyện này. 8ausp6_endlessknot112


Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མའི་ཞབས་པད་བརྟན། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུས་ས་སྟེང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ།

།བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་མངའ་ཐང་འབྱོར་བ་རྒྱས། །བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག

ten peI pal gyur la mai zhab pe ten. ten zin kye wu sa teng yong la khyab.

ten pe jin dag nga thang jor wa gye. ten pa yun ring nye peI tra shI shog.
The Lamas who have become the glory of the Dharma, may their lives be stable; may the land be entirely filled with doctrine holders;

may the wealth and power of the patrons of the doctrine increase, and may the auspicious Doctrine remain for long.


Nguyện các đấng chân sư / làm rạng rỡ chánh pháp / luôn sống đời trường thọ.

Nguyện tài lực thí chủ / luôn tăng trưởng dồi dào. / Nguyện cõi thế luôn đầy / bậc hộ trì chánh pháp, /

và nguyện cho chánh pháp / luôn trường tồn hưng thịnh. 8ausp6_endlessknot113
Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara


ན་མོ་གུ་རུཿ སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་བསམ་ཡས་བར་ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་རྔོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སྨོན་ལམ་འདི་

གསུངས་པས་རྗེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་ནར་མར་མཛདཿ ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འདི་ལ་ཐུགས་དམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛོདཿ

NAMO GURU. On the tenth day of the monkey month of the monkey year, in the central turquoise room at Samye,

Guru Rinpoche spoke this prayer while displaying the mandala of Vajradhatu. Thereafter, the king and all subjects

regularly performed the practice. Later generations should also recite this one-pointedly.


NAM MÔ THƯỢNG SƯ. Vào ngày mười, tháng Thân, năm Thân, trong chánh điện ngọc lam tại Tu Viện Samye,

đức Liên Hoa Sanh [Guru Rinpoche] đã đọc thi kệ này khi ngài hiển lộ Kim Cang Pháp Giới Mạn Đà La.

Từ đó, Quốc Vương cùng tùy tùng (Vua Trisondetsen và 24 đại đệ tử) vẫn [luôn ghi nhớ kinh nghiệm mầu nhiệm này] thường xuyên hành trì.

Người đời sau cũng nên nhất tâm trì niệm.


114Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔

མ་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས༔

CHOG CHU DU SHI'I GYAL WA SE DANG CHE. LA MA YI DAM KHAN DRO CHO KYONG TSOK.

MA LU SHING GI DUL NYE SHEK SU SOL. DUN GYI NAM KHAR PE DAI DEN LA SHUK.
Victorious ones of the ten directions and four times and your sons, hosts of gurus, yidams, dakinis and dharmapalas – All of you without exception,

as many of you as there are atoms in a realm - please approach, and be seated on lotus and moon seats in the sky in front.Kính thỉnh Phật Thế tôn / khắp mười phương bốn thời / cùng các bậc trưởng tử, / chư đạo sư, bổn tôn,

đà kỳ ni, hộ pháp, / nhiều như bụi vi trần, / về trụ tòa sen nguyệt / ở không gian phía trước.


115Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད༔

རྟེན་མཆོག་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ༔ སྔོན་གྱི་སྡིག་པའི་ཚོགས་ལ་བདག་གནོང་ཞིང་༔LU NGAK YI SUM GU PE CHAG TSAL LO. CHI NANG SANG WA DE SHIN NYI KYI CHO.

TEN CHOG DE SHEK NAM KYI CHEN NGA RU. NGON GYI DIK PAI TSOK LA DAG NONG SHING.
With reverence, I pay homage with body, speech and mind. I make outer, inner and secret offerings from the state of suchness.

In the presence of the Sugatas, the supreme support, with remorse for sinful actions committed in the past,


Nguyện mang thân khẩu ý / đảnh lễ chư Phật đà. / Nguyện hiến dâng cúng phẩm / nội, ngoại, mật, chân như

Đối trước chư Thiện thệ, / nguyện sám hối ác nghiệp / đã phạm trong quá khứ;


116Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། ད་ལྟའི་མི་དགེ་འགྱོད་པས་རབ་ཏུ་བཤགས༔ ཕྱིན་ཆད་དེ་ལས་ལྡོག་ཕྱིར་བདག་གིས་བསྡམ༔

བསོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ༔ རྒྱལ་བའི་ཚོགས་རྣམས་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར༔

DA TAI MI GE GYO PE RAB TU SHAG. CHIN CHE DE LE DOK CHIR DAG GI DOM.

SO NAM GE TSOK KUN LA YI RANG NGO. GYAL WAI TSOK NAM NYA NGEN MIN DA WAR.
and with regret for present unvirtuous deeds, I openly confess (all wrongdoing).

Henceforth, I vow never to do them again. I rejoice in all merit and virtue. I request the host of victorious ones not to pass into nirvana,phát lộ việc bất thiện / đang phạm trong hiện tại; / nguyện sẽ không tái phạm / lỗi lầm trong tương lai.

Hết thảy mọi công đức / nguyện tùy hỉ tất cả. / Kính thỉnh Phật trụ thế / đừng nhập cõi niết bàn,


117Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་བླ་མེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔

འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐར་པའི་སར་ཕྱིན་ཤོག༔ སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔

DE NO SUM DANG LA ME CHO KHOR KOR. GE TSOK MA LU DRO WAI GYU LA NGO.

DRO NAM LA ME ThAR PAI SAR CHIN SHOK. SANG GYE SE CHE DAK LA GONG SU SOL
and to turn the unsurpassable wheel of dharma and teach the Tripitaka. I dedicate the entire accumulation of virtue to the stream of beings.

May they reach the shore of unsurpassable liberation. Buddhas and your sons, please turn your attention to me.ở lại chuyển pháp luân / và thuyết giảng tam tạng. / Được bao nhiêu công đức / con nguyện xin hồi hướng / về khắp cả chúng sinh.
Nguyện cho khắp chúng sinh / đạt giải thoát vô thượng. / Xin chư Phật, Bồ Tát / luôn thương tưởng đến con !
118Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅།

བདག་གིས་བརྩམས་པའི་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་འདི༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་དེ་སྲས་དང་༔

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ལྟར༔ དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་་སུ་བདག་སློབ་ཤོག༔

DAG GI TSAM PAI MON LAM RAB ZANG DI. GYAL WA KUN TU ZANG DANG DE SE DANG.

PAK PA JAM PAL YANG KYI KHYEN PA TAR. DE DAK KUN GYI JE SU DAK LOB SHOK.
Through this excellent aspiration prayer which I have begun, may I train in the footsteps of

the victorious Samantabhadra, his disciples and the wise and noble Manjushri.Nguyện gửi lời nguyện này / noi theo gót Phổ Hiền / cùng các bậc trưởng tử / theo thánh giả Văn Thù

Sao cho con theo tròn / tất cả mọi thiện hạnh.

119Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མ་རིན་ཆེན་རྣམས༔ ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཤོག༔

ཉི་ཟླ་བཞིན་ཏུ་ཀུན་ལ་གསལ་བར་ཤོག༔ རི་བོ་བཞིན་ཏུ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་ཤོག༔

TEN PAI PAL GYUR LA MA RIN CHEN NAM. NAM KHA SHIN TU KUN LA KHYAB PAR SHOK.

NYI DA SHIN TU KUN LA SAL WAR SHOK. RI WO SHIN TU TAK TU TEN PAR SHOK.
Precious gurus, who are the glory of the teachings, may you pervade everywhere, like space.

May you illuminate everything, like the sun and moon. May you always remain steadfast like a mountain.Nguyện đạo sư tôn quí, / ánh rạng của diệu pháp,

luôn thường trú khắp nơi / sáng soi như nhật nguyệt / an định như thái sơn.


120


tải về 0.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương