Tara Sadhanatải về 0.83 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích0.83 Mb.
#3896
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
137-333lightgreen
137-1
137-333

༄༅། དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་ལས


GREEN TARA SADHANA
137-2
སྒྲོལ་མའི་མཎྜལ་བཞི་ཆོག
NGHI QUĨ TARA XANH
137-2

137-333


137-333


dbl dorje


dbl dorjeNO TRANSMISSION REQUIRED ~ KHÔNG CẦN THỌ PHÁP

kagyu sadhana – dòng kagyu

2

Prerequisites: No prerequisite. Everyone can read and practice this sadhana.

Empowerment, transmission and instructions are not required but would enhance the practice.


Điều kiện hành trì: Phật tử mọi dòng truyền thừa đều có thể đọc tụng và hành trì nghi quĩ này.

Không cần thọ quán đảnh, tuy nhiên nếu thọ được vẫn tốt hơn.


Việt ngữ: Hồng Như - Quý vị có thể dùng bản tiếng Việt miễn phí, với điều kiện giữ nguyên nội dung và không bándbl dorje


dbl dorjeTara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་བའི་བཙས་སུ་བསྔགས་པའི་གསོལ་འདེབས་དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ།།
Song of Complete Accomplishment (Praise to the Father of the Practicing Lineage), by Karma Ngawang Yonten Gyatso [the 1ST J.Kongtrul Rinpoche]

Bài Ca Thành Tựu Viên Mãn (Tán Dương đấng Từ Phụ của Dòng Truyền Thừa Hành Trì), Karma Ngawang Yonten Gyatso [J.Kongtrul Rinpoche đời thứ nhất]

སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་འཕགས་ཡུལ་ལན་མང་བགྲོད།

བློ་གྲོས་ཆེན་པོས་ཆོས་ཀུན་དེ་ཉིད་གཟིགས།
གྲུབ་པ་ཆེན་པོས་ཆོ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སྟོན།

ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།NYiNG TOP CHEN Po PAG YUL LEN MANG DRo. LO DRo CHEN Po CHo KUN DE NYI ZIK

DRUB PA CHEN Po CHO TuL CHIR YANG TON. LO TSA CHEN PO ZHAB LA SOL WA DEB
Great courage took you often to India, / Great intelligence saw all things just as they are /

Great accomplishment manifested any miracle / I supplicate the great translator Marpa.


Đại hùng đởm, đưa ngài đến xứ Ấn; đại trí tuệ, thấy đúng như sự thật;

Đại viên thành, thị hiện mọi thần thông: đức Marpa đại dịch giả, con chí thành thỉnh nguyện.

3Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

ནུས་མཐུ་ཆེན་པོས་སྐུ་དགྲ་རྩད་ནས་བཅད། །དཀའ་སྤྱད་ཆེན་པོས་བླ་མ་མཉེས་པར་མཛད།


བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས། །རས་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

NU TU CHEN PO KU DRA TSE NE CHE. KA CHE CHEN PO LA MA NYEE PAR DZE

TSON DRU CHEN PO DRUB PAI GYAL TSEN TSUG. RE PA CHEN PO ZHAB LA SOL WA DEB
Great power eliminated all enemies, / Great hardship pleased your guru,

Great diligence planted the victory banner of practice / I supplicate the great yogi Milarepa.


Đại năng lực, hàng phục mọi kẻ thù; đại dụng công, đẹp lòng đấng đạo sư;

Đại tinh tấn, phất tràng phang hành trì: đức Milarêpa đại hành giả, con chí thành thỉnh nguyện.4Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་མཆོག་ཡོངས་སུ་སད། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྟོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར།

ཕྲིན་ལས་ཆེན་པོས་མཁའ་དང་མཉམ་པར་བརྡལ། སྙི་སྒོམ་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།
TEK PA CHEN POI RIG CHOK YONG SU SE. CHAG GYA CHEN PO TOK PA NGON DU GYUR

TRIN LE CHEN PO KHA DANG NYAM PAR DAL. NYI GOM CHEN PO ZHAB LA SOL WA DEB
The great vehicle awaked your heritage / Mahamudra brought the actual realisation

Great Buddha activity pervaded all space / I supplicate the great meditator Gampopa


Đại thừa, viên mãn dòng giống Phật; Đại Thủ Ấn, mang chứng ngộ hiện tiền;

Đại thiện hạnh, phủ đầy khắp không gian: đức Gampopa đại thiền sư, con chí thành thỉnh nguyện.


5Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

ཡེ་ནས་གཤིས་ཀྱི་མཁའ་དབྱིངས་ཡངས་པ་རུ།  

ཡེ་གྲོལ་རིག་པའི་ཁྱུང་གི་གཤོག་རྩལ་གྱིས།
ས་ལམ་གཅིག་ཆར་བགྲོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཅན།  

རྒྱལ་བ་འབའ་རོམ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།Ye ne zhi kyi kha ying yang pa ru. ye drol rik pei khyung gyi shok tsal kyi

sa lam chik char dru pei khye cho chen. gyal wa ba rom pa la sol wa deb


66


Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅།


དམ་པ་རྣམས་ལ་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་བརྟན་ཅིང་།
བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ཤོག

DAM PA NAM LA GU PE SOL TAB TU. DRUB GYu TEN DZIN CHOK NAM ZHAB TEN CHING

TEN PA RIN CHEN CHOG CHUR GYE PA DANG. JIG TEN GE LEG CHEN PO KHYAB PAR SHOK
By the power of devotedly praying to all the holy ones / May the supreme holders of the practice lineage live long

The precious teaching spread in the ten directions, / And great good fortune pervade the entire world.


Nương năng lực thỉnh nguyện / hết thảy chư Thánh giả, / nguyện các đấng chấp giữ / dòng truyền thừa hành trì / luôn sống đời trường thọ.

Nguyện diệu pháp nhiệm mầu / lan rộng khắp mười phương, / nguyện mọi sự cát tường / lan xa toàn cõi thế.7Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

ཅེས་པ་ནི་ཀུན་གཟིགས་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དག་སྣང་གི་ཆོས་སྡེ་ལས་བྱུང་བའོ༎

This prayer sprang from the pure vision Dharma of the all-seeing Lama Jamyang Khyentse WangpoBài kệ dưới đây xuất phát từ linh Pháp kiến của đấng toàn giác Lama Jamyang Khyentse Wangpo

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་།

འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་།

།ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས།

རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༎

KYE WA KUN TU ZANG DAK LA MA DANG. DRAL ME CHO KYI PAL LA LONG CHO CHING

SA DANG LAM GYI YON TEN RAB DZOK NE. DORJE CHANG GI GO PANG NYUR TOP SHOK
In all my life times may I not be separated from the authentic lama / And so enjoy the splendor of Dharma,

Perfecting fully all the qualities and levels of the path / May I quickly attain the state of Dorje Chang.


Nguyện mọi kiếp về sau / không bao giờ lìa xa / bậc đạo sư chân chính. / Nguyện trú trong pháp lạc,

Viên thành mọi tánh đức / của chứng địa, đường tu, / nguyện mau chóng thành tựu / quả Phật Kim Cang Trì.

8Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara


༄༅། །ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས། - Guru Rinpoche’s Seven Line Prayer - Thất Cú Thi Tán Liên Hoa Sanh

ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

HUNG. ORGYEN YUL GYI NUB JANG TSAM. PE MA GE SAR DONG PO LA.

YA TSEN CHOG GI NGO DRUB NYE. PE MA JUNG NE SHE SU DRAK.
HUNG. In the Northwest of the land of Uddiyana, above the stalk and stamens of a lotus flower,

having attained the wonderful and most perfect siddhi, is the one known as "The Lotus Born."


HUNG. Nơi miền Tây Bắc / U-đi-nai-ya, / bên trên nhụy sen,

đản sanh một đấng / giác ngộ nhiệm mầu, / hồng danh lừng lẫy / Đức Liên Hoa Sanh,

9Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔KhOR DU KHAN DRO MANG PO KOR. KHYE KYI JE SU DAK DRUB KYI. JIN GYI LAB CHIR SHEK SU SOL
He is surrounded by a retinue of many dakinis. Please come and bless us so that we may follow your example!
Xung quanh trùng điệp / chúng đà kì ni. / Thỉnh chư thánh chúng / cùng về nơi đây / gia trì cho con / theo gót chân Thầy.

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔GURU PEMA SIDDHI HUNG

GURU PÊMA XIĐI HUNG10


༄༅། །དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཨུཏྤལའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ།

Lineage Prayer of Profound Mind Treasure of Tara10

THỈNH CHƯ TỔ KHO TÀNG TÂM TARA THẬM THÂM

།ཅེས་པ་འདིའང་མཉྫུགྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། Manju Koika wrote this prayer – Manju Koika soạn tác10

11Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

ཆོས་སྐུ་ཤེར་ཕྱིན་བཅོམ་ལྡན་ཀུན་བཟང་མོ། །ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་བཛྲ་ཝ་ར་ཧི།།སྤྲུལ་པའི་རྣམས་རོལ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།

CHO KU SHER CHIN CHOM DEN KUN ZANG MO . LONG KU YONG ZOG VAJRA VARAHI

TRULPE NAM ROL JE TSUN DROL MA YUM . SOL WA DEB SO THUN NGO DRUB TSO
Dharmakaya Prajnaparamita Bhagwan Samanta Bhadri. The Complete Sambhogakaya, Vajra Varahi

The emanated Nirmanakaya, Mother Jestsun Drolma. I pray to you please bless us all the common and ultimate accomplishments.


Đệ tử kính thỉnh đấng nữ Pháp Thân Bát Nhã Thế Tôn Phổ Hiền; báo thân viên mãn Vai-ra Va-ra-hi;

hóa thân thị hiện đức Phật Độ mẫu, xin cho chúng con đạt mọi thành tựu xuất thế, thế gian.

12Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་ཀ་ར་དང་། །གསང་སྔགས་མཛོད་འཛིན་ཌཱཀྐི་འབུམ་གྱི་རྗེ།

།བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ལྷ་སྲས་རོལ་པ་རྩལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།SANG YE NYI PA PAD MA KA RA DANG . SANG NGAG ZOD ZIN DA KI BUM GYI JEY

JANG CHUB SEM PA LHA SEY ROL PA TSAL . SOL WA DEB SO CHOG THUN NGO DRUB TSOL
The Second Buddha, Guru Padmasambhava. The holder of Tantra treasure and the king of hundred thousand Dakinis.

The Bodhisattva, Lhasey Rolpatsal. I pray to you please bless us all the common and ultimate accomplishments


Đức Phật thứ hai, thượng sư Liên Hoa Sanh; bậc chấp trì mật tạng, vua của trăm vạn đấng đà kì ni;

Bồ tát La-sê Rôn-pa-sal: xin cho chúng con đạt mọi thành tựu xuất thế, thế gian.

13Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

།ཟབ་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་། །བཀའ་བབ་བདུན་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗེད་རྩལ།

།རྒྱལ་བསྟན་གསལ་མཛད་པདྨ་གར་གྱི་དབང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།

ZAB TER GO JED CHOK GYUR DE CHEN LING . KA BAB DUN DEN DOR JE ZI JID TSAL

GYAL TEN SAL dZE PE MA GAR GYI WANG . SOL WA DEB SO CHOG THUN NGOD RUB TSOL
Chokgyur Dechen Lingpa, the revealer of the profound treasures. Dorje Zijidtsal, the holder of the seven lineage streams.

Pema Garwang, who rightened the Buddha Dharma. I pray to you please bless us all the common and ultimate accomplishments.


Đức Chô-chua Đê-chên Lin-pa, khai quật tàng kinh thâm bí; đức Đor-jê Zi-chi-sal, chấp trì bảy suối truyền thừa;

đức Pê-ma Gạt-wang, chấn chỉnh chánh pháp: xin cho chúng con đạt mọi thành tựu xuất thế, thế gian.14Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །གཞན་ཡང་ཟབ་གཏེར་སྨིན་གྲོལ་མཛོད་འཛིན་པ། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་འཕགས་མ་མྱུར་མཛད་ལྷ།

།རྩ་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།

ZHEN YANG ZAB GYE MIN DROL ZOD ZIN PEY . TSA GYUD LAMA PHAG MA NYUR dZE LHA

TSA SUM DAM CHEN CHOE SUNG GYA TSO LA . SOL WA DEB SO CHOG THUN NGO DRUB TSOL
Others, holders of the profound and wide, maturing and liberating treasures. The root and the lineage gurus, the sublime swift Tara.

To the ocean of three roots and the protectors. I pray to you please bless us all the common and ultimate accomplishments.


Cùng chư vị khác, chấp trì kho tàng quảng, thâm, thành thục giải thoát; bổn sư và tổ sư Tara thần tốc;

biển rộng tam căn cùng chư hộ pháp: xin cho chúng con đạt mọi thành tựu xuất thế, thế gian.


15Tara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

།ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བློ་རྒྱུད་ཞིང་ས་བརླན། །ལྷག་བསམ་དག་པའི་ལྗོན་འཁྲུངས་ཚར་དུ་དངར།

།ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་འབྲས་བུ་གཡུར་བྱ་བའི། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།

NGE PA JUNG wai LO GYUD ZHING SA DEN . LHAG SAM DANG WE JON THRUNG TSA RDU NGAR

YE SHE CHEN POE DRE WU YUR ZA WEY . DON NYI LHUN GYI DRUB PAR Dze DU SOL
On the field of mind of aversion to samsara, appearing the sweet pure motivation of buds.

Growing the abundant fruits of the great wisdom. please bless us to achieve effortlessly the two accomplishments.


Trên thửa ruộng chán ngán sinh tử, trổ mầm tâm ý sáng trong ngọt lành

Sum xuê kết trái đại trí tuệ: xin cho chúng con không chút dụng công toàn thành hết thảy hai loại mục tiêu.

16


dbl dorje
green tara
dbl dorjelotus in water2.gif
lotus in water2.gif


17

dbl dorjedbl dorjedbl dorje


dbl dorje
དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་ལས།

མཎྜལ་ཆོ་ག་ཚོགས་གཉིས་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།ESSENCE OF THE TWO ACCUMULATIONS

MANDALA SADANA FROM THE GONGTER, "THE PROFOUND ESSENCE OF TARA"
TINH TÚY HAI BỒ CÔNG ĐỨC

NGHI QUĨ MẠN ĐÀ LA, “TINH TÚY THÂM SÂU CỦA ĐỨC TARA”

18

dbl dorje
dbl dorjeTara Sadhana / Nghi Quĩ đức Tara

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱརྱཱ་ཏཱ་ར་ཡེ། །དུས་གསུམ་འདྲེན་པ་སྲས་བཅས་ལས། །ཐུགས་བསྐྱེད་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་བ། །ཡུམ་གྱུར་སྒྲོལ་མ་ལ་བཏུད་ནས། །བྱ་སྤྱོད་དང་མཐུན་ཉམས་ལེན་བཤད། །དེའང་ཟབ་ཏེག་འདི་རྣམས་ཡང་ཟབ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ཡིན་པས་སྤྲོས་བཅས་མང་དུ་མི་དགོས་ཀྱད། ཅུང་ཟད་སྤྲོས་པ་དང་རྒྱུན་ཁྱེར་དུ་བྱ་བ་སྟེ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་བརྙན་བྲིས་འབུར་སོགས་དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་གང་འཛོམ་མདུན་དུ་སྟེགས་བུ་གཙང་མར་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད། དཀར་ཟླུམ། བསང་ཆུ། མཆོད་པའི་མཎྜལ། འཐོར་ནས་སོགས་འདུ་བྱས། འགྲུབ་ན་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་ཀུན་སྤྱོད་དང་ལྡན་པར་བྱ་ཞིང་།

NAMO GURU ARYA TARAYE! Having paid homage to the mother, Tara, whose intention and activity are even more excellent than those of the guides of the three times and their sons, I will explain this practice in accordance with the kriya and charya tantras. Because these practices of The Profound Essence (Gonter) are condensed forms of very profound essential instructions, a great deal of elaboration is unnecessary. Nevertheless, there is a slightly more elaborate expanded version, and an abbreviated version for daily practice. As for the first: In front of a painting or statue of the venerable Tara, or whatever image of the three jewels you have, on a clean elevated surface, set out the two waters and traditional offerings, as well as

a round white torma, water for purification, an offering mandala, grain for tossing, and so forth. If you can, bathe and observe pure conduct. If not, at least perform the practice

at a time, such as in the morning, when you have not consumed meat or alcohol.


Namô Guru A-ri-ya Ta-rai-yê, Nam mô đấng Phật Mẫu Tara, với ý và hạnh thù thắng hơn hết thảy Tam thế Phật cùng chư trưởng tử. Đệ tử xin giải thích về pháp tu này

thuận theo hệ mật thừa Kriya và Charya. Vì pháp hành Tinh túy Thâm thúy (Gonter) này là tinh yếu của lời khai thị tinh túy thâm sâu, nên không cần giải thích nhiều.

Tuy vậy, hãy còn một bản triển khai chi tiết hơn, và một bản tóm gọn hơn để hành trì mỗi ngày. Trước tiên, đối trước hình ảnh tranh tượng của đức Tara, hay

bất cứ tranh tượng nào của Tam Bảo mà người tu có được, đặt nơi cao ráo, xếp hai bộ nước cùng các phẩm cúng dường như thường lệ, cùng với

bánh cúng torma trắng tròn, nước để tẩy tịnh, một bộ cúng mạn đà la, hạt cúng, v.v… Nếu có thể, hãy tắm rửa sạch sẽ, giữ giới thanh tịnh.
Nếu không thể, ít nhất hành trì vào lúc người tu chưa dùng thịt rượu, ví dụ như vào buổi sáng.19


tải về 0.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương