Tam tạng thánh kinh phật giáo tạng kinh ( nikàya )tải về 0.54 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh CANKÌ * MLH 362
Những Ẩn sĩ này đã nói là :

‘Chỉ đây là thật, không ngoa

Ngoài ra tất cả đều là lầm sai ? ”.
– “ Thưa Tôn-Giả ! Điều này không có ”.
– “ Như vậy đó, Pha-Rát-Va-Cha !

Tất cả sự kiện kể ra

Tôn Sư, Ẩn Sĩ thời xa xưa vầy

Những vị này đều không quả quyết :

‘Chúng tôi biết và thấy việc này.

Chỉ có sự thật là đây

Ngoài ra tất cả đều sai lầm mà’.

Này Pha-Rát-Va-Cha ! Được ví

Chuỗi người mù ôm kỹ lưng nhau

Người trước thì chẳng thấy đâu,

Người giữa cũng vậy, người sau cũng đồng.

Họ chẳng trông thấy gì, quờ quạng

Ôm lưng nhau nghễnh ngãng tiến ra.

Cũng vậy, Pha-Rát-Va-Cha !

Lời các Phạm-Chí nói ra như vầy

Giống chuỗi người mù này, quả thiệt

Trải nhiều đời không biết, thấy chi,

Cậu nghĩ thế nào điều ni ?

Sự kiện là như vậy, thì lòng tin

Các Bàn-môn vốn tin tưởng đó

Đều không có căn cứ dựa qua ? ”.

– “ Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma !

Các Phạm-Chí không chỉ là dựa qua

Lòng tin, mà Bàn-môn còn dựa

Trên điều nghe (nương tựa thiết thân)

A-Nút-Sá-Vá – tùy văn ”.Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh CANKÌ * MLH 363
– “ Cậu đã đề cập đến phần ‘lòng tin’

Nay phát sinh ‘tùy văn’, điều khác.

Cậu Pha-Rát-Vá-Chá ! Nghe này !

Năm pháp, quả báo có hai

Ngay trong hiện tại. Sao vầy là năm ?

‘Tín’,’ ‘tùy hỷ’, ‘tùy văn’… ba mặt

‘Các lý do cân nhắc, suy tư’,

‘Chấp nhận quan điểm’, khoan thư

Có hai quả báo đến từ không mong

Năm pháp ấy ngay trong hiện tại.


Này thanh niên ! Tuy vậy có điều

Được khéo tin tưởng bao nhiêu

Có thể trống rỗng, tiêu điều, trống không.

Trái lại, có điều không khéo để

Tin tưởng, lại có thể thật, chân

Không có thay đổi thành phần.


Cũng vậy, tùy hỷ, tùy văn, hoặc từ

Khéo cân nhắc, suy tư, chấp nhận

Có điều vẫn hư vọng, trống không

Dù khéo tin tưởng, cậy trông,

Có thể là thật, là không đổi dời.

Với điều thời không được tùy hỷ

Hay tùy văn… nghĩ kỹ lý do

Chấp nhận quan điểm, vai trò…

Pha-Rát-Va-Chá ! Nếu cho như là

Điều người ta ‘hộ trì chân lý’

Không đủ để người trí làm điều

Đi đến kết luận một chiều :

‘Đây là sự thật, khác đều lầm sai ”.
– “ Nhưng thưa Ngài Tôn Giả ! Được chỉ

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh CANKÌ * MLH 364
Mức nào là ‘chân lý hộ trì’ ?

Và cho đến mức độ chi

‘Hộ trì chân lý’ được kỳ thực thi ?

Con hỏi về ‘hộ trì chân lý ”.


– “ Này thanh niên ! Có vị tín tâm

Có lòng tin thật thậm thâm

Y nói : ‘Đây chính tín tâm tôi mà !’

Người ấy đà hộ trì chân lý,

Nhưng vị ấy hiểu kỹ, biết điều

Đã không kết luận một chiều :

‘Đây là sự thật, khác đều lầm sai’.
Như vậy, này Pha-Rát-Va-Chá !

Đó được tả ‘chân lý hộ trì’,

Và chân lý được hộ trì.

Cho đến như vậy, Ta thì chủ trương

Là chủ trương ‘hộ trì chân lý’,

Nhưng ‘giác ngộ chân lý’ thì chưa

Pha-Rát-Vá-Chá ! Không chừa

Với tùy hỷ & tùy văn vừa đắn đo

‘Sự cân nhắc lý do suy nghĩ’ &

‘Chấp nhận chỉ một quan điểm’ thôi.

Bảo : “Đây quan điểm của tôi”…

Nhưng không kết luận đơn côi một chiều :

‘Đây là điều đúng là sự thật

Ngoài ra điều khác tất sai ngay’.

Thanh niên ! Cho đến như vầy

‘Hộ trì chân lý’ là đây, chính là !

Này Pha-Rát-Va-Cha ! Điều ấy

Ta, cho đến như vậy, chủ trương

‘Hộ trù chân lý’ kiên cường .

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh CANKÌ * MLH 365
‘Giác ngộ chân lý’, con đường chưa qua ”.
– “ Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! Xét kỹ

Là ‘hộ trì chân lý’ mọi thì,

Con thấy chân lý hộ trì.

Nhưng thưa Tôn Giả ! Đến khi thế nào

Mức độ nào ‘giác ngộ chân lý’ ?

Chân lý được giác ngộ ra sao ?

Con xin hỏi Ngài thế nào ?”
– “ Pha-Rát-Vá-Chá ! Đi sâu vào phần

Một Tỷ Kheo sống gần làng mạc

Hay một thị trấn khác hằng ngày.

Một Gia chủ hay con trai

Đến và tìm hiểu vị này sâu xa

Trong ba pháp, tức là tham pháp,

Sân pháp và si pháp – cả ba.
Gia chủ người này nghĩ là :

‘Không biết Tôn giả này mà ở trong

Có tham ái hay không tham ái ?

Do tham ái, chi phối tâm đi !

Đến nỗi dẫu không biết gì

Vẫn nói : Tôi biết. Hay khi vị này

Dẫu không thấy, nói ngay : Tôi thấy.

Hoặc vị ấy xui khiến người nào

Có những hành động thế nào

Khiến họ phải chịu khổ đau lâu dài,

Khiến người này không được hạnh phúc’.

Và trong lúc xem xét vị này

Gia chủ ấy biết như vầy :

‘Quả thật vị Tôn giả này tỏ ra

Không có qua những điều tham pháp,

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh CANKÌ * MLH 366
Cả sân pháp, si pháp cũng không,

Vị ấy chân chánh, sạch trong

Không bị ba pháp xấu tròng kéo lôi

Bị chi phối để rồi dối mãi.

Khi vị ấy ‘biết’ nói ‘biết’ ngay,

‘Thấy’ thì nói ‘thấy’ rõ bày,

Người khác không phải lâu dài khổ đau

Hạnh phúc nào có mất đâu cả !


Khi xem xét Tôn giả ấy thì

Gia chủ hay con trai ni

Biết Tỷ Kheo ấy chẳng chi lỗi lầm :

‘Tôn giả ấy thì không tham pháp

Không có những sân pháp xấu xa

Không có si pháp mê tà,

Không bị chi phối bởi ba pháp này

Không đến nỗi vị này ‘không biết’

Mà nói là ‘Tôi biết rõ ràng’,

Không thấy, nói thấy đàng hoàng,

Không xui người khác khiến làm điều chi

Khiến người ni không được hạnh phúc

Phải bực tức, đau khổ lâu dài.
Thân hành vị ấy như vầy,

Khẩu hành như vậy, chứa đầy từ bi

Thuyết pháp thì những pháp sâu kín

Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều

Rất là tế nhị, cao siêu

Ngoài tầm lý luận, vượt điều nghĩ suy,

Được tuyên thuyết thắng tri, hoàn mỹ,

Chỉ có vị không có lòng tham,

Không sân, si, có quý tàm

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh CANKÌ * MLH 367
Mới khéo giảng thế, luận đàm chánh chân.
Sau những phần xem xét vị ấy

Thấy vị ấy trong sạch, thẳng ngay

Không có tham, sân, si vầy

Người Gia chủ hay con trai người này

Sinh lòng tin, đến ngay vị ấy,

Với lòng tin nên lại đến gần,

Đến gần nên sẽ cận thân,

Thân cận giao thiệp, dần dần lóng tai,


Khi lóng tai để mà nghe pháp

Sau đó, thọ trì pháp nghe này,

Tìm hiểu ý nghĩa pháp đây,

Trong khi tìm hiểu nghĩa đầy thâm uyên

Các pháp liền được vui chấp nhận,

Khi hoan hỷ chấp nhận như vầy


Thì ước muốn sẽ sinh ngay,

Khi có ước muốn, vị này gắng công,

Khi gắng công, thì liền cân nhắc,

Khi cân nhắc, vị ấy tinh cần,

Trong khi vị ấy tinh cần

Tự thân chứng ngộ được phần thanh cao

Là đạt vào tối thượng chân lý,

Khi thể nhập chân lý như vầy

Với trí tuệ, thì vị đây

Đã thấy. Đến mức độ này xảy ra

Thì Pha-Rát-Va-Cha ! Chính đó

Là giác ngộ chân lý ở đây.

Và cho đến mức độ này

Chân lý được giác ngộ ngay, tỏ tường.


Ta chủ trương giác ngộ chân lý

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh CANKÌ * MLH 368
Nhưng phải nghĩ : Như vậy chưa là

Chứng đạt chân lý sâu xa ”.


– “ Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! Thế nào

Mức độ nào là sự chứng đạt ?

Chân lý được chứng đạt ra sao ? ”.
– “ Pha-Rát-Va-Cha ! Nhờ vào

Sự luyện tập kỹ, nhờ vào chuyên tu,

Thực hành từ nhiều lần như vậy

Chân lý ấy mới chứng đạt đây.

Pha-Rát-Va-Cha ! Như vầy

Chứng đạt chân lý điều này thành công.

Phải hiểu thông, cho đến như vậy

Chân lý ấy được chứng đạt an.

Như Lai chủ trương rõ ràng :

Chứng đạt chân lý hoàn toàn cần công ”.


– “ Thưa Tôn Giả ! Nhưng trong mặt khác

Sự chứng đạt chân lý cao siêu

Pháp nào được hành trì nhiều ? ”.
– “ Pha-Rát-Vá-Chá ! Trong điều hỏi đây

Chứng đạt chân lý này cần có

‘Tinh cần’ đó được hành trì nhiều.

Nếu không tinh tấn sớm chiều

Theo đuôi chân lý dắt dìu sát sao,

Không thể nào chứng đạt chân lý.

Nhưng quyết chí, tinh tấn đêm ngày

Thì chứng đạt chân lý ngay ”.

– “ Thưa Tôn Giả ! Tinh cần đây mọi thì

Pháp nào được hành trì nhiều nhất ? ”.


– “ Này Pha-Rát-Vá-Chá ! Chính điều

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh CANKÌ * MLH 369
‘Cân nhắc’ được hành trì nhiều.

Nếu không cân nhắc mọi điều chánh chân

Không tinh cần theo chân lý gắt.

Có cân nhắc sẽ được tinh cần.

Do vậy trong sự tinh cần

Hành trì nhiều lắm là cân nhắc này ”.


– “ Thưa Tôn Giả ! Ở đây cân nhắc

Pháp nào thật sự hành trì nhiều ? ”.


– “ Cố gắng’ được hành trì nhiều.

Nếu không cố gắng thì điều xảy ra

Đó chính là không thể cân nhắc,

Có cố gắng, cân nhắc có ngay.

Do vậy sự cân nhắc đây

Hành trì nhiều cố gắng này trải qua ”.


– “ Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! Xin hỏi

Trong việc mọi cố gắng các thì

Pháp nào được nhiều hành trì ? ”.
– “ Pha-Rát-Vá-Chá ! Hành trì nhiều hơn

Là ‘ước muốn’, nguồn cơn suy kỹ

Nếu ước muốn chân lý trong lòng

Không khởi thì không gắng công.

Cố gắng có ước muốn trong hành trì ”.
– “ Thưa Tôn Giả ! Nếu vì ước muốn

Pháp nào chuộng hành trì nhiều đây ? ”.


– “ Cậu Pha-Rát-Vá-Chá này !

‘Hoan hỷ chấp nhận’ pháp đây hành nhiều.

Không chấp nhận thì điều ước muốn

Dẫu sớm muộn cũng không khởi lên.

Vì vui chấp nhận pháp liền

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh CANKÌ * MLH 370
Ước muốn mới khởi, mối giềng trải qua ”.
– “ Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! Hiểu tận

Trong sự vui chấp nhận pháp này

Pháp nào hành trì nhiều đây ?

Xin hỏi Tôn Giả việc đây thế nào ? ”.


– “ Này thanh niên ! Nói vào tường tận

Trong hoan hỷ chấp nhận pháp này

‘Tìm hiểu ý nghĩa’ đủ đầy

Được hành trì suốt như vầy, pháp đây

Nếu không tìm hiểu ngay nghĩa lý

Không hoan hỷ chấp nhận pháp đâu ! ”.


– “ Nhưng trong tìm hiểu nghĩa sâu

Pháp nào được hành trì vào lâu xa? ”.


– “ Này Pha-Rát-Va-Cha ! Thiết yếu

Sự tìm hiểu ý nghĩa mọi chiều

‘Thọ trì pháp’ hành trì nhiều.

Không thọ trì pháp là điều cần mau

Thì không sao tìm hiểu nghĩa lý ”.
– “ Thưa Tôn Giả ! Pháp ấy thọ trì

Pháp nào quan trọng hành trì ? ”.


– “ Pha-Rát-Vá-Chá ! Mọi thì trải đi

‘Nghe pháp’ được hành trì nhiều nhất.


Trong ‘nghe pháp’ cần nhất ‘lóng tai’,

Trong sự việc để lóng tai

‘Thân cận giao thiệp’ thường hay hành trì.

Trong sự gì thân cận giao thiệp

‘Đi đến gần’ trực tiếp, hành trì.

Trong sự đi đến gần ni

‘Lòng tin’ luôn được hành trì nhiều hơn.

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh CANKÌ * MLH 371
Nếu lòng tin nguồn cơn không có

Thì người đó không đi đến gần.


Vì sinh lòng tin chánh chân

Cần nhiều trong sự đến gần, thiết tha ”.


Tôn Giả Gô-Ta-Ma tôn kính !

Con đã hỏi về chính vấn đề

‘Hộ trì chân lý’ mọi bề

Tôn Giả đã giải thông về điều đây

Con ở đây tùy hỷ, chấp nhận

Do chấp nhận, hoan hỷ phát sinh.


Con hỏi Ngài về sự tình

‘Giác ngộ chân lý’ uyên minh thế nào ?

Ngài giải thích thâm sâu điều đó.

Rồi tiếp đó, Ngài đã trả lời

Về ‘chứng đạt chân lý’ thời,

Con hỏi Tôn Giả là nơi pháp nào

Hành trì nhiều? Được mau giải đáp

Thật thích hạp nên con vui liền

Chấp nhận, hoan hỷ an nhiên.

Con lại hỏi những điều chuyên sâu gì

Tôn Giả tùy vấn đề mà đáp

Rất thuận hạp chân lý sâu xa.


Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma !

Xưa kia con biết thật là lầm sai

Sự phân biệt như vầy đóng cứng :
‘Ai là những Sa-Môn trọc vầy ?

Tiện nô, hắc nô đọa đày

Bị sinh từ gót chân Ngài Phạm Thiên.

Và ai là bậc hiền hiểu biếtTrung Bộ ( Tập 3 ) Kinh CANKÌ * MLH 372
Về Chánh Pháp siêu việt sâu xa ?

Thật sự Ngài Gô-Ta-Ma

Đã làm sống dậy thật thà nơi con

Lòng ái kính Sa-Môn đối với

Các Sa-Môn Luật giới bảo tồn.

Lòng con tin kính Sa-Môn

Đối với hàng Chúng-Trung-Tôn tịnh hòa.
Tôn Giả Gô-Ta-Ma thanh tịnh !

Con hết lòng tôn kính Đức Ngài.

Vi diệu thay ! Hy hữu thay !

Như người dựng vật lăn quay ngã nằm

Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối

Đem đèn sáng vào tối như bưng

Để ai có mắt mở bừng

Có thể thấy được sáng trưng sắc màu

Cũng như thế , nhiệm mầu Chánh Pháp

Được Thế Tôn giải đáp, trình bày

Con xin quy ngưỡng từ nay

Quy y Tôn Giả , nương ngay Pháp mầu

Quy y Tăng , thanh cao đức cả

Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn

Mong Tôn Giả nhận cho con

Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên

Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục

Kể từ nay đến lúc mạng chung

Trở về nương tựa Đại Hùng

Thực hành Giáo Pháp muôn trùng cao thâm ./-


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L )

* * *

( Chấm dứt Kinh số 95 : CANKÌCANKÌ Sutta )
Каталог: files -> file-nen


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương