Tara Sadhanatải về 0.83 Mb.
trang2/9
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích0.83 Mb.
#3896
1   2   3   4   5   6   7   8   9Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara


མི་ལྕོགས་ན་ཤ་ཆང་མ་འཐུང་བའི་སྔ་དྲོའི་ཆ་ལྟ་བུ་སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་སློང་དང་ལྡན་པས་སྐྱབས་སེམས་ནི།

With stable renunciation for ordinary existence and an attitude of Bodhicitta, (begin by) taking refuge and generating bodhicitta as follows:Với tâm buông xả sinh tử và tâm bồ đề, khởi tâm qui y Tam Bảo và phát tâm bồ đề, như sau

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྗེ་བཙུན་མ་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར།DUN GYI NAM KHAR JE TSUN MA NGON SUM tu SHUK PAR GYUR

In the sky in front, the noble Tara actually appears.


Ở nơi khoảng không trước mặt, đức Tara thật sự hiện ra

20Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །ན་མོ། །དཀོན་མཆོག་ཀུན་དངོས་རྗེ་བཙུན་མར། །བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སྐྱབས་སུ་མཆི།

།བྱང་ཆུབ་སྨོན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བགྱི། ཚར་གསུམ།

NAMO. KON CHOG KUN NGO JE TSUN MAR. DAK SOK DRO KUN KYAB SU CHI.

JANG CHUB MON PAI SEM KYE Ne. ZAB MO'I LAM LA JUK PAR GYI. (x3)
NAMO! I and all sentient beings take refuge in the Venerable Lady, the complete embodiment of the Three Jewels.

Having generated the attitude of aspiration, Boddhicitta, I will enter into the profound path. (3 times)


Nam mô! Phật mẫu tôn quí, / hiện thân Tam Bảo / con cùng chúng sinh / qui y đảnh lễ

phát tâm bồ đề, / và rồi bước vào / đường tu thâm sâu (3 lần)


21Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara


ཚོགས་བསགས་པ་ནི། - Now for gathering the accumulations - Bây giờ tích lũy công đức

རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དང་།

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་ཡི།

།རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཀུན་ནས་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ


JE TSUN PAK MA DROL MA DANG CHOG CHU DU SUM SHUK PA YI.

GYAL WA SE CHE THAM CHE LA. KUN NE DANG WE CHAG GYI'O.
I bow with devotion to the venerable noble Tara, and to all the Buddhas and their sons

residing in the ten directions and three times.


Với tâm trong sáng / đệ tử kính lạy / Phật mẫu Tara / cùng Phật, Bồ tát / mười phương ba thời

22Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི། །ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་ནས་འབུལ། །འཕགས་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ།

།ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར། །མི་དགེ་བཅུ་དང་མཚམས་མེད་ལྔ། །སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་པའི། །སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི།ME TOK DUK PO MAR ME DRI . SHAL ZE ROL MO LA SOK PA . NGO JOR YI KYI TRUL NE BUL . PAK MA'I TSOK KYI SHE SU SOL.

ThOK MA ME NE DA TAI BAR. MI GE CHU DANG TSAM ME NGA. SEM NI NYON MONG WANG GYUR PAI. DIK PA THAM CHE SHAG PAR GYI.
I make actual and imagined offerings of flowers, incense, lamps, perfumed water, food music and much more. Noble assembly, please accept them.

I confess all sins committed from beginningless time until now, including the ten unvirtuous actions

and the five sins of immediate consequence, done with my mind under the influence of the mental afflictions.
Thành tâm cúng dường / hoa cùng hương đốt, / đèn với hương xoa, / thực phẩm, nhã nhạc / cụ thể bày ra / hay trong quán tưởng.

Kính xin chư tôn / từ bi tiếp nhận. / Kể từ vô thủy / cho đến bây giờ / biết bao việc ác / thập ác, ngũ nghịch /

con vì mê muội / đã lỡ gây ra, / nay con nguyện xin / sám hối tất cả.23Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

།ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ལ་སོགས་པས

།དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པའི། །བསོད་ནམས་ལ་ནི་བདག་ཡི་རང་།

།སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང་། །བློ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟ་བར། །ཆེ་ཆུང་ཐུན་མོང་ཐེག་པ་ཡི། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ།NYEN ThO RANG GYAL JANG CHUB SEM. SO SO KYE WO LA SOK PE. DU SUM GE WA CHI SAK PAI. SO NAM LA NI DAK YI RANG.

SEM CHEN NAM KYI SAM PA DANG. LO YI JE DRAK JI TA WAR. CHE CHUNG ThUN MONG ThEK PA YI. CHO KYI KHOR LO KOR DU SOL.

I rejoice in the merit of whatever virtue has been gathered throughout the three times by shravakas, pratyekabuddhas, bodhisattvas and ordinary beings.

Please turn the wheel of Dharma of the greater, lesser and ordinary vehicles in harmony with the diverse aptitudes and motivations of sentient beings.
Thanh văn, duyên giác / bồ tát, người thường / trong khắp ba thời / được bao công đức,/ Nay con nguyện xin / tùy hỉ tất cả.

Nguyện Phật chuyển đẩy / bánh xe chánh pháp / đại thừa, tiểu thừa / cùng phổ thông thừa / thuận theo căn cơ / của khắp chúng sinh.


24Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སྟོང་བར། །མྱ་ངན་མི་འདའ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །སྡུག་བསྡལ་རྒྱམ་ཚོར་བྱིང་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟིགས་སུ་གསོལ།

།བདག་གིས་བསོད་ནམས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་ནས། །རིང་པོར་མི་ཐོགས་འགྲོ་བ་ཡི། །འདྲེན་པའི་དཔལ་དུ་བདག་གྱུར་ཅིག།KHOR WA JI SI MA TONG BAR. NYA NGEN MIN DA ThUK JE YI. DUK NGAL GYAM TSOR JING WA YI. SEM CHEN NAM LA ZIK SU SOL.

DAG GI SO NAM CHI SAK PA. THAM CHE JANG CHUB GYUR GYUR NE. RING POR MI ThOK DRO WA YI. DREN PA'I PAL DU DAK GYUR CHIK.

I beseech you not to pass into nirvana but, until samsara is emptied, to look with compassion upon all sentient beings drowning in the ocean of suffering.

May whatever merit I have accumulated become a cause of enlightenment for all beings, and may I become a glorious guide of beings without delay.


Nguyện Phật trụ thế / đừng nhập niết bàn / cho mãi đến khi / luân hồi diệt tận / lấy mắt từ bi / gìn giữ chúng sinh / trầm luân bể khổ.

Nguyện mang công đức / hồi hướng bồ đề, / mau chóng trở thành / bậc khéo dẫn đường / cho khắp chúng sinh.

This completes the intermediate recitation - །ཅེས་པའི་བར་བརྗོད། - Va ri là phn gia25Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara།མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། - To consecrating the offerings - Tịnh hóa cúng phẩm

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ།OM BENZA AMRITA KUNDALI HANA HANA HUNG PEY
ÔM BEN-ZA ĂM-RI-TA KUN-ĐA-LI HANA HANA HUNG PÂY

ཀྱིས་བསངས། -thus, cleansing – làm sch
ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤདྡྷོཉ་ཧཾ།

OM sobhawa SHUDDHA SARWA DHARMA SOBHAWA SHUDDHO HAM
ÔM XÔ-BA-WA XU-ĐA XẠT-VA ĐẠT-MA XÔ-BA-WA XU-ĐÔ HAM

གྱིས་སྦྱངས། – thus, purifying – làm tnh


26Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། གནས་ཡུལ་པདྨོ་བཀོད་པའི་ཞིང་། །དབྱིབས་དང་རྒྱན་བཀོད་ཚད་མེད་པར།

།ལྷ་རྫས་ཏིང་འཛིན་ལས་གྲུབ་པའི། །མཆོད་རྫས་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་གྱུར།NE YUL PE MO KO PAI SHING. YIB DANG GYEN KO TSE ME PAR.

LHA DZE TING DZIN LE DRUB PAI. CHO DZE SAM MI KYAB PAR GYUR.
The environment becomes a pure realm of lotus design with unlimited shapes, designs and adornments.

Divine substances, created by samadhi, become inconceivable offering substancesCảnh giới xung quanh / trở thành tịnh độ / đầy những đóa sen / vô vàn sắc tướng / trang nghiêm vô lượng

chất liệu siêu phàm / đến từ chánh định, / hiện thành cúng phẩm / bất khả tư nghì.


27Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཨོཾ་བཛྲ་པཱདྱཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཨོཾ་བཛྲ་དྷུ་པེ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཨོཾ་བཛྲ་ནཻ་ཝིདྱ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཨོཾ་བཛྲ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ

 ཨོཾ་བཛྲ་སྥ་ར་ན་ཁཾ།OM BENZA ARGHAM AH HUNG. OM BENZA PADYAM AH HUNG. OM BENZA PUPE AH HUNG.

OM BENZA DHUPE AH HUNG. OM BENZA ALOKE AH HUNG. OM BENZA GENDHE AH HUNG.

OM BEnZA NEWIDE AH HUNG. OM BENZA SHABDA AH HUNG  OM BENZA SAPARANA KHAM.

ÔM BÊN ZA ẠT GĂM A HUNG. ÔM BÊN ZA PA ĐI ĂM A HUNG. OM BÊN ZA PU PÊ A HUNG.

ÔM BÊN ZA ĐÚP PÊ A HUNG. ÔM BÊN ZA A LÔ KÊ A HUNG. ÔM BÊN ZA GHÊN ĐÊ A HUNG.

ÔM BÊN ZA NIÊU ĐÊ A HUNG. ÔM BÊN ZA SẮP ĐA A HUNG. ÔM BÊN ZA SA PA RA NA KHAM.
28Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara


༄༅། དེ་ནས་ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་ལ་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་བ་ནི།

Then, begin with homage and offerings to the Three Jewels in general – Tiếp theo, bt đu phn tán dương và cúng dường Tam Bo tng quát

།ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ

CHOG CHU DU SHI'I LA MA GYAL WA SE DANG CHE PA THAM CHE DUN GYI NAM KHAR - BENZA SAMADZA.
All lamas, victors, and their sons of the ten directions and four times assemble in the space in front. BENZA SAMADZA.

Chư đạo sư, Thế tôn cùng trưởng tử ở khắp mười phương bốn thời cùng về thị hiện ở khoảng không trước mặt. Benza Sa ma za.29Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་ཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ།

།དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་ག༷ནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ།

MA LU SEM CHEN KUN GYI GON GYUR CHING. DU DE PUNG CHE MI ZE JOM DZE LHA

NGO NAM MA LU JI SHIN KHYEN GYUR PAI. CHOM DEN KHOR CHE NE DIR SHEK SU SOL 
You are the protectors of all sentient beings without exception. You conquer the hordes of maras and their hosts.

You understand everything without exception, just as it is. Conquerors, please approach this place, together with your retinue.


Là bậc hộ trì / của khắp chúng sinh, / ma vương ma quân / ngài hàng phục cả

Trí biết vạn pháp / đúng, đủ và khắp. / Kính thỉnh Thế Tôn, / cùng chư thánh chúng / giá lâm đạo tràng.
PEMA KAMALA YA SA TAM པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ། pê ma ka ma la ya sa tam30Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara


༄༅། ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི། - Now, the seven branch prayer - Tiếp theo là By Hnh Ph Hin

ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན།

།བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱི་འོ།

JI NYE SU DAK CHOK CHUY JIK TEN NA. DU SUM SHEK PA MI YI SENG GE KUN

DAK GI MA LU DE DAK THAM CHe lA. LU DANG NGAK YI DANG WE CHAK GY’O
With devoted body, speech and mind I pay homage to all those lions among men,

however many there may be, who appear in the worlds of the ten directions and three times.


Hết thảy chư Phật / trong ba thì gian / tại các thế giới / khắp cả mười phương / là đấng sư tử

trong cõi con người, / tôi vận dụng đủ / thân khẩu và ý / kính lạy khắp cả / không có thiếu sót.


31Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

།བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས་། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ།

།ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

ZANG PO CHO PE MON LAM TOP DAK GI. GYAL WA THAM CHE YI KYI NGON SUM DU

SHING GI DUL NYE LU RAP TU PA YI. GYAL WA KUN LA RAP TU CHAK TSAL LO
Through the purity and power of my aspiration prayers for excellent conduct, all the victorious ones appear clearly to mind.

Bowing reverently with bodies as numerous as the atoms in all the realms, I pay homage to all the victorious ones.


Năng lực uy thần / của hạnh Phổ Hiền / làm tôi hiện trước / khắp chư Như Lai.

Pháp giới vô tận / có bao cực vi / thì tôi nguyện cũng / hiện bấy nhiên thân / lạy khắp chư Phật.32Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅

རྡུལ་གཅིག་སྟིང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག།དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ

།ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས།DUL CHIK TENG NA DUL NYE SANG GYE NAM. SANG GYE SE KYI U NA ZHUK PA DAK

DE TAR CHO KYI YING NAM MA LU PA. THAM CHE GYAL WA DAK GI GANG WAR MO
On each atom I imagine as many Buddhas as there are atoms, each residing in the midst of their sons.

Like that, I imagine the whole Dharmadhatu completely filled with victorious ones.


Trong một cực vi / có chư Phật đà / nhiều bằng cực vi, / và đều ở trong / chúng hội Bồ tát;
cực vi tất cả / pháp giới vô tận33Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

།དེ་དག་སྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས།

།རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད།

DE DAK NGAK PA MI ZE GYA TS'HO NAM. YANG KYI YEN LAK GYA TSO’i DRA KUN GYI

GYAL WA KUN GYI YON TEN RAP JO CHING. DE WAR SHEK PA THAM CHE DAK GI TO
To those with oceans of inexhaustible praise-worthy qualities, I proclaim the qualities of all the victorious ones

with sounds containing oceans of branches of melody. Thus, I praise all the sugatas.


[Tâm tôi tin Phật / thật sâu và dày] / Nên biển âm thanh / tôi vận dụng cả

xuất ra vô tận / lời chữ nhiệm mầu / tán dương biển cả / công đức của Phật.


34Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅།


མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང་།

།མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི།ME TOK DAM PA T'HRENG WA DAM PA DANG. SIL NYEN NAM DANG JuK PA DIK CHOK DANG

MAR ME CHOK DANG DUK PO DAM PA YI. GYAL WA DE DAK LA NI CHO PAR GYI
With the finest flowers, the finest garlands, music, ointments, supreme parasols,

supreme lamps, and the finest incense, I make offerings to the victorious ones.


Tất cả vòng hoa / tốt đẹp hơn hết / âm nhạc, hương hoa / tàn lọng, bảo cái /

đèn, nhang thanh tịnh / tôi đem hiến cúng / chư vị Thế Tôn.


35Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

།ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་། །ཕྱི་མའི་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་།

།བསྐོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་ཆོད་པར་བགྱི།

NA ZA DAM PA NAM DANG DRI CHOK DANG. CHE ME P'HUR MA RI RAP NYAM PA DANG

KO PA KHYE PAR P'HAK PE CHOK KUN GYI. GYAL WA DE DAK LA YANG CHO PAR GYI
With the finest cloths, supreme scents, and heaps of fine medicinal powders equal in size to Mount Meru -

all displayed in supreme and magnificent ways - I also make offerings to those victorious ones.


Y phục hơn hết / hương liệu hơn hết / hương bột, hương đốt, / tất cả đều như / diệu cao núi lớn

những đồ trang hoàng / hơn hết như vậy / tôi đem hiến cúng / chư vị Như lai.

36Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས།

།བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི།

CHO PA GANG NAM LA ME GYA CHE WA. DE DAK GYAL WA THAM CHE LA YANG MO

ZANG PO CHO LA DE PE TOP DAK GI. GYAL WA KUN LA CHAK TSAL CHO PAR GYI
Imagining whatever offerings I make to be vast and unsurpassable, I venerate all the victorious ones.

Thus, through the power of faith in excellent conduct, I pay homage and make offerings to all the victors.


Tôi mang cúng phẩm / cao rộng hơn hết / hướng về khắp cả / mười phương chư Phật /

Vận dụng sức mạnh / hạnh nguyện Phổ Hiền / đảnh lễ, hiến cúng / chư vị Như lai.


37Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

།འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་།

།སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས།

DO CHAK ZHE DANG TI MUK WANG GI NI. LU DANG NGAK DANG DE ZHIN YI KYI KYANG

DIK PA DAK GI GYI PA CHI CHI PA. DE DAK THAM CHE DAK GI SO SOR SHAK
I confess each and every one of my sins, whatever they may have been,

done with body speech and also mind while overpowered by desire, aggression and stupidity.


Bao nhiêu nghiệp dữ / xưa kia tôi làm / đều bởi vô thủy

những tham sân si / động thân miệng ý / mà phát sinh ra, / ngày nay tôi nguyện / sám hối tất cả.


38Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང་།

།འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་།

CHOK CHU GYAL WA KUN DANG SANG GYE SE. RANG GYAL NAM DANG LOP DANG MI LOP DANG

DRO WA KUN GYI SO NAM GANG LA YANG. DE DAK KUN GYI JE SU DAK YI RANG
I rejoice in the merit - whatever it be - of all the victors of the ten directions, the bodhisattvas,

the pratyekabuddhas, those in training, those beyond training, and all beings.


Mười phương hết thảy / các loại chúng sinh / cùng với các vị / Thanh văn, Duyên giác
tu học tiếp tục / tu học hoàn tất / tất cả Như lai / cùng với Bồ tát / công đức có gì / tôi tùy hỉ cả.39Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

།གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་དག །བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས།

།མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ།

GANG NAM CHOK CHU JIK TEN DRON MA DAK. JANG CHUP RIM PAR SANG GYE MA CHAK NYE

GON PO DE DAK DAK GI THAM CHE LA. KHOR LO LA NA ME PAR KOR WAR KUL
I entreat the protectors, those lamps of the world of the ten directions who, passing through the stages of awakening,

attained buddhahood beyond attachment - to turn the unsurpassable wheel of Dharma.


Mười phương đâu có / ngọn đèn thế giới / khi mới thành tựu / tuệ giác vô thượng,

Tôi xin thỉnh cầu / tất cả các Ngài / chuyển đẩy bánh xe / diệu pháp vô thượng.40


tải về 0.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương