Tam thừa chơn giáOtrang3/14
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích1 Mb.
#2705
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

VIII - BÁT BỬU
HIẾU, ĐỂ, TRUNG, TÍN
Tý thời 20 tháng 8 năm Canh Tý
THI

TÔN nghiêm truyền để bóng nhân hoàng,

LINH diệu xưa nay chẳng thế an,

THÁNH hóa Tam Kỳ soi đuốc ngọc,

ĐỨC thành chung hội tiếp cao ban.
TÔN LINH THÁNH ĐỨC, Bổn Thánh chào mừng chư chức sắc Thiên phong và toàn thể đạo tâm đẳng đẳng. Giờ nay Bổn Thánh phụng chỉ DIÊU CUNG lâm đàn để góp phần xây dựng phẩm TIỂU THỪA CHƠN GIÁO. Đề tài Bổn Thánh sắp giải ra đây là "Bát Bửu" của các Đấng Chơn hồn đã thọ lãnh nơi THƯỢNG ĐẾ từ lúc sơ khai nhân loại. Đó là tám món báu để chư linh hồn giữ gìn trau luyện cái phẩm Đạo vẹn toàn, nhưng vì trường đời tập nhiễm, vật dục dắt lần làm cho các món báu đều thất lạc. Vậy, giờ nay Bổn Thánh sẽ diễn đạt về "Hiếu, Để, Trung, Tín" và đàn mai sẽ có vị Thánh tiếp giảng về "Lễ, Nghĩa, Liêm, Sĩ".
Sở dĩ con người xa lần đạo đức, mãi chịu trầm luân đều do sự biến động cõi lòng, xa rời Bát Bửu. Hôm nay, Đạo trường rộng mở báu pháp tiếp trao. Vậy tất cả hãy thu hồi trọn vẹn để bảo đảm cho công tu trong thời kỳ đại ân xá này.
THI BÀI
BÀI THỨ CHÍN: tiếp đề Bát Bửu,

Tám báu truyền qui tựu nhơn căn,

Ấy là lẽ sống lòng hằng,

Hóa Công ban đủ cơ năng phổ đồng.

Đem khái niệm Tây Đông truyền lại,

Đều một đường quảng đại đây thôi,

Xưa nay thừa tiếp bao hồi,

Hiển u chỉ tại dòng trôi tục đời.

Thật lẽ sống hợp thời ai cũng,

"Hiếu" để mà thừa phụng nghĩa thân,

Nuôi con đợi thuở quá tuần,

Sương mai nhờ bóng tử thần tựa nương.

Hiếu đạo vốn cang thường số một,

Luận cho thông, cho tột lẽ mầu,

Để đền đáp lại ân sâu,

Công sanh, công dưỡng dãi dầu biết bao.

Việc thảo thân đi vào chi tiết.

Đủ hai phần thuần khiết mới nên,

Tinh thần vật chất vững bền,

Phú, bần cảnh ngộ đối trên lập trường.

Ngày tiếp xử kính thương trọn cả,

Bữa uống ăn cung hạ bảo toàn,

Nhỏ còn đi học phải ngoan,

Học cho thành đạt mở mang nghiệp nhà.

Kịp lớn khôn lần qua nhiệm vụ,

Nuôi mẹ cha chí thú đêm ngày,

Noi gương Thánh triết thảo ngay,

Nhị Thập Tứ Hiếu giải bày tâm cang.

Đem thân sống bảo toàn hiếu đạo,

Nguyễn Ánh xưa đuổi báo cứu cha,

Mạch lòng chảy suốt phu bì,

Tử sanh nguyện đáp ân vì tạo đoan,

Trước Thiên trách mở mang trần hạ.

Ích lợi chung cho cả quần sanh,

Kìa gương KHỔNG THÁNH lưu hành,

Suốt đời truyền Đạo định thành hiếu thân.

Nếp gia thinh muôn tầng không sánh,

Dễ mang câu bất chánh bất nhân,

Nếu mà cha mẹ bần thần.

Đâu còn hiếu đạo, nghĩa thân trọn gìn.

Học thấu đáo tường minh yếu lý,

Nữ như nam nghiệm kỹ suy cùng,

Hoàn thành nhiệm vụ thủy chung,

Hiếu mà giữ trọn mới tùng nghĩa phương.

Người thế gian phải tường chữ hiếu,

Nơi Đạo tràng mở khiếu lên cao,

Hiếu thân truyền cảm rạc rào,

Ấy đường chánh đại Trời trao lẽ thường.

"Để" là thuận lập trường hòa ái,

Cùng đệ huynh phải trái luận bàn,

Thuận rồi rõ lý vinh quang,

Phước nhà đầm ấm cơ hàn có nhau.

Trong gia đình đượm màu son sắt,

Giữa nhân quần siết chặt tình thương,

Thuận hiền tiếp mối chơn dương,

Hỏa tình khỏi động nhiễu nhương đêm ngày,

"Để" không phải xuôi tay chìu quấy.

Thuận đây là giữ lấy ôn lương,

Quảng hành độ hướng khai trương,

Từ trong nghịch cảnh mở đường thuận thân.

Bởi thế nên người cần chữ để,

Việc xử giao mới thể hảo toàn,

Đạo đời tương đắc hòa an,

Xác hồn trực tiếp bên màn thiên lương.

"Trung" là ngay can trường lập chí,

Ngay thẳng lòng nuôi kỹ lý chân,

Đức Trung, ai cũng thấy cần,

Nhưng vì bả lợi khó gần được Trung.

Trung ấy được thủy chung như nhứt,

Trung để cho trọn chức vụ người,

Trung thành đượm vẻ thắm tươi,

Quốc dân niềm nở vui cười thân yêu.

Xưa Bình Trọng không xiêu Thần sắc,

Cùng Triệu, Trưng cân quắc so bì,

Cam La còn tiếng sử ghi,

Cái gương trung, nghĩa duy trì muôn năm.

Trung đối cảnh suy tầm cội rể,

Trung vì dân há dễ vì ai.

Xưa nay biết mấy anh tài,

Giúp người sai Đạo bỏ hoài công phu.

Chữ Trung để đền bù nghĩa cả,

Đạo phu thê như lá với cành,

Trọn lời nguyện hiệp duyên lành,

Vợ hiền tiếng tốt mới thành tiết trung.

Lời can gián thẳng dùn phải cách,

Cho người trên phân tách hiểu rành,

Tránh xa tội lỗi hư danh,

Ấy trung biểu lộ thực hành dạ ngay.

Trong cửa Đạo càng dày đức cả,

Đối Hồn Thiêng như cá nước hồ,

Phỏng mà nắng hạn nước khô,

Nước khô cá phải lần vô cảnh cùng.

Đây chữ Trung đem dùng thực tại,

Mỗi nhơn sanh còn phải học hành,

Để cho thể ngọc long lanh,

Đạo nhà tô điểm, trung thành lý đương.

Trung tóm lại là phương hướng thẳng,

Người có trung mới đặng toàn danh,

Chữ trung đi với chữ thành,

Trung thành tươi đẹp như tranh trong tường.

"Tín" là tin, tin thường hay mất,

Vì người nay chưa thật lòng tin,

Đúng ra tin quý vô cùng,

Thánh hiền còn để đức tin lâu dài.

Tín đâu có lời sai qua lại,

Tín nơi mình nói phải làm ngay,

Không ham danh lợi tiền tài,

Để cho thất tín ngày mai khó tìm,

Mình trọn tin, tin thâm người khác,

Có tin người mới đạt lòng nhau,

Tạo nên truyền cảm sang giàu,

Giữa người chung sống một màu thiệt ngay.

Chữ Tín ấy sao hay ho quá,

Thu phục rồi chí cả lên cao,

Vì rằng tín thật dồi dào,

Dễ ai đã dám xen vào thất ngôn.

Nên chữ Tín bảo tồn thân lập,

Muốn lập thân phải tập tín thành,

Một đời chân thật nên danh,

Nghiêm trang thể cách thông hành gần xa.

Trọng chữ Tín đời ta tươi đẹp,

Lời thốt ra như chép ghi lòng,

Dầu cho muôn lượng vàng rồng.

Không mua được cái "ừ" xong đã rồi.

Bởi đời nay lôi thôi quá lẽ,

Trong một giờ chia xẻ nhiều nơi,

Nói ra ít nhớ lại lời,

Vui, buồn, sai khiến quảng đời éo le.

Nạn thất tín cười khè bên khóc,

Giữa lớp người hằn hộc giả tâm,

Lưỡi môi đưa đẩy lầm thầm,

Mà lòng chẳng thiệt, mưu tầm kế gian.

Nay chữ Tín đạo tràng đem lại.

Để cùng nhau điểm sái tâm linh,

Dầu cho người có giả tình,

Ta đem chữ Tín mà chinh phục đời.

Quyết cho đặng sáng ngời chữ Tín,

Có tin rồi mới định phẩm cao,

Phẩm đời đã trọn thân giao,

Phẩm Tiên tiếp mối bước vào thiền tâm.


Bài giảng Hiếu, Để, Trung, Tín, đến đây đã hết, vậy Bổn Thánh chào tất cả đàn tiền. Thăng.

BÁT BỬU (Tiếp theo)

LỄ, NGHĨA, LIÊM, SĨ
Tý thời 21-8 năm Canh Tý
THI

DIỆU giải cho nhau một cõi lòng,

LINH truyền cao độ pháp tinh thông,

THÁNH nhơn khai hóa cơ thường lạc,

ĐỨC hiệp hòa minh lý chánh tông,
DIỆU LINH THÁNH ĐỨC thân chào chư chức sắc đàn tiền đạo tâm nam nữ. Giờ nay, TÔN THÁNH thừa lịnh tiếp dạy bài BÁT BỬU về LỄ, NGHĨA, LIÊM, SĨ. Vậy đàn tiền tịnh tọa.
THI BÀI
"Lễ" là cái phương châm tiếp xử,

Cho thế gian vinh dự sống đời,

Giữa người hội diện chiều mơi,

Tôn ty phải cách sáng ngời nhơn phong.

Lý trật tự họp đồng đại thể,

Sống điều hòa do lễ mà ra,

Lễ nghi vốn thiệt báu nhà,

Đông Tây hảo hiệp đậm đà sắc giao.

Người có lễ tăng cao phẩm giá,

Lễ trọng người, người trả lễ an,

Kính nhơn, nhơn kính rõ ràng.

Tùy cơ thủ xử thuận đàng dưới trên.

Lễ giữ Đạo không quên sùng bái,

Thờ mẹ cha lễ giải trọng tôn,

Đệ huynh thừa tiếp ôn tồn,

Phu thê tùy xướng ngữ ngôn thuận hiền.

Ngoài xã hội, lễ yên định hướng,

Việc tiếp giao lễ trưởng đức thành,

Xưa nay mấy bực trứ danh,

Sống trong lễ nghĩa phân ranh tục đời

Nếu thiếu lễ Phật Trời chẳng kính.

Chẳng tôn ti liều lĩnh sang ngang,

Khác nào bánh vẽ trên bàn,

Đói ăn không được, dở dang thay là.

Người đời nay bôn ba vật chất,

Lễ báu truyền xem mất phần đông,

Lại cho phép Đạo không thông,

Đưa người vào chỗ cuồng ngông thấp hèn,

Cũng bởi thế đua chen sôi nổi,

Mất lịch xinh giữa hội cao đàm;

Muá men nóng nẩy sân tham,

Dung nghi hỗn độn nâu chàm sắc pha.

Nay yếu lý truyền ra dạy kỷ,

Lễ trước tiên tỷ mỷ tập tành,

Tề gia, xử thế hội thành,

Là phần căn bản chúng sanh phải làm.

Đem chữ lễ luận đàm mọi lẽ,

Từng cơ vi tiết thể ngoài lòng,

Cho nhau tất cả thuộc lòng,

Nhứt ngôn, nhứt động hợp dòng lễ nghi."Nghĩa" vụ ấy tường tri yếu giãi,

Nghĩa đây là việc phải cần làm,

Mới tròn trách nhiệm thế gian,

Tinh thần nghĩa khí dẫn đàng lối chung.

Người thượng nghĩa biết dùng sức mạnh,

Biết đem thân trước cảnh xâm lăng,

Ra tay giúp kẻ yếu hèn,

Làm nên việc nghĩa so bằng vàng muôn.

Vợ biết nghĩa không buồn tủi phận,

Trước tình nhà lận đận khổ đau,

Bạn bè chẳng kể sang giàu,

Nghĩa hành chung thủy có nhau buổi cùng.

Nghĩa đượm cả hình dung thần sắc,

Cho thế gian siết chặt niềm thân,

Xưa nay nghĩa trọn vô ngần,

Tùy thời xử dụng nghĩa lần hiện sanh.

Bởi thế nên, nghĩa thành đại thế,

Người sanh ra nghĩa để sống đời,

Nghĩa làm nhiệm vụ chiều mơi,

Nghĩa trong chí cả giúp người nên danh.

Người thiếu nghĩa như tranh thiếu cảnh,

Chẳng vị tha chỉ lãnh phần mình,

Thiệt là mờ mịt nan minh,

Quên Thầy, quên bạn, quên tình cha con.

Thử xét nay nghĩa còn hay mất,

Nếu nghĩa đồng đời thật tốt thay,

Hay là chỉ ở bên ngoài,

Mà lòng nhợt nhạt mặc ai nghĩa tình.

Đây trường Đạo khai minh đại thể,

Truyền cho nhau góp để nghĩa nồng,

Trong ngày lập chí đề công,

Mở mang phước thiện gọi lòng phát sanh.

Dạy cho nhau học thành nghĩa cả,

Giữa Đạo nhà một dạ thương yêu,

Đệ huynh lớn nhỏ dắt dìu,

Giúp vừa đạm bạc cao nêu tinh thần,

Làm được nghĩa trọn phần nhơn phẩm,

Nghĩa có làm mới ấm hòa phong,

Mới nêu danh thể cao tông,

Còn ngày dự thưởng phước hồng ân Thiên."Liêm" tận giải mối giềng thanh bạch,

Liêm suốt đời trong sạch không tham,

Tánh liêm ai cũng muốn làm,

Ngặt vì bả lợi còn ham khó thành.

Làm được liêm, thanh danh rạng tiếng,

Liêm giữ tròn phát triển lòng nhân.

Xưa kia mấy bực Thánh, Thần,

Một đời liêm khiết trong ngần sáng soi,

Đứng trước cảnh vàng thoi bạc nén,

Lòng thản nhiên mới vẹn hiếu trung,

Sống trong quyền tước nói chung,

Chữ liêm thiệt quý vô cùng khó mua.

Liêm ví tợ lá bùa hộ mạng,

Người có liêm mới hản là Thiên,

Xưa kia có Lỗ Trọng Liên.

Không dùng của Lễ định yên lòng người.

Liêm tư chất vốn Trời ban sẵn,

Cho thế gian hưởng đặng thanh bình,

Ở ăn là việc thường tình,

Liêm không buộc lận giữ mình phần hơn.

Xét đời nay lòng nhơn đã thiếu,

Nên tiết liêm khó hiểu được rành,

Tưởng rằng sống để cạnh tranh,

Thua hơn quyền tước đủ vành tham gian.

Bởi thiếu liêm, người toan làm dữ,

Sương hơi mồi chẳng cứ lòng nhân;

Muốn cho ổn định cuộc trần,

Chữ liêm truyền để đôi vần thô sơ.

Trong cửa Đạo tôn thờ đại nghĩa,

Quyết từ nay gieo tỉa giống lành,

Tu thân đề khởi thực hành,

Cho liêm đức sáng truyền thành giác linh.

"Sỉ" là hổ, hổ mình quấy quá,

Biết hổ hem chơn giả mới rành,

Hổ vì chưa trọn đức lành,

Chưa thông đạo lý, chưa thành lương tri.

Thiếu thảo thân so bì tủi nhục,

Mất thuận hòa một khúc càng đau,

Chưa trung dạ héo gan xào,

Một lời thất tín trước sau hổ thầm.

Lễ chẳng trọn trầm ngâm thô bỉ,

Nghĩa chưa thành khắc kỷ xấu xa.

Liêm còn ẩn ánh lòng ta,

Sỉ đời thấp kém khó mà nên thân.

Người biết sỉ học lần tiến hóa,

Kẻ không ngơ như đã mất hồn,

Đường đời bao lớp dại khôn,

Nghiệm suy cho rõ bảo tồn lương năng.

Đạo luận giải sỉ tăng cao độ,

Tu luyện nên khỏi hổ công truyền,

Lý Trời đem lại cho nguyên,

Trong ngày mẫn cán thường xuyên trau giồi.

Tám báu linh thu hồi toàn diện,

Làm pháp môn vận chuyển linh căn,

Noi theo đại lộ hóa hoằng,

Theo nguồn quang tuyến huệ đăng sưởi hồn.

Mong sao tất cả cao tôn.
THI

Cao tôn phép báu giải oan khiên,

Thường bữa trau giồi chí nhẫn kiên,

Hiếu, Để gia phong tô đậm nét,

Tín, Trung, hoạt cảnh điểm thêm duyên.

Lễ nghi chỉnh lại đời thô nghịch,

Liêm, Sỉ, thâu về khí hạo nhiên,

Cho rõ Kỳ Ba Trời cứu thế,

Định an sanh chúng lý công truyền.
Bài giải của Tôn Thánh tới đây đã hết, nghỉ 5 phút tái cầu. Tôn Thánh chào tất cả. Tôn Thánh thăng.


IX - CHÁNH LÝ TẦM TU
THI

QUAN khai đối cảnh tiếp trần tâm.

THÁNH hóa đồ thiên tối thượng thâm,

ĐẾ hiệp chơn ngôn phương yếu giải,

QUÂN thừa minh hạ nghiệm nhi khâm.
QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN chào chư chức sắc và toàn thể đàn tiền nam nữ. Giờ này, Bần Đạo thuyết minh về đề tài "CHÁNH LÝ TẦM TU" vì trên đường tu hành có tìm ra cái lẽ chánh, nghĩa là tránh khỏi lòng mê tín dị đoan, cầu kỳ, dục vọng, cầu tài, cầu phước theo thường tục thì mới đắc thành giác ngộ. Miễn lễ tất cả tịnh tọa.
THI BÀI
BÀI THỨ MƯỜI: khai trường Chánh Lý,

Tại vì sao khắc kỷ tu nhân?

Lý chi nuôi dưỡng tinh thần,

Ở đâu tìm kiếm, kiếm gần hay xa?

Muốn thấu đáo xét qua mọi lẽ,

Người thế gian sanh để mà chi?

Xác hồn liên hệ những gì?

Lý đời, lý Đạo trí tri tận tường.

Người, ấy vốn chơn dương phân hóa,

Hiệp xác thân đôi ngả tương quan,

Sánh cùng Thiên, Địa, Nhơn hoàn,

Tam tài một cõi thế gian lập đời.

Tất nhiên phải sáng ngời linh tánh,

Đức háo sanh thuận cảnh lý Trời,

Tạo nên nghiệp cả trên đời,

An hòa mọi lẽ nơi nơi thảo hiền.

Đạo thuần chơn đương nhiên sáng rở,

Từ Tam Hoàng rộng mở lần đi,

Thuận tùng Thiên mạng chánh nghi,

Âu ca lạc Đạo tôn vì đức nhân.

Người thuở ấy không bần thể cách,

Trí thảnh thơi thanh bạch cõi lòng,

Lâng lâng mát tợ trăng trong,

Vui trong cảnh ngộ hòa giòng pháp luân.

Bởi đời nay không tuân Thiên lý,

Ngày dẫn tràn ích kỷ tôn nhân,

Sóng trào vật chất cuộn dâng,

Đâu còn sáng suốt tinh thần như xưa.

Đời lầm lạc, đời ưa tội lỗi,

Đời ngổn ngang giả dối bạo tàn,

Đời này chẳng một giờ an,

Đời lo chiến đấu, đời càng diệt vong.

Đời vướng chặt trong vòng tứ khổ,

Đời sân tham hỷ nộ đủ điều,

Đời không lấy Đạo làm phiêu,

Đời ham vọng tưởng mơi chiều gắt gao.

Đời như giấc chiêm bao oan trái,

Đời vỡ tan lẽ phải đâu rồi,

Đời này sao quá tanh hôi,

Đời đi cỏ chán, đời ngồi cỏ chê.

Đời ong bướm, mận lê, tráo chác,

Đời đắm lần khó thoát lên cao,

Đời chôn linh tánh phương nào,

Đời đem oán ghét thay vào nghĩa nhân.

Đời như thế an thân sao được,

Biết thương đời phải trước tầm tu,

Bước ra khỏi cảnh trần tù,

Lên đường chân lý thâm u diệu huyền.

Tu cho rõ căn tiên cốt phật.

Tu sửa lòng ngay thật hiền lương,

Tu cho đúng lý cang thường,

Cha lành, con thảo yêu thương nhân loài.

Tu bỏ hết điều sai đã biết,

Tu cái "Tâm" tận diệt lòng tà,

Tu hành khoan luận cao xa,

Tu lời ăn nói, tu qua việc làm.

Tu cốt để luyện đam tánh tốt.

Tu đây là then chốt do Ta,

Tu không bỏ cửa bỏ nhà,

Tu trong thân tộc, tu hòa đệ huynh.

Tu hạn chế dục tình sai khiến,

Tu trau giồi phát triển lương năng,

Tu đem bác ái, công bằng,

Tu điều không muốn chớ tăng cho người.

Tu giữa cảnh vàng mười bạc chục,

Tu đừng làm sĩ nhục tông môn,

Tu cho thường bửa ôn tồn,

Tu thành nhơn phẩn cao tôn quảng truyền.

Tu tránh lối tước quyền xu mị,

Tu không lòng đố kỵ thấp cao,

Tu cho thần trí dồi dào,

Tu nên từ ái coi nhau bạn hiền.

Tu thân trước an nhiên vẹn giữ,

Tu độ đời tiếp xử thân giao,

Tu đem lẽ phải hô hào,

Gọi lòng tất cả bước vào đường ngay.

Tu lập chí cho ngày an lạc,

Tu đại đồng mở hoát lối đi,

Tu hành đúng hướng Tam Kỳ,

Là đường cứu thế mầu, vi buổi này.

Tu còn để đắp xây nền Đạo,

Tu tìm ra Tam Giáo đồng nguyên,

Tu vầy mới đắc chơn truyền,

Tu tầm chánh lý phổ truyền thế gian.


THI
Thế gian bình phục biết tu thân,

Tu mới gội xong những nghiệp trần,

Tu tánh an hòa thâu "ái, ố",

Tu tâm khiết tịnh phục "tham, sân".

Tu còn phổ hóa đời mê khổ,

Tu để hoàn dương Đạo giác chân,

Tu thắng dục tình trong cảnh giới,

Tu tầm chánh lý trưởng tinh thần.


Bần Đạo ban ơn chung. Bần Đạo thăng.

BẾ MẠC PHẨM TIỂU THỪA
Dần thời 21-8 năm Canh Tý
THẦN HOÀNG BỔN CẢNH, TÔN THẦN mừng chư chức sắc và toàn thể đàn tiền nam nữ. Giờ nay Tôn Thần thừa lịnh DIÊU CUNG báo cơ. Vậy tất cả thành tâm nguyện thỉnh TỪ TÔN, Bổn Thần xin chào.
Tiếp điển:

THI
DIÊU TRÌ chuyển bút ngự đàn trung,

Mừng trẻ từ nay được hiệp tùng,

Chân lý Tiểu Thừa noi bước tiến,

Hóa hoằng chung tạo tiếp đề công.
Mẹ linh hồn các con! Mừng tất cả các con nam nữ. Giờ nay, Mẹ lâm đàn để bố hóa hồng từ ban ân cho tất cả các con đã vâng theo Thánh chỉ trực tiếp tinh thần xây dựng trong những ngày học Đạo. Mẹ rất vui lòng được thấy ở tinh thần tiến bộ của mỗi con nam cũng như nữ, đã lần lượt ghép mình trong "Pháp Đạo", tập rèn theo Thánh Ý định thành.
Sự tiến bộ về hạnh Đạo trong thời gian 6 ngày, các con đã cố gắng giồi mài từng điểm. Sự kết quả trong khóa hạnh đường. Mẹ đã chấm được từng phần đạo của mỗi con, nhưng các con cần luôn giữa kỹ cho được miên viễn, vì lý Đạo cao sâu, khi ẩn, khi hiện. Nếu các con để cõi lòng bị rung động trước mọi hoàn cảnh hiện trạng chi phối, rồi cũng đi lại tập quán thường tình. Vậy, giờ nay, Mẹ mong sao mỗi con dự phần nơi đây sẽ là một tượng trưng tinh thần của Đạo theo những ngày các con đã trau giồi học tập vừa qua.
Về phần TIỂU THỪA đến đây đã mãn, các con có trách nhiệm sẽ định phần phổ truyền chu đáo từng địa phương để cho toàn thể con cái trong nền Đại Đạo đều được thấm nhuần trong vòng ba tháng rồi Mẹ sẽ chuyển lập phẩm "TRUNG THỪA". Mẹ nhờ các con Lưỡng Đài phiên dịch những điển tích những danh từ trong các bài báo cho rõ ràng, để sự thu nhận tất cả được dễ dàng. Mẹ miễn lễ các con tịnh tọa.
Trong những ngày học tập, tất cả các con xa gần nô nức đi về tấp nập, Mẹ rọi điển quang xét thấy ở lòng phấn khởi của mỗi con.
Vậy, giờ đây, Mẹ ban ân lành cho tất cả nam nữ. Vậy các con lần lượt kiểm lấy tên của từng con. Trước tiên, Mẹ ban cho nam phái.
THI

Tâm, Diêu, Từ, Năng, Hạnh, Hiếu, Vân,

Huỳnh, Công, Hào, Mẫn, Hiệp, Du, Trân,

Bình, Minh, Bích, Thử, Mô, Phương, Bán,

Đồng, Diện, Châu, Tơ, Anh, Thoại, Nhơn.
THI

Nhã, Ngữ, Đỉnh, Mân, Quá, Hạp, Phiên,

Lượm, Dề, Chút, Tỵ, Khéo, Tìm, Xiêng,

Cựu, Đâu, Thiết, Lý, Vui, Dung, Chợ,

Sót, Nhánh, Lâu, Lề, Dưỡng, Láng, Phiên.

Sáu, Phỉ, Lụa, May, Đều, Lụa, Sổ,

Bảy, Mùi, Hẹ, Diễn, Phấn, Anh, Triền,

Phạt, Thành, Phước, Thạnh, Hườn, Bè, Sảo,

Chấn, Quí, Lạng, Ngâu, Được, Chước, Thìn.
THI

Đính, Tám, Sâm, Tư, Thuận, Hiểu, Ba,

Chải, Mai, Tý, Sửu, Luyện, Kề, Da,

Chế, Mười, Tri, Dị, Thơm, Màu, Phố,

Ý, Rạn, Trú, Duơn, Thái, Nhỏ, Ba.
THI

Tri, Trỉ, Khanh, Thiêu, Bút, Điểm, Phương,

Kiết, Giây, Ngọc, Hải, Tiếp, Sanh, Hường,

Thiết, Thân, Độ, Vật, Hoàng, Cư, Nợ,

Nhị, Bửng, Phụng, Ngân, Tú, Thể, Khương,

Chức, Thành, Chuyển, Lịnh, Khẳm, Mạo, Thường.


Cười .... Mẹ cũng nhận thấy ở sự bận rộn của mỗi con trong việc sắp xếp hành trình để phục vụ nơi khóa Hạnh Đường. Thì giờ cấp bách, Mẹ điểm mỗi con một chữ, để làm kỷ niệm ở tinh thần của các con đã vâng theo lời Mẹ chung hiệp về đây xây dựng lớp Hạnh Đường và hầu cơ trong dịp ra kinh. Giờ đây, Mẹ muốn sao mỗi con điểm danh là một tinh thần sáng suốt để bảo đảm cho công trình tu học, cho danh nghĩa Đạo Trời, cho lòng chiếu cố của Mẹ đối với mỗi con. Mẹ chỉ kêu gọi nhắc nhở sự thực hành của mỗi con từ nay, sẽ làm đúng với lời của Mẹ và luôn luôn ôn nhuần bài vở trong vòng ba tháng, để rồi các con sẽ tiếp tục về đây học lên phẩm trên.
NGÂM

Điển lành Mẹ bố ban chung,

Lời vàng truyền lại vô cùng thiết tha,

Mong sao giữ được Đạo nhà,

Giữ tròn phẩm hạnh tinh ba pháp truyền.

Hạnh đường điểm nhuận ân thiên,

Mỗi con thu nhận mối giềng lý chân,

Rồi đây con được vui mừng,

Theo cơ tiến hóa thanh chân đắc truyền,

Dặn lòng Mẹ đã nhủ khuyên,

Ban ân mỗi trẻ, cung Tiên Mẹ về.

Thăng.
IN KINH
Quang Minh

10đ

Bà Diệu Chơn Quang

100đ

Ông Địa Linh

100đ

Bà Thanh Dương

100đ

Bà Bạch Hạp

100đ

Bà Thanh Đức

100đ

Bà Đinh Thị Nở

50đ

Quý vị đạo tâm Vĩnh Nguyên

200đ

Ông Bạch Đại Tâm Vĩnh Nguyên

100đ

Ông bà Huỳnh Chơn

200đ

Bà Diệu Nhẫn

50đ

Ông Địa Phi Ngọc Chiếu

50đ

Bà Phạm Thị Huệ Vĩnh Nguyên

100đ

Bà Trần Thị Chiểu

10đ

Bà Lương Thị Yên

20đ

Bà Lê Thị Sung Vĩnh Nguyên

100đ

Bà Võ Thị Thảo

20đ

Bà Lê Thị Hồng Ân

20đ

Bà Nguyễn Thị Ngô

20đ

Bà Lê Thị Sương

20đ

Ông bà Mai Đăng Long

200đ

Ông bà Đặng Kim Huê

500đ

Ông Đặng Văn Hơn tự Địa

50đ

Ông Thiện Tâm

50đ

Bà Ngọc Hạnh

6.000đ

Thanh Tâm Tự

3.730đ

Tổng cộng :

12.000đ

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Năm thứ 37

TAM GIÁO QUI NGUYÊN NGŨ CHI HIỆP NHỨT
Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương