Tara Sadhanatải về 0.83 Mb.
trang4/9
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích0.83 Mb.
#3896
1   2   3   4   5   6   7   8   9Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[1]


༄༅། ཨོཾ་དངོས་འབྱོར་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔

ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་བཀང་བྱས་ཏེ༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཁོར་བཅས་མཆོད༔OM NGO JOR YI LE JUNG WA YI. KUN TU ZANG PO'I CHO TRIN GYI.

CHO YING GYE PAR KANG JE TE. PAK MA DROL MA KHOR CHE CHO.
OM. I fill the Dharmadhatu with clouds of Samantabhadras offerings, actually present, arising from my mind.

I offer these to the noble Tara and her retinueÔm. Khắp cả pháp giới / lấp bằng biển mây / cúng phẩm Phổ Hiền / thật sự bày ra, / hay trong quán tưởng.

nguyện xin kính dâng / Tara Phật bà, / cùng chư thánh chúng.


59Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[1]
ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།OM ARYA TARE SAPARIWARA BENZA

ARGHAM, PADYAM, PUKPE, DHUPE, ALOKE, GENDHE, NEWIDYE, SHABDA PRATITSA SOHA 
ÔM A RI A TA RÊ SA PA RI WA RA BEN ZA ẠT GĂM, PA ĐI ĂM, PÚP PÊ, ĐÚP PÊ, A LÔ KÊ, GHÊN ĐÊ, SẮP ĐA PRA TÍT SA SÔ HA

ཞེས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་མཆོད་པ་སྤྱིར་འབུལ། - Thus, the invitation and general offerings have been made - Đến đây hoàn tất phần thỉnh Phật và cúng dường chung

60Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

mandalaset-color.jpg [1]

༄༅། mandala_offering_mudra.gif ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུཾ། ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང་༔ བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔

ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་རྣམས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

OM AH HUNG. KHAM SUM NO CHU PAL JOR DANG. DAK LU LONG CHO GE TSOK KUN.

ThUK JE'I DAK NYI NAM LA BUL. SHE NE JIN GYI LAB TU SOL.
OM AH HUNG. I offer to the embodiments of compassion the glory and richness of the trilocosm and it's continents,

as well as my body and all my possessions and virtues. Having accepted them, please grant your blessing.Ôm A Hung. / Trong khắp ba cõi / được bao lục địa, / bao nhiêu tài sản / phong phú huy hoàng / con xin dâng hết /

cùng với thân mạng, / tài sản, công đức / hiến cúng chư vị / hiện thân đại bi. / Kính xin chư vị / ban lực gia trì.

61Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[1]


mandala_offering_mudra.gif ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔

OM SARWA TATHAGATA RATNA MANDALA PUDZA HO.

ÔM XẠT WA TA TA GA TA RÁT NA MĂN ĐA LA PÚT ZA HÔ
ཞེས་མཎྜལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཕུལ་ནས། བསྟོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཚར་གཉིས་བརྗོད།

- Thus, the special mandala has been offered. Chant the 21 Praises to Tara two times [pp.123-147]


Cúng mạn đà la phi thường đã xong. Tiếp theo, tụng bài Xưng Tán 21 đức Tara 2 lần [tr.123-148]


62Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[2]


༄༅། ཨོཾ་དངོས་འབྱོར་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔

ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་བཀང་བྱས་ཏེ༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཁོར་བཅས་མཆོད༔OM NGO JOR YI LE JUNG WA YI. KUN TU ZANG PO'I CHO TRIN GYI.

CHO YING GYE PAR KANG JE TE. PAK MA DROL MA KHOR CHE CHO.
OM. I fill the Dharmadhatu with clouds of Samantabhadras offerings, actually present, arising from my mind.

I offer these to the noble Tara and her retinue.Ôm. Khắp cả pháp giới / lấp bằng biển mây / cúng phẩm Phổ Hiền / thật sự bày ra, / hay trong quán tưởng.

nguyện xin kính dâng / Phật bà Tara, / cùng chư thánh chúng.

63Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[2]

ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

OM ARYA TARE SAPARIWARA BENZA

ARGHAM, PADYAM, PUKPE, DHUPE, ALOKE, GENDHE, NEWIDYE, SHABDA PRATITSA SOHA 


ÔM A RI A TA RÊ SA PA RI WA RA BÊN ZA

ẠT GĂM, PA ĐI ĂM, PÚP PÊ, ĐÚP PÊ, A LÔ KÊ, GHÊN ĐÊ, SẮP ĐA PRA TÍT SA SÔ HA

.


64Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[2]


༄༅། mandala_offering_mudra.gif ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུྃ

ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང་༔ བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔

ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་རྣམས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

OM AH HUNG. KHAM SUM NO CHU PAL JOR DANG. DAK LU LONG CHO GE TSOK KUN.

ThUK JE'I DAK NYI NAM LA BUL. SHE NE JIN GYI LAB TU SOL.
OM AH HUNG. I offer to the embodiments of compassion the glory and richness of the trilocosm and it's contents,

as well as my body and all my possessions and virtues. Having accepted them, please grant your blessing.Ôm A Hung. / Trong khắp ba cõi / được bao lục địa, / bao nhiêu tài sản / phong phú huy hoàng / con xin dâng hết /

cùng với thân mạng, / tài sản, công đức / hiến cúng chư vị / hiện thân đại bi. / Kính xin chư vị / ban lực gia trì.


65Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[2]


mandala_offering_mudra.gif ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔

OM SARWA TATHAGATA RATNA MANDALA PUDZA HO
ÔM XẠT WA TA TA GA TA RÁT NA MĂN ĐA LA PÚT ZA HÔ

ཞེས་མཎྜལ་ཕུལ་ནས

- Thus offer mandala - Vừa rồi là cúng mạn đà la66Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[2]


༄༅། ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ཉིད༔ སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱར་གྱུར་པའི་འོག༔

བདག་དང་བསྲུང་བྱ་ཀུན་ཚུད་ནས༔ འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་དབུགས་དབྱུང་གྱུར༔CHAG YE CHOG JIN CHAG GYA NYI. KYAB JIN CHAG GYAr GYUR PAI OK.

DAK DANG SUNG JA KUN TSU NE. JIK PA KUN LE UK YUNG GYUR
Her right-hand mudra of supreme generosity changes into the mudra of giving protection.

I and all to be protected are placed under this and given relief from all dangers.Tay phải ngài chuyển từ ấn thí nguyện thành ấn Tam Bảo, Chở che cho con cùng chúng sinh thoát mọi hiểm nạn

imagining thus, recite the 21 praises three times – Quán niệm như vậy, tng bài Xưng Tán 21 Đức Tara 3 lần. [tr.123-148]ཅེས་མོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཚར་གསུམ་བརྗོད།


67Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[3]

ཡང་མཆོད་པ་དང་མཎྜལ་ཕུལ། - Again, present offerings and a mandala - Lại cúng dường và dâng mạn đà la

ཨོཾ་དངོས་འབྱོར་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔

ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་བཀང་བྱས་ཏེ༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཁོར་བཅས་མཆོད༔

OM NGO JOR YI LE JUNG WA YI. KUN TU ZANG PO'I CHO TRIN GYI.

CHO YING GYE KANG JE TE. PAK MA DROL MA KHOR CHE CHO

OM. I fill the Dharmadhatu with clouds of Samantabhadras offerings, actually present, arising from my mind.

I offer these to the noble Tara and her retinue.

Ôm. Khắp cả pháp giới / lấp bằng biển mây / cúng phẩm Phổ Hiền / thật sự bày ra, / hay trong quán tưởng.

nguyện xin kính dâng / Phật bà Tara, / cùng chư thánh chúng.


68Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[3]


༄༅། ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

OM ARYA TARE SAPARIWARA BENZA

ARGHAM, PADYAM, PUPE, DHUPE, ALOKE, GENDHE, NEWIDYE, SHABDA PRATITSA SOHA 


ÔM A RI A TA RÊ SA PA RI WA RA BENZA

ẠT GĂM, PA ĐI ĂM, PÚP PÊ, ĐÚP PÊ, A LÔ KÊ, GHÊN ĐÊ, SÁP TA PRA TÍT SA SÔ HA

69Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[3]


mandalaset-color.jpg

mandala_offering_mudra.gif ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུྃ

ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང་༔ བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུནཿ

ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་རྣམས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

OM AH HUNG. KHAM SUM NO CHU PAL JOR DANG. DAK LU LONG CHO GE TSOK KUN.

ThUK JEI DAK NYI NAM LA BUL. SHE NE JIN GYI LAB TU SOL

OM AH HUNG. I offer to the embodiments of compassion the glory and richness of the trilocosm and it's contents, as well as my body

and all my possessions and virtues. Having accepted them, please grant your blessing.

Ôm A Hung. / Trong khắp ba cõi / được bao lục địa, / bao nhiêu tài sản / phong phú huy hoàng / con xin dâng hết /

cùng với thân mạng, / tài sản, công đức / hiến cúng chư vị / hiện thân đại bi. / Kính xin chư vị / ban lực gia trì.


70Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[3]

༄༅། mandala_offering_mudra.gif ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔
OM SARWA TATHAGATA RATNA MANDALA PUDZA HO.
ÔM XẠT WA TA TA GA TA RÁT NA MĂN ĐA LA PÚT ZA HÔ


ཞེས་མཎྜལ་ཕུལ་ནས

- Thus offer mandala - Vừa rồi là cúng mạn đà la71Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[3]

སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བབས༔ རང་དང་བསྲུང་བྱའི་སྤྱི་བོ་ནས༔

ཞུགས་ཏེ་ལུས་ཀུན་གང་བ་ཡིས༔ བྱིན་རླབས་མ་ལུས་ཞུགས་པར་གྱུར༔

KU LE DU TSI'I CHU GYUN BAB. RANG DANG SUNG JAI CHI WO NE.

SHUK TE LU KUN GANG WA YI. JIN LAB MA LU SHUK PAR GYUR.
From her body a stream of ambrosia descends, entering me and all those to be protected through the tops of our heads.

It fills our whole bodies, and every kind of blessing enters into us.Từ nơi thân ngài / tuôn dòng cam lồ, / rót qua đỉnh đầu , / rót vào trong tôi / cùng khắp chúng sinh, / đầy ắp thân thể / mọi lực gia trì.

ཅེས་མོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཚར་བདུན་ཕན་ཡོན་བཅས་བརྗོད།

Imagining that and it's benefits, recite the 21 Praises seven times – Quán niệm như vậy, tự tin nơi lợi ích, tụng bài Xưng Tán 21 đức Tara 7 lần

72Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[3]

༄༅། ལྷ་མོ་ལ་གུས་ཡང་དག་ལྡན་པའི། །བློ་ལྡན་གང་གིས་རབ་དང་བརྗོད་པས། །སྲོད་དང་ཐོ་རངས་ལངས་པར་བྱས་ནས།

།དྲན་པས་མི་འཇིགས་ཐམས་ཅད་རབ་སྟེར། །སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བ། །ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་ཉིད་དོ།LHA MO LA GU YANG DAK DEN PAI. LO DEN GANG GI RAB DANG JO PE. SO DANG ThO RANG LANG PAR JE NE.

DREN PE MI JIK THAM CHE RAB TER. DIK PA THAM CHE RAB TU SHI WA. NGEN DRO THAM CHE JOM PA NYI DO.
Anyone who has genuine devotion for the deity, and recites this clearly and mindfully at dawn upon arising and at dusk, will receive

protection from all dangers, complete pacification of all negativities, and freedom from all unfortunate rebirths.Ai người có lòng / tin đấng bổn tôn, / rạng đông hoàng hôn / chuyên tâm trì tụng / tiếng lời rõ ràng /

sẽ được hộ trì / thoát mọi hiểm nạn, / sạch mọi ác chướng, / thoát cảnh đọa sinh.73Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[3]


།རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་ཕྲག་བདུན་རྣམས་ཀྱིས། །མྱུར་དུ་དབང་ནི་བསྐུར་བར་འགྱུར་ལ། །འདི་ལས་ཆེ་བ་ཉིད་ནི་ཐོབ་ཅིང་།

།སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་མཐར་ཐུག་དེར་འགྲོ། །དེ་ཡི་དུག་ནི་དྲག་པོ་ཆེན་པོ། །བསྟེན་ལ་གནས་པའམ་གཞན་ཡང་འགྲོ་བ།GYAL WA JE WA TRAK DUN NAM KYI. NYUR DU WANG NI KUR WAR GYUR LA. DI LE CHE WA NYI NI ThOB CHING.

SANG GYE GO PANG ThAR ThUK DER DRO. DE YI DUK NI DRAK PO CHEN PO. TEN LA NE PA'M SHEN YANG DRO WA.
They will soon receive empowerment by seventy million victors and, attaining better conditions, will arrive at the ultimate state of buddhahood.

By remembering the deity, deadly poisons will be completely nullified, regardless of whether they abide within the environment or within beings,Được bảy trăm vạn / đức Phật Thế Tôn / sớm truyền quán đảnh, / đạt cảnh thuận duyên / chóng đạt quả Phật.

Tâm niệm bổn tôn / thì mọi độc tố / từ nơi môi trường / hay từ sinh vật,


74Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[3]


༄༅།

ཟོས་པ་དང་ནི་འཐུངས་པ་ཉིད་ཀྱང་། །དྲན་པས་རབ་ཏུ་སེལ་བ་ཉིད་ཐོབ། །གདོན་དང་རིམས་དང་དུག་གིས་གཟིར་བའི།

།སྡུག་བསྡལ་ཚོགས་ནི་རྣམ་པར་སྤངས་ཏེ། །སེམས་ཅན་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངོ། །གཉིས་གསུམ་བདུན་དུ་མངོན་པར་བརྗོད་ན།

ZO PA DANG NI ThUNG PA NYI KYANG. DREN PE RAB TU SEL WA NYI ThOB. DON DANG RIM DANG DUK GI ZIR WAI.

DUK NGAL TSOK NI NAM PAR PANG TE. SEM CHEN SHEN PA NAM LA YANG NGO NYI SUM DUN DU NGON PAR JO NA.
even when eaten or drunk. One will throw off the host of sufferings inflicted by dons, epidemics and poisons,

and this can be accomplished for other sentient beings as well. Through clearly reciting these praises two, three and seven times,dù ăn, dù uống, / cũng không thể hại. / Thoát khổ tật dịch, / truyền nhiễm, ngộ độc

và cũng như vậy / cho khắp chúng sinh. / Tụng bài pháp này / hai, ba, bảy lần,


75Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[3]
།བུ་འདོད་པས་ནི་བུ་ཐོབ་འགྱུར་ཞིང་། །ནོར་འདོད་པས་ནི་ནོར་རྣམས་ཉིད་ཐོབ།

།འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། །བགེགས་རྣམས་མེད་ཅིང་སོ་སོར་འཇོམས་འགྱུར་ཅིག།

BU DO PE NI BU ThOB GYUR SHING. NOR DO PE NI NOR NAM NYI TOB.

DO PA THAM CHE TOB PAR GYUR LA. GEK NAM ME CHING SO SOR JOM GYUR CHIK.
those who want a child will obtain a child; those desiring wealth will obtain wealth.

All wishes will be fulfilled, and there will be no obstacles, each and every obstacle having been overcome.Cầu con được con, / cầu của được của, / hết thảy mong cầu / đều được như nguyện,

không chút chướng ngại / vì mọi chướng ngại / đều đã tịnh yên.


གཏོར་མ་ནི། - Now for the offering of torma - Bây giờ cúng Torma


76Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ།

OM BENZA AMRITA KUNDALI HANA HANA HUNG PEY
ÔM BEN-ZA ĂM-RI-TA KUN-ĐA-LI HANA HANA HUNG PÂY

ཀྱིས་བསངས། -thus, cleansing - làm sạch

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤདྡྷོཉ་ཧཾ།OM SOBHAWA SHUDDHA SARWA DHARMA SOBHAWA SHUDDHO HAM
ÔM XÔ-BA-WA XU-ĐA XẠT-VA ĐẠT-MA XÔ-BA-WA XU-ĐÔ HAM

གྱིས་སྦྱངས། -thus, purifying - làm tịnh


77Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ལས༔ རིན་ཆེན་སྣོད་མཆོག་ཡངས་པའི་ནང་༔ འབྲུ་གསུམ་ལས་བྱུང་གཏོར་མ་ནི༔ ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་གྱུར༔TONG PAI NGANG LE OM YIG LE. RIN CHEN NO CHOG YANG PAI NANG.

DRU SUM LE JUNG TOR MA NI. ZAG ME YE SHE DU TSIR GYUR.
From the nature of emptiness arises the syllable OM. This is transformed into a vast offering vessel made of jewels.

Inside, from the three syllables, the torma arises, an ambrosia of undefiled wisdom.Từ nơi tánh không hiện ra linh tự OM. Từ đó biến thành chậu cúng bằng ngọc báu lớn rộng mênh mông

Bên trong, từ ba linh tự, cúng phẩm torma hiện ra, là nguồn trí giác cam lồ vô cấu.

OM AH HUNG ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུྃ

ÔM A HUNG

ལན་གསུམ། - Three time - 3 lần

78Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།OM ARYA TARE SAPARIWARA IDAM BALImTA KHAKHA KhAHI KhAHI

ÔM A RI A TA RÊ SA PA RI WA RA I ĐAM BA LIM TA KHA KHA KHA HI KHA HI


ལན་གསུམ་གྱིས་གཙོ་མོ་དང་། - Three times, offer to the main deity - Dâng cúng phẩm 3 lần cho bổn tôn chính

ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨ་ཎཱཾ་ཨཱ་དྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྭ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།OM AKARO MUKAM SARWA DHARMA NAMA DE NUPTEN NATO TA OM AH HUNG PEY SOHA

ÔM A KA RÔ MU KHAM SAR WA ĐẠT MA NA MA ĐÊ NÚP TÊN NA TÔ TA ÔM A HUNG PÊ SÔ HA
ལན་གསུམ་གྱིས་མགྲོན་ཐབས་རྣམས་ལ་ཕུལ། - Three times, offer to [other] guests - Dâng cúng phẩm 3 lần cho khách

79Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

ཨོཾ་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་དམ་པ་འདིས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་རྗེས་དགོངས་ལ༔

བདེ་བ་ཆེན་པོར་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔

OM CHO JIN TOR MA DAM PA DI. YE SHE CHEN PO JE GONG LA.

DE WA CHEN POR SHE NE KYANG NGO DRUB MA LU TSAL DU SOL
OM. Because (I have offered) this fine torma of offering and generosity, please look upon me with your great wisdom.

Having accept it with great pleasure, please bestow all siddhis without exception.Ôm. Đây là cúng phẩm / phẩm lượng đều hơn hết / xin đưa mắt đại trí / gìn giữ cho chúng con

Xin hoan hỉ tiếp nhận / rồi ban cho chúng con / hết thảy mọi thành tựu.


ཞེས་འདོད་དོན་གསོལ། - Thus pray for fulfillment of wishes - Vừa rồi là lời khẩn cầu toàn thành ước nguyện

80


tải về 0.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương