Tam tạng thánh kinh phật giáo tạng kinh ( nikàya )tải về 0.54 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6
Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh BRAHMÀYU * MLH 286
Thiện thú, ác thú, đồng thời biết qua

Đoạn tận tái sanh trải qua,

Viên thành thắng trí, gọi là Mâu Ni.

Ai biết tâm thanh tịnh ni,

Tham dục, sinh tử đều thì diệt ngay,

Phạm hạnh viên thành đủ đầy

Thông đạt nhất-thiết-pháp này sâu xa,

Vị ấy được tôn xưng là

Chánh Đẳng Chánh Giác, Phật Đà Toàn Tri ”.
Được nghe vậy, tức thì lão trượng

Bram-Ma-Du từ hướng đang ngồi

Đứng dậy, vai đắp thượng y

Cúi đầu lễ sát chân vì Thế Tôn

Miệng hôn chân Thế Tôn Thiện Thệ,

Lấy tay để rờ khắp bàn chân,

Và tự xưng danh ân cần :
– “ Kính thưa Tôn Giả ! Tự thân con là

Bà-la-môn tên Bram-Ma-Dú ”.


Trong lúc ấy hội chúng nơi này

Vô cùng kinh dị, ngồi ngây

Khi thấy vị lão trượng này thực thi

Đảnh lễ Phật cực kỳ kính trọng

Dù danh vọng vị này hằng sa

Lại hạ mình thật tối đa.


Họ nghĩ : “ Thật vi diệu và lành thay !

Đại Sa-môn có đầy uy lực,

Đại thần lực nên khiến Bàn-môn

Lão trượng hết sức kính tôn ! ”.


Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn mở lời :

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh BRAHMÀYU * MLH 287
– “ Thôi vừa rồi, ông Bram-Ma-Dú !

Hãy đứng dậy, đừng phủ phục vầy.

Hãy ngồi trên ghế ông đây,

Tâm ông hoan hỷ tràn đầy với Ta ”.


Vị Bà-la-môn già nghe thế

Liền ngồi lại trên ghế một bên

Thế Tôn thứ lớp dưới trên

Thuyết giảng Giáo Pháp là nền trừ mê

Thuyết Bố thí , thuyết về Trì giới

Các cõi Trời cho tới Phạm Thiên

Trình bày nguy hiểm hiện tiền

Nhiễm ô dục lạc , triền miên đọa trầm

Sự xuất ly do tầm lợi ích . . .

Bà-la-môn thỏa thích tăng dần


Thế Tôn biết tâm lão-nhân

Nay đã nhu thuận, không phần chướng duyên

Đã tín thành , tâm chuyên, phấn tấn

Ngài liền thuyết Vô Tận diệu ngôn

Nhờ đó chư vị Thế Tôn

Nương Tứ Diệu Đế , chứng tôn Phật Đà

Là Khổ , Tập , Diệt và Đạo Đế

Trên con đường Thánh , kể tám chi .


Giống như tấm vải ố tỳ

Đã tẩy trắng bạch , không tỳ vết đâu

Khi đem nhuộm, thấm màu trong chậu.

Pháp xa trần ly cấu được nên

“ Pháp gì được tập khởi lên

Đều bị tận diệt ”. Ông liền nghĩ sâu .

Bàn-môn Bram-Ma-Du khi ấy

Chứng, Ngộ, Thấy, thể Nhập pháp mầuTrung Bộ ( Tập 3 ) Kinh BRAHMÀYU * MLH 288
Nghi ngờ , do dự tiêu mau

Chứng được tự tín , không đâu y vào .


Vừa nghe xong Pháp sâu tối thượng

Bà-la-môn quy ngưỡng Như Lai :

– “ Bạch Tôn Giả ! Vi diệu thay !

Như người dựng vật lăn quay ngã nằm

Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối

Đem đèn sáng vào tối như bưng

Để ai có mắt mở bừng

Có thể thấy được sáng trưng sắc màu .


Cũng như vậy , nhiệm mầu Chánh Pháp

Được Tôn Giả giải đáp, trình bày

Con xin quy ngưỡng từ nay

Quy y Tôn Giả , nương ngay Pháp mầu

Quy y Tăng thanh cao đức cả

Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn

Mong Tôn Giả nhận cho con

Được làm đệ tử , vun tròn thiện duyên

Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục

Kể từ nay đến lúc mạng chung .

Kính thỉnh Tôn Giả đi cùng

Tỷ Kheo đại chúng đến dùng cơm trưa

Tại nhà con lúc vừa đúng ngọ

Vào ngày mai, để thọ cúng dường

Phật nhận lời , như lệ thường

Bằng cách im lặng, cát tường nghiêm dung

Bà-la-môn vô cùng hoan hỷ

Đảnh lễ Phật, hữu nhiễu, cáo từ .

*

Hôm sau, đấng Thiên Nhân SưĐắp y, mang bát cùng chư Tăng Già

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh BRAHMÀYU * MLH 289
Đến tại nhà vị Bram-Ma-Dú.

Đức Phật & chư Phích-Khú ngồi an

Tự tay chủ nhân hân hoan

Phục vụ đức Phật thức ăn ngọ thời

Món thượng vị loại mềm và cứng.
Thọ trai xong thì đấng Phật Đà

Đứng dậy, từ giả chủ gia.


Bảy ngày sau đó, Phật Đà Trí Bi

Lại du hành từ Vi-Đê-Há.

Không lâu khi Phật đã đi rồi

Cụ Bram-Ma-Dú qua đời.

Một số Phích-Khú đến nơi Phật Đà

Đảnh lễ và một bên ngồi kế,

Bạch với đấng Thiện Thệ tức thời :
– “ Bạch đấng Thầy của Trời Người !

Vị Bram-Ma-Dú qua đời hôm qua.

Xin Phật Đà từ bi giảng giải

Là vị ấy tái sinh nơi đâu ?

Sanh thú vị ấy thế nào ? ”.
– “ Này chư Phích-Khú ! Luận sâu đặc thù

Bram-Ma-Du là bậc hiền triết,

Hành đúng Pháp siêu việt sâu xa,

Không có phiền nhiễu với Ta

Về Chánh pháp kiện cáo qua bao giờ.

Nên hiện giờ vị Bram-Ma-Dú

Năm hạ phần kiết sử đoạn trừ

Được hóa sinh từ hữu dư

Tấn nhập tức khắc Vô dư Niết-bàn

Không trở lui trần gian tục uế ”.Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh BRAHMÀYU * MLH 290
Đấng Thiện Thệ thuyết giảng rõ ràng.

Chư Tỷ Kheo trong đạo tràng

Hoan hỷ tín thọ lời vàng Thế Tôn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L )
*

* *
( Chấm dứt Kinh số 91 : BRAHMÀYUBRAHMÀYU Sutta )

92. Kinh SELA

( Sela sutta )
Như vậy, tôi nghe :
Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả

Du hành Ăng-Gút-Tá-Ra-Pa (1)

Thị trấn tên A-Pa-Na (1)

Cùng với đại chúng tịnh hòa đến nơi

Ngàn hai trăm năm mươi Phích-Khú

Cùng an trú tại đây trải qua.


Người bện tóc Kê-Ni-Da (2)

Ngụ gần chỗ A-Pa-Na, nghe là :

“ Sa-Môn Gô-Ta-Ma – vị đó

Xuất gia từ dòng họ Sắc-Da (3)

Đến Ăng-Gút-Tá-Ra-Pa

Cùng với đại chúng Săng-Ga (4) tịnh hòa.

Những tiếng đồn lan xa từ đó :

“ Sát-Đế-Lỵ giòng họ Thích Ca

Xuất thân vương tộc , xuất gia

Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu


Mười tôn hiệu cao sâu diệu ngữ

Thế Gian Giải , Điều Ngự Trượng Phu (5)

____________________________
(1): Anguttarapa. & Apana. (2): Keniya . (3): Sakya – Thích-Ca.

(4) : Sangha – Tăng-Già. (5) : Mười danh hiệu người đời xưng tụng Đức Phật : Araham (Ứng Cúng), Sammàsambuddho (Chánh Biến Tri hay Chánh Đẳng Chánh Giác) , Vijjàcaranasampanno (Minh Hạnh Túc) , Sugato (Thiện Thệ), Lokavidù (Thế Gian Giải), Anuttaro (Vô Thượng Sĩ), Purisadammasàrathi (Điều Ngự Trượng Phu), Satthàdevamanus-sànam (Thiên Nhân Sư), Buddha (Phật-Đà), Bhagavà (Thế Tôn) .

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh SELA * MLH 292
Phật , Thế Tôn , Thiên Nhân Sư

Chánh Đẳng Chánh Giác , đại từ uy linh

Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc

Bậc Thiện Thệ , Ứng Cúng , Như Lai


Do sự chứng ngộ tự Ngài

So với Thiên giới , Ma loài , Phạm Thiên

Với các chúng chư Thiên , Nhân loại

Bà-la-môn với lại Sa-môn

Hiển thị mọi loài , tuyên ngôn

Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mầu

Thuyết Sơ Thiện , rồi sau Trung Thiện

Thuyết Hậu Thiện , văn nghĩa đủ đầy

Trình bày Phạm hạnh từ đây

Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên

Thật đáng quý nếu tìm yết kiến

Đại La-Hán thị hiện Ta-bà ”.


Người bện tóc Kê-Ni-Da

Liền đi đến viếng Phật Đà xem sao !

Gặp Ngài, nói xã giao chào hỏi

Sau khi nói, ngồi xuống một bên.


Thế Tôn tùy thuận nói lên

Pháp thoại khai thị là nền trừ mê

Cho bện tóc tên Kê-Ni-Dá

Khiến phấn khởi khôn tả, hân hoan.

Sau khi nghe pháp minh quang,

Ông Kê-Ni-Dá hướng sang Phật Đà

Xin Phật Đà từ bi hứa khả :

– “ Mong Tôn Giả Gô-Ta-Ma Ngài

Nhận lời con, vào ngày mai

Cùng Tỷ Kheo Chúng thọ trai ngọ thời ”.Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh SELA * MLH 293
Đấng Thế Tôn nghe lời thưa vậy,

Liền nói lại với Kê-Ni-Da :

– “ Kê-Ni-Da ! Chúng Tăng-Già

Rất là đông đảo, sống qua nhiều người

Ngàn hai trăm năm mươi tất cả.

Mà ông đã tín thành Bàn-môn ”.


Lần nữa, ông bạch Thế Tôn :

– “ Kính bạch Tôn Giả ! Dẫu đông thế nào,

Và con dầu tin tưởng Phạm-Chí,

Nương các vị thuộc Bà-la-môn,

Nhưng mong Ngài nhận lời con

Cùng chư Phích-Khú Sa-môn đi cùng

Đến nhà sung bữa cơm thiết đãi

Vào trưa mai. Xin hãy nhận lời ”.


Thế Tôn đáp lại tức thời

Rằng Chư Tăng với số người rất đông.

Vả lại, ông tín thành các vị

Thuộc Phạm-chí, các Bà-la-môn.


Lần thứ ba, trước Thế Tôn

Vị bện tóc ấy vẫn luôn thưa hoài

Thỉnh Phật & Tăng ngày mai vào ngọ

Đến nhà ông để thọ trai diên.

Trước sự chí thành, tâm chuyên

Thế Tôn im lặng, mặc nhiên nhận lời.


Biết Thế Tôn nhận lời, nên gã

Bện tóc Kê-Ni-Dá đứng lên

Rời khỏi nơi ấy, đi liền

Về báo thân quyến hai bên của mình,

Cùng báo các thân tình bạn hữu :
– “ Các thân hữu, huyết thống bà con !

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh SELA * MLH 294
Gô-Ta-Ma Đại Sa-môn

Đã nhận lời đến trong vòng ngày mai

Đến nhà này dùng cơm thiết đãi

Cùng với đại chúng Tỷ Kheo Tăng.

Xin quý vị hãy tự thân

Giúp tôi hoàn tất các phần trai diên ”.


Các vị ấy nghe, liền đồng ý

Với bện tóc Kê-Ní-Da này.

Có người thì đào hố ngay

Dùng làm lò nấu cho ngày trai tăng.

Kẻ thì nhận lảnh phần bữa củi,

Người cắm cúi rửa chén bát nhanh,

Kẻ đặt ghè nước trong lành,

Người sửa soạn ghế bàn thành lớp lang.

Kê-Ni-Dá thì đang mãi mốt

Dựng lên một hình tròn giàn hoa

( Tức Man-Đa-La-Ma-La ). ( Mandalamala )
Lúc ấy, Phạm-chí Sê-La – là nhà

Có danh tiếng tại A-Pa-Ná,

Tinh thông cả ba tập Vệ-Đà

Thông hiểu nhiều điểm sâu xa :

Lễ nghi, tự vựng hoặc là ngữ nguyên,

Văn phạm và tinh chuyên cổ truyện

Thuận-thế-luận, tướng hiển Đại-nhân

Đang dạy chú thuật huyền năng

Cho ba trăm gã thành phần Bàn-môn.
Bà-la-môn Sê-La lúc đó

Đang tản bộ với các thanh niên

Cả ba trăm gã nói trên

Đi ngang nhà bện tóc, nên thấy làTrung Bộ ( Tập 3 ) Kinh SELA * MLH 295
Nhà của Kê-Ni-Da rộn rịp

Rất nhiều người đang kíp làm ngay

Chuẩn bị thức ăn chẳng chầy.

Thấy vậy, vị Sê-La này hỏi thăm

Với bện tóc này nhằm lúc rảnh :
– “ Hiền-giả ! Đây là cảnh rước dâu ?

Hay là ông sẽ đưa dâu ?

Hay có đại-tế-đàn vào ngày mai ?

Hay tại đây, Vua Sê-Ni-Dá

Tức Bim-Bi-Sa-Rá nghiêm oai

Được ông mời đến nơi này

Với cả binh lực đông vầy cùng đi ? ”.
Vì Kê-Ni-Da này vốn dĩ

Có tín thành Phạm-chí Sê-La,

Nên ông kính cẩn thưa qua :
– “ Kính thưa Tôn-giả Sê-Là ! Không đâu !

Tôi không có đưa dâu hay rước,

Tế-đàn cũng không được dựng ra,

Quốc Vương Bim-Bí-Sa-Ra

Ngài cũng không đến tại nhà của tôi.

Tôi chuẩn bị thỉnh mời tất cả

Gô-Ta-Ma Tôn Giả, đồng thời

Cùng ngàn hai năm chục người

Là chư Phích-Khú đến nơi nhà mình.
Gô-Ta-Ma siêu minh trí cả

Thuộc dòng họ Sắc-Dá – Thích-Ca

Du hành đến A-Pa-Na

Thuộc Ăng-Gút-Tá-Ra-Pa nơi này.

Những tiếng đồn từ đây lan tỏa :

“ Khách-Ti-Dá, dòng họ Thích caTrung Bộ ( Tập 3 ) Kinh SELA * MLH 296
Xuất thân vương tộc , xuất gia

Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu

Mười tôn hiệu cao sâu diệu ngữ

Thế Gian Giải , Điều Ngự Trượng Phu

Phật , Thế Tôn , Thiên Nhân Sư

Chánh Đẳng Chánh Giác , đại từ uy linh

Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc

Bậc Thiện Thệ , Ứng Cúng , Như Lai ”.


– “ Hiền-giả Kê-Ni-Da này !

Có phải ông nói đến Ngài Thế Tôn ? ”.


– “ Thưa Tôn Ông Sê-La đáng kính !

Vị tôi nói là chính Thế Tôn ”.

Phạm-chí Sê-La hỏi dồn :
– “ Phải ông nói đến Thế Tôn không nào ? ”.
Một lúc lâu, Sê-La suy nghĩ :

“ Thật là chỉ một âm thanh thôi

Tiếng ‘Phật’cũng khó tìm rồi !

Dựa theo Thánh điển đương thời của ta

Được truyền lại thật là ấn tượng

Băm hai tướng của bậc quý nhân

Những ai có đủ tướng cần
* Tại gia sẽ được vô ngần phước duyên

Chuyển Luân Vương uy quyền vô số

Chinh phục mọi quốc độ thế gian

Có bảy thứ báu sẵn sàng :

Xe báu , ngựa báu , ngọc vàng ma-ni

Ngọc nữ báu đồng thì voi báu

Tướng quân báu , Cư sĩ báu , cùng

Một ngàn con trai anh hùng

Oai phong lẫm liệt thắng từng ngoại quân

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh SELA * MLH 297

Chuyển Luân Vương cõi trần thống lãnh

Cả địa cầu đến tận đại dương

Nhưng vua cai trị thường thường

Chỉ bằng Chánh Pháp, mọi đường thung dung

Không dao gậy, gông cùm chế ngự

Nên dân chúng trong xứ an hòa
* Còn nếu vị này xuất gia

Ba mươi hai tướng sẽ là điều hay

Quét mê lầm , ngộ ngay Chánh Pháp

Đắc La Hán, Chánh Giác Phật-Đà.


Nghĩ vậy rồi ông nói ra :
– “ Này Hiền giả Kê-Ni-Da ! Đó là

Tôn Giả Gô-Ta-Ma Chánh Giác

Đang an lạc trú ngụ đâu ta ? ”.
Nghe hỏi vậy, Kê-Ni-Da

Duỗi cánh tay mặt chỉ qua rừng già,


– “ Thưa Tôn-giả Sê-La ! Điều Ngự

Ngài đang trú tại khu rừng xanh ”.


Bàn-môn Sê-La nói nhanh

Với đệ tử ba trăm thanh niên này :


– “ Quý vị đến nơi đây im lặng

Đặt chân hẳn từng bước nhẹ nhàng.

Các bậc Thế Tôn tịnh an

Như sư tử sống nghiêm trang một mình,

Khó đến gần, thích gìn giữ tịnh.

Ta dự định thảo luận trải qua

Cùng Tôn Giả Gô-Ta-Ma,

Quý vị chớ ngắt lời ta mọi thì

Cho đến khi ta nói xong đã ! ”.

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh SELA * MLH 298
Rồi Phạm-chí Sê-Lá liền đi

Đến gặp đức Chánh Biến Tri,

Nói lời thăm hỏi Ngài, khi đến rồi.

Sau đó ngồi một bên, mắt hướng

Tìm xem băm hai tướng Đại-nhân

Bàn-môn Sê-Lá dần dần

Thấy ba mươi tướng Đại-nhân rõ ràng

Nhưng tướng mã-âm-tàng kín đóng

Và tướng lưỡi dài rộng, chưa nhìn

Nghi hoặc, do dự niềm tin

Nên chưa thỏa mãn, muốn nhìn thấy ngay.
Đoán được ý , Như Lai thầm nghĩ :

“ Nay Sê-La Phạm-chí còn nghi

Chưa được thỏa mãn , bởi vì

Chưa thấy hai tướng ẩn thì của Ta ”.


Dùng thần thông hiện ra tướng ẩn

Mã âm tàng thấy tận rõ ràng

Le lưỡi che mặt hoàn toàn

Liếm đến tai, mũi , dọc ngang dễ dàng .

Bà-la-môn hoàn toàn hoan hỷ

Ông suy nghĩ : “ Quả thật nơi Ngài

Có đầy đủ ba mươi hai

Đại nhân tướng quý không ai sánh bằng.

Nhưng tuy rằng đủ đầy tướng quý

Không biết là Đại sĩ Thích Ca

Đã chứng & chưa chứng Phật Đà ?

Tuy vậy, nghe những vị Bà-la-môn

Bậc đáng tôn, niên cao lạp trưởng,

Bậc trưởng thượng, là Đại Tôn Sư

Đã nói một cách khư khư :

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh SELA * MLH 299
‘Các Thế Tôn ấy do từ chứng qua

Chánh Đẳng Giác, Đại A-La-Hán

Nói những lời tán thán, nghe qua

Các vị tự hiện hình ra’.

Vậy ta trước mặt Phật Đà, tự thân

Tán thán bằng những kệ xứng đáng ”.


Rồi Sê-La tán thán như vầy :
– “ Thân trọn chói sáng đủ đầy

Khéo sinh và đẹp đẽ thay Phật Đà !

Kim thân vàng chói màu da

Răng nhọn trơn láng, trải qua tinh cần

Với người khéo sinh, mọi phần

Tướng tốt trang trọng trên thân của Ngài.

Đôi mắt sáng, mặt tròn đầy

Các Đại-nhân-tướng đều bày. Quý thay !

Cân đối, hoàn mỹ, thẳng ngay,

Giữa Sa-môn Chúng Tăng đây mọi thời.

Ngài chói sáng như mặt trời,

Đẹp mắt vị Tỷ Kheo ngời kim thân.

Với hạnh Sa-Môn chánh chân

Thì sắc tối thượng đâu cần luyến thương.

Xứng bậc Chuyển Luân Thánh Vương,

Bậc Điều Ngự, chiến thắng trường đua tranh,

Thắng khắp thiên hạ, nêu danh

Diêm-phù tối thượng, tịnh thanh vô lường,

Các thân tộc, hào phú vương

Là chư hầu của Pháp Vương thượng thừa.

Là vua giữa các vì vua,

Giáo chủ nhân loại, hơn thua chẳng màng.

Hỡi Ngài Tôn Giả Kiều Đàm !

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh SELA * MLH 300
Quốc độ cường thịnh hãy sang trị vì ”.
(Thế Tôn) :

– “ Sê-La ! Ta, vua trị vì,Pháp Vương vô thượng uy nghi mọi thời.

Chuyển bánh xe pháp rạng ngời

Chưa từng được chuyển nơi đời trước nay ”.
(Sê-La) :

– “ Tự nhận Giác Giả là Ngài.Cho Sê-La hỏi thêm vài câu thôi :

Ngài tự mình chuyển Pháp luânPháp Vương vô thượng ân nhuần là Ta’.
Thưa Tôn-giả Gô-Ta-Ma !

Tín thành đệ tử nào là ‘Tướng quân’ (1)

Xứng đáng Đạo-sư, Thánh nhân ?

Sau Ngài, ai chuyển pháp luân khi cần ? ”.
(Thế Tôn) :

– “ Sê-La ! Ta chuyển Pháp luân,Bánh xe vô thượng thập phần sâu xa

Đệ tử Sa-Ri-Pút-Ta

Tức Xá-Lợi-Phất chính là người thay

Để chuyển bánh xe Pháp này,

Thừa tự vị trí Như Lai Phật Đà.
Cần biết, Ta đã biết qua,

Cần tu, Ta đã tối đa hành trì,

Cần bỏ, Ta bỏ tức thì,

Nên Ta là Chánh Biến Tri Phật-Đà.

Hiểu chăng, Phạm-chí Sê-La ?

___________________________


(1) : Tôn-giả Sariputta – Xá-Lợi-Phất, bậc Đệ nhất Trí tuệ ; được

tôn xưng là ‘Tướng quân Chánh Pháp’.

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh SELA * MLH 301
Còn gì nghi hoặc ở Ta ? Như vầy

Hãy gác bỏ một bên ngay !

Thoát ra khỏi chúng. Hỡi này Bàn-môn !
Thấy được bậc Chánh Giác Tôn

Thật là rất khó, khó còn dịp may.
Ta là bậc Chánh Giác đây !

Y Vương vô thượng. Hỡi này Bàn-môn !
Cả Phạm Thiên cũng kính tôn,

Ma quân nhiếp phục, tâm luôn vui hòa

Hàng phục đối nghịch hằng hà,

Không hề sợ hãi, tâm Ta vững vầy ”.
(Sê-La) :

– “ Chư Hiền-giả ! Hãy nghe này !Như bậc có mắt giảng bày ung dung,

Tối thượng Y Vương, anh hùng,

Như sư tử rống ở rừng thẳm sâu.
Thấy như Phạm Thiên tối cao,

Ma quân nhiếp phục, trước sau trọn lành !

Ai người lại không tín thành

Kẻ hạ tiện cũng tâm thành thiết tha.
Những ai muốn, hãy theo ta,

Còn ai không muốn, cứ ra đi liền.

Ta sẽ xuất gia hiện tiền

Với bậc Trí Tuệ, cần chuyên tu hành ”.
(Các thanh niên Bà-la-môn) :
– “ Nếu mà Tôn-giả tín thành

Giáo pháp của Phật tịnh thanh an hòa

Chúng con cũng xin xuất gia

Với bậc Trí Tuệ Phật Đà vô biên ”.

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh SELA * MLH 302
(Sela) :

– “ Ba trăm Phạm-chí thanh niênChắp tay xin được phép liền xuất gia,

Chúng con Phạm hạnh hành qua

Do lãnh đạo của Phật Đà tinh hoa ”.
(Thế Tôn) :

– “ Phạm hạnh ấy, này Sê-La !Đã được khéo giảng, thật là lành thay !

Thiết thực ngay hiện tại này’,

Vượt thời gian tính’. Như vầy, xuất gia

Không hoang phí, uổng công ra

Với ai không phóng dật và cần chuyên ”.
Các thanh niên và vị Sê-Lá

Sau đó đã thọ phép xuất gia

Dưới sự lãnh đạo Phật Đà

Thọ Cụ-túc-giới, Săng-Ga nhập vào.


Kê-Ni-Dá thì sau đêm ấy

Cho sửa soạn các loại thức ăn

Loại cứng loại mềm quý trân,

Rồi báo giờ đến Phật & Tăng Chúng là :

– “ Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! Đã có

Thức ăn cho bữa ngọ thực thì ”.


Thế Tôn mang bát, đắp y

Cùng chư Phích-Khú liền đi đến nhà

Bện tóc Kê-Ni-Da thí chủ

Thỉnh Điều Ngự an tọa trên tòa,

Soạn chỗ cho chư Săng-Ga.

Người bện tóc Kê-Ni-Dà hân hoan

Dâng thức ăn đến hàng Phật Bảo

Cùng Tăng Bảo đều được hài lòng.Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh SELA * MLH 303
Sau khi Thế Tôn ăn xong,

Tay đã rời bát, thì ông chủ nhà

Kê-Ni-Da lấy một ghế thấp

Ngồi cạnh bậc Điều Ngự Phật Đà

Phật nói với Kê-Ni-Da

Những lời tùy hỷ thông qua kệ là :


Tế-đàn tối thượng thật là

Trong Đàn-tế lửa. Còn Sa-Vát-Tì

Tối thượng trong Vê-Đa thi.
Vua là tối thượng trị vì toàn dân.

Đại dương tối thượng vô ngần

Giữa sông ngòi lớn. Còn phần mặt trăng
Tối thượng giữa ngàn sao giăng.

Thật tối thượng là Chúng Tăng giới toàn

Với ai bố thí cúng dàng,

Gặt nhiều công đức như đang nguyện cầu ”.
Đức Phật sau khi đọc kệ dứt,

Lời tùy hỷ công đức nói lên

Với Kê-Ni-Da ngồi bên,

Rồi Ngài đứng dậy, an nhiên ra về.


Vị Tôn-giả là Sê-La ấy

Với hội chúng nơi ấy gắng tu

Không phóng dật, sống độc cư

Không bao lâu, chứng chân-như pháp mầu,

Đạt mục tiêu tối cao bậc Thánh

Người xuất gia chân chánh mong cầu

Vô thượng phạm hạnh cao sâu

Tự mình chứng ngộ pháp mầu minh quang

Với thắng trí , trú an , chứng đạt

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh SELA * MLH 304
Tâm vị ấy an lạc sáng trong

Dục lậu , hữu lậu thoát xong

Thoát vô minh lậu , khỏi vòng trói trăn

Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát

Sanh đã tận , phạm hạnh đã thành

Việc cần làm đã thực hành

Sau đời hiện tại , Vô sanh hiển bày .

Tự thấu hiểu và ngay lập tức

Các Phích-Khú chính thức trở thành

Những A-La-Hán tịnh thanh.


Rồi vị Tôn-giả đạt thành : Sê-La

Cùng hội chúng đi qua gặp Phật,

Trang nghiêm đắp y vai trái vào

Chắp tay hướng Phật, đê đầu

Đọc lên bài kệ thanh cao như vầy :
Bạch đấng Pháp Nhãn Như Lai

Cách đây chỉ có tám ngày trải qua

Chúng con đối trước Phật Đà

Nguyện quy y Phật cùng là Pháp, Tăng.
Thế Tôn trong bảy đêm hằng

Đã nhiếp phục cuộc đời trần chúng con,

Ngài đã chế ngự chúng con,

Chỉ bằng Giáo pháp Thế Tôn giáo truyền.
Ngài – bậc Giác Giả thâm uyên,

Bậc Đạo Sư, bậc vẹn tuyền Mâu-Ni.

Chiến thắng quần ma tức thì.
Sau khi Ngài đã uy nghi đoạn trừ,

Vượt biển sinh tử, huyễn hư

Giúp người vượt khổ-hải, như chính Ngài.


Каталог: files -> file-nen


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương