Tam tạng thánh kinh phật giáo tạng kinh ( nikàya )tải về 0.54 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh SELA * MLH 305
Sanh y Ngài vượt qua ngay,

Lậu-hoặc nghiền nát. Ở đây chính Ngài

Là sư tử chúa mạnh thay !

Không sợ hãi, không chấp ngay điều gì.
Ba trăm một Tỷ Kheo ni

Chắp tay tôn kính uy nghi Phật Đà !

Ôi ! Chiến thắng, bản hùng ca !

Hãy duỗi chân bước tới và thiết tha

Hãy để các Đại nhân ta

Đảnh lễ đến bậc Phật Đà Đạo Sư ”.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L )
*

* *
( Chấm dứt Kinh số 92 : SELASELA Sutta )

93. Kinh ASSALÀYANA

( Assalàyana sutta )


Như vậy, tôi nghe :
Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả

Trú Vương-Xá – Chê-Tá-Va-Na

( Kỳ Viên Tự ) do tín gia

A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka cúng dường

( Cấp-Cô-Độc ) tên thường gọi đủ,

Cùng Chúng Tăng an trú các thời.


Lúc ấy khoảng năm trăm người

Bà-la-môn tự các nơi duyên kỳ

Đến trú Sa-Vát-Thi – Vương-Xá

Do tất cả họ có việc cần.

Các vị Phạm-Chí nghĩ rằng :
“ Kiều-Đàm Tôn Giả này hằng chủ trương

‘Bốn giai cấp đều thường thanh tịnh’.

Phải dự định ai có thể là

Cùng Sa-Môn Gô-Ta-Ma

Thảo luận về vấn đề đà nêu trên ?
Lúc ấy có thanh niên Phạm-chí

Trú tại Sa-Vát-Thí – tên là

Cậu Át-Sa-La-Da-Na

Mới mười sáu tuổi, cậu ta trọc đầu

Học hiểu sâu Vệ-Đà ba tập

Thường đề cập : tự vựng, lễ nghi,

Ngữ nguyên, cổ truyện… đồng thì

Thâm hiểu Thuận-thế-luận vi tế này,

Đại-nhân-tướng cũng tày hiểu kỹ.

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 308
Các Bàn-môn suy nghĩ như vầy :

“Át-Sa-La-Dá-Ná này

Tài cao học rộng sâu dày đáng tôn,

Một nhân tuyển Bàn-môn lý tưởng,

Là đối tượng thảo luận sâu xa

Với Sa-Môn Gô-Ta-Ma ”.


Rồi các Phạm-Chí đến nhà tư gia

Của chàng Át-Sa-La-Dá-Ná,

Nói rằng : “ Này Hiền-giả thân thương !

Sa-Môn Kiều-Đàm chủ trương

‘Cả bốn giai cấp đều thường tịnh thanh’.

Hiền-giả hãy đành rành tranh luận

Với Sa-môn về vấn đề đây ”.
Nghe nói vậy, thanh niên này

Liền nói : “ Vị Sa-Môn đây phi thường,

Nói đúng pháp, tinh tường hữu lý.

Mà những vị nói đúng pháp vầy

Thật khó thảo luận. Rất gay !

Tôi không thể thảo luận ngay điều này ”.


Lần thứ hai, các vị Phạm-Chí

Nói với vị thanh niên kia là :


– “ Này Át-Sá-La-Da-Na !

Lập thuyết vị Gô-Ta-Ma bởi là

Không đúng theo Vệ-Đà Thánh điển.

Hiền-giả đi một chuyến luận đàm

Với vị Sa-môn Kiều-Đàm ”.
– “ Tôi đây quả thật không làm được đâu ! ”.
Các Phạm-Chí không sao thuyết phục,

Lần thứ ba tiếp tục nói là :Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 309
– “ Này Át-Sá-La-Da-Na !

Hiền-giả đã sống trải qua đời mình

Đời sống vị du hành khất-sĩ,

Chớ để bị chiến bại xảy ra

Trong một chiến bại, mà

Không có binh khí can qua như vầy ”.


Nghe đến đây, thanh niên tâm sự :
– “ Tôi thật sự không chấp nhận lời

Yêu cầu của cả mọi người

Vì vị Tôn Giả đương thời Thích-Ca

Những lời Ngài nói ra đúng pháp.

Người đúng pháp thật khó luận bàn,

Tôi không có thể luận bàn

Với vị Tôn Giả Kiều-Đàm việc ni.

Tuy vậy, tôi sẽ đi đến đấy

Như cả thảy Tôn-giả yêu cầu ”.
Rồi chàng thanh niên trọc đầu

Át-Sá-La-Dá-Ná mau đi cùng

Với đại chúng tập trung Phạm-Chí

Đến nơi vị Đại Giác ngự yên.

Sau khi đến nơi, nói lên

Lời chào hỏi rồi ngồi bên Phật Đà.

Át-Sá-La-Da-Na diễn tả :
– “ Thưa Tôn-Giả hiệu Gô-Ta-Ma !

Các Bà-la-môn nói là :

‘Chỉ có giai cấp gọi Bà-La-Môn

Là giai cấp đáng tôn, tối thượng,

Ba giai cấp khác hướng đều là

Hạ tiện. Còn về màu da

Bàn-môn da trắng nỏn nà, tinh hoa,

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 310
Giai cấp khác màu da đen tối.

Chỉ có mỗi Bàn-môn tịnh thanh

Ba giai cấp khác ô danh

Đều là uế trược, không thanh tịnh gì.

Chỉ Bàn-môn thanh uy dòng giống,

Con chính thống của đấng Phạm Thiên,

Sinh ra từ miệng Phạm Thiên,

Con cháu thừa tự Phạm Thiên hàng đầu’.

Ngài nói sao về việc vừa tả ? ”.
– “ Này cậu Át-Sá-Lá-Da-Na !

Các nữ Bàn-môn trải qua

Kinh nguyệt hằng tháng hay là mang thai,

sinh con, đêm ngày cho bú…

Phạm-Chí sinh từ nữ căn này

Lại còn cao giọng nói vầy :

‘Ba giai cấp khác không tày Bàn-môn,

Chỉ giai cấp Bàn-môn ưu việt,

Giai cấp khác hạ liệt, tồi tàn.

Phạm-Chí da trắng, mịn màng,

Ba giai cấp khác chỉ toàn tối đen.

Giai cấp khác dơ hèn quái dị,

Chỉ Phạm-Chí thanh tịnh, ưu tiên

Sinh ra từ miệng Phạm Thiên

Chính thống, thừa tự Phạm Thiên… đủ điều.

Chỉ một điều ô uế người nữ

Không thể tự ngạo mạn như vầy !”.
– “ Dù Ngài Kiều-Đàm nói vầy

Nhưng các Phạm-Chí vẫn hay nghĩ là :

‘Chỉ có Bà-la-môn tối thượng,

Các giai cấp khác hướng tiện tỳ ”.Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 311
– “ Này thanh niên ! Cậu nghĩ gì

Tại các nước thuộc biên thùy nơi xa

Như Dô-Na hay Kăm-Bô-Chá (1)

Có tất cả hai giai cấp thôi.

Chủ nhân & đầy tớ lần hồi

Sau khi làm chủ, hết thời giàu sang

Thì trở lại làm hàng đầy tớ.

Và đầy tớ cũng có thể thành

Một vị chủ nhân uy danh.

Thế cậu có biết, nghe rành điều đây ? ”.


– “ Thưa Tôn Giả ! Việc này con biết,

Con được nghe có thiệt xảy ra ”.


– “ Này Át-Sá-La-Da-Na ! (2)

Sức mạnh, xác tín gì mà Bàn-môn

Lại tự tôn, tự xưng như vậy ? ”.
– “ Dù Tôn Giả nói vậy mặc lòng,

Ở đây, các Bà-la-môn

Vẫn nghĩ : “ Giai cấp Bàn-môn chính là

Tối thượng và chính thống phương diện

Sinh từ miệng của đấng Phạm Thiên,

Các giai cấp khác chỉ tuyền

Là hạng hạ tiện dưới quyền Bàn-môn ”.
– “ Này thanh niên Bàn-môn ! Cậu nghĩ

Sát-Đế-Lỵ, Phệ-Xá, Thủ-Đà

Thế nào các hạng kể ra

Chuyên làm ác hạnh như là sát sinh,

Lấy của không do mình tạo lấy,

Tà hạnh mãi trong các dục tà,

____________________________
(1) : Biên địa quốc độ : Yona & Kamboja. (2) : Assalàyana.

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 312
Nói hai lưỡi, nói điêu ngoa,

Ác khẩu, phù phiếm, cùng là dối gian,

Có tâm tham, sân, si, tà kiến…

Khi đến chuyện thân hoại mạng chung

Phải sinh vào cõi hãi hùng,

Đọa xứ, địa ngục, muôn trùng khổ đau.

Cậu nghĩ sao các Bàn-môn ấy

Được miễn, không phải vậy – phải không ? ”.


– “ Tôn Giả Kiều Đàm ! Thưa không !

Cả bốn giai cấp cũng đồng như nhau.

Nếu phạm vào ác nghiệp bất chánh

Thân khẩu ý ác hạnh thực hành

Đến khi thân hoại, chuyển sanh

Đọa xứ, địa ngục sẵn dành phải sa ”.


– “Át-Sá-La-Da-Na ! Mặt khác

Sức mạnh gì, do xác tín gì

Mà các Phạm-Chí khắc ghi

Là tối thượng chỉ có vì Bàn-môn ?

Giai cấp khác thì không như vậy,

Là hạ liệt, tồi bại biết bao !

Này thanh niên ! Nghĩ thế nào ?

Chỉ có Phạm-Chí thanh cao thực hành

Không sát sanh, trộm cướp, tà hạnh,

Quyết tâm tránh ác khẩu, nói điêu,

Hai lưỡi, phù phiếm… các điều,

Không tham, sân hận, có nhiều kiến chân.


Khi đến phần mạng chung, thân hoại

Được sinh lại Thiên giới, cõi đời

Vô cùng an lạc, thảnh thơi.

Khách-Ti-Dá, Vệ-Xá rồi Sút-ĐaTrung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 313
Thì cả ba đều không được vậy ? ”.
– “ Thưa Tôn Giả ! Điều ấy là sai.

Cả bốn giai cấp – những ai

Thực hành thiện nghiệp khẩu và ý, thân

Đến khi phần mệnh chung đã tới

Sinh Thiên giới, thiện thú, đời này ”.
– “ Át-Sá-La-Da-Na này !

Thế nào cậu nghĩ như vầy xảy ra :

‘Chỉ có Bà-la-môn mới được

Ở trong nước tu tập khoan thư,

Không sân, không hận, tâm từ,

Ba giai cấp khác không như cấp này ?


Thanh niên này ! Thế nào suy nghĩ

Chỉ Phạm-Chí mới được phép là

Cầm cào lưng, bột tắm ra

Đến sông tắm sạch bụi đà bám thân

Còn thành phần ba giai cấp khác

Không được phép tự phát làm vầy ? ”.


– “ Thưa Tôn Giả ! Trong việc này

Khách-Ti-Da, Vệ-Xá hay Sút-Đà

Vẫn có thể trải qua tu học

Trừ tam độc, tam nghiệp sạch trong,

Họ vẫn tự nhiên ra sông

Để mà tắm gội, tuyệt không vấn đề ”.


– “ Thanh niên ! Nghĩ sao về sự kiện

Lễ quán đảnh (1) diễn tiến xảy ra

Của vị vua Khách-Ti-Da

Qui tụ đông đủ, như là hàng trăm

_____________________
(1) : Xem chú thích ở trang kế .

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 314
Những người nhằm thuộc nhiều chủng loại.

Vua liền nói với mọi người này :


– “ Này Quí vị ! Hãy đến đây !

Gia đình Sát-Đế-Lỵ (2) hay các nhà

Thành phần Bà-La-Môn, Vệ-Xá, (3)

Hoặc Sút-Đá (4)… hãy mang đến ngay

Đồ để quay lửa bằng cây

Sa-la, Sa-la-lá hay chiên-đàn (5)

Hoặc cây sen… sẵn sàng làm lửa

Quay cho lửa, sức nóng hiện ra.

Người hạ tiện Chiên-Đà-La (4)

Đồ quay lửa được tạo ra nó bằng

Máng heo ăn, củi khô, máng giặt…

Quay cho bật ra lửa, nóng già.


Này Át-Sa-La-Dá-Na !

Thế nào cậu nghĩ chuyện đà nêu trên ?

Có phải lửa nhen lên, tỏa nóng

Do Bàn-môn huyết thống ; hay là

Chỉ do người Khách-Ti-Da

Quay lửa của họ mới là tạo ra

_____________________________
(1) : Chú thích phần trang bên : ‘Lễ Quán Đảnh’

Theo tập tục Ấn-Độ xưa , khi chính thức tuyên cáo địa vị kế thừa của Thái Tử để chuẩn bị lên ngôi Vua , hoàng tộc lấy nước 4 biền rưới lên đỉnh (đảnh) đầu Thái-tử., Do đó Thái-tử cũng được gọi là“Quán đỉnh vương tử ”. Điều đó có ý rằng sau này vị vương tử có thể thống trị toàn bộ lãnh thổ và nhân dân trong bốn biển .

(2) : Giai cấp Khattiyà (Sát-Đế-Lỵ – vua quan, tướng lĩnh).

(3) : Brahmana (Bà-la-môn hay Phạm-Chí) đứng đầu 4 giai cấp.

Vessa (Vệ-Xá hay Phệ-Xá – thương gia).

(4) : Giai cấp được cho là bần cùng, hạ tiện là Suddà (Thủ-đà-la)

Hay Candala (Chiên-đà-la).

(5) : Cây thơm Chiên-đàn (Candana).

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 315
Ngọn lửa mà ánh sáng, màu sắc

Rất đẹp mắt, mới dùng được qua

Công dụng do lửa tạo ra.

Còn lửa do Chiên-Đà-La, Sút-Đà

Thuộc gia đình như là săn bắn,

Làm đồ tre, hạ đẳng đổ phân…

Thì ngọn lửa ấy nhiều phần

Không có ánh sáng, không phân sắc màu

Ngọn lửa ấy không sao sử dụng.

Có phải đúng như vậy xảy ra ? ”.


– “ Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma !

Dù ngọn lửa ấy do Bà-La-Môn,

Khách-Tí-Dá công tôn vương giả,

Hay giai cấp Vệ-Xá, Thủ-Đà,

Dù đồ quay lửa làm ra

Từ Sa-la-lá, Sa-la, Chiên-đàn,

Hay cây sen của Bàn-môn nọ,

Đồ quay đó của Khách-ti-da,

Đố quay của Chiên-đà-la

Thuộc dòng hạ tiện, nghề là đánh xe,

Hoặc nghề làm đồ tre, săn bắn,

Thuộc gia đình hạ đẳng đổ phân…


Đồ quay lửa đó làm bằng

Máng gỗ chó, heo ăn trước này,

Máng giặt đồ… Đồ quay lửa ấy

Là củi, lấy từ cây y-lan…

Dù nguyên liệu khác hoàn toàn

Thì ngọn lửa vẫn phát quang, sáng liền

Có ánh sáng tự nhiên, màu sắc

Ngọn lửa rất tốt để dùng quaTrung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 316
Các việc do lửa tạo ra ”.

– “ Ở đây, này Át-Sá-La-Da-Nà !

Do sức mạnh gì mà khiến họ

Hoặc xác tín nào đó xui nên

Mà các Phạm-Chí nói lên :

‘Chỉ có Phạm-Chí vững bền quý tôn,

Bà-la-môn tối thượng, ưu việt

Giai cấp khác hạ liệt, tồi tàn

Phạm-Chí da trắng, mịn màng,

Ba giai cấp khác chỉ toàn tối đen.

Giai cấp khác dơ hèn quái dị,

Chỉ Phạm-Chí thanh tịnh, ưu tiên

Sinh ra từ miệng Phạm Thiên

Chính thống, thừa tự Phạm Thiên… như vầy ?”.


– “ Dầu cho Ngài có nói như thế

Nhiều thế hệ Phạm-Chí vẫn là

Chấp chặt điều vừa nói ra ”.
– “ Này Át-Sa-Lá-Da-Na ! Nghĩ gì

Một Khách-Ti-Da là nam tử

Cưới một nữ Phạm-Chí sắc, tài

Hạ sinh một đứa con trai

Như vậy đứa bé trai này là con

Mẹ Bàn-môn, cha Sát-Đế-Lỵ,

Nó giống mẹ hay chỉ giống cha

Gọi nó là Khách-Ti-Da

Hay gọi Phạm-Chí tức Bà-La-Môn ? ”.
– “ Thưa Tôn Giả ! Đứa con được gọi

Khách-Ti-Dá hay gọi Bàn-Môn ”.


– “ Còn như nam tử Bàn-Môn
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 317
Cưới nữ Sát-Lỵ. Do hôn phối này

Sinh một trai giống cha hay mẹ

Thì cậu bé sẽ được gọi là

Bàn-Môn hay Khách-Ti-Da ? ”.


– “ Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! Gọi là

Khách-Ti-Da & Bàn-Môn đều được ”.


– “ Này thanh niên ! Sơ lược chuyện xưa

Con ngựa giao phối con lừa

Một sinh vật bởi ngựa lừa sinh ra

Là con la, tên gọi như vậy

Về chuyện ấy, thế nào nghĩ qua ?

Con la ấy được sinh ra

Từ con ngựa cái và cha là lừa

Nó giống lừa cha hay mẹ ngựa

Gọi là ngựa hay lừa ở đây ? ”.
– “ Thưa Tôn Giả ! Riêng việc này

Giao phối khác giống như vầy xảy ra

Nên gọi nó con ‘la’ mộc mạc

Đó là sự sai khác ở đây.

Nhưng ở trường hợp khác vầy

Với trường hợp khác, tôi đây thấy là

Không có qua sai biệt gì cả ”.
– “Át-Sa-La-Dá-Ná ! Sự duyên

Có hai anh em thanh niên

Khác cha cùng mẹ, nghiệp duyên chẳng đồng

Người hiểu thông Thánh-điển, đọc tụng,

Người kia không đọc tụng Vệ-Đà

Cũng không thông hiểu Vệ-Đà.

Giữa hai người đó, các Bà-La-Môn

Sẽ kính tôn, cúng dường vật cúngTrung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 318
Cho người chết, vật cúng tế-đàn

Các món ăn dành sẵn sàng

Lễ hy sinh, đã hoặc đang thực hành &

Các đồ ăn được dành đãi khách ? ”.


– “ Thưa Tôn Giả ! Phân tách cho thông

Thì người Thánh điển hiểu thông

Thường đọc tụng thì Bàn-môn sẵn dành

Để cúng dường vị thanh niên đó.

Vì nếu họ cúng dường người sau

Không đọc tụng, không hiểu sâu

Thánh điển – thì họ làm sao đạt thành

Quả phước lớn thiện lành cho họ ? ”.


– “ Này thanh niên ! Lại có sự duyên

Có hai anh em thanh niên

Khác cha cùng mẹ, nghiệp duyên chẳng đồng

Người hiểu thông Thánh điển, tụng đọc

Nhưng ác độc, theo ác giới thường,

Hành ác pháp, tâm bất lương.

Thanh niên kia chẳng am tường Thánh kinh

Không tự mình thực hiện đọc tụng.

Nhưng hành đúng thiện pháp, giới trì

Thì các Bà-la-môn ni

Với ai, họ sẽ thực thi cúng dường

Vật cúng cho các phương người chết,

Các vật phẩm đặc biệt tế-đàn

Các món ăn dành sẵn sàng

Lễ hy sinh, đã và đang thực hành &

Các đồ ăn được dành đãi khách ? ”.


– “ Thưa Tôn Giả ! Trong sạch thiện lương

Dầu cho không đọc tụng thườngTrung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 319
Cũng không thông hiểu tinh tường Thánh kinh

Người tự mình trì giới, hành thiện

Các Bàn-môn hướng đến cúng dường

Cho người thanh niên thiện lương.

Bởi vì nếu họ cúng dường người sau

Hành ác pháp, chuyên sâu ác giới

Sao được lợi, có quả phước đầy ? ”.
– “Át-Sa-La-Dá-Ná này !

Trước hết, cậu đã đi ngay vấn đề

Được nói về sanh chủng như vậy,

Rồi bỏ sanh chủng ấy, đi về

Thánh-điển Vệ-Đà mọi bề,

Rồi bỏ Thánh-điển, đi về chính danh

Sự tịnh thanh của bốn giai cấp

Mà Ta đã đề cập, chủ trương ”.


Nghe Phật nói vậy tỏ tường

Át-Sa-La-Dá-Ná dường như ngây

Ngồi im lặng, so vai, ủ rũ

Cúi đầu mà thúc thủ, sửng sờ

Không nói được, lưỡi như đơ.

Trước tình cảnh đó, bấy giờ Thế Tôn

Nhìn thanh niên Bàn-môn, bảo gã :
– “Át-Sa-La-Dá-Ná ! Xưa thời

Khi Bà-la-môn bảy người

Đều là ẩn sĩ cùng ngồi ở trong

Những am thất dựng đồng bằng lá

Tại khu rừng hoang dã vùng sâu

Họ cùng thảo luận với nhau

Ác kiến này được khởi đầu nêu ra :

‘Bàn-môn là giai cấp tối thượngTrung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 320
Các giai cấp khác hướng chỉ toàn

Hạ liệt, ti tiện, tồi tàn

Phạm-Chí da trắng, mịn màng đẹp thay !

Giai cấp khác chứa đầy hạ liệt,

Chỉ Phạm-Chí ưu việt, tịnh yên

Sinh ra từ miệng Phạm Thiên

Chính thống, thừa tự Phạm Thiên… mọi bề’.
Rồi A-Si-Ta Đê-Vá-Lá ( Asita Devala )

Vị ẩn sĩ này đã nghe là

Bảy vị trú ở không xa

Bàn-môn ẩn sĩ trải qua luận bàn

Tại am thất dựng bằng tranh, lá

Trong khu rừng và đã thuận đồng

Cho rằng các Bà-la-môn

Là hàng tối thượng nhất, còn ngoài ra

Giai cấp khác chỉ là hạ liệt,

Họ cao ngạo mãi miết kiến tà.


Nên ẩn sĩ A-Si-Ta

Sau khi sửa soạn thân và tóc râu

Rồi đắp y vải màu tía đỏ

Đi dép có nhiều lớp (đường viền),

Cầm một cây gậy vàng tuyền

Đi đến ngay chỗ mặt tiền, hành lang

Của am thất bảy trang ẩn sĩ.

Vị A-Sí-Tá Đê-Vá-La

Hành lang đi lại đi qua

Nói lớn : “ Nay những vị Bà-la-môn

Những ẩn sĩ này không biết được

Hiện nay đang xuôi ngược nơi đâu ? ”.

Bảy vị ẩn sĩ mày chau

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 321
Bất mãn, suy nghĩ như sau : “ Kẻ nào

Đi qua lại, ngó vào am thất

Tại hành lang. Kẻ thật cuồng ngông

Như con bò đi lòng vòng

Lại cao giọng hỏi trống không thế này :

‘Các ẩn sĩ ở đây đâu tá ?’

Hãy cho gã một trận biết uy

Dùng chú thuật trù ếm y ”.


Rồi bảy ẩn sĩ tức thì hợp nhau

Dùng chú thuật mau mau trù yểm

Với tâm điểm ẩn sĩ tên là

A-Si-Ta Đê-Va-La

Với lời nguyền : ‘Hãy thành ra tro tàn

Loại hạ liệt, nát tan thân xác’.


Nhưng này Át-Sa-Lá-Da-Na !

Càng dùng đến chú thuật tà

Để trù yểm, thì vị A-Si-Tà

Càng thành ra dễ nhìn, đẹp đẽ

Càng khả ái, đầy vẻ nhu ôn.

Bảy ẩn sĩ Bà-la-môn

Suy nghĩ : ‘Thật khổ hạnh không ra gì !

Phạm hạnh ni của ta cao trọng

Không hiệu quả, thật trống rỗng thay !

Trước kia dùng chú thuật này

Trù yểm kẻ khác thành ngay tro tàn

Kẻ ấy thành tro tàn lập tức,

Nhưng chúng ta nay thực bó tay

Càng muốn trù ếm người này

Y càng khả ái, phô bày đẹp ra’.

A-Si-Ta ẩn sĩ liền nói :Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 322
– “ Khổ hạnh, Phạm hạnh mọi điều mà

Các Tôn giả thực hành qua

Không phải trống rỗng, không là hiệu năng

Hãy từ bỏ tâm hằng oán hận

Đối với ta – chắc chắn hiệu năng.
– “ Chúng tôi sẽ bỏ, trừ phăng

Tâm oán hận Tôn giả hằng diệt ngay.

Nhưng hỏi ngài : ‘Ngài là ai nhỉ ? ”.
– “ Chư vị có nghe vị tên là

A-Si-Ta Đê-Va-La

Một ẩn sĩ sống không xa nơi này ? ”.
– “ Chúng tôi đây có nghe vị ấy ”.
– “ Chư Tôn giả ! Vị ấy là ta ”.
Này Át-Sá-Lá-Da-Na !

Bảy vị ẩn sĩ là Bà-la-môn

Liền đảnh lễ kính tôn vị ấy.

A-Si-Ta bảo bảy vị này :


– “ Chư Tôn giả ! Tôi nghe vầy :

Trong khi bảy vị nơi đây luận đàm

Nơi khu rừng tại am thất lá

Ác-tà-kiến này đã khởi ra :

Các Bà-la-môn cho là

‘Chỉ có Phạm-Chí mới là quý tôn,

Bà-la-môn tối thượng, ưu việt

Giai cấp khác hạ liệt, tồi tàn

Phạm-Chí da trắng, mịn màng,

Ba giai cấp khác chỉ toàn tối đen.

Giai cấp khác dơ hèn quái dị,

Chỉ Phạm-Chí thanh tịnh, ưu tiênTrung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 323
Sinh ra từ miệng Phạm Thiên

Chính thống, thừa tự Phạm Thiên giống dòng’.

Có đúng không xảy ra chuyện đó ? ”.
– “ Thưa Tôn giả ! Thật có xảy ra ”.
– “ Nhưng chư vị có biết là

Mẹ sanh của các vị Bà-la-môn

Chỉ giao hợp Bàn-môn duy nhất

Không giao hợp với bất cứ người

Không phải Bàn-môn trên đời ? ”.
– “ Thưa không phải vậy với lời nói trên ”.
– “ Chư Tôn giả hiện tiền có biết

Mẹ sanh thiệt của các Bàn-môn &

Bảy đời Tổ mẫu Bàn-môn

Chỉ có giao hợp Bàn-môn giống thuần

Không giao hợp luông tuồng người khác

Thuộc các giai cấp khác phải không ? ”.


– “ Thưa ngài ! Chuyện ấy vốn không ”.
– “ Thế chư Tôn giả biết trong chuyện là

Cha sanh các Bà-la-môn đó

Học chỉ có lấy nữ Bàn-môn

Không lấy nữ phi-Bàn-môn ? ”.


– “ Thưa Tôn giả ! Chuyện ấy không như vầy ”.
– “ Chư Tôn giả ở đây có biết

Cha sanh thiệt của các Bàn-môn &

Bảy đời Tổ phụ Bàn-môn

Chỉ có giao hợp Bàn-môn giống thuần

Không giao hợp luông tuồng người khác

Thuộc các giai cấp khác phải không ? ”.


– “ Thưa ngài ! Chuyện ấy vốn không ”.

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh ASSALÀYANA * MLH 324
– “ Chư vị có biết trong vòng xưa nay

Thế nào là nhập thai việc ấy ? ”.


– “ Thưa Tôn-giả ! Chuyện đấy chúng tôi

Biết sự nhập thai vào đời :

Mẹ cha giao hợp, trong thời thụ thai,

Hương ấm (Ganh-Tha-Pha) sẵn có, (1)

Ba sự đó hòa hợp tương duyên

Nhập thai mới thành tựu liền ”.


– “ Chư vị biết hương-ấm nguyên chính là

Phạm-Chí, Khách-Ti-Da, hoặc giả

Hương ấm là Vệ-Xá, Thủ-Đà ? ”.
– “ Thưa ngài ! Khó mà biết qua

Hương ấm là Khách-Ti-Da, Thủ-Đà &

Hương ấm là Bàn-môn, Vệ-Xá ”.
– “ Chư Tôn giả ! Như vậy sự tình

Chư Tôn giả có biết mình

Là ai vậy trong hành trình tử sinh ? ”.
– “ Thưa Tôn giả ! Sự tình là vậy !

Chúng tôi mãi chẳng biết chính ta

Là ai trong cõi trần sa ”.
Này Át-Sá-Lá –Da-Na ! Thế là

Bảy ẩn sĩ Bà-la-môn đó

Đã bị ẩn sĩ nọ tên là

A-Si-Ta Đê-Va-La (2)

Cật vấn, nạn vấn trải qua một thì

Về sanh chủng (Cha-Ti-Va-Đá ) (3)

________________________
(1) : Hương ấm – Gandhabha . (2) : Ẩn sĩ Asita Devala .

(3) : Sanh chủng – Jativada .


Каталог: files -> file-nen


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương