Tam thừa chơn giáOtrang4/14
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích1 Mb.
#2705
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

KINH

TAM THỪA CHƠN GIÁO
(QUYỂN HAI)

HỘI THÁNH TRUNG ƯƠNG TRUNG VIỆT

TẠI TAM QUAN

1962

Ấn Tống
BỘ PHẬN PHỤC VỤ

PHẨM TRUNG THỪA

Pháp đàn : Bảo Thế Huệ Diệu


Hộ đàn : Ba vị Giáo Sư

: Thái Công Thanh

: Ngọc Giới Thanh

: Ngọc Cử Thanh


Phò loan : Huệ Linh Tâm
Điển ký : Bảo Học, Huệ Hạnh, Phan Thành

: Đức, Nguyễn Đình Hiền


Chứng đàn : Quý vị giáo hữu:

: Thượng Du Thanh,

: Thượng Mào Thanh

: Thái Kiệm Thanh

: Thái Binh Thanh

: Hương Nhữ, Hương Ngữ (Lễ Sanh)


Hầu đàn : Quý vị Lễ Sanh, 18 Tộc Đạo

: Và nam nữ lưỡng phái

THÁNH TỰA

TRUNG THỪA CHƠN GIÁO


THI
NGỌC bửu ẩn sơn khách hảo tầm,

LỊCH trình hành đạo chỉ phương châm;

NGUYỆT minh dạ dạ nhơn tâm tỉnh,

GIÁNG bút khai đề diệu lý thâm.


NGỌC LỊCH NGUYỆT- Bần Đạo đắc lịnh TAM GIÁO giao phó xem qua Trung Thừa Chơn Giáo và tỏ ít lời bình phẩm.
Quyển Trung Thừa Chơn Giáo tức là quyển Hai trong kinh Tam Thừa Chơn Giáo gồm 18 thiên và một đoạn kết luận.
1. Tôn chỉ Đại Đạo

2. Nhân sinh quan

3. Bản thân người hướng đạo

4. Đoạn thất tình

5. Đoạn trừ lục dục

6. Lập thân hành đạo

7. Giác ngộ hồi minh

8. Tự trọng thân danh

9. Tinh thần trách nhiệm

10. Đức từ khiêm tốn

11. Đức lượng khoan dung

12. Tinh thần hoà hiệp

13. Tinh thần kiên nhẫn

14. Luyện đức chí thành

15. Giữ lẽ công bình

16. Nuôi lòng bác ái

17. Đức từ bi

18. Phương châm hành đạo

19. Hoàn kinh Trung Thừa.
Thiết nghĩ ở thế gian, mọi người đều lần lượt tìm đường dưỡng trí tu thân trong năm đường chánh đạo là: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. Vì vậy mà quyển kinh Tiểu Thừa Chơn Giáo là đoạn đầu dạy người trong vòng Nhơn Đạo Thần Đạo. Đến quyển Trung Thừa đây đưa người tu vào Thánh Đạo để dọn mình vào Tiên Đạo Phật Đạo.
Lành thay! Phước thay! cho những ai được đọc quyển kinh TRUNG THỪA này mà trọn lòng thiệt ý thực hành thì cửa Thiên Đàng không xa vậy.
THI
Thánh tựa phụng đề xét lý minh,

Thay lời phi lộ Trung Thừa kinh;

Thế gian nhơn loại xem, cần học,

Mười tám thiên trên rõ lý, tình.

Bần Đạo trao lời Huệ Lương xem qua và phụ hoà phàm tựa. Vậy Bần Đạo xin giã từ. THĂNG
PHÀM TỰA
Trước đây không lâu, chúng tôi đã hân hạnh được Ơn Trên giao phó việc soạn bài phàm tựa để giới thiệu quyển kinh Tiểu Thừa Chơn Giáo (Quyển 1 của bộ kinh Tam Thừa Chơn Giáo) dành cho chư thiện tín trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Nay đến lượt quyển kinh Trung Phẩm (thuộc Trung Thừa) trong bộ kinh Tam Thừa Chơn Giáo, chúng tôi cũng lại hân hạnh được Ngài Cố NGỌC ĐẦU SƯ NGỌC LỊCH NGUYỆT, một trong các vị Đại Thiên Phong của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong thời kỳ đạo khai, giáng cơ dạy chúng tôi phải chọn một bài phàm tựa để giới thiệu quyển kinh Trung Phẩm này.
Quyển kinh Trung Phẩm thực ra, được dành cho chư Thiên ân chức sắc của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nghĩa là cho những trang có sứ mạng hướng dẫn nhân sanh trên lãnh vực tu hành.
Tuy nói thế chớ tầm quan trọng của quyển kinh nầy vượt ra khỏi phạm vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ rất xa ở chỗ những đức tính cần thiết cho sự bồi dưỡng phẩm hạnh các bậc Thiên ân, có thể là những bài học giúp ích cho những ai, trong đạo hoặc ngoài đời, quyết chí lần bước vào đường Thánh đức.
Trong quyển kinh này, điểm thứ nhứt đáng chú ý là thứ tự mà các Đấng Thiêng Liêng đã theo để lần lượt giáng đàn tả kinh.
Đầu hết là ĐỨC HUYỀN KHUNG CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ CAO ĐÀI GIÁO CHỦ giáng đàn khai mạc lễ tả kinh và đồng thời giải rõ Tôn Chỉ Mối Đạo của Ngài.
Kế đó là ĐỨC LÝ THÁI BẠCH, GIÁO TÔNG VÔ VI của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. Ngài giáng đàn tả đề: Nhân Sinh Quan.
Tiếp theo là ĐỨC HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG, Ngài thường thay thế ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG để điều khiển về phương diện vô vi, một vài Hội Thánh thuộc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, ĐỨC HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG giáng đàn tả đề: Bản Thân Người Hướng Đạo.
Sau ĐỨC HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG lần lượt có các vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, giáng đàn tả kinh, mỗi vị một đề như sau:
- ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN tả đề: Đoạn Thất Tình.

- ĐỨC CAO ĐÀI GIÁO CHỦ tả đề: Đoạn Trừ Lục Dục.

- ĐỨC OAI LINH CHÍ THÁNH THÁI ĐÍCH THANH tả đề: Lập Thân Hành Đạo.

- VỊ HUYỀN LINH THÁNH ĐỨC tả đề: Giác Ngộ Hồi Minh.

- Vị QUẢNG THÀNH THÁNH ĐỨC PHAN BỘI CHÂU tả đề: Tự Trọng Thân Danh.

- Vị HUỆ ĐỨC CHƠN NHƠN tả đề: Tinh Thần Trách Nhiệm.

- Đức THƯỢNG CÔNG LÊ VĂN DUYỆT tả đề: Đức Từ Khiêm Tốn.

- Vị THƯỢNG THÀNH THÁNH ĐỨC tả đề: Độ Lượng Khoan Dung.

- Vị QUẢNG HIỆP ĐẠO NHƠN PHAN CHÂU TRINH tả đề: Tinh Thần Hoà Hiệp.

- ĐỨC QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN tả đề: Tinh Thần Kiên Nhẫn.

- ĐỨC NAM HẢI BỒ TÁT tả đề: Luyện Đức Chí Thành.

- ĐỨC KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ tả đề: Giữ Lẽ Công Bình.

- ĐỨC THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN tả đề: Nuôi Lòng Bác Ai.

- ĐỨC THÍCH CA NHƯ LAI tả đề: Đức Từ Bi.

- ĐỨC GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO tả đề: Phương Châm Hành Đạo.

- Sau đó có ĐỨC CAO ĐÀI GIÁO CHỦ giáng đàn điểm công quả các phận sự trong việc tả kinh và đồng thời chuẩn phê việc hoàn tất quyển kinh.


Điểm thứ hai đáng để ý là bài Thánh tựa của quyển kinh được một vị Cố Ngọc Đầu Sư giáng cơ tả ra.
Theo Pháp Chánh Truyền thì toàn thể chức sắc nam nữ Cửu Trùng Đài, về phương diện hành chánh đều trực thuộc vị Chánh Ngọc Phối Sư mà vị này lại phải dưới quyền vị Ngọc Đầu Sư, Chưởng Quản phái Ngọc.
Như vậy bài Thánh tựa quyển kinh Trung Phẩm dành cho chư chức sắc lưỡng phái Cửu Trùng Đài do chơn linh một vị Ngọc Đầu Sư tả ra là điều rất hợp lý.
Điểm dáng để ý thứ ba là đề tài do Tam Giáo Thánh Nhơn giảng giải rất là thích hợp với giáo lý ba giáo là Nho, Thích, Đạo.
Thêm vào những đặc sắc trên, các đề tài nói trên được giảng giải dưới hình thức lối phú, lối trường thiên, lối song thất lục bát, và lối thơ tứ cú, bát cú với một lối văn vừa bình dị, vừa lưu loát mà không kém vẻ linh diệu, cao siêu về ý nghĩa. Đó là bằng cớ chứng tỏ một luồng linh điển dồi dào được thể hiện trong khi các Đấng Thiêng Liêng tả các đề tài ấy.
Các đặc sắc nói trên cho thấy rằng quyển kinh Trung Phẩm này là một trong các loại kinh có giá trị trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nó có thể được dùng làm sách giáo khoa trong các hạnh đường về việc bồi dưỡng phẩm hạnh của các bậc Thiên ân.
Giữa thời phong ba bão tố hiện tại, các trang hướng đạo có bổn phận lèo lái con thuyền Đạo, đều ở trong tình trạng các ngư phủ giữa ba đào trong đêm tối! Quyển kinh Trung Phẩm này sẽ đem lại sự tự tín cho các bậc ấy chẳng khác nào lằn chiếu sáng của các hải đăng đối với các ngư phủ trong tình trạng nói trên.
Vì các lẽ nói trên mà chúng tôi trân trọng giới thiệu quyển kinh này.
Nay cẩn tựa,
Huệ Lương

ĐÀN RA KINH TRUNG THỪA

(Tý thời 15 tháng 8 Đ.Đ. 36)
TÔN CHỈ ĐẠI ĐẠO
THI
BẠCH đức luyện nên thể sáng ngời

HẠC về cửa Đạo gọi trần vơi

ĐỒNG tôn chân pháp CAO ĐÀI hoá

TỬ hạ nhàn tâm rõ báu Trời.


BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ chào chư chức sắc Lưỡng đài và chư chức việc Hội thánh cùng toàn thể đàn tiền nam nữ. Giờ này Tiểu Thánh thừa lệnh báo cơ, sẽ có ĐẤNG ĐẠI TỪ ĐẠI BI thân lâm chuẩn phê Thánh bút. Vậy tất cả tu chỉnh trật tự thành tâm nghiêm đàn kiến giá.
Tiếp Điễn
HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ CAO ĐÀI GIÁO CHỦ;
Thầy Linh hồn các con, Thầy mừng tất cả các con nam nữ.

THI
NGỌC thể Thầy khai chốn hạ trần,

HOÀNG môn phân hoá điểm chơn thân;

THƯỢNG đồ Tam Giáo tôn truyền pháp

ĐẾ Đạo nhứt nguyên tổng giác thần,

CAO lập thế gian minh thức phẩm;

ĐÀI ban Thiên tước trưởng hồng ân:

GIÁO thông tôn chỉ vô nhơn ngã,

CHỦ điểm định thành lý cựu tân.
Hôm nay Thầy ngự đàn phê chuẩn ban hành phẩm Trung Thừa để các con sưu tầm chánh lý mà định lập cơ Tu Tiến và xây dựng cho tiền đồ Đại Đạo.
Cảnh trần gian là nơi sông mê bể khổ mà nước Thiên đàng mới là nơi thanh nhàn miên viễn; nhưng xét vì nhân sanh không phân định rõ ràng, lại cho nơi cảnh trần gian là kiếp sống vĩnh lập, làm cho ngày càng lu mờ linh tánh.
Này các con ôi! Nhân loại sống giữa cảnh trần hồng vì miếng ăn chỗ ở mà phải cam chịu biết bao trạng thái điêu linh khổ khốc, diễn ra biết bao lớp thương hải tang điền, nồi da xáo thịt, đồng loại tương tàn. Ấy vậy, cũng bởi luật dinh hư tiêu trưởng đã chuyển ứng cho từng thời kỳ mà chính nay là hiện thân của xã hội biến thiên trong buổi đời mạt pháp hạ ngươn. Còn nói đến tôn giáo là nguồn vĩnh lập tinh thần cho đẳng chúng sanh tầm cơ siêu thoát cho biển thần Đạo Đức, nhưng thật ra cũng chỉ được xem như những nếp nhà xưa đồ sộ lưu truyền cho thế hệ mà chủ nhân đã vắng bóng xa hình. Bởi thế cho nên phương tiện cứu cánh tinh thần đã không thị hiện cho thế gian mà còn lung lạc tâm hồn cho đẳng chúng sanh theo đà luận phân công kích.
Ôi thôi thôi!

Đời đã lắm mơ màng mộng ảo: nào lợi, nào quyền, nào văn minh chế tạo, nào đảng phái phân tranh; xuôi đồng loại diễn màn thương hải.


Đạo còn thêm câu chấp giả hình: nào thấp, nào cao, nào sắc tướng điểm pha, nào chánh tà hỗn luận, dẫn chúng sanh đến cảnh mê ly. Rồi hỏi lại thế gian nào con đã biết?
Đời còn tranh đấu, đời phải khổ vong.

Đạo mãi phân chia, đạo còn bế tắt.

Nhưng đã biết rồi thử định hà phương, để tự cứu mình, giúp đời thoát vòng tân khổ?
THI
Đời mãi khổ nàn bởi dục tâm,

Đạo còn bận rộn những thanh âm;

Biết đâu truyền thống tôn nghiêm định,

Ngự giải toàn sanh bước lạc lầm.


Hôm nay, Thầy chuyển lập Tam Kỳ Phổ Độ để chấn hưng chánh lý đồng nguyên, để xoá bỏ những cạnh khia ngã chấp sắc màu mà dung hiệp phần tinh ba cổ kim Âu Á trên lập trường duy nhứt, nghĩa là xoá bỏ cái Dị mà đem lại cái Đồng giữa các sắc giáo, để làm phương định cứu thế độ hồn cho đẳng chúng sanh thoát vòng mê tân khổ hải. Các con khá hiểu: Tôn giáo chỉ là một phương thức tổ chức, là một sự sắp đặt có đường lối, được mệnh danh theo từng thời kỳ khai lập cho lý Đạo truyền thành. Tuy nhiên, để minh định cho cơ khai triển tinh thần; danh từ tôn giáo cũng được đề cao trong sử độ, nhưng điều đáng quí nhất là tinh thần đạo đức được thực dụng rõ ràng trong mỗi hiện thân sanh chúng mới bảo tồn cho thể thống trang nghiêm.
Giờ này Thầy không muốn cho cả thế gian ca ngợi Thầy, hoặc xưng tụng Thầy một cách ảo huyền, mà mong sao tất cả con cái của Thầy đã nhập vào trường Đạo đều lập trọn công tu đầy lòng từ bi, bác ái, công bình. Không phân chia rẽ phái, không biệt dị giữa tôn giáo này tôn giáo khác, mà quan trọng hoá chánh lý đồng nguyên và khắc mình trong nhiệm vụ thế Thiên hành đạo của mỗi con có chức vụ hoặc lớn, hoặc nhỏ. Như thế là các con đã làm đúng với Tôn chỉ của Thầy.
Xét vì thời xưa sự giao tiếp không được giao thông trên hoàn vũ, cho nên mỗi giáo chủ thọ lãnh sắc chỉ nơi Thầy lập giáo từng nơi để dạy dỗ chúng sanh, cảm hoá tục đời trở về Lý Đạo; tất nhiên mỗi hình thức tôn giáo có mang theo một bản sắc địa phương trong quá độ. Ấy là cái biệt dị của thông quán tục truyền trong mỗi tôn giáo, nhưng trên phương diện triết lý cao siêu, với mục đích tối thượng là truyền phương định lập tinh thần thuần chơn khiết tịnh để đem lại cuộc đời thuần đức thiện lương, thì dù trên phương diện nào cũng vẫn nằm trong yếu lý.
Ngày nay sự đi lại giữa Đông Tây trong giờ phút tình đời đã được trao đổi, lý đạo cũng trực tiếp cảm thông. Đáng lẽ trong trường hợp thuận tiện các tôn giáo đều thu nhận với nhau trên quan niệm tinh thần, để hiến cho thế gian một cảm giác tinh minh và toàn diện hơn; để cùng nhau chỉnh hoá cuộc đời đem lại hạnh phúc thanh bình cho nhân loại. Nhưng than ôi ! đã không được thế, lại vấp phải cái bịnh cạnh tranh trên hình thức ngày một sôi nổi lên cao, làm cho nhân loại tăng phần mạnh dạn đổ xô vào con đường chiến tranh mâu thuẫn, mạnh được yếu thua.
Vậy, tôn chỉ lập giáo của Thầy mà là sứ mạng của mỗi con làm cho đường đạo đức được minh hiện rõ ràng trên phương diện thừa truyền thực thọ, để chỉnh đốn tất cả những gì gọi rằng lầm lạc tội lỗi của thế gian, để nêu cao bức tranh thần hội tổng hợp linh huyền cho giữa các Tôn Giáo nhìn lại cái huyển ngã của mình mà tầm về sự thật. Thầy khuyên tất cả các con hãy tránh những sự tự tôn, sự công kích hẹp hòi, sự biện phân chia rẽ giữa nhau mà thu hồi cõi lòng an tịnh thân yêu hoà ái đặt theo hướng định Thầy truyền. Nhứt là những con chức sắc chức việc cần trau luyện phẩm độ nhiều hơn, vì là biểu chánh ảnh tùy, gương trong hình sáng. Có như thế các con mới đủ điều kiện xây dựng cho tiền đồ Đại Đạo ngày một hanh thông sáng tỏ và công tu hành của mỗi con khỏi phải phai nhạt theo thời gian kế hậu.
Khi nay Thầy dạy các con lo xây dựng phần tôn giáo để phản ảnh cái lãnh vực tinh thần đạo đức của 5 lớp học là: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. Các con sẽ có chương trình đối chiếu và cảnh minh những nguyên do lầm lạc, những di truyền thủ lệ; đồng thời các con có dịp tạo nên những phước quả chánh đáng trong quá trình hành đạo tiến lên một mức độ cao hơn và các con sẽ được toại nguyền là ngày nhân loại biết hồi đầu hướng thiện, biết sùng tôn chánh Đạo để cứu rỗi phần chơn hồn thì không còn thiên lệch cái danh từ tôn giáo và chi phái nữa, mà chỉ trực nhìn ở chỗ chí yếu là chánh pháp siêu nhiên mới đủ hiệu lực để đem lại cuộc thanh bình hạnh phúc giữa lớp sống đời người và mới là nơi định lập vĩnh viễn cho linh hồn, ấy là ngày Đại Đạo hoằng khai, là sự kết quả của nền Chơn Đạo vận hành từ chỗ Hữu đi đến chỗ vậy.
THI BÀI
Để thế gian phục hồi lý Đạo,

Thầy chuyển cơ lập Giáo Cao Đài;

Chấn hưng chánh pháp truyền khai,

Cổ kim dung hiệp đề tài giác linh.

Nêu tôn chỉ xương minh nguồn sáng,

Tam giáo quy căn bản hội thần;

Mở đường thế giới canh tân:

Đại đồng thiết lập chọn phần tinh ba.

Con hữu duyên Đạo nhà trước gặp,

Lập thân tu xây đắp thống đồ;

Khuếch trương nền tảng quy mô,

Theo cơ linh chuyển lần vô Đức Thành.

Trao Thiên mạng Thầy dành ban phước,

Chỉ lối đi mực thước con làm;

Chương trình Hiệp Ngũ Qui Tam

Bản đồ Thiên hoá tiếp đam hội nầy.

Con nhận thức đủ đầy hư thiệt,

Bước công trình chi tiết lưu thông;

Còn ngày gặp gỡ Tây Đông,

Nêu cao đại thể từ trong thực hành.

Để khái niệm trọn lành chung cả,

Phẩm Trung Thừa Thầy hạ sắc phê;

Trước tiên dẫn khởi nhập đề

Tường Minh Tôn Chỉ luận về căn nguyên.

Kể nhân loại đầu tiên từ thuở

Người sanh ra ghi nhớ thiện từ

Hồn nhiên một khối vô tư,

Năm châu tản mát định cư từng vùng.

Vui lẽ Đạo thung dung nhàn lạc

Thú thiên nhiên thuần phát cõi lòng,

Lần hồi tập nhiễm phần đông

Mưu cầu lẽ sống tầm trong lợi quyền.

Chinh phục nhau đặt riêng giai cấp

Giữa phú bần cao thấp phân tranh;

Làm cho mất vẻ thiên thành

Cảnh đời mâu thuẫn biến sanh dục tình.

Thầy, THƯỢNG ĐẾ dưỡng sanh vạn loại

Thấy nhơn sanh đi sái công truyền.

Nhứt kỳ chuyển lập phước duyên

Đạo trường đem lại hương nguyền vạn linh.

Chiết dương quang mượn hình giả thể,

Tam Giáo đồng đại để nêu lên;

NHIÊN ĐĂNG PHẬT ĐỘ tạo nền:

Định cơ siêu thoát vượt trên cảnh đời.

Tiếp hư vô sáng ngời bửu phẩm,

Nếp Tiên phong sưởi ấm chơn hồn;

THÁI THƯỢNG thuyết hóa cao tôn;

Minh minh diệu diệu Càn khôn hiệp thành.

Hoạch Bát quái đồ sanh biến hoá,

Chưởng Thánh thơ giải toả nhơn tình;

PHỤC HY khai sáng Đạo Huỳnh:

Truyền cơ nhân bản khai sinh giác đồ.

Miền Đông Á điểm tô ba nhánh

Phương Tây Âu một cảnh sơn hà;

MỌSE Thánh thể lập ra :

Mở đường cứu thế thông qua lý Trời.

Ba giải pháp một thời sáng tỏ,

Dạy thế gian lần bỏ tà tâm;

Cải trang từ chỗ sai lầm,

Định chơn thần huệ phương châm lưu hành.

Qua ngươn hội nguồn sanh dinh trưởng,

Cơ tiêu hao đối tượng theo ngày;

Theo đà vật dục chuyển xoay,

Lý đương mòn mõi thay giả hình.

Trước trạng thái điêu linh chơn tánh.

Giữa màn trần tranh cạnh xôn xao,

Nhấp nhô biển khổ sóng gào

Vợi hồn nhân loại bước vào sông mê.

Nhị kỳ chuyển tiếp đề phổ hoá,

Cho kỷ nguơn thừa hạ minh khai

THÍCH CA chấn chỉnh Phật đài:

LÃO ĐAM điều dưỡng thoát thai Tiên hành.

Trên thực tế lưu thanh phẩm độ,

sau định thành công bổ Thần quang,

TRỌNG NI Thánh đức dẫn đàng;

JÉSUS tiếp chuyển cứu an tục đời.

Đem Giáo lý nơi nơi cảnh tỉnh,

Tuy cơ năng phân định giác đồ

Lập thành thể thống qui mô

Phổ thông chánh pháp diễn phô chơn truyền.

Thầy biện giải căn nguyên con rõ:

Lý Tam Tông hoá độ xưa nay

Để còn hội lãnh trong ngày

Khỏi điều sai lạc dở hay hiểu lầm

Tiếp Phật độ cao thâm huệ mạng,

Minh tâm rồi chánh đáng giải mê:

Tiên gia siêu việt đường về:

Tu tâm luyện tánh mở đề HƯ VÔ

Phật Tiên vốn khởi hồ thượng đẳng

Phải minh trai mới đặng kim đơn;

Mới thông hư thiệt tuần huờn:

Chơn hồn trực tiếp linh sơn điểm thành.

Lòng bác ái từ sanh vạn loại

Kịp thú cầm trang trải niềm thương,

Nuôi cơ cảm ứng thông thường

Từ bi phổ cập âm dương vận hành.

Đường Thánh Đạo phân ranh xử thế,

Chỉnh phong cương lập thể Đại đồng;

Chí thành dưỡng tánh tồn tâm

Thứ trung, tinh nhất uyên thâm phước đời.

Phần Thánh Đạo sáng ngời nhân phẩm

Định cang thường tưới tẩm thiên lương;

Hiếu, trung, tín, nghĩa lập trường

Dựng xây nền tảng trên đường tu thân.

Sống giữa cuộc trọng phần hoà lạc,

Đúc nên người thuần phát thế gian;

Chánh danh ngôn thuận đoan trang,

Công bình xử sự một đàng lối chung.

Thoáng nhận thức hình dung ranh giới,

Nhưng tinh thần tiến tới không hai;

Vì rằng nhân đạo cao dày:

Mới mong Thiên đạo còn ngày linh thông.

Cơ nhập thế nếu không trọn cả

Mà vội cầu điểm hoạ kim thân,

Khác nào lầu cất chín tầng:

Mống khơi bải cát bao lần tốn công.

Nhưng trái lại nếu không Phật Pháp,

Không đoạt cơ linh tháp Tiên gia,

Thì đâu chứng hưởng Bửu toà;

Vô vi nhi hiện vượt qua lý đời.

Bởi thế nên đồng thời sứ mạng,

Phật, Thánh, Tiên nhứt bản cơ vi;

Hễ là cách vật trí tri,

Xử thông thế Đạo đúng kỳ luyện phanh.

Nhưng yếu tố nay thành nan giải,

Giữa môn đồ biện cãi thấp cao,

Trọng phần ngã chấp hô hào

Không nhìn toàn diện tiếp giao tinh thần.

Thêm một nỗi chơn thân tiêu tứ,

Phương thực hành khó giữ vẹn nguyên;

Bên trong không đạt chí thiền

Bên ngoài thủ lệ lệch thiên giả trần.

Thử xét kỹ từng phần nêu rõ:

Lời giáo truyền bày tỏ còn ghi,

Rồi nay thể hiện những gì?

Gọi rằng cứu cánh mầu vi độ hồn?

Phật không dạy cao tôn lễ bái,

Tiên đâu bày tệ hại sát sanh;

Thánh môn sao chẳng đức thành,

Ôi, thời mạt pháp phải đành tổn thương?

Theo màu sắc biến thường cõi tục,

Bụi trần nhơ pha đục nguồn Thiên;

Nổi sôi vật chất kim tiền:

Làm cho hương vị Đạo nguyên lặng tờ;

Thầy đau đớn con thơ có biết;

Mỗi một phen phải chiết Linh quang

Vì con, con quá bạo tàn,

Chôn vùi ngọc thể diễn màn trái oan.

Nay giữa cuộc thương tan kỷ hạ,

Cả toàn cầu san phả nghĩa nhân;

Vòng quanh theo bóng hung thần

Dục lòng sát phạt giữ phần lợi danh.

Danh lợi khổ rấp ranh giờ phút,

Ác khí tăng từng khúc lên cao;

Bên đài nghiệt cảnh thét gào

Tiếng than đồng loại dẫm màu máu xương.

Đời đã lắm tai ương dồn dập,

Đạo còn mang tranh chấp giả hình

Duy nguy Đời Đạo nan minh

Sông mê nhồi khúc, sóng tình nhiễu nhương

Đâu tìm thấy an bường cảnh lạc,

Hỏi này con đài cát mà chi?

Màn trần nhuộm vẻ ai bi,

Sầu đông càng lắc, càng khi dẫy đầy.

Tam kỳ chuyển hội này cảnh tỉnh;

Đưa nhã thoàn ổn định căn duyên,

CAO ĐÀI Thầy lập Nam miền,

Chấn hưng thuyết hoá khai nguyên mạch hồng

Vẹt thành kiến Tây Đông từ thuở,

Hiệp ngã đường rộng mở năm chi

Truyền thông đẳng cấp tu trì:

Phục hồi lý đạo cho y thống đồ.

Với sứ mạng thể hồ trọng đại,

Nên trước tiên Thầy giải rõ ràng:

Qui nguyên Tam Giáo chánh đoan,

Mở đường ái chủng nhân hoàn soi chung.

Khuyên con gắng nấu nung chí cả

Học cho rành phước hoạ vô môn

Để còn nuôi dưỡng linh hồn,

Để còn giữ trọn thần hôn thiện từ.

Con có biết, con hư Thầy khổ;

Khổ vì con chưa độ lập thân,

Mỗi khi xao xuyến tinh thần,

Là cơ xúc động chơn thân Bửu đồ.

Thầy không dạy Hớn Hồ phân niệm,

Mà mở đầu trang điểm tâm linh;

Dạy con trên quảng hành trình:

Chung đồng nhứt trí xương minh giác thần.

Con rõ biết đừng phân đây đó,

Việc phái chi dứt bỏ tục thường;

Dung hoà sắc Giáo truyền phương:

Tạo nên đường lối thông thường gặp nhau.

Ánh chân lý điểm màu tươi cảnh,

Chuông giải hồn lanh lảnh hồi ngân;

Công tu sắp để trọn phần,

Chương trình năm lớp con lần học thông.

Nhơn, Thần, Thánh hiệp giòng Tiên Phật

Phẩm Trung Thừa xây cất Thầy ban;

Chỉ phương hướng thẳng một đàng:

Giải chơn giả thể nghiêm trang phổ đồng.

Học thấu đáo ra công dìu bạn,

Cãi tục đời bỏ dạng thức mê

Tu cho yên lặng bốn bề,

Dẹp tan nhĩ ngã chấp nê sắc màu.

Tránh những lối ban giao tranh luận.

Bỏ những điều mâu thuẫn sanh đoan;

Luyện nên hạnh Đạo hảo toàn:

Thể hành đại nghĩa thuận đàng hoà thân.

Gương chơn thật trong ngần sáng chiếu.

Con lo Tu mà hiệu vô cùng;

Là cơ chỉnh hoá trường chung,

Là cơ xúc tiến hội phùng tương quan.

Thầy vận chuyển ngày vàng đem lại,

Con quyết lên trọng đại nghĩa hành;

Lo phần tôn giáo hoàn thành

Chuyển sang Đại Đạo truyền thanh lý đồng.

Con sẽ thấy không không hình tướng,

Trên Cha Trời độ lượng chư linh;

Trần gian hết nỗi bất bình

Tự nhiên sắc giáo biến hình cơ Trung.

Chỉ còn biết qui tùng lý Đạo,

Đạo thuần chơn chí bảo công truyền,

Nào là chưởng phúc tầm duyên;

Nào là Tiên, Phật, Thánh, Hiền nhàn dung.

Trải qua bao cuộc hãi hùng.
THI
Hãi hùng vì bởi dục tâm sanh

Qua cuộc tang thương Đạo thuận hành,

Thiên tước an hoà trong cảnh khổ;

Nhân quyền xáo trộn buổi đời tranh.

Ba ngôi cứu thế soi hồn tục,

Chín phẩm định cơ dẫn đức thành;

Sự nghiệp tinh thần cao giá quí:

Bảo an trần hạ bước đường thanh.


Giờ hôm nay tất cả các con nam nữ chung đồng tâm nguyện để cầu lễ, Thầy mừng ở cõi lòng của mỗi con trong giờ linh thông truyền cảm. Vậy Thầy ban đồng ân huệ cho mỗi con được an lành trong trường Đại Đạo. Vậy Thầy từ giã. THĂNG

ĐÀN RA KINH TRUNG THỪA

(Tý thời 20-8 năm Đạo 36)
NHÂN SANH QUAN
THANH CHƠN TIỂU THÁNH chào mừng chư chức sắc lưỡng đài Hội thánh và chư chức việc đàn tiền đẳng đẳng. Giờ nay Tiểu Thánh thừa lệnh GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO báo cơ; vậy tất cả thành tâm tiếp lịnh, Tiểu Thánh xin chào.
Tiếp Điễn

THI
LÝ hội quần sanh thuyết hoá lai,

THÁI đồng chơn mạng ngưỡng hồng oai

BẠCH đồ hoán thể hồi Thiên phước

GIÁO pháp truyền phương chuyển Thánh hài

TÔNG diễn trọng đề minh giác phẩm

ĐẠI khai chánh niệm chưởng linh đài

ĐẠO kỳ phổ tận tôn nhân bảnGIÁNG điểm chơn kinh vạn cổ hoài.
LÝ THÁI BẠCH, GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO Lão đại hỷ chư chức sắc lưỡng đài và chức việc đàn tiền nam nữ.
Giờ nay Bần Đạo chuyển cơ thuyết minh đề tài "QUAN NIỆM NHÂN SINH" trong vũ trụ và diễn trình tại sao phẩm vị linh hồn của đẳng chúng sanh không đồng đều tại thế gian và người phải khắc kỷ tu thân, dưỡng sanh tánh mạng để phục hồi nguyên bản.
Cười ... Người ấy vốn thọ lãnh một phần chơn dương, tức là linh hồn và một phần chơn âm tạo thành thể xác; nên người là Tiểu Thiên Địa bán âm và bán dương.
Phần quyết định căn bản để tạo thành con người hoàn toàn là chơn linh hồn ngự trị cho toàn diện thể chất. Sự chi phối điểm Linh Quang của Thượng Đế hay là sự chia xẻ phần chơn linh hồn mỗi người đều sáng suốt ngang nhau. Nhưng vì bị ảnh hưởng phần xác thịt hay gọi là phần "chơn âm" khiêu dẫn qua bao cuộc thăng trầm chuyển thế làm cho sự tiến hoá không đồng đều, nên chia làm ba đẳng cấp sanh linh trong cảnh gian trần.
Đẳng cấp thứ I là: Thượng Phẩm
Bực này giữ trọn Thiên tánh, hay là Thiên mạng, không cần học với người phàm trên phương diện lương tri và lương năng, họ vẫn đủ trí giác để phán đoán hư thiệt giả chơn và giúp ích cho nhơn loại trên bước đường tiến hoá, hòa nhịp với lý hồn nhiên của Tạo Vật và mãn kỳ họ sẽ trở về với khối Đại linh quang là Thượng Đế như các vị Phật, Tiên, Thánh.
Đẳng cấp thứ II là: Trung Phẩm.
Bực này cần phải được sự dìu dắt cảm hoá của bực trên mới trọn đủ khái niệm minh chơn hướng thiện. Họ sẽ hồi đầu giác ngộ một cách nhanh chóng, khi thu nhận được nguồn giáo lý chân chính là lẽ sống thuần nhiên của nhân loại. Họ sẽ lập nên sự nghiệp tinh thần lưu truyền cho thế hạ để tiến lên phẩm độ cao trong lãnh vực siêu thoát hoặc hưởng hồng phúc nơi thế gian ở kiếp sau, như những minh vương lương tướng, trung thần nghĩa sĩ, các bậc hiền triết học tri và nói chung các thiện tín trong các Giáo Đạo xưa nay.
Đẳng cấp thứ III là: Hạ Phẩm.
Bực này tâm thần mờ tối, tánh khí hung hăng, họ ăn nói ồ ạt, đối xử ngang tàn; vì đã bị thị dục vật chất chi phối qua bao kiếp người du đảng.
Phẩm này tiến hoá rất chậm hoặc có thể tiêu diệt điểm linh quang thuở trước, vì họ không vui nhận ở phương pháp "tự giác tu thân" dưỡng sanh tánh mạng, mãi phóng túng theo tập truyền xấu xí như: ích kỷ, tham lam, sắc tài, hiểm độc, quyền hành nóng nảy, sát phạt gian ngoa; làm cho tiêu mòn dần cái bản tánh NHƯ LAI, nghĩa là lần đi đến chỗ thuần âm trọng trược.
Giữa thời đại mạt pháp thế kỷ 20 này, nói chung nhơn loại phần đông vào Trung Phẩm Hạ Phẩm? Nhưng bực Trung Phẩm đương thời cũng không thể trực hướng trên lãnh vực Linh giác mà phải bị trào lưu vật chất thúc đẩy vào đường công danh quyền tước, chiến tranh sát phạt nên phải trục xuống hàng Hạ Phẩm.
Muốn nhận thức rõ ràng hơn, chư thiện tâm hãy bình tĩnh tinh thần ôn lại lịch trình tiến hoá của nhân loại qua bao thế hệ để làm môi giới truyền thần mà đối chiếu cho hiện tại. Có phải trên thực cảnh diễn tràn; thế giới hiện nay con người đã mất hẵn cái truyền sắc thiên lương, từ tâm thượng đạt. Họ chỉ biết sống với cuộc đời rộn rã bên ngoài; chỉ biết tranh thủ với quyền lợi nhỏ nhen theo thị dục bản ngã mà đổi lấy dòng uất hận của đồng loại trên hình thức này hoặc muôn nghìn hình thức khác, đâu tìm thấy được luật công bình, đức bác ái, tánh từ bi trong thực trạng hằng ngày. Thiệt là một trường hỗn loạn thế gian, một lò sát sanh tự diệt.
Ôi đời! ôi nhân loại! ôi văn minh vật chất!

Với đức háo sanh Từ bi vô tận của Thượng Đế, Ngài không nỡ nhìn thấy đoàn con mãi chìm đắm nơi khổ hải mịt mờ, mãi giam hãm nơi bức tường vô minh để hao dần Thiên tánh. Ngài chuyển lập tam kỳ quyết độ toàn linh trở về nguyên bản. Ngài trực tiếp ra kinh sách ban truyền Pháp Chánh để chỉnh đốn lại phong hoá luân thường, làm giới hạn cho chúng sanh dưỡng hồi tánh mạng, lấy tinh thần khiết tịnh cảm ứng hư vô làm cơ siêu thoát cho đẳng linh hồn.


Phẩm Trung Thừa ban hành hôm nay san tập với một chương trình kỷ yếu theo mức trung bình để điều động kẻ thấp đi lên tiếp màn chân lý; để thu hồi người vọng tâm lỗi bước trở về với đường chánh niệm. Chư Phật, Thánh, Tiên sẽ lần lượt giáo hoá từng đề tài để làm phương pháp chánh kỷ tu thân, dưỡng hồi tánh mạng; nếu tất cả đạo trường đều thực hành đúng đắn sẽ tạo nên thống truyền tinh thần đạo đức làm chuẩn thằng cho cuộc giáo hoá nhơn phong trong xã hội, sẽ cải tạo cuộc đời an cư lạc nghiệp một cách hiệu quả sau này và do đó chuyển sang địa hạt Phật, Tiên tâm phát dễ dàng ở phẩm Thượng Thừa.
PHÚ
Người có sanh rồi có tử,

Tử và sanh, sanh tử lý mầu vi;

Thử xét câu: sanh giả ký tử giả quy,

Quy giữ ký thị thuỳ tri yếu lý.

Đã rằng sống, sống sao thân còn hoại hủy?

Mà thác rồi thần trí gởi về đâu?

Kiếp trần gian phỏng lại có bao lâu!

Vô thường ấy cơ cầu ôi Máy Tạo!

Kìa võ trụ cổ kim thiên vạn hảo,

Nhựt, nguyệt, tinh sơn thảo tứ thời tân,

Để mà chi, hay Tạo Hoá khéo xoay vần

Trêu khách tục tưởng phần theo cát bụi

Máy âm dương nhiệm mầu thay một túi!

Pháp thường hành dung ruổi bánh Thiên luân.

Tại người mê chẳng tỉnh trí xem chừng:

Bươn bả tục, mãi vươn chân mà đắm đuối;

Bao Thánh triết ngàn xưa đâu phận tủi,

Đâu phải là lầm lũi với thương tan,

Đã hiệp thành nguồn sống với Linh quang;

Đem thần huệ truyền dâng cùng Máy Tạo

Chuyển tam huê, triều ngũ khí, hành chơn Đạo.

Định luân thường thiện bảo lý nguyên hanh

Vì lãm thông vạn thức tổng thiên thành,

Nhơn loại ấy trưởng sanh hàm bửu phẩm

Lò cừ đúc điểm linh hồn phúc ấm

Lập thế gian vẻ đậm nét phong quang,

Nương xác thân giả thể chịu cơ hàn

Vun cội phúc sửa sang cho hậu quả;

Lập trường sống nghĩa nhơn gầy mối cả

Tiếp nguồn thiên khai hoá nghiệp tâm cơ

Mặc dầu cho cảnh gởi cũng nên thơ

Đưa bước tiến trên cõi bờ giác niệm

Thân hữu hoại đã tạo nên công thượng điểm

Khí triều ngươn hội chiếm khúc minh châu

Lý hư vô hiệp đủ một tay thâu

Sanh tử thị chung bầu dinh dưỡng trưởng

Tinh thần ấy chơn dương truyền định hướng

Vĩnh thiên thu căn chưởng tử mà sanh

Chữ sắc không quy ký pháp minh hành

Cơ vi diệu chuyển thành cơ chánh hiện

Vì thường tục hiểu lầm theo thể biến

Thể dục tình tiếp diễn nợ oan ươn

Đem kiếp người hãm chặt nơi tứ tường

Trí mờ tối không phương xem Trời lộng

Tưởng là đầy giang san chung thuỷ trọng

Một đời lo tôn thống những gia truyền

Có biết đâu khổ hải với tang điền

Do sống tục lợi quyền gây thảm trạng

Mồi vật chất nhử câu người trí đãng

Rồi vỡ tan chớp nhoáng tợ phù vân

Kìa cổ kim bao lớp nợ phong trần

Sanh thị tử, tử thần đưa lối sẵn

Hỏi đời nay ai là người đã chẳng?

Chẳng tham gian bã cặn, chẳng công danh?

Mùi vinh hoa chung cuộc có chi thành

Xem lối cũ trường sanh ai thọ hưởng?

Hay một kiếp đã rồi không sống gượng!

Nấm mồ trơ cỏ vướng lối sương phong?

Ba tấc hơi trút lại cảnh gian hồng,

Mai danh cốt chung đồng trong số phận

Giây truyền cảm xác hồn cơ chuyển vận

Xác trược ô nên trực dẫn đắm mê hồn

Rồi biết đâu lãnh vực cõi linh thông

Cam sầu khổ lộn vòng trong ác khí

Sơ luận giải chương đề đôi yếu lý

Cuộc giả chơn quy ký tử và sanh

Đây tiếng chuông Đạo Đức gọi tu hành?

Dưỡng tánh mạng trở thành ngôi giá bửu.


THI
Bửu phẩm truyền đời thể sắc tươi

Ngàn năm cốt cách thắm duyên Trời

Hiệp thành nghĩa lý nhân quan hiện

Mới rõ Huyền Công tạo lớp người


BÀI
Người sanh trong cõi dương trần

Bịnh già sống thác bao lần thoáng qua

Trẻ thơ cho đến tuổi già

Trăm năm ba vạn, tính ra bao ngày

Hỏi ai biết kiếp đoạ đày

Cái thân giả hoá trả vay nghiệp đời

Phần đông luyến ái chẳng rời

Thị phi đổi lấy tấc hơi thở cùng

Tranh dành đoạt lợi hành hung

Đồ vương trục bá vẫy vùng sớm trưa

Chung quy một mảnh sống thừa

Sống mồi xác thịt thớt thưa tinh thần.

Làm cho mòn mỏi chơn thân

Như Lai bản tánh tập lần lần sai.

Đa mang nặng nợ sắc tài

Biển trần vùi dập khó hoài vọng ra

Rõ là một giấc Nam Kha

Miên man kẻ tục cười khà nụ mơ

Vì rằng chẳng hiểu Thiên cơ

Chẳng phân áo lý cõi bờ giả chơn

Quên mình sẵn có kim đơn

Sơ khai thượng phẩm chí nhơn chí từ

Nỡ đam danh xấu tục hư

Âm u theo dạng lớp người lại qua

Cổ kim mấy cuộc sơn hà

Nhân tình tráo chác, Trời Già vẫn nguyên

Trời đâu tạo cảnh ảo huyền

Kiếp người vô định ghen phiền thế gian

Bao phen đuốc tuệ truyền sang

Phật, Tiên đưa lối dẫn đàng phước dương

Ngày nay cơ vận tuần hườn

Tam Kỳ Thượng Đế giải cơn muội trần

Dạy người học chữ Tu Thân

Dạy người hồi phục tinh thần Thượng ngươn

Tinh thần chí chánh chí chơn

Minh khai nguồn sáng nghĩa nhơn sống đời

Không làm việc quấy trò chơi

Noi theo Pháp Đạo Thầy Trời bố ban

Từ cơ tiếp xử Nhơn hoàng

Lợi tha ái chủng bảo toàn ân Thiên

Biết dường tạo Phật tác Tiên

Biết phương tiến hoá mối giềng Tạo Đoan

Dạy người thoát lớp mơ màng

Lời ra văn vẻ tâm hàng nghiệt oan.

Chương trình tu học tuyển san

Ấn hành Bửu Phẩm nghiêm trang giáo truyền

Trung thừa biện giải căn nguyên

Trọng phần thực tập nối liền công tu

Vén màn tình tục lao tù

Đem về thức niệm ngàn thu thưởng nhàn

Tiền trình giác hoá mở mang

Gọi người trách nhiệm vẹn toàn lương năng

Chủ tâm nguồn cội giáng thăng

Tiếp đề độ dẫn khai tằng lương tri

Lý chơn nhứt quán truyền y

Luyện gìn Thiên tước lần đi Thượng thừa.


THI
Thừa hành Pháp Đạo luyện bên trong

Mới rõ huyền linh cảnh giác thông

Đắc ngộ chơn truyền siêu khổ hải

Tác thành Tiên Phật thế gian không


HỰU
Không ham bã lợi khỏi tơ vương

Đã có thân sanh phải biết đường

Mượn lớp trần gian mà tiến hoá

Nuôi hồn trong sạch hiệp chơn dương.


Đề tài Bần Đạo tới đây tạm dứt, vậy Lão ban ân chung tất cả đàn tiền nam nữ. THĂNG

ĐÀN RA KINH TRUNG THỪA

(Tý thời 25/8 năm thứ 36)
Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương