Tam thừa chơn giáOtrang8/14
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích1 Mb.
#2705
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

TINH THẦN HÒA HIỆP
THI

QUẢNG đại châu lưu tiếp nghĩa đồng,

HIỆP truyền chủng loại kiến tây đông,

ĐẠO minh bửu phẩm thành Tiên Phật;

NHƠN hữu thời vô chỉ vị thông.
QUẢNG HIỆP ĐẠO NHƠN PHAN CHÂU TRINH Bần Đạo chào mừng chư liệt vị Lưỡng Đài Hội Thánh và toàn thể chức việc đàn tiền nam nữ.
Giờ hôm nay Bần Đạo phụng thừa Ngọc Chỉ để chuyển bút minh đề trong chương giáo huấn tinh thần. Đề tài Bần Đạo diễn trình hôm nay là"Tinh Thần Hòa Hiệp" một trong bửu phẩm Thập Nhị Thường Chuyển. Vậy Bần Đạo miễn lễ đàn tiền an toạ để tập trung tinh thần phụ điễn.

Cười ... Hòa là lý tự nhiên của vũ trụ, Hiệp là cơ trưởng thành của ĐẤNG TẠO CÔNG. Đức Hòa Hiệp được chan rãi khắp nơi, nhân loại sẽ hậu hưởng an nhàn.


Ôn lại lịch trình nhân loại từ cổ chí kim, cơ Hòa Hiệp đã thành một diệu dụng trong phương lược xử thế trị bình của hàng Thánh nhơn đắc vị. Nhưng vì trong thời kỳ mạt pháp cuộn sóng vật chất đang trào dâng trong dục vọng của mỗi người, nên bao nhiêu tinh hoa tốt đẹp của lý nhân sanh đã tan mất trong sóng trần biển khổ. Người thế gian hiện nay là một lò dục vọng cạnh tranh chia rẽ để mưu cầu lấy quyền tư hữu cá nhân, nên đã xoá mờ cơ Hòa Hiệp, làm cho cuộc đời biến sanh mâu thuẫn, nhân tâm chia rẽ, đạo đức xa lần. Bởi thế trong cơ lập giáo giải khổ cho nhân loại trong buổi Kỳ Ba, chương đề giáo huấn, yếu mục tinh thần Hòa Hiệp được nêu cao để đem lại nguồn sống an hòa cho đẳng chúng. Để cơ diệu bí truyền được đắc pháp, Bần Đạo có lời kêu gọi tất cả trong hàng chức sắc, chức việc nói chung là người hữu trách, cần đặt mình trong vị trí tinh thần, trong cơ cảnh giác; nghĩa là tinh thần hòa hiệp được chuyển hướng đều đặng của mỗi hiện thân để làm phương pháp chơn truyền cho chúng sanh, cho đồng loại.

THI BÀI
ĐỆ THẤT CHUYỂN truyền phương Hòa Hiệp,

Lập đức thường trực tiếp bản năng,

Trong chương Đạo pháp hóa hoằng,

Trong cơ linh tạo điểm phân muôn loài.

Hòa là chẳng chia hai vận khí,

Hòa là không đố kỵ thua hơn,

Hòa mình đại thể chánh chơn;

Hòa an thế hạ giải cơn khổ đời.

Hiệp chung cả từng nơi sanh lực,

Hiệp hoá thành phương thức diệu công,

Hiệp nên đoàn thể đại đồng;

Hiệp truyền chủng loại hòa dòng nghĩa nhân.

Lý Hòa Hiệp cân phân vĩnh lập,

Luật an bình hô hấp dưỡng sanh,

Vũ trụ tương đắc thuận hành;

Càn khôn tương đắc ứng thành cơ vi.

Âm dương hiệp tiết thì minh hiện,

Phong vũ hòa khai triển vạn linh,

Hiệp Hòa là phép dưỡng dinh;

Tượng cơ ngẫu giải xương minh Đạo Trời.

Nên thể Hòa nơi nơi thừa hưởng,

Hiệp nghĩa đồng chí hướng cao siêu,

Hiệp Hòa mà được chánh nêu;

Đem về kết quả mọi điều kiện chung.

Người khoa học biết dùng Hòa Hiệp,

Hoá chất khai ứng tiếp phương trình,

Biến dịch rồi lại quân bình;

Tạo nên kỹ nghệ dân sinh trong ngày.

Văn nghệ sĩ tài hay khắc tiếng,

Do lập đề mẫu chuyện thích nghi,

Hiệp Hòa nhịp điệu văn thi;

Sống lòng độc giả truyền y thể đồng.

Kìa hoạ sĩ nên công hoạt bút,

Giữa đông người thu hút nhãn quang,

Là nhờ khéo biết điểm trang;

Hòa màu Hiệp cảnh bài an nhẹ nhàng.

Một nông gia bảo toàn sung túc,

Cho nhu cầu từng lúc quanh năm,

Đã từng họp lẽ gia tâm

Hòa nhơn hiệp tiết chọn tầm giống nên.

Đối gia đình vững bền Đạo cả,

Hòa đệ huynh phước lạ trọn nhờ,

Khỏi làm tôn tộc nhuốc nhơ;

Hơn thua phì sấu bâng quơ tiếng đời.

Nghĩa phu thê nguyện lời son sắc,

Biết Hiệp Hòa mới đắc toàn công,

Tục rằng dù tác biển đông;

Thuận hòa chồng vợ thì không khó gì,

Đối quốc dân truyền ghi sử độ,

Gương Hiệp Hòa kim cổ soi chung,

Mấy ai bẻ gãy chữ đồng;

Nhà Nam vang tiếng Diên Hồng vọng thanh.

Người tu học nên danh thuần tuý,

Đức Hiệp Hòa nghĩa lý rộng xa,

Hòa cho thế vị âu ca;

Hiệp đồng TAM GIÁO chung nhà đệ huynh.

Cơ điều dưỡng luyện tinh hoá khí,

Dụng an hòa bình trị loạn tâm,

Còn ngày đạt đích cao thâm;

Hội thần ích trí sưu tầm huyền công.

Nên Hòa Hiệp linh thông sử dụng,

Muôn việc chi đều cũng thấy cần,

Hiệp Hòa tiên bảo kỳ thân;

Rõ trang thượng nghĩa trọng phần kinh luân,

Có Hòa Hiệp mới thuần chơn Đạo,

Người nếu không trân tráo lắm thay,

Quanh năm suốt tháng cuối ngày;

Động lòng mâu thuẫn nghiệt cay trăm đường.

Thiếu Hòa Hiệp tổn thương lẽ sống,

Sự vật đều giao động chuyển xoay,

Không thành hình tượng chân tay,

Không thành thế giới nhân loài tương quan.

Nay giữa cuộc trần hoàn phong toả,

Mối di luân theo ngã sóng tràn,

Đua nhau trào phúng nghịch loàn;

Gieo sầu chác khổ tân toan kiếp người.

Đâu tìm thấy cảnh đời tươi đẹp.

Mà nhộn vui theo kiếp tà oai,

Sống trên vật chất tiền tài:

Đoạn tình nghĩa hiệp chia phai khí hòa.

Kìa đã rõ bì oa chữ nhục,

Kià đệ huynh thủ túc tương tranh,

Phu thê mục phản ngôn oanh;

Nhơn tình xã hội giựt giành quyền môn.

Bởi Hòa Hiệp không tôn thực dụng.

Chỉ biết mình cung phụng quá cao,

Làm cho thần trí lãng xao;

Làm cho cảnh thái nhuốm màu tang thương.

Để đem lại tánh thường phong mỹ,

Để thu hồi yếu lý nhơn sinh;

Đề tài Hòa Hiệp khai minh;

Định cơ giác hoá giải tình tục mê.

Hòa cho đặng bốn bề yên tĩnh.

Hiệp cho thành cương lĩnh tôn nghi,

Ấy là Diệu Thánh Tam Kỳ;

Dẫn đường sanh chúng đồng qui thiện từ.

Muốn tiến hoá nên người thượng đức,

Và rõ ràng phương thức tu thân,

Hiệp Hòa xây đắp tinh thần;

Dẹp cơn lửa dục tham sân cháy lòng.

Cùng bạn Đạo hòa trong chí cả,

Nghĩa đồng môn nương lá chung cành,

Cho nguồn từ khí lưu thanh;

Bổ sung cội phúc quả lành sum sê.

Người chức vụ thừa đề yếu giải,

Dâng trọn niềm hòa ái sự đương,

Hiệp tâm chung trí lo lường;

Không phân nhĩ ngã ghét thương tư vì.

Xem toàn cả phái chi như một,

Trường Đạo chung giống tốt gieo truyền,

Xét mình đúng mực nhân hiền;

Xa gần Hòa Hiệp nhủ khuyên thật thà.

Đời đã rõ năm ba phân ngã,

Đạo phải rành chơn giả sắc không,

Muốn về với chủ nhơn ông;

Hiệp Hòa sớm định cõi lòng công nhiên.
THI
Công nhiên sớm định Hiệp Hòa tâm

Giải nghịch thù nhau, ấy lạc lầm

Trách vụ hỡi người nung chí cả

Cho hồn sanh chúng vịnh cao ngâm


HỰU

Cao ngâm lạc quốc Đạo minh hành

Giải niệm tâm đồng trượt hoá thanh

Dẫn nhập thiên đồ tôn thế hệ

Hậu lai phước quả đức công thành.
Đề tài thuyết trình của Bần Đạo đến đây đã hết. Vậy Bần Đạo ban đồng ân huệ tất cả đàn tiền nam nữ, Bần Đạo thăng.

(Tý thời 15 tháng 5 năm 37)


TINH THẦN KIÊN NHẪN
THÀNH HOÀNG BỔN CẢNH TÔN THẦN chào chư liệt vị đàn tiền. Giờ này TÔN THẦN thừa lệnh QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN báo cơ, vậy tất cả đàn tiền thành tâm tiếp lễ. TÔN THẦN xin xuất ngoại.
Tiếp Điễn

THI


QUAN san hiên tải tú chung thành

THÁNH triết minh đồng trứ thượng danh

ĐẾ nghiệp công truyền chơn hữu thủy

QUÂN thừa chung nhựt chuyển thường thanh.


QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN Bần Đạo hỷ hỷ chư chức sắc lưỡng Đài, chư chức việc và đẳng chúng đàn tiền nam nữ.

Giờ nay Bần Đạo thừa Thánh Chỉ lâm đàn chuyển bút minh đề giáo huấn trong chương phổ thuyết tinh thần. Vậy trước tiên Bần Đạo miễn lễ đàn tiền tịnh toạ.


Đề tài Bần Đạo diễn trình là một trong Thập Nhị Thường Chuyển. Tinh Thần Kiên Nhẫn, định lập cho tâm hồn của mỗi chúng sanh, của mỗi hàng Hướng Đạo, để rèn luyện lấy lập trường sáng suốt trong cơ nuôi dưỡng tinh thần.

Kiên Nhẫn là một yếu tố định thành trong mọi trạng thái hằng ngày. Bất cứ trường hợp nào Tinh Thần Kiên Nhẫn cũng được đề cao trong bước tiến. Riêng người tu học phải tìm hiểu chân lý của trường Đạo để rèn luyện trong cơ nuôi dưỡng tâm hồn. Kiên là một lập trường vững chắc, một bửu pháp để đảm bảo cho công tu học tựu thành. Nhẫn là cơ lập đức siêu nhiên để hiện thân cho tinh thần cao thượng. Nên đề tài tu học Tinh Thần Kiên Nhẫn cần phổ truyền chu đáo để nung nấu tâm thức của mỗi môn đồ. Thật ra trên sự tín ngưỡng nói chung trong hàng môn đồ đều định thành niệm thức, nhưng đối với phần chân lý để định lập hằng ngày, đa phần không riêng cho hàng chúng sanh mà trong bực đàn anh chức sắc, chức việc cũng chưa biểu hiện được đức Kiên Nhẫn hằng ngày để làm cho cảnh thái linh huyền được thực dụng, Giờ nay đàn tiền thử ôn lại trong quá trình của mỗi một thì đâu là Đức Kiên? đâu là Đức Nhẫn? Có phải tinh thần kiên nhẫn chỉ thoáng qua một phút chốc vọng tâm? Trong khoảnh khắc gần gũi, theo lập trường huyển ngã mà thôi. Cũng bởi thế nên người nhơn sanh không đạt được yếu điểm tu hành, người chức sắc, chức việc chưa tròn công phổ tế.


Để noi theo đường lối rõ ràng, đề tài Kiên Nhẫn giờ này Bần Đạo lược giải để làm tu liệu hằng ngày kể từ nay.
THI BÀI
ĐỆ BÁT CHUYỂN minh đề Thánh Đức

Kiên Nhẫn truyền phương thức toàn công

Kiên là: bền bỉ cõi lòng

Nhẫn la: nhịn nhục lóng trong tinh thần

Kiên không chán cầu dâng ý thiện

Nhẫn không thành mẫu chuyện nghịch nhau

Nhẫn làm giá phẩm tăng cao

Kiên trinh đường lối dồi dào nghĩa nhân

Kiên Nhẫn hiệp định phần lập chí

Cho thể hành cách trí vật tri

Hễ mà lập chí làm gì

Có Kiên có Nhẫn trường kỳ mới nên

Người Kiên Nhẫn không quên kết quả

Việc trưởng thành một dạ thuỷ chung

Dù cho gặp cảnh hãi hùng

Không nao chí hướng, chẳng cùng sức đương

Có Kiên Nhẫn mới tường chơn mạng

Có Nhẫn Kiên mới hản Thiên cơ

Mới rằng định kiến cõi bờ

Mới tin bản thể chẳng ngờ lương năng

Kiên Nhẫn ấy đã hằng danh dự.

Người xưa nay trụ ngự oai phuông

Nhứt là trọng trách vai tuồng

Gắn hàng vách hở gió luồng đêm đông

Gương TRỌNG THÁNH nguyện lòng tinh tiến

Đem chân truyền giáo thiện chúng dân

Quản bao lộ viễn xa trần

Hậu nho nối bóng chơn thân soi đời

Kia Luân Bố chẳng rời Kiên Nhẫn

Giữa giòng khơi quyết vẫn một lòng

Mỹ Châu tìm thấy đầu công

Mở đường nhân loại cảm thông hoàn cầu

Người khoa học dãi dầu ngày tháng

Nối tiếp truyền mẫn cán nghiệm suy

Tuy rằng chưa trọn lương tri

Thành công chế tạo đúng kỳ hiện thân

Mọi kết quả xa gần kim cổ

Do Nhẫn Kiên gian khổ mà ra

Từ cơ thủ xử tề gia

Đến cơ thành đạt chuyển qua trị bình

Nếu trái lại không gìn chí cả

Không Nhẫn Kiên khó hoạ nên công

Khác nào nước chẳng thông giòng

Hạ thời nắng đốt lạch lòng tắt khô

Hoặc thiếu nhẫn kiên phò sức gắng

Gắng mà không nhịn đặng nghịch tình

Một cơn phát tiết lộng thinh

Đâu còn giữ được an bình tâm kiên

Công đăng hoả thập niên uổng phí

Chữ bán đồ chánh thị phế nhi

Thử xem rồi có ích gì

Đời người vô định bước đi gập gềnh

Vậy Kiên Nhẫn tạo nên nghị lực

Bất cứ ai cũng thực tập nhiều

Tứ dân khai triển hướng chiều

Phải nhờ Kiên Nhẫn làm phiêu tiến hành

Đây trường Đạo điểm thành giác nguyện

Lập thân tu vận chuyển công trình

Muốn cho ngày một hoằng sinh

Đề tài Kiên Nhẫn còn minh định nhiều

Trên bước tiến đủ chiều trở ngại

Mỗi nhơn sanh cần phải hiểu rành

Tục tình ngoại cảnh rấp ranh

Nếu không Kiên Nhẫn khó thành công tu

Người hướng đạo mặc dù lý hội

Nhưng quảng đường chìm nổi lắm phen

Kiên tâm thể ngọn Thần đăng

Nhẫn Hòa lập đức để dằng trái oan

Đem trinh liệt bảo toàn sức sống

Trọng tín thành sử dụng linh thông

Dựng xây cơ sở Đại đồng

Hành trình tế độ long đong há nài

Tứ Diệu Đề chuyển xây không ngớt

Bát Chánh Đạo khảo vợt tinh chuyên

Phải là tận lực Nhẫn Kiên

Trước tu tự giác sau truyền giác tha

Vợi biển khổ chung hòa từ huệ

Ngăn thành sầu thống hệ Đạo khai

Nữ lưu cũng thể nam tài

Toan đem chí hướng học bài Nhẫn Kiên

Phá cho hết xích xiềng tứ đổ

Dẹp cho tan ái, ố, tham, sân

Vén màn hắc ám phong trần

Thanh bình bốn cõi một vầng trăng soi

Đạo nghĩa ứng truyền roi lối cả

Đã mạng hành phải dạ tinh chuyên

Gọi chung một mảnh tâm nguyền

Vươn lên thần lực Nhẫn Kiên đắc thành


THI

Thành lập kiên tâm nghĩa hiệp khai

Nhẫn Hòa thượng đức điểm hồng oai

Chuyển minh tam thể sanh linh trụ

Trực ngưỡng thiên trình Đạo thái lai
Cười ... Đề tài giáo huấn đến đây đã hết. Vậy Bần Đạo có lời ban chung ân huệ cho mỗi hiền đã đặt mình trong nhiệm vụ đã trọng tinh thần thiện nguyện trong đợt ra kinh, nghĩa là đã trọn tinh thần chung thủy. Vậy Bần Đạo ban ân huệ chung cho tất cả. Bần Đạo chào.

(Tý thời 1 tháng 6 Đ.Đ. 37)


LUYỆN ĐỨC CHÍ THÀNH
BẠCH LIÊN PHỔ PHÁP chào mừng chư liệt vị chức sắc đàn tiền và chư đạo tâm đẳng đẳng. Giờ nay ta vâng thừa chỉ phán của BỒ TÁT báo cơ, Vậy tất cả thành tâm kỉnh lễ, chào.
Tiếp Điễn

THI


NAM ban Đạo chuyển độ lương sanh

HẢI nhược truyền lưu hoá thể thành

BỒ lập phương năng công mẫn hiệp

TÁT thường chung hội điểm phong thanh.


Ngã NAM HẢI QUAN ÂM BỒ TÁT đại hỷ chư chức sắc, chức việc và toàn thể đạo tâm nam nữ.
Cười ... Giờ nay Bần Đạo lai đàn để phổ truyền cơ giác thế trong Thập Nhị Thường Chuyển của phẩm Trung Thừa. Vậy Bần Đạo miễn lễ đàn tiền thoàn định.
Đề tài hôm nay là dạy cơ "Luyện Đức Chí Thành". Chí Thành là một bửu pháp thông truyền để hướng dẫn chư linh căn thiện niệm trở về nguyên bản. Đức Chí Thành rất cần yếu cho mọi tầng lớp, không riêng gì phẩm độ tu trì. Giờ đây tất cả thử nghiệm suy người có Đức Chí Thành giữa bạn bè thân tộc đến lân ban xã hội đều được sự yên vui và rõ thông chí hướng chân tình. Nên Đức Chí Thành mà được nuôi dưỡng vào trong mỗi linh thể thì tất cả sẽ được an bình và định lập. Còn phần người tu hành nhờ Đức Chí Thành mà trở nên đắc giác.
Thử xem biết bao nhiêu phẩm vị Thiêng Liêng, Phật, Thánh, Tiên, ngàn xưa đều nhịp theo cơ linh diệu Chí Thành mà trưởng thành chánh quả. Nhưng thật ra đương thời mạt pháp nhơn tâm dấy động, Đạo tâm diệu vi, nên Đức Chí Thành ít người trọng dụng. Vì thiếu Đức Chí Thành biết bao những tục tình dục vọng lấn chen trong cõi dục thể, lần lượt diễn biến những trọng bịnh vào người. Vì thiếu Đức Chí Thành nên tâm giả trá làm cho lý sống thuần nhiên của con người phải lần lần ẩn dạng trước màng nhục thể phàm tâm. Bởi thế trường Đạo ngày nay phổ truyền chánh lý, những pháp thể căn cơ cần trao lại để thực truyền nguyên lý trong cơ cải tạo tinh thần.
Đức Chí Thành: Bần Đạo lần lượt diễn trình ra đây tất cả cần nghiên cứu mà chú trọng trong phương thực tập hằng ngày để lần lượt tu tiến cho mình và hướng dẫn chung cho đàn tiền.
THI BÀI
ĐỆ CỬU CHUYỂN hoạch đồ huyền lý,

Giải lược đề cơ chỉ nội khoa

Cho người hồi tưởng báu nhà

Lập phương khai triển tinh ba Chí Thành

Chí Thành vốn đồng sanh tâm lực

Và tiếp nguồn lãnh vực Thánh minh

Sống đời toả khắp danh thinh

Chứng ngôi Tiên Phật hành trình do đây

Chí là đến không khuây lảng hướng

Thành là đem niệm tưởng thật tình

Chí Thành nào phải vô minh

Mà do suy lý trọng mình lẽ chân

Biết được việc nghĩa nhân là đúng

Thấy được điều phóng túng là sai

Có nuôi thành tín trong ngày

Mới truyền chơn thể tương lai sống còn

Hồn kim cổ bản son tạc chiếu

Nhuộm mùi thiên vi diệu cao tầng

Định lòng giữa lớp sanh dân

Tiếp thông vạn trạng xa gần thực danh

Người thượng đức Chí Thành mục yếu

Cuộc xử giao càng hiểu càng thân

Vì rằng đúng hướng tinh thần

Bên trong chứa đựng từng phần tinh anh

Phẩm toàn thiện cao thâm chí bửu

Một cõi lòng linh diệu suy tôn

Hiệp truyền cả xác lẫn hồn

Đạt cơ thể Đạo giữ còn huệ quang

Nên Chí Thành khởi đoan quyết tại

Đứng làm người cần phải tạo nên

Nếu không như bạc pha kền

Lẫn trong mờ đục tiếng rền canh canh

Bởi thời nay mưu sanh trí xảo

Chuộng đổi thay lớp áo ngoại dung

Không cần thức lý tinh trung

Lại cho thành tín lối dùng hoặc dân

Rồi những mãi mộng trần sôi nổi

Vọng cuồn theo gió thổi bên ngoài

Không nhìn sự thật là hay

Giả nhơn giả nghĩa lạm tài cầu danh

Thân bất thân chỉ hành đức bạc

Lễ bất thành do tác phong sai

Hỏi người xưa ấy là ai?

Mà nay nỡ để lợt phai hương nồng

Cuộc trào phúng tây đông khai diễn

Màn tham gian biến chuyển nhân quần

Dưới trên mờ ánh truyền chân

Tác tan xã hội tráo trân gia đình

Nhìn cho kỹ vẻ in cảnh thế

Phải chăng là sống để tiêu hao

Từ cơ tiếp xử sơ giao

Đến cơ bàn nội nhuốm màu loạn ly

Ấy cũng bởi bất tri thành tín

Ấy cũng vì thiếu định thân tâm

Đua nhau thẳng hướng lạc lầm

Nghĩa đời như thể xa xăm phủ phàng

Trung Thừa phẩm chỉnh đoan khai hoá

Đức Chí Thành minh hạ thánh thơ

Dạy người biết lý bản sơ

Dạy hàng hướng đạo lập cơ chữ đề

Đem thành nguyện hướng về THƯỢNG ĐẾ

Là vạn sanh Ngọc Bệ duy tôn

Là nơi cứu rỗi linh hồn

Là ân từ huệ trường tồn bố ban

Lòng tin cậy thế gian đồng loại

Thật thà nhau điểm sái nhơn phong

Suy mình hợp thức bên trong

Nhận ra giữa cảnh giống giòng tương thân

Danh phẩm Đạo trọng phần hoà lạc

Cùng đệ huynh thạnh phát nghĩa tình

Vì người, quên nhớ đến mình

Thường xuyên khắc kỷ đừng khinh dối đời

Ngày thể hiện lý Trời an tịnh

Giữa nhơn sanh sùng kính thể đồng

Việc làm phải lẽ ra công

Dù cho gặp cảnh khổ lòng không nao

Đèn chân lý soi vào nội thức

Kiểm nơi mình đã thực không sai;

Không điều gian trá đổi thay

Rõ danh môn hạ Cao Đài tu thân

Để chỉnh huấn từng phần học Đạo

Và lập phương cải tạo trường chung

Chí Thành là pháp linh thông

Là cơ Thánh thiện là lòng Phật Tiên

Người Thiên chức năm giềng hợp hoá

Lập Chí Thành cao cả đức tin

Soi hồn sắc nước gương in

Dâng truyền phẩm độ thanh bình chánh phương.

Hiện thân pháp thể Đạo trường.
THI

Trường Đạo roi truyền đức độ cao

Phải rằng pháp thể được dồi trau

Chí Thành là một trong chương Thánh

Định lập muôn đời thượng tiết giao
Đề tài Bần Đạo đến đây đã hết. Vậy Bần Đạo ban đồng ân huệ cho tất cả đàn tiền nam nữ.
Bần Đạo Thăng

Tý thời 15 tháng 6 năm Nhâm Dần

Tại Hội Thánh Trung ương
GIỮ LẼ CÔNG BÌNH
THI

OAI hiệp phong tư vĩnh thế xương,

LINH từ thượng triết đáo minh đường;

THÁNH đồ khai giải tôn thiên lý,

ĐỨC độ truyền thành lập thế khương.
OAI LINH THÁNH ĐỨC chào mừng chư liệt vị chức sắc đàn tiền chư chức việc và đạo tâm đẳng đẳng.
Giờ này Tôn Thánh thừa lệnh báo cơ, sẽ có KHỔNG THÁNH TÔN SƯ lai đàn thuyết giáo. Vậy tất cả thành tâm túc lễ nguyện cầu. Tôn Thánh xin ngoại cơ.
Tiếp Điễn

THI


KHỔNG học đồ phương Lão điểm thành

THÁNH chơn triều hiện tiếp thời danh

TÔN nghiêm hạo hạo nhân quang chiếu

SƯ đệ tương phùng lý hội sanh


KHỔNG THÁNH TÔN SƯ đại hỷ chư phận sự Hiệp Thiên, chư chức sắc, chức việc và đạo đồ nam nữ.

Giờ nay Tôn Sư lâm đàn để thuyết trình trong chương giáo huấn tinh thần, tiếp theo đề tài của Thập Nhị Thường Chuyển. Thuyết đồ Tôn Sư sắp diễn trình là "Giữ Lẽ Công Bình"


Cười... Công Bình là một yếu tố định lập của vũ trụ, hoá sanh muôn loài. Là phương diệu của nhân sanh trong cơ xử thế để thọ hưởng hồng ân của Tạo hoá mà lập thành chơn vị Thiêng liêng nơi cõi gian trần. Đức Công Bình luôn luôn tồn tại trong vũ trụ và vạn sanh. Vì nếu thiếu lẽ công bình là tất cả hình thức này đến hình thức nọ, trong cõi hữu thể cũng như trạng thái siêu hình đều dấy động. Tất cả nhơn sanh tự cổ chí kim đều gội nhuần Đức Công Bình mà an cư lạc Đạo. Nhưng mỗi một lần cơ vận biến thiên nhơn tâm thay đổi là Lẽ Công Bình bị ẩn tàng trong Chơn Lý. Xét trong thời buổi này cũng như bao thời đại biến thiên trong cõi nhơn hoàng kim cổ: Nguyên do bởi người quên mất Lẽ Công Bình để dục tâm dấy động. Chỉ biết mình mà quên người do đó biết bao nhiêu những trạng thái thương tâm diễn đầy trong biến thể làm cho chư linh hồn đẳng chúng phải sa đoạ vào nơi sông mê bể khổ, can thường luân lý phai mờ theo dục vọng của mỗi một lớp người điều động. Để chỉnh đốn tinh thần tu học và tiếp khai ngọn đèn Chân lý cho muôn đời phẩm Trung Thừa hôm nay được chọn lọc những phần tinh ba trong giáo lý. Luật Công Bình cũng cần nêu cao trong chương Đạo để giáo truyền cho đẳng chúng sanh noi theo đường sáng mà thu hồi bổn giác.
TÔN SƯ miễn lễ đàn tiền tịnh toạ.
THI BÀI

ĐỆ THẬP CHUYỂN luận chơn Thánh phẩm

Truyền Đạo trường sưởi ấm hạnh tu

Công Bình lẽ phải muôn thu;

Là phương giải khổ trần tù thế gian.

Một bửu thức nhân hoàng định lập,

Một pháp đồ chiêu tập toàn linh,

Sử đời tạc dấu anh minh;

Khuôn thiên điểm nhuận ánh huỳnh sáng soi.

Công là chẳng riêng đời tư vị,

Bình là bằng bất ỷ bất thiên,

Tỷ như dây mực nối liền,

Cánh đòn nhân sự thẳng nguyên mạch lòng.

Nguồn vô tận HOÁ CÔNG ban đủ

Nuôi muôn loài bất phụ cao ty,

Lớp người hơn được giác tri;

Càng tôn kỷ yếu duy trì lương sanh.

Lý Đại Đồng thể hành pháp chánh,

Giữa nhân quần lập cảnh an cư,

Công Bình điểm sắc đồ thư;

Khai trương Thánh phẩm minh từ phong thanh.

Đời hưng trị không giành thua thiệt,

Nhờ đa phần đều biết lẽ chung,

Thuấn Nghiêu đáng mặt anh hùng,

Tiếp hiền đãi sĩ trọng dùng vô tư.

Dòng minh triết chơn như sáng tỏ,

Bậc hiền nhân đây đó là thường

Không vì nội thuộc tán dương;

Không vì ngoại thích mà lường gạt nhau.

Nghĩa đồng loại hoà màu ưu lạc,

Mỗi sở hành đều đạt thời văn,

Tiếp thông thiên tánh công bằng,

Nối truyền sự nghiệp tinh thần quảng khai

Cơ nhập thế bảo hoài đức độ,

Trọng chân tình từ chỗ khởi tâm,

Từ cơ tế tác âm thầm;

Đặt mình trước giải băng tâm nghĩa đồng,

Đem triết luận tây đông sưu tập,

Luật Công Bình cao lập bên trong,

Thế gian quý được cõi lòng;

Việc mình không muốn đừng mong trau người.

Ai chẳng biết vô tư là quý

Ai chẳng tường ích kỷ là sai

Ngặt vì tước lộc tiền tài

Nhiễm mê hồn tục mắt tai ù loà.

Rồi đâu thấy người ta đồng thể,

Nên Công Bình riêng để một bên.

Lợi mình giả ngộ làm quên;

Kém thua chẳng chịu nói lên bất đồng

Sanh chia rẽ giống giòng thân thuộc,

Tạo tham gian gây cuộc tương tranh,

Biết bao phản đối chẳng lành;

Chỉ vì bản ngã đồ danh mỵ quyền

Hoặc áp chế không kiêng thông lệ,

Hoặc a tùng thầm để mưu sâu

Lựa giòng nước đục buông câu

Lý thường trắc ẩn một bầu dục tâm;

Ấy tệ hại nan tầm sự thực,

Ấy bởi đời quên phức chí công,

Hãy đem hiện trạng suy đồng

Vẽ lên nét bút linh thông thử nào?

Đâu là cảnh thân giao nghĩa hiệp.

Đâu là nguồn thừa tiếp tinh ba,

Phải chăng lợp bóng đường tà?

Tôn quyền thân giả bì oa khốc đề?

Nạn khổ tận hầu kề trước mắt,

Như dục truyền nam, bắc, tây, đông,

Giành nhau bã cặn trần hồng.

Chôn niềm đồng loại giữa giòng sông mê

Nay đã rõ nặng nề cửa tục,

Trường Đạo cần trực xúc huệ quang,

Lý chơn hồi dưỡng tâm bàn.

Lược trình nhân cách chỉnh đoan kịp thời;

Gương kim cổ chiều mơi hội tụ,

Lý Công Bình hàm thụ đúng phương

Luyện nên sáng suốt can trường

Đoán phân hư thiệt mở đường tu thân;

Đạt mục đích trọng phần xử kỷ

Hàng môn đồ dụng ý càng cao,

Công bình cổ võ phong trào,

Định cơ tiếp vật thân giao rõ ràng.

Gội rửa sạch lớp màn tham vọng,

Hoặc quyền hành gắt gỏng gian ngoa.

Lập nên thể thống an hòa,

Nơi nơi thạnh hưởng nhà nhà khương trang.

Để chánh hiện thần quang nhân bản,

Trong nhiệm hành Thiên mạng kỳ Ba,

Để cho cây Đạo đơm hoa,

Cái vì, cái vị, cái ta đừng gần.

Người chức vụ canh tân đức độ

Còn tư tâm thấy khổ nhục lòng,

Nguyện thành lập chí bên trong,

Cá nhân đoàn thể hiệp giòng công minh.

Được như thế mới gìn luật cả,

Mới gọi rằng giáo hoá chúng sanh

Giữa cơ hối tắc nguồn lành,

Xương minh Thánh phẩm truyền thành hậu lai.
THI

Hậu lai truyền để lý công minh

Trường Đạo là khuôn đúc Thánh hình

Đề mục chơn tâm thông yếu giải

Cho hàng môn đệ lập thân sinh.
HỰU

Sanh đồng nhân thể thế gian chung

Tại bởi người gây cảnh hãi hùng

Bản ngã vọng cầu theo sắc tục

Nên hồn Thượng đẳng phải mông lung.
HỰU

Mông lung theo dạng thức mê đời

Biết Đạo từ nay gắng chớ lơi

Biểu hiện chơn thần trong diệu Thánh

Chuyển hồi công lý khắp nơi nơi.
Cười ... Đề tài TÔN SƯ đến đây đã hết. Vậy TÔN SƯ ban đồng tất cả hồng ân cho đàn tiền đẳng đẳng. TÔN SƯ CHÀO

Đêm 20 tháng 6 Năm Đại Đạo 37
Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương