Tam tạng thánh kinh phật giáo tạng kinh ( nikàya )tải về 0.54 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 325
Và họ đã không thể nhất thời

Ứng đáp việc đó cho trôi.


Át-Sá-La-Dá-Ná ! Nơi chuyện này

Làm sao cậu giải bày ứng đáp

Cho thích hạp cật vấn của Ta

Vấn đề sanh chủng trải qua

Khi cậu với họ cùng là tử tôn

Của Đạo Sư Bàn-môn như họ

Và không có Pun-Na, người mà

Biết sử dụng thìa đổ ra

Sữa tươi lễ tế tự qua tế-đàn ”.
Nghe giảng Pháp minh quang cao cả

Át-Sá-La-Dá-Ná thưa ngay :


– “ Bạch Tôn Giả ! Vi diệu thay !

Như người dựng vật lăn quay ngã nằm

Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối

Đem đèn sáng vào tối như bưng

Để ai có mắt mở bừng

Có thể thấy được sáng trưng sắc màu .


Cũng như vậy , nhiệm mầu Chánh Pháp

Được Thế Tôn phân tách, trình bày

Con xin quy ngưỡng từ nay

Quy y đức Phật , nương ngay Pháp mầu

Quy y Tăng thanh cao đức cả

Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn

Mong Thế Tôn nhận cho con

Được làm đệ tử , vun tròn thiện duyên

Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục

Kể từ nay đến lúc mạng chung .ASSALÀYANA_*'>Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 326
Nguyện theo Thiện Thệ Đại Hùng

Thực hành Giáo pháp muôn trùng cao thâm.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L )
*

* *
( Chấm dứt Kinh số 93 : ASSALÀYANAASSALÀYANA Sutta )

94. Kinh GHOTAMUKHA

( Ghotamukha sutta )
Như vậy, tôi nghe :
Một thời, U-Đê-Na (1) Tôn-giả

Đang trú ở Ba-Rá-Na-Si (2)

( Ba-La-Nại cũng tên ni )

Nơi rừng xoài gọi Khê-Mi-Da này. (3)

Tại nơi đây : Ba-Ra-Na-Sí

Vị Phạm-Chí Gô-Tá-Mu-Kha (4)

Vì có công việc, trú qua.

Nhân rảnh, Gô-Tá-Mu-Kha du hành

Trời trong xanh, tản bộ thong thả

Nhằm hướng Khê-Mi-Dá vườn xoài.


Bấy giờ, Tôn-giả nghiêm oai

Là U-Đê-Ná ở ngoài trước sân

Đang kinh hành, tâm thân hoan hỷ,

Rồi Phạm-Chí Gô-Tá-Mú-Kha

Gặp Tôn giả U-Đê-Na

Ông liền chào hỏi như là xã giao.

Hướng Tôn-giả, nói vào câu chuyện

Khi ngài hiện vẫn đều bước chơn :


– “ Kính thưa Tôn-giả Sa-môn !

Theo như con thấy vẫn còn xảy ra

Không có sự xuất gia đúng pháp

______________________________


(1) : Udena . (2) : Baranasi – Ba-la-nại .

(3) : Khemiya . (4) : Ghotamukha .

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh GHOTAMUKHA * MLH 328
Vì không thấy một bậc như ngài.

Hay pháp ấy là gì đây ?”.


Khi nghe nói vậy thì ngài Thánh Tăng

U-Đê-Ná dừng chân đứng lại

Ngưng kinh hành vào lại trong nhà

Nơi Tinh Xá ( Vi-Ha-Ra ) ( Vihara )

Ngồi xuống trên chỗ soạn ra cho ngài.

Bàn-môn này – Gô-Ta-Mú-Khá

Cũng bước vào Tinh Xá, đứng bên.

Ngài U-Đê-Ná nói lên :


– “ Này Phạm-Chí ! Hãy ngồi trên ghế này

Vì ở đây có nhiều ghế đấy,

Nếu muốn, hãy ngồi xuống tự nhiên ”.
– “ Trong khi con được cơ duyên

Đến với Tôn-giả hiện tiền minh thông,

Chúng con không ngồi xuống như vậy.

Làm sao lại người như con thời

Ngồi xuống trước khi được mời ”.
Rồi Bàn-môn lấy ghế, ngồi thấp hơn.

Bà-la-môn Gô-Ta-Mú-Khá

Thưa Tôn-giả với lời nhu ôn :
– “ Kính thưa Tôn Giả Sa-Môn !

Theo như con thấy vẫn còn xảy ra

Không có sự xuất gia đúng pháp

Vì không thấy một bậc như ngài.

Hay pháp ấy là gì đây ? ”.
– “ Này Phạm-Chí ! Nếu ông đây tán đồng

Những gì ta tán đồng. Mặt khác

Ông bài bác những gì cần trừ.

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh GHOTAMUKHA * MLH 329
Điều gì ta nói, nếu như

Mà ông không biết thực hư điều này

Có thể hỏi : ‘Thưa ngài Tôn-giả

U-Đê-Ná ! Cái này là sao ?

Ý nghĩa cái này thế nào ?

Sao khi sắp đặt đuôi đầu diễn ra

Giữa chúng ta có cuộc nói chuyện ”.
Bà-la-môn lên tiếng tán đồng

Điều Tôn-giả nói vừa xong.


Ngài U-Đê-Na Sa-môn mở lời :
– “ Này Phạm-Chí ! Hạng người có bốn.

Sao là bốn ? – Có người bình sinh

Vẫn luôn tự hành khổ mình

Chuyên tâm tự hành khổ mình cầm canh .

– Có người hành khổ người cho khổ

Chuyên tâm cố hành khổ chúng sinh .

– Có người vừa hành khổ mình

Chuyên tâm tự hành khổ mình tối đa,

Vừa hành khổ người ta cho khổ

Chuyên tâm cố hành khổ chúng sinh .

– Vừa không tự hành khổ mình

Không chuyên tâm hành khổ mình cầm canh,

Vừa không hành khổ người cho khổ

Không chuyên tâm hành khổ người ta .

Ngay trong hiện tại xảy ra

Không có tham dục, thật là tịnh yên,

Mát lạnh liền, cảm giác lạc thọ,

Tự ngã họ trú Phạm thể ngay .

Phạm-Chí ! Bốn hạng người này

Hạng nào ông thích ý ngay thật tình ? ”.


Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh GHOTAMUKHA * MLH 330
– “ Thưa Tôn-giả ! Tự mính hành khổ

Chuyên tâm tự hành khổ cho mình

Tâm con không thích, bất bình .

* Còn hạng hành khổ tận tình người ta

Chuyên tâm hành người ta phải khổ

Hạng người đó, con chẳng thích gì .

* Còn về hạng người ngu si

Vừa tự hành khổ trải đi cho mình

Chuyên tâm tự hành khổ mình như vậy,

Họ vừa lại hành khổ người ta,

Chuyên tâm hành khổ người ta

Con không thích ý , tránh xa hạng này .

* Còn ở đây, hạng người thứ bốn

Họ vừa vốn không hành khổ mình,

Không chuyên tâm hành khổ mình,

Vừa không hành khổ tận tình người ta,

Không cố hành người ta phải khổ .

Ngay trong chỗ hiện tại, hiện tiền

Không có tham dục, tịnh yên

Cảm giác lạc thọ, mát liền, thanh cao,

Tự ngã họ trú vào Phạm thể

Hạng như thế, con thích ý ngay ”.


– “ Phạm-Chí ! Vì sao ông đây

Không thích ba hạng người này kể trên ? ”.


– “ Thưa Tôn-giả ! Nêu lên bốn hạng

Thì ba hạng con thật bất bình

- Hạng người tự hành khổ mình,

Chuyên tâm tự hành khổ mình xiết bao,

Trong khi mình tự ao ước lạc,

Nhàm chán khổ, khao khát vui vầy !Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh GHOTAMUKHA * MLH 331
Tâm con không thích hạng này .

- Hạng người hành khổ với ngay mọi người,

Chuyên tâm hành khổ người khác trước,

Khi người khác ao ước lạc an,

Người khác nhàm chán khổ oan.

Tâm con không thích hạng toàn bất minh .


- Hạng người vừa tự mình hành khổ,

Chuyên tâm tự hành khổ cho mình,

Vừa hành khổ người tận tình,

Chuyên tâm hành khổ tận tình người ta .

Trong khi mình cùng là người khác

Ao ước lạc , nhàm chán khổ ngay .

Tâm con không thích hạng này !
Kính thưa Tôn Giả ! Con đây hài lòng

- Người vừa không tự mình hành khổ,

Không chuyên tâm hành khổ tự mình ,

Không hành khổ người tận tình,

Không cố hành khổ tận tình người ta .

Ngay hiện tại rất là tịch tịnh

Không tham dục, chân chính thẳng ngay

Cảm giác lạc thọ , vui thay !

Tự ngã trú Phạm thể ngay chẳng chầy,

Hạng người này tâm con thích ý ! ”.


– “ Này Phạm-Chí ! Hai hội chúng này,

Ở đây, thế nào là hai ?

Một hội chúng có tâm đầy tham gian

Tham đắm vào bạc vàng, châu báu,

Đồ trang sức – che dấu quý tàm

Tìm cầu nhiều đầy tớ nam,

Nhiều đầy tớ nữ, vợ con tìm cầu,

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh GHOTAMUKHA * MLH 332
Tìm cầu đất, ruộng sâu, vàng bạc.
Nhưng mặt khác, có hội chúng thì

Không có sự tham đắm chi

Không tham châu báu, không chi mong cầu

Không tìm cầu vợ con ( thê tử ),

Đầy tớ nam hay nữ, bạc vàng,

Không tìm ruộng đất bạt ngàn,

Và rồi vị ấy tìm đàng xuất gia,

Từ bỏ cả cửa nhà, thê tử,

Bỏ mọi thứ danh vọng, tiền tài.
Bàn-môn ! Hai hội chúng này

Hạng nào thuộc chúng sanh hay thực lòng

Người vừa không tự mình hành khổ

Không chuyên tâm hành khổ tự mình ,

Không hành khổ người tận tình,

Không cố hành khổ tận tình người ta .

Ngay hiện tại rất là tịch tịnh

Không tham dục, chân chính thẳng ngay

Cảm giác lạc thọ , vui thay !

Tự ngã trú Phạm thể ngay chẳng chầy ”.


– “ Thưa Tôn-giả ! Nói ngay không trật

Trong hội chúng chân thật, thanh cao

Không tham đắm, không tìm cầu

Châu báu, trang sức. Trước sau người này

Từ bỏ ngay ruộng vườn, vàng bạc,

Từ bỏ các đầy tớ nữ, nam

Từ bỏ vợ con buộc giàm

Xuất gia hành đạo. Bao hàm ở đây

Hạng người này mọi thời mọi chốn

Họ vừa vốn không hành khổ mình,Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh GHOTAMUKHA * MLH 333
Không chuyên tâm hành khổ mình,

Vừa không hành khổ tận tình người ta,

Không cố hành người ta phải khổ .

Ngay trong chỗ hiện tại, hiện tiền

Không có tham dục, tịnh yên

Cảm giác lạc thọ, mát liền, thanh cao,

Tự ngã họ trú vào Phạm thể ”.
– “ Này Bàn-môn ! Như thế những lời

Ông đã phát biểu vừa rồi :

‘Hình như đối với con thời nghĩ ra

Không có sự xuất gia đúng pháp

Vì không thấy một bậc như ngài,

Hay pháp ấy là gì đây ?’

Phải chăng ông đã như vầy nói ra ? ”.
– “ Thưa ngài U-Đê-Na ! Thật vậy

Lời nói ấy lợi ích sâu xa

Có sự đúng pháp xuất gia

Sự việc đối với con là như đây

Mong rằng ngài chấp trì con thế !
Bốn hạng người ngài kể lướt qua

Nhưng không giải thích rộng ra,

Nếu được ngài Ú-Đê-Na mở lòng

Phân tích rộng, đả thông ngu trí ”.


– “ Này Phạm-Chí ! Hãy nghe lời ta

Và suy nghiệm kỹ, sâu xa ”.


– “ Thưa Tôn giả U-Đê-Na ! Vâng ngài ”.
Bàn-môn này vâng lời Tôn-giả

U-Đê-Ná Tôn-giả thuyết minh :


* “ Hạng người tự hành khổ mình

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh GHOTAMUKHA * MLH 334
Chuyên tâm tự hành khổ mình là sao ?
Sống lõa thể với bao phóng túng

Các lễ nghi họ cũng bỏ trôi

Hoặc cách đứng ăn không ngồi

Đứng đại tiểu tiện , ăn rồi liếm tay

Đi khất thực , đứng ngay chẳng bước

Không nhận thức ăn trước khi đi

Không nhận thức ăn riêng chi

Mời ăn không nhận , sợ vì dành riêng

Hai người đang hiện tiền ăn uống

Một người cho không muốn nhận quà


Không nhận từ những đàn bà

Đang cho con bú hoặc là có thai

Sợ đứa trẻ thiệt thòi dinh dưỡng

Không nhận phần từ hướng đi quyên

Khi có nạn đói trong miền

Sợ rằng xén bớt phần tuyền nạn nhân


Không nhận, sợ mất phần gia súc

Khi chó , mèo … đang chực thức ăn

Không ăn cá, thịt lộn chen

Không uống rượu nấu, rượu men sa đà

Chỉ nhận ăn mỗi nhà một miếng

Hoặc hai nhà hai miếng , dùng qua

Hoặc nhận ăn tại bảy nhà

Chỉ ăn bảy miếng cho qua đói lòng

Hoặc nuôi sống chỉ mong một bát

Hoặc hai bát … bảy bát thí phần

Chỉ ăn mỗi ngày một lần

Hai ngày một bữa , một tuần mới ăn

Hoặc vị ấy tinh cần tiết chế

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh GHOTAMUKHA * MLH 335
Nửa tháng lệ một bữa ăn qua .

Thực hành khổ hạnh tối đa

Những phương thức khác trải qua, như là :

Thức ăn họ chỉ là cỏ lúa

Ăn hạt cải , lúa tắc , bột vừng

Ăn gạo xấu , ăn trấu dừng

Ăn nước bột gạo , măng rừng, rễ cây

Ăn phân bò , trái cây rụng xuống

Ăn da vụn , ăn cỏ qua ngày
Vị ấy mặc áo thô gai

Hoặc vải liệm xác ở ngoài tha ma

Ti-ta-ca vỏ cây làm áo

Da sơn dương , phấn tảo mặc thường

Bện bằng nhiều mảnh sơn dương

Hoặc áo bằng cỏ cát tường kết chung

Áo vỏ cây , áo từng miếng gỗ

Áo tóc bện gia cố thành mền

Đuôi ngựa bện thành áo bền

Không cạo râu tóc , nhổ liền tóc râu


Hạnh không ngồi , bao lâu vẫn đứng

Ngồi chò hỏ , giữ vững kiểu này

Thường nằm ngủ trên đống gai

Bạ đâu nằm đó , người đầy bụi dơ

Ngủ ngoài trời , vật vờ nằm đất

Ăn uế vật , nước tiểu trâu bò

Ăn phân bò , ăn đất tro

Nước lạnh không uống, tắm cho ba lần

Xuống dưới nước đầm thân tắm gội

Mong sạch tội , cổ tục chấp trì.


* Phạm-Chí ! Còn hạng thứ nhì

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh GHOTAMUKHA * MLH 336
Là người hiếu sát, chẳng chi không làm

Giết trâu, bò, heo, ngan, cầm thú,

Là thợ săn, ngư phủ biển khơi,

Ăn cướp, đao phủ chém người,

Cai ngục hay các nghề thời ác nhơn…

Như vậy, này Bàn-môn ! Gọi đó

Là hạng người hành khổ người ta

Chuyên tâm hành khổ người ta,

Với hạng người đó thật là nghiệp sâu.
* Còn thế nào tự mình hành khổ &

Hành khổ người, luôn cố thực hành ?

Này Phạm-Chí ! Ví dụ nhanh :

Như Sát-Đế-Lỵ vua lành hoàng gia

Đã trải qua làm lễ quán đảnh,

Hay cường thạnh triệu phú Bàn-môn,

Vị này xây tại Đông môn

Một giảng đường lớn, hãy còn mới nguyên.

Vị này liền tóc râu đều cạo

Dùng da thô làm áo mặc vào

Toàn thân bôi thục tô, dầu

Dùng sừng nai để gãi đầu, gãi lưng .


Vào giảng đường với người vợ chính,

Cùng giám tỉnh tế tự Bàn môn,

Vua nằm dưới đất trống trơn

Chỉ có lót cỏ, lót rơm quây tròn .

Vua sống với vú con bò cái,

Có con bê cùng loại màu này.

Hoàng hậu dùng vú thứ hai

Để mà nuôi sống hình hài bà ta .

Vú thứ ba dành cho Phạm-Chí

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh GHOTAMUKHA * MLH 337
Tức là vị tế tự chuyên lo .

Sữa vú thứ tư của bò

Dùng để tế lửa , là do tục truyền,

Còn bê con dành riêng vú khác .


Vua ra lệnh : “Hỡi các cận thần !

Hãy giết một số thú cần :

Bò đực, nghé đực, một phần cừu to

Một số dê , nhiều bò nghé cái

Để tế lễ ; và hãy chặt sang

Nhiều cây làm cột Tế đàn

Trải cỏ đáp-phá quanh đàn cho tươi .

Những nô tỳ, những người phục vụ

Kẻ làm công … tuân dụ vua ban,

Mặt tràn nước mắt, khóc than

Vì sợ đòn gậy, gặp toàn hiểm nguy

Nên phải làm việc tuy không thích .


Này Bàn-môn ! Chướng nghịch, vô minh !

Hạng vừa tự hành khổ mình

Chuyên tâm tự hành khổ mình chẳng lơi,

Vừa hành khổ cho mình mọi lúc

Cố tiếp tục hành khổ cho người .
* Bàn-môn ! Còn có hạng người

Không tự hành khổ mình & người cả hai ,

Không chuyên tâm cả hai hành khổ,

Được mến mộ vì hiện tại đang

Sống không tham dục, tịnh an,

Cảm nhận lạc thọ trải sang đêm ngày,

Tự ngã họ trú ngay Phạm-thể .
Này Phạm-Chí ! Cõi thế gian này

Đêm ngày triền phược phủ vâyTrung Bộ ( Tập 3 ) Kinh GHOTAMUKHA * MLH 338
Vô minh che kín, họa tai dẫy đầy

Bỗng xuất hiện bậc Thầy quảng đại

Thế Gian Giải , Điều Ngự Trượng Phu

Phật , Thế Tôn , Thiên Nhân Sư

Chánh Đẳng Chánh Giác , đại từ uy linh

Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc

Bậc Thiện Thệ , Ứng Cúng , Như Lai

Do sự chứng ngộ tự Ngài

Rồi lại tuyên thuyết, hoằng khai Pháp mầu

Thuyết Sơ Thiện rồi sau, Trung Thiện

Thuyết Hậu Thiện , văn nghĩa đủ đầy

Truyền dạy Phạm hạnh từ đây

Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên
Có gia trưởng trong miền thôn ấp

Hoặc một người giai cấp tiện dân

Duyên lành nghe pháp thậm thâm

Sinh lòng ngưỡng mộ , kiếm tầm chân như

Tự suy nghĩ : ‘ Đời như cát bụi

Sống dẫy đầy trói buộc não phiền

Luân hồi sinh tử triền miên

Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa

Ta nay phải xuất gia viên mãn

Đời xuất gia phóng khoáng hư không

Cuộc sống thế gian chất chồng

Phạm hạnh thanh tịnh thật không dễ gìn ’.


Y trưởng dưỡng đức tin vững chắc

Cạo râu tóc , thân đắp ca-sa

Biệt gia quyến , bỏ cửa nhà

Ba y một bát , xuất gia tu hành .

Sống chế ngự , thực hành phạm hạnh

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh GHOTAMUKHA * MLH 339
Giữ oai nghi , tự tánh sáng lòa

Giới bổn Pa-Tí-Mốc-Kha (1)

Thọ trì nghiêm mật, tránh xa điều tà

Thân, khẩu , ý từ hòa thanh tịnh

Giới cụ túc , thức tĩnh nhiếp tâm

Biết tri túc , giữ các căn

Là Sa-môn hạnh, pháp đăng soi đường
Này Bàn-môn ! Sao tường thuần thục

Là Tỷ Kheo cụ túc giới điều ?

Phải thấy nguy hiểm mọi chiều

Lỗi lầm nhỏ nhặt triệt tiêu dần dần

Bỏ trượng kiếm , sát sanh tránh hẳn

Đại từ tâm, bình đẳng, nhẫn kham

Có tâm hổ thẹn là Tàm

Ghê sợ là Quý , không làm nghiệp sai

Hành phạm hạnh, bản lai thanh tịnh

Không trộm cướp, chẳng tính so đo

Quyết không lấy của không cho

Đó là giới hạnh , thước đo Giới điều .

Vị Tỷ Kheo mong điều giải thoát

Không tà hạnh. dâm ác thấp hèn

Không nói dối trá đua chen

Không nói hai lưỡi chê khen dối lòng

Không lường gạt cũng không ly gián

Sống hòa hợp giữa nạn rẽ chia

Sống đời chân thật sớm khuya

Tránh lời độc ác nọ kia lỗi lầm .

Là giới hạnh trong tầm Giới Luật

_______________________________


(1) : Patimokkhasanvarasìla : Biệt biệt giải thoát thu thúc giới

( trong Tứ Thanh Tịnh Giới của Luật Tỷ Kheo ).

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh GHOTAMUKHA * MLH 340
Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì

Cả đến hạt giống, cỏ cây

Cũng đều thấm nhuận đức dày Sa-Môn

Chỉ ăn ngọ , sống tồn tri túc

Không múa hát, trang sức, kịch ca

Sống thanh đạm, tránh xa hoa

Không dùng hương liệu, dầu thoa thơm nồng.

Lại cũng không giường nằm cao rộng

Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng

Nô tỳ trai, gái - từ nan

Đàn bà, con gái ; không màng lưu tâm

Cừu, dê, heo, gia cầm, voi, ngựa

Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần

Từ bỏ gian lận bằng cân

Từ bỏ môi giới, không phần gian tham

Không áp bức, không làm thương tổn

Không câu thúc, vây khổn, cừu thù .
Hãy tường tri , này Bàn-môn !

Uy nghi, vị ấy đáng tôn, vô cầu .

Vị ấy sống thanh cao, biết đủ

Hạnh Tri Túc luôn giữ chỉnh tề

Bằng lòng ba y để che

Bình bát khất thực dễ bề cúng dâng

Y và bát luôn gần bên cạnh

Cũng như chim , đôi cánh luôn mang

Đạt Thánh Giới Uẩn nghiêm trang

Nội tâm lạc thọ, hoàn toàn thanh cao .

Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng

Tướng chung, riêng chẳng nắm giữ gì

Mắt không chế ngự tại chi

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh GHOTAMUKHA * MLH 341
Khiến bất thiện pháp ưu bi khởi vào

Nên tham ái dâng trào đủ thứ

Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân

Hộ trì tích cực nhãn căn

Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần

Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc

Mũi ngửi hương , nhận thức : Ý căn

Tỷ Kheo hộ trì các căn

Nên hưởng lạc thọ , nội tâm sáng ngời

Này Bàn-môn ! Thời thời tỉnh giác

Giữ chánh niệm , an lạc tự tâm

Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm

Đều giữ tỉnh giác , trong tâm biết liền

Khi tới, lui ; biết mình lui, tới

Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm

Hay khi co duỗi tay chân

Mặc y, đi bát hay cần uống ăn

Khi nhai, nuốt, nói năng : Tỉnh giác

Đại, tiểu tiện, nhổ khạc : Biết mình

Như vậy vị ấy tâm minh

Chánh niệm tỉnh giác, an bình, tịnh thanh .
Thánh Giới Uẩn tựu thành cao quý

Với các căn nhiếp kỹ, hộ trì

Chánh niệm tỉnh giác trí tri

Thêm hạnh tri túc , còn gì quý hơn .

Trang bị đủ những gì cao quý

Vị ấy lựa vị trí lặng yên

Như rừng tĩnh mịch , lâm viên

Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma

Thời ngọ thực đã qua , rửa bát

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh GHOTAMUKHA * MLH 342
Ngồi kiết già, an lạc, thẳng lưng

An trú chánh niệm, lâng lâng

Tham ái từ bỏ , thoát dần ái tham

Bỏ sân hận , từ tâm thương xót

Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng

Từ bỏ hôn trầm, thụy miên

Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm

Giữ tịnh tâm , hướng về ánh sáng

Cùng chánh niệm, tỉnh giác, tâm yên

Gột rửa chúng , được an nhiên

Từ bỏ trạo cử thì liền tịnh thân

Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự

Gột rửa hết trạo cử , hôn trầm

Gột rửa tham ái , hận sân

Đối với thiện pháp , tinh cần hành theo .
Năm Triền Cái (1) nếu đều chưa diệt

Thì vị ấy mãi miết tinh cần

. Chừng nào khi quán tự thân

Với năm triền cái đã cần xả ly

Do xả ly , tức thì hoan hỷ

Do hoan hỷ , tâm được khinh an

Lạc thọ sinh do khinh an

Đạt được như thế, tâm an định liền

Ly ác pháp , Tỷ Kheo ly dục

Chứng và trú vào mục Nhất Thiền

Trạng thái hỷ lạc tự tâm

___________________________


(1) : Năm Triền Cái (Nivarana ) : a/ Tham dục – Kàmacchanda .

b/ Oán hận – Vyàpàda . c/ Hôn trầm, dã dượi ( Thina – middha ).

d/ Phóng dật, lo âu ( Uddhacca –Kukkucca )

e/ Hoài nghi ( Vicikicchà ).

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh GHOTAMUKHA * MLH 343
Sinh do ly dục , với Tầm, Tứ chuyên .
Này Bàn-môn ! Tiếp liền theo nữa

Vị ấy lại vào cửa Định thiền

Diệt Tầm, diệt Tứ được yên

Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai

Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ

Do Định sinh , nội tỉnh nhất tâm .

Ly hỷ trú xả âm thầm

Chánh niệm tỉnh giác , thì thân cảm liền

Sự lạc thọ , thánh hiền gọi đủ

Là “ xả niệm lạc trú ” tâm chuyên

Chứng và an trú Tam Thiền .

Xả lạc, xả khổ, diệt liền hỷ ưu

Đã cảm thọ ; chứng Thiền Đệ Tứ

Không khổ & lạc ; không giữ niệm nào ,

Thanh tịnh, an lạc, tiêu dao

Thanh tịnh, định tĩnh, thanh cao dứt phiền

Vị ấy liền hướng tâm đến với

Túc Mạng Trí , nhớ tới nhiều đời

Quá khứ với một , hai đời

Năm chục , ba bốn trăm đời đã qua

Một ngàn đời hay là hơn nữa

Một trăm ngàn đời thuở lâu xa

Hoại kiếp, thành kiếp trải qua

Vị ấy nhớ lại như là mới đây .


Tại nơi ấy , tên này ta có

Thuộc giai cấp, giòng họ thế này

Uống , ăn , thọ khổ, lạc rày

Tuổi thọ như thế , chết ngày ra sao

Ta tái sinh , nhằm vào làng đó


Каталог: files -> file-nen


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương