Tara Sadhanatải về 0.83 Mb.
trang3/9
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích0.83 Mb.
#3896
1   2   3   4   5   6   7   8   9Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར།

།བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི།

NYA NGEN DA TON GANG ZHE DE DAK LA. DRO WA KUN LA P'HEN ZHING DE WE CHIR

KAL PA ZHING GI DUL NYE ZHUK PAR YANG. DAK GI THAL MO RAP JAR SOL WAR GYI
With palms joined together, I supplicate those who intend to demonstrate nirvana to remain

for kalpas as numerous as there are atoms in all the realms for the welfare and happiness of all beings.


Chư vị Như lai / muốn hiện niết bàn, / thì tôi chắp tay / thỉnh cầu các Ngài
sống với đời kiếp / nhiều như cực vi, / để làm lợi lạc / hết thảy chúng sinh.41Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

།ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི།

།དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོ་འོ། །

CHAK TSAL WA DANG CHO CHING SHAK PA DANG. JE SU YI RANG KUL ZHING SOL WA YI

GE WA CHUNG ZE DAK GI CHI SAK PA. THAM CHE DAK GI JANG CHUP CHIR NGO O
I dedicate all virtue, however slight, I have accumulated through prostrations, offerings, confessions, rejoicing (in all merit),

requesting (the Buddhas to turn the wheel of dharma) and supplicating (them to remain in this world) to enlightenment.


Lạy Phật, hiến cúng / sám hối, tùy hỉ, / xin Phật ở đời / và chuyển pháp luân
Bao thiện căn ấy / tôi đem hồi hướng / cho khắp chúng sinh / đạt quả giác ngộ.


མཎྜལ་མཆོད་པནི། - Now for the mandala offering - Bây gi cúng mn đà la


42Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། mandalaset-color.jpg ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏི་ཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ།

སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ་ཙི་ཏཾ་ཤྲེ་ཡཿཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿབྷ་ག་ཝན། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ། བཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱ།

om BENZA SATO samaya manupalaya, BENZA SATO tvenopatistha drIdo me bhava, sutosyo me bhava, suposyo me bhava, anurakto me bhava, sarvasiddhim me prayaccha, sarvakarmasu ca me cittam sriyah kuru huNG, ha ha ha ha hoh, bhagavan, sarva tathagata, BENZA ma me munca, BENZi bhava, maha samaya satO, ah
[dựa theo âm đọc của Sonam Tenzin Rinpoche, như sau:] Ôm ben-dza xa-tô xa-mai-da / ma-nu-pa-lai-da / ben-dza xa-tô tê-nô-pa /

tít-ta đri đô mê ba-wa / xu-tô-cai-ô mê ba-wa / xu-pô-cai-ô mê ba-wa / a-nu-rắt-tô mê ba-wa / xạt-wa xi-đi mê tra-yê-dza /

xạt-wa-cạt-ma-xu dza mê / xư-tam shri-i-da / ku-ru hung / ha ha ha ha hô / băng-ga-wê / xạt-wa ta-ta-ga-ta /

ben-dza ma mê mun-dza / ben-dza ba-wa ma-ha sa-mai-da / xa-tô, Aཞེས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པདང - Thus, the 100 syllables, and - Va ri là Bách T Chú43Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara


mandala_offering_mudra.gif ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ། གཞི་རྣམ་པར་དག་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི།

ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཕྱི་ལྕགས་རི་ཁོར་ཡུག་གི་ར་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་པའི་དབུས་སུ།Om vajra bhumi ah hung. Zhi nam par dag pa wang chen ser gyi sa zhi.

Om vajra re khe ah hung. Chi chag ri khor yug gi ra wei yong su kor wai u su.
OM BENZA BHUMI AH HUNG. The ground is the completely pure powerful golden earth.

OM BENZA REKE AH HUNG. It is completely surrounded by a circular iron mountain wall.


ÔM BEN ZA A HUNG. Đất thanh tịnh, đất vàng hùng vĩ.

OM BEN ZA RÊ KHÊ A HUNG. Tường ngoài núi sắt vây quanh.


44Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara


༄༅། mandala_offering_mudra.gif རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་བོ་མཆོག་རབ། ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་། ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན། ལུས་དང་ལུས་འཕགས། རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན། གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགྲོ། སྒྲ་མི་སྙན་དང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཟླ། རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ། དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་། འདོད་འཇོའི་བ། མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག

1. rii gyal po ri wo choG rap 2. shar lu phaG po 3. lho dzam bu ling 4. nup ba lang cho 5. jang dra mi nyen 6. lu dang 7. lu phaG

8. nga yap dang 9. nga yap zhen 10. yo den dang 11. lam choG dro 12. dra mi nyen dang 13. dra mi nyen gyi da

14. rin po chEI ri wo 15. pak sam gyi shing 16. do joi ba 17. ma mo pE lo tok
In its centre is Mount Meru, the king of mountains. In the East is Purvavideha. In the South is Jambudvipa. In the West is Aparagodaniya.

In the North is Uttarakuru. Beside them are Deha and Videha, Chamara and Aparachamara, Shatha and Uttaramantrina, Kura and Kaurava.

Then, the precious mountain, the wish-fulfilling cows, and the grain that grows without cultivation.
Chính giữa là núi Tu Di, vua của các núi. Đông Thắng Thần châu, Nam Thiệm Bộ châu, Tây Ngưu Hóa châu, Bắc Câu Lư châu. Hai trung châu là [Đ] Thân Châu và Thắng Thân Châu, [N]Miêu Ngư Châu và Thắng Miêu Ngư Châu, [T] Xiêm Châu và Thượng Nghi Châu, [B] Thắng Biên Châu và Hữu Thắng Biên Châu. [Đ] Núi châu bảo, [N] cây như ý, [T] trâu như nguyện, [B] vụ mùa không cần cấy trồng45Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Taramandala_offering_mudra.gif །འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ། བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ། གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ།
སྒེག་མོ་མ། ཕྲེང་བ་མ། གླུ་མ། གར་མ། མེ་ཏོག་མ། བདུག་སྤོས་མ། སྣྣང་གསལ་མ། དྲི་ཆབ་མ། ཉི་མ། ཟླ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་གདུག ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན།

18. Khorlo rinpoche, 19. nor u rin o he, 20. tsun o RINPOCHE, 21. lonpo RINPOCHE, 22. langpo RINPOCHE, 23. tachok RINPOCHE,

24. makpon RINPOCHE, 25. terchen pu bum pa, 26. gekmo ma 27. threngwa ma, 28. lu ma, 29. gar ma, 30. metoG ma, 31. duGpo ma,

32. nangsal ma, 33. drichaP ma, 34. nyima, 35. dawa, 36. RINPOCHEI duG, 37. chok le nam par gyal wai gyal tsen
The precious wheel, the precious gem, the precious queen, the precious minister; the precious elephant, the precious horse, the precious general and the vase of great treasure. The goddess of grace, the goddess of garlands, the goddess of song, the goddess of dance; the goddess of flowers, the goddess of incense, the goddess of light, and the goddess of perfume. The sun, the moon, the precious umbrella, and the royal banner victorious in all directions
Luân xa quí, châu ngọc quí, hoàng hậu quí, thừa tướng quí, voi quí, ngựa quí, đại tướng quí và bình bảo tích quí .

Thiên nữ Đẹp, Thiên nữ Tràng hoa, Thiên nữ Bài Ca, Thiên nữ Điệu múa, Thiên nữ Bông hoa, Thiên nữ Hương đốt,

Thiên nữ Đuốc sáng, Thiên nữ Hương thơm. Mặt trời và mặt trăng; bảo cái tràng phan phất phới khắp mọi phương.46Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། mandala_offering_mudra.gif དབུས་སུ་ལྷ་དང་མི་ཡི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ།

རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་གྱི་གྲངས་ལས་འདས་པ་མངོན་པར་བཀོད་དེ།

u su lha dang mi yi pal jor phun sum tshok pa ma tshang wa me pa

rap jam gya tshoi dul gyi drang le de pa ngon par ko de
In the centre is an abundance of wealth of gods and men, not lacking anything.

All of this, as countless as the atoms in the oceans of galaxies,


Ở giữa là tất cả sản vật quí giá nhất của cõi trời cõi người, không thiếu thức gì,

nhiều như vi trần trong biển rộng đại thiên thế giới, thanh tịnh đẹp đẽ trang nghiêm.


47Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Taramandala_offering_mudra.gif །བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱིའོ།

།ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ། བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུགསོལ། ༑la ma, yi dam, sang gye, jang chup sem pa, pawo khan dro, cho kyong, sung mE tsog,

dang che pa nam la bul war gyi’o. thuk je dro wai don du zhe su sol. zhe ne jin gyi lap tu sol.
I set out before you and offer to you, the assembly of gurus, yidams, Buddhas, bodhisattvas, dakas, dakinis, dharmapalas and protectors.

Through your kindness, please accept it. Having accepted it, please grant your blessings.


Kính dâng lên khắp / đạo sư bổn tôn, / Phật đà bồ tát, / Đà kì ni và / Đà ka, hộ pháp.

Xin hãy từ bi / vì khắp chúng sinh / tiếp nhận cúng phẩm. / Nhận rồi nguyện xin / ban cho chúng con / nguồn lực gia trì.48Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། mandala_offering_mudra.gif ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི།

།སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག ༈

sa zhi po chu juk shing me tok tram. ri rap ling zhi nyi de gyen pa di.

sang gye zhing du mik te p’hul wa yi. dro kun nam dak zhing la cho par shok.
The earth is perfumed with scented water and strewn with flowers; adorned with Mount Meru, the four continents, the sun and the moon.

Imagining this as a Buddha realm I offer it, so that all beings may enjoy that pure realm. OM AH HUNG. With reverence I continually offer


Con xin hiến cúng, đất này trang nghiêm hương, hoa; / điểm núi Tu Di, / tứ đại bộ châu, / mặt trời và mặt trăng,

quán tưởng thành cảnh Phật. / Nguyện chúng sinh yên vui trong cõi thanh tịnh này.49Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara


mandala_offering_mudra.gif OM AH HUNG ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུྃ Ôm A Hung

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱི༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ གླིང་བཞིའི་རི་རབ་ཉི་ཟླར་བཅས༔

ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཆེ༔ རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྤྲུལ་བྱས་ཏེ༔

DAK DANG ThA YE SEM CHEN GYI. LU DANG LONG CHO GE TSOK KUN. LING SHI'I RI RAB NYI DAR CHE.

LHA MI'I LONG CHO SAM MI KHYAB. KUN ZANG CHO PAI TRIN PUNG CHE. GYUN MI CHE PAR TRUL JE TE.
With reverence I continually offer to the three jewels, the three roots, the ocean of dharma protectors and gods of wealth, all the bodies,

possessions and virtues of myself and limitless sentient beings, together with the supreme mountain, the four continents, the sun and moon,


Con và chúng sinh / được bao thân mạng, / tài sản, công đức, / cùng núi Tu Di / tứ đại bộ châu, / mặt trời mặt trăng, /

phẩm vật phong phú / trong cõi trời, người / đầy ắp trời mây / Phổ hiền cúng phẩm

50Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། mandala_offering_mudra.gif དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྩ་བ་གསུམ༔ ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ གུས་པས་རྟག་ཏུ་འབུལ་བར་བགྱི༔

བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་རབ་རྫོགས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག༔

KON CHOG RIN CHEN TSA WA SUM. CHO SUNG NOR LHA GYAM TSO LA. GU PE TAK TU BUL WAR GYI.

SO NAM TSOK CHEN RAB DZOK NE. YE SHE NANG WA GYE PAR SHOK.
and the inconceivable enjoyments of gods and men, perpetually emanated as billowing clouds of offerings as vast as those of

Samantabhadra. May I complete the great accumulation of merit, and having done so, may the radiance of wisdom increase.Nguyện xin dâng hiến / Tam Bảo, Tam Căn, / hộ pháp, hộ tài

Nguyện cho công đức / dồi dào tăng trưởng / cho nguồn trí giác / càng thêm rạng ngời.51Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

mandala_offering_mudra.gif ཨོཾ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ

OM GURU DE WA DAKINI SARWA RATNA MANDALA PUDZA MEGHA AH HUNG

ÔM GU RU ĐÊ WA ĐÀ KI NI XẠT WA RÁT NA MĂN ĐA LA PU ZA MÊ GA A HUNG
ཞེས་མཎྜལ་ཕུལ། - Thus offer the mandala - Va ri là cúng mn đà la


52Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། ན་མོ་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང་༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་གཏེར་གྱི་བདག༔

ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ལས༔ རང་བཞིན་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ ཐུགས་རྗེ་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེ༔

NAMO SANG GYE CHO DANG GEN DUN DANG. LA MA YI DAM KHAN DRO DANG. CHO SUNG NOR LHA TER GYI DAK.

YE SHE CHIG GI NGO WO LE. RANG SHIN MA GAK CHIR YANG TON. ThUK JE TRIN LE ME PO CHE.
Namo Buddhas, Dharma, Sangha, yidams, dakinis, dharma protectors, gods of wealth and lords of terma –

you display the nature of unimpeded diversity from within the essence of one wisdom. Your compassion and activity are wonderful!
Nam mô Phật, Pháp, Tăng, / bổn tôn, đà kỳ ni, / hộ pháp, và hộ tài / cùng chúa tể Terma

Từ tinh túy / của trí giác đơn thuần / mà thị hiện vô ngại / mọi cảnh giới phong phú. / Tâm từ và thiện hạnh / thật vĩ đại nhiệm mầu.


53Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

འགྲོ་ཀུན་སྐྱབས་དང་མགོན་གྱུར་པ༔ མཁྱེན་བརྩེའི་བདག་ཉིད་ཁྱེད་རྣམས་ལ༔

ཕྱག་འཚལ་སྙིང་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་མཆོད་པར་འབུལ༔

DRO KUN KYAB DANG GON GYUR PA. KHYEN TSE'I DAG NYI KHYE NAM LA.

CHAG TSAL NYING NE KYAB SU CHI. LU DANG LONG CHO CHO PAR BUL
I go for refuge and pay homage with all my heart to you who are the refuge and protectors for all beings,

the very embodiment of loving kindness and wisdom. I offer you my body and possessions.Trước bậc hộ trì, / nơi chốn qui y / là hiện thân của / từ bi, trí tuệ / đệ tử thành tâm / tán dương đảnh lễ,

Nguyện xin hiến dâng / thân mạng, tài sản,


54Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔ རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱབ་མཛད་གསོལ༔ ནད་དང་གནོད་པ་ཞི་བ་དང་༔

ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་དང་༔ བསམ་པའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན༔ ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

DAK DANG ThA YE SEM CHEN NAM. TAK TU ThUK JE KYAB DZE SOL. NE DANG NO PA SHI WA DANG.

TSE DANG SO NAM PEL WA DANG. SAM PAI DON NAM MA LU KUN. CHO SHIN DRUB PAR GIN GYI LAB.
In your compassion, please always protect me and limitless sentient beings. Bless us so that sickness

and harm are pacified, life and merit flourish, and all of our wholesome wishes without exception are fulfilled in accord with Dharma.Xin hãy từ bi / gìn giữ cho con / và khắp chúng sinh. / Hộ trì chúng con / thoát mọi bệnh khổ /

quét mọi tà chướng / đời sống, công đức / rực rỡ cát tường, / đạt mọi ước nguyện / thuận theo chánh pháp.

This concludes prayers for fulfillment of wishes. Next, present offerings three times specifically to the Noble Lady, and recite of the tantra of her praises as followsHoàn tất phần thỉnh toàn thành ước nguyện. Tiếp theo, dâng cúng và xưng tán 3 lượt cho đức Tara theo nghi thức sau đây

ཞེས་འདོད་དོན་གསོལ། དེ་ནས་བྱེ་བྲག་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་མཆོད་པ་ལན་གསུམ་འབུལ་ཞིང་བསྟོད་པའི་རྒྱུད་འདོན་པ་ནི།


55Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[1]

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་སྐུར་གསལ་བའི༔ ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཏཱཾ་ལྗང་གུ༔

དེ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་འཕྲོས༔ འཕགས་མ་རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་དང་༔ དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན༷་དྲངས་གྱུར༔

RANG NYI KE CHIK DREN DZOK SU. JE TSUN PAK MAI KUR SAL WAI. ThUK KAR DA TENG TAM JANG GU.

DE LE O ZER PAK YE TRO. PAK MA NAM TRUL NYER CHIK DANG. KONCHOG GYAM TSO'I TRIN TRO WA. DUN GYI NAM KHAR CHEN DRANG GYUR.
Complete in the instant of recollection, I appear in the form of the venerable Noble Lady. In my heart, above a moon, is a green TAM.

From that, innumerable light rays emanate, inviting the twenty-one emanations of the Noble Lady and an ocean of the three jewels.

Billowing like clouds, they gather in the sky in front.
Ngay trong một sát na / hoàn tất bồ công đức, / hoạt hiện tướng Phật bà / đức Tara tôn quí. /

Nơi tim, trên đài sen, / chủng tự TAM xanh lá, / phóng vô lượng hào quang / thỉnh mời đức Tara, / 21 thân thị hiện /

cùng biển rộng Tam Bảo, / trùng điệp như ngàn mây, / hiện ra phía trước mặt.56Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[1]


༄༅། ཏཱཾ་སྐྱེ་མེད་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས༔ འགགས་མེད་འཕགས་མའི་ཡེ་ཤེས་སྐུར༔

གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བར་ཤར༔ ཚུར་གཤེགས་ཨཱརྱཱ་ཏཱ་རེ་ཛ༔ བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་་ཕྱིར༔TAM KYE ME O SAL CHO KU'I YING. GAG ME PAK MAI YE SHE KUR.

GANG DUL GYU TRUL DRA WAR SHAR. TSUR SHEK ARYA TARE DZA.  DAK DANG DRO LA ThUK TSE'I CHIR.
TAM. The unborn luminous expanse of dharmakaya dawns in the form of the unceasing wisdom body of the Noble Lady, a net of magical display

that appears to guide beings. Please approach, noble Tara! Bhagavati, in your loving kindness and compassion for me and all beings,TAM. Từ cảnh giới minh quang / của pháp thân vô sinh / hiện trí thân thường trụ / của Tara Phật bà, / là võng lưới nhiệm mầu

thị hiện bao sắc tướng / phổ độ khắp chúng sinh. / Thỉnh Tara Thế Tôn / vì con và chúng sinh / xin mở lượng từ bi / về giá lâm đạo tràng.

57Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

[1]


ཉིད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི༔ ཇི་སྲིད་མཆོད་པ་བདག་བགྱིད་པ༔ དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ༔

NYI KYI DZU TRUL ThU YI NI. JI SI CHO PA DAK GYI PA. DE SI CHIM DEN SHUK SU SOL.
please exert your miraculous powers and remain here for as long as I make offerings to you.

/ xin thị hiện thần lực / ở lại cùng chúng con / khi con còn hiến cúng.

པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ༔PEMA KAMALA YA SA TAM
PÊ MA KA MA LA YA SA TAM


58


tải về 0.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương