Tara Sadhanatải về 0.83 Mb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích0.83 Mb.
#3896
1   2   3   4   5   6   7   8   9Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།OM ARYA TARE SAPARIWARA BENZA

ARGHAM, PADYAM, PUPE, DHUPE, ALOKE, GENDHE, NEWIDYE, SHABDA PRATITSA SOHA 

ÔM A RI A TA RÊ SA PA RI WA RA BENZA

ẠT GĂM, PA ĐI ĂM, PÚP PÊ, ĐÚP PÊ, A LÔ KÊ, GHÊN ĐÊ, SÁP TA PRA TÍT SA SÔ HA81Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

ཨོཾ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པདྨའི་རིགས༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཞལ་ལས་བྱུང་༔

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདག༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མར་ཕྱག༷་འཚལ་བསྟོད༔

OM NANG WA ThA YE PE MAI RIK. JIK TEN WANG CHUK SHAL LE JUNG.

SANG GYE KUN GYI TRIN LE DAK. PAK MA DROL MAR CHAG TSAL TO.
OM. You arose from the face of Avaloketesvara, you are of the lotus family of Amitabha!

I pay homage to and praise the noble Tara, who embodies the activity of all Buddhas.Là bậc sinh ra / từ nơi khuôn mặt / đức Quan Thế Âm / thuộc họ Liên Hoa / của đức Di Đà

hiện thân thiện hạnh / của khắp chư Phật / chúng con chí thành / tán dương đảnh lễ.


82Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། བསྟོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ༔ ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི༔

ལུས་བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ༔ མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕྱག༷་འཚལ་བསྟོད༔

TO PAR O PA THAM CHE LA. SHING DUL KUN GYI DRANG NYE KYI.

LU TU PA YI NAM KUN TU. CHOG TO DE PE CHAG TSAL TO. 

Bowing with bodies as numerous as there are atoms in all the realms,

with supreme faith I pay homage to and praise in every way all of you who are worthy of veneration.

Trong toàn cõi thế / có bao vi trần, / con bấy nhiêu thân / với trọn tấm lòng / sâu xa tôn kính /

tán dương công hạnh / của khắp chư vị / xứng được tôn vinh.
ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། - Now, with palms joined - Bây giờ chắp tay


83Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས། །དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་ལ། །བདག་གིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བའི་དོནཿ

།གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས།

བསྟན་འཛིན་ཐུགས་མཐུན་ཞབས་པད་བརྟན།

JE TSUN PAK MA KHOR DANG CHE. MIK ME ThUK JE TSER GONG LA. DAK GI JI TAR SOL WAI DON.

GEK ME DRUB PAR JIN GYI LOB. SANG GYE TEN PA DAR SHING GYE. TEN DZIN TUK TUN SHAB PEY TEN.
Venerable Noble Lady and your retinue, with your non-referential compassion, please think of me with love. Please bless me that my prayers be accomplished without obstruction. May the teachings of the Buddha prosper and flourish. May the holders of the teachings live long and harmoniously.

Phật mẫu cùng thánh chúng, / với lòng từ vô lượng / xin thương tưởng chúng con. / Gia trì lời nguyện con / đều trở thành sự thật /

vượt thoát mọi ngăn chướng. / Nguyện Phật pháp hưng thịnh. / Nguyện người trì chánh pháp / được trường thọ thuận an.84Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །ཉེར་འཚེའི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་། བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་འཕེལ་བར་མཛོད། ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩོད་ཞི་བ་དང་།

།ཆོས་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་གོང་དུ་འཕེལ། །ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་མངའ་ཐང་རྒྱས། །རྒྱལ་ཁམས་མཐའ་དབུས་བདེ་བར་མཛོད།

NYER TSE'I BAR CHE KUN SHI SHING. SHE DRUB TRIN LE PEL WAR DZO. NE MUK TRUK TSO SHI WA DANG.

CHO DEN PAL JOR GONG DU PEL. CHO KYONG GYAL PO'I NGA ThANG GYE. GYAL KHAM TA U DE WAR DZO.
May all harmful obstacles be pacified. May the activities of study and practice spread. May sickness, famine, agitation and strife be pacified.

May the glory and prosperity of dharma flourish. May the authority of rulers who protect Dharma spread.

May there be happiness in central and border countries.

Nguyện ác chướng tiêu tan. / Nguyện sự học hành trì / đều luôn luôn tăng trưởng. / Nguyện tật bệnh, nạn đói, / tranh chấp và xung đột, /

hết thảy đều tịnh yên. / Nguyện chư pháp luân vương / đều gia tăng uy lực. / Nguyện trung địa, biên địa / đều yên vui hạnh phúc85Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

།འཇིགས་པ་བཅུ་དྲུག་དུས་མིན་འཆི། །རྨི་ལམ་མཚན་ལྟས་ངན་པ་དང་། །འཁོར་བ་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་སོགས།

།གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་འཇིགས་ལས་སྐྱོབས། །ཚེ་བསོད་དབང་ཐང་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ། །མི་དགེའི་རྟོག་པ་མི་འབྱུང་ཞིང་།

JIK PA CHU DRUK DU MIN CHI. MI LAM TSEN TE NGEN PA DANG. KHOR WA NGEN SONG DUK NGAL SOK.

NE KAB ThAR ThUK JIK LE KYOB. TSE SO WANG TANG NYAM TOK PEL. MI GE'I TOK PA MI JUNG SHING.
Please protect us from present and ultimate dangers - the sufferings of samsara and the lower realms, the sixteen dangers, untimely death,

bad dreams, bad omens, and so on. May life, merit, influence and realization increase. May unvirtuous thoughts not arise.Xin che chở cho con / thoát khỏi mọi hiểm nạn / trước mắt và về sau - / khổ sinh tử, ác đạo / mười sáu loại hiểm nạn /

cái chết không đúng thời / ác mộng cùng điềm hung… / Nguyện thọ mạng, công đức, / huân tập và thành tựu /

đều luôn luôn tăng trưởng. / Nguyện mọi niệm bất thiện / đều tuyệt đứt không còn.86Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་རྩོལ་མེད་སྐྱེས། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར།

།བུ་གཅིག་པོ་ལ་མ་བཞིན་ཏུ། །འབྲལ་མེད་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་མཛད་དུ་གསོལ།JANG CHUB SEM NYI TSOL ME KYE. SAM DON CHO SHIN DRUB PAR DZO. DI NE JANG CHUB NYING PO'I BAR.

BU CHIK PO LA MA SHIN TU. DRAL ME ThUK JE'I CHEN GYI ZIK. NYI DANG YER ME DZE DU SOL.
May the two bodhicittas arise effortlessly. May we accomplish all of our wishes in accord with the Dharma.

From now until I reach the heart of enlightenment, may we be inseparable and may you watch over me

with your compassionate eyes like a mother towards her only child. May we become indivisible.

Nguyện hai tâm bồ đề / khởi sinh không dụng công. / Nguyện toàn thành nguyện ước / thuận đúng theo chánh pháp.

Từ giờ cho đến khi / vào tới tim giác ngộ / nguyện con cùng đạo sư / không bao giờ phân lìa

Xin đưa mắt từ bi / gìn giữ cho chúng con / như mẹ trông con một. / Nguyện bất khả phân chia.87Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara


།ཞེས་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་ཁྱད་པར་དུ་བཏབ་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བས།

Because you have made these special requests for fulfillment of wishes and appealed to her commitmentNhờ thiết tha khẩn cầu Phật mẫu toàn thành ước nguyện, [cho nên]

མདུན་བསྐྱེད་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ༔ དབྱེར་མེད་ཉིད་དུ་བྱིན་བརླབས་པས༔DUN KYE O SHU RANG LA ThIM. YER ME NYI DU JIN LAB.

The frontal visualisation melts into light and dissolves into me. Through her blessing, we become inseparable.Thân tiền khởi (đức Tara phía trước mặt) tan thành ánh sáng, hòa vào trong tôi, trở thành bất nhị nhờ lực gia trì.88Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། རང་ཉིད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྐུ༔ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་གྱུར༔RANG NYI PAK MA DROL MAI KU. NANG LA RANG SHIN ME PAR GYUR
I appear in the form of the noble Tara, without intrinsic nature.

Tôi hiện thành sắc tướng đức Tara tôn quí, tuy rằng tướng hiện nhưng là tánh không.

།ཅེས་རང་ཉིད་འཕགས་མའི་གསལ་ནང་དང་ང་རྒྱལ་སེམས་བཟུང་སྟེ་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱ།

Focus your mind on the clear appearance of yourself as the Noble Lady and develop the pride of the deity, reciting the ten syllables as much as you can.Chú tâm vào tướng hiện của thân tự khởi sắc tướng Phật mẫu tôn quí, tự tín mình là đấng bổn tôn, trì tụng chú mười âm càng nhiều càng tốt.


OM TARE TUTTARE TURE SOHA ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ÔM TA RÊ TU TA RÊ TU RÊ SÔ HA

- 89 -Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara


མཐར་ཡིག་བརྒྱ་དང་། - When finished, do the 100 syllables - Khi xong, tụng Bách Tự Chú

ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པ་ལ་ཡ། བཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ ཏི་ཥྠདྲི་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ།


སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ་ཙི་ཏཾ་ཤྲེ་ཡཿཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿབྷ་ག་ཝན། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ། བཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱ།

om BENZA SATO samaya manupalaya, BENZA SATO tvenopatistha drIdo me bhava, sutosyo me bhava, suposyo me bhava, anurakto me bhava, sarvasiddhim me prayaccha, sarvakarmasu ca me cittam sriyah kuru huNG, ha ha ha ha hoh, bhagavan, sarva tathagata, BENZA ma me munca, BENZi bhava, maha samaya satO, ah
[dựa theo âm đọc của Sonam Tenzin Rinpoche, như sau:] Ôm ben-dza xa-tô xa-mai-da / ma-nu-pa-lai-da / ben-dza xa-tô tê-nô-pa /

tít-ta đri đô mê ba-wa / xu-tô-cai-ô mê ba-wa / xu-pô-cai-ô mê ba-wa / a-nu-rắt-tô mê ba-wa / xạt-wa xi-đi mê tra-yê-dza /

xạt-wa-cạt-ma-xu dza mê / xư-tam shri-i-da / ku-ru hung / ha ha ha ha hô / băng-ga-wê / xạt-wa ta-ta-ga-ta /

ben-dza ma mê mun-dza / ben-dza ba-wa ma-ha sa-mai-da / xa-tô, A

90Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང་། །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པས།

།འདིར་ནི་བགྱི་བ་གང་ནོང་པ། །དེ་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟོད་མཛད་རིག།

MA NYE YONG SU MA TSANG DANG. GANG YANG NU PA MA CHI PE.

DIR NI GYI WA GANG NONG PA. DE KUN KHYO KYI ZO DZE RIK.
Please forgive all the mistakes I have made here –

whatever was done wrong or left out, and whatever I was unable (to do properly).Việc không làm trọn / hay đã làm hư / tất cả những gì / không đủ sức làm / hết thảy lỗi lầm / nguyện xin tha thứ.

།སོགས་ནོངས་པ་བཤགས - Confess all faults with such verses - Sám hối lỗi lầm với câu kệ trên

91Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

ཨོཾ་ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། །རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།

།སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་། །སླར་ཡང་འབྱོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ།

OM KHYE KYI SEM CHEN DON KUN DZE. JE SU ThUN PAI NGO DRUB TSOL.

SANG GYE YUL DU SHEK NE KYANG. LAR YANG JON PAR DZE DU SOL.
OM. You do everything to benefit beings, and bestow accomplishment according to their needs.

I pray that even though you depart for the Buddha realms, you will return again. BENZA MU.Xin hãy vì chúng sinh / tùy cơ ban thành tựu / Chư vị nay dời gót / về lại cõi tịnh độ / nguyện sớm trở lại đây.

BENZA MU །བཛྲ་མུཿ bên za mu

བརྗོད་ལ་མགྲོན་ཐབས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་གཤེགས། - Reciting this, the invited deities depart - Tụng như trên, tiễn chư tôn khách


92Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། ཨོཾ་འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་།

།ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ།

OM DIR NI TEN DANG LHEN CHIK TU. KHOR WA SI DU SHUK NE KYANG.

NE ME TSE DANG WANG CHUK DANG. CHOG NAM LEK PAR TSAL DU SOL.
OM. Please stay here together with this support for as long as samsara exists and, remaining here, please bestow

freedom from sickness, long life, mastery and supreme siddhi.Bao giờ còn luân hồi / xin hãy vì chúng sinh / mà nán ở lại đây / bên trong ảnh tượng này /

ban đời sống dài lâu / thoát khổ đau tật bệnh, / mọi thành tựu viên thành.


OM SUTRA TIKTRA BENZA YE SOHA །ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ÔM SU TRA TÍT TRA BÊN ZA YÊ SÔ HA

93Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

།ལྷ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་པ༔ ཆོས་དབྱིངས་གཉུག་མའི་ངང་དུ་བཞགLHA DANG RANG SEM YER ME PA. CHO YING NYUK MAI NGANG DU SHAG
The deity and my mind are inseparable. I rest in the innate state, the Dharmadhatu.

Bổn tôn và tâm tôi trở thành bất nhị. Tôi trú trong Pháp giới, là cảnh giới bản nhiên,

།ཅེས་གནས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་བསྐྱང་། - Thus, foster the view of the true nature. - Nhiếp tâm vào chân tánh


94Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག། །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།

།འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག།

GE WA DI NYUR DU DAK. PAK MA DROL MA DRUB GYUR NE.

DRO WA CHIK KYANG MA LU PA. DE YI SA LA GO PAR SHOK.
By this virtue, may I quickly accomplish the noble Tara, and then establish all beings without a single exception in that state.

Nguyện nhờ công đức này / con sớm đạt địa vị / của Phật Mẫu Tara

Nguyện dẫn dắt chúng sinh / không chừa sót một ai / cùng vào quả vị này.

།སོགས་ཀྱིས་བསྡོ་སྨོན་བྱ། – Through this and other verses, dedicate the merit and make noble aspirations – hồi hướng phát nguyện


95Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

ཡིད་བཞིན་ནོར་དང་བུམ་པ་བཟང་པོ་ལྟར། །བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ཐོགས་མེད་སྩོལ་མཛད་པ

།རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས། མི་འབྲལ་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།

YI SHIN NOR DANG BUM PA ZANG PO TAR. SAM PAI DON KUN ThOK ME TSOL DZE pA.

JE TSUN DROL MA GYAL WA SE CHE KYI. MI DRAL ThUK JE KYONG WAI TRA SHI SHOK 
Like a wish fulfilling jewel and an excellent vase, you grant the fulfillment of all our wishes without hindrance.

May we be inseparable from the venerable Tara, the victors and their sons, and may there be the auspiciousness of their compassionate protection.


Như là ngọc như ý / như là bình báu quí / mọi nguyện ước viên thành / không một chút ngăn ngại /

Nguyện con không lìa xa / đức Phật mẫu Tara, / cùng chư Phật, bồ tát, / luôn núp bóng từ bi / nguyện vạn sự cát tường.


།ཅེས་སོགས་ཤིས་པ་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་རོ། - Proclaim the auspiciousness with such verses and scatter flowers - đọc bài nguyện cát tường và rải hoa

96Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅།

གཉིས་པ་རྒྱུན་ཁྱེར་བྱ་བའི་ཚེ། །འཕགས་མའི་རྟེན་འཛོམ་ན་ལེགས

མ་འཛོམ་ན་ཡིད་ཀྱིས་བསྒོམ་པས་འཐུས། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་སྐུར་གསལ་བའི༔ སོགས་ནས།

མཆོད་པ་བསྟོད་པ་ལན་གསུམ་བསྐྱར་བའི་ཕྱི་མ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཚར་བདུན་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པའི་མཐར། སྤྲོ་ན། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས།
Second, when you do this practice daily, while it is good to have an image of the Noble Lady, if you do not, meditating on her mentally is sufficient.

Set out a mandala and offerings. Recite the DUN GYI NAM KHAR, the refuge, bodhicitta and so on, including the consecration of the offerings as set out above.

As the offerings to the three jewels in general are unnecessary, proceed to RANG NYI KAY CHIK DREN DZOK SU, JETSUN PAK MAI KUR SAL WAY and so on.

Repeat the offerings, mandala and praises three times. The last time, recite the twenty-one praises seven times, and the description of benefits.


Thứ hai, nếu hành trì pháp tu này mỗi ngày, có được ảnh tượng của đức Phật mẫu tôn kính thì tốt, nếu không có, dùng tâm quán tưởng ngài là đủ.

Bày mạn đà la và phẩm cúng dường. Tụng DUN GYU NAM KHAR, qui y, phát tâm bồ đề v.v… bao gồm cả phần thanh tịnh cúng phẩm như phần trên đã dẫn.

Bỏ phần cúng dường Tam Bảo tổng quát [tr. 19-45] , vào thẳng phần RANG NYI KAY CHIK DREN DZOK SU, JETSUN PAK MAI KUR SAL WAY v.v… [tr. 46]

Lập lại ba lần phần dâng phẩm cúng dường, cúng mạn đà la và xưng tán. Lần thứ ba, đọc bảy lần bài tụng 21 Câu Xưng Tán đức Tara 7 lần, cùng phần nói lợi ích.

,


97Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara


སོགས་འདོད་གསོལ་གྲུབ་ན་བྱ། མ་བྱས་ཀྱང་ཆོག མདུན་བསྐྱེད་འོད་ཞུ་སོགས་ནས་བཟླས་པ། ནོངས་བཤགས་བར་སྡར་ལྟར་ལ། གཤེགས་གསོལ་མི་དགོས།

ལྷ་དང་རང་སེམས་སོགས་དང་། དགེ་བསྡོ་ཤིས་བརྗོད་བཅས་ཀྱིས་གྲུབ་བོ། དགེ་འདིས་སྐྱེ་རྒུའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། ཆུ་གཏེར་ཕན་བདེའི་རླབས་གཡོ་ཞིང་།

རྒྱལ་བསྟན་དེ་འཛིན་པདྨོའི་ཀླུང་། ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ནས་འཛམ་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་མདྒ་ལཾ།།

After that, if you wish to and can, recite JETSUN PAK MA KHOR DANG CHE and so forth - and the request for fulfillment of wishes. It is also all right not to recite it.

DUN KYE O SHU and so forth, the mantra repetition and the admission of faults are done as before. The request to depart is unnecessary.

Complete the practice with LHA DANG TANG SEM and so forth, the dedication of virtue, and the expressions of auspiciousness.

May this virtue and the merit of all the many kinds of beings stir the waves of the ocean of happiness and benefit,

and may the holders of the doctrine, (like the) lotus wind, always smile (upon all beings) everywhere. Sarwa mangalam.Sau đó, nếu muốn có thể đọc bài JETSUM PAK MA KHOR DANG CHE v.v… - và bài tụng thỉnh cầu hoàn thành nguyện ước. Không đọc cũng được.

DUN KYE O SHU v.v… tụng chú và sám hối lỗi lầm đọc tụng như thường. Không cần đọc câu tiễn chư tôn khách.

Hoàn tất pháp hành với LHA DANG TANG SEM v.v…, hồi hướng thiện đức và lời nguyện cát tường.

Nguyện thiện căn công đức của nhiều loại chúng sinh cuồn cuộn sóng cả trên biển rộng an vui phúc lợi,

nguyện những bậc chấp trì chánh pháp (như) ngọn gió cánh sen luôn rạng rỡ nụ cười ở khắp mọi nơi. Sarwa Mangalam.

98

qu


Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །རྗེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི།

།སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་རྫོགས་ཏེ། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།

JE TSUN CHOM DEN DE MA ThUK JE CHEN. DAK DANG ThA YE SEM CHEN THAM CHE KYI.

DRIB NYI JANG SHING TSOK NYI NYUR DZOK TE. DZOK PAI SANG GYE ThOB PAR DZE DU SOL.
Venerable compassionate Bhagavati, may I and all limitless beings purify the two obscurations,

and quickly perfect the two accumulations. Please cause us to attain perfect buddhahood.Thỉnh đức Thế Tôn, / Phật mẫu từ bi / cho con cùng với / chúng sinh vô biên

tịnh hai chướng ngại / mau chóng toàn thành / hai bồ tư lương / thành tựu đại giác.


99


tải về 0.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương