Tam thừa chơn giáOtrang2/14
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích1 Mb.
#2705
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

II- NGŨ GIỚI CẤM

Tý thời, 17 tháng 8 T.T. Canh Tý.


THI
LÊ dân có biết Đạo Trời khai,

SƠN hiệp chơn nhơn chiếm thượng đài,

THÁNH xuất hựu thành công phổ tế,

MẪU minh cơ lý tiếp thời lai.


LÊ SƠN THÁNH MẪU mừng các con nam nữ. Giờ nay Ta thừa lịnh Đức DIÊU CUNG tiếp dạy đề tài Ngũ Giới Cấm, vậy các con an toạ nghe bài.
Cười … Thật ra Đạo không có gì là răn cấm hạn chế, mà tại chúng sanh tập nhiễm trược trần tách xa lý Đạo. Nay các con đặt mình vào cửa Đạo tu hành tất nhiên phải cải tạo những thói hư, tục xấu tức là phải noi theo những điều răn cấm để trau dồi lấy phẩm hạnh.
Vì thế, năm điều giới cấm sau đây cũng như cái khuôn đạo đức để nén đúc tâm hồn cho các con trở nên tốt đẹp, thuần chơn, các con khá hiểu.
THI BÀI
BÀI THỨ HAI: dạy con thủ giới,

Năm điều răn tiến tới toàn thanh,

Vì rằng từ thuở tập tành,

Nặng mang cái kiếp thương sanh dãi dầu.

Rồi lầm lẫn biết đâu tội ác,

Rồi đê mê như giấc mộng truyền,

Nay con đã định tâm yên,

Đạo tràng học hỏi lời khuyên ghi lòng.Một: khuyên con đừng mong hại vật,

Bởi "sát sanh" âm chất hao mòn,

Tuy rằng tánh mạng cỏn con,

Nhưng cơ tiến hoá sống còn luật chung.

Kìa giống thú biết cùng đoàn thể,

Có tánh linh biết kể mẹ con;

Nỡ nào yếu mất mạnh còn,

Không lòng từ ái miệng ngon ích gì?

Xưa KHỔNG THÁNH cơ vi hiểu được,

Nói nên lời mực thước dạy dân;

Văn thinh xúc động tâm thần

Kiến sanh chẳng nỡ dự phần chết oan.

Gẫm suy ra đến hàng đồng loại,

Người giữa người tất phải rộng thương,

Dù cho thể chất trăm đường,

Hồn thiêng có một nghĩa phương lâu dài.

Con rõ thông đề bài Giới Sát,

Giới sát là mở hoát đức Nhân:

Đức Nhân tiên phật tối cần,

Ngũ thường đệ nhứt hiệp phần giác linh.Hai: khuyên con trọn gìn Giới Đạo,

"Du Đạo" là gian xảo mỵ tà,

Biết người, con phải biết ta,

Điều ta không muốn chớ ra cho người.

Đừng lường gạt mua mười bán chín,

Đừng mượn vay không tính không trừ,

Hoặc là nhặt cất của rơi,

Vật không phải nghĩa con thời tránh xa.

Trời ban sẵn lộc nhà con hưởng,

Tánh siêng năng nuôi dưỡng thường xuyên,

Sửa sang một mối tâm điền,

Của lành con sẽ vạn niên tiêu dùng.

Còn ăn mặc phải tùng giới Đạo,

Giới Đạo tròn mới tạo Nghĩa đương,

Nghĩa đương thể một con đường,

Vận hành đền mục ngũ thường thế gian.Ba: khuyên con bảo toàn giới sắc,

Tức "Tà dâm" là giặc si tình,

Đừng lòng đổi bạn làm xinh,

Xuôi theo đàm điếm dục tình loạn luân.

Đạo phu thê thừa vưng phải cách,

Tiếp giao nguyền trong sạch mới lên,

Ngoài ra anh chị dưới trên,

Xem như ruột thịt đáp đền nghĩa thân.

Vì đời nay đa phần tệ hại,

Giới cấm này con phải kiên trinh,

Nói năng cử chỉ dung hình.

Lòng trong thẳng thắng, ngoài minh định thường.

Xét cho kỹ đề chương giới sắc,

Giới sắc là qui tắc Lễ nghi,

Lễ nghi phải cách họp thì,

Ngũ thường Thánh hoá thành trì thứ ba.Bốn: khuyên con lánh xa "tửu nhục".

Việc uống ăn trong đục phân rành,

Nhớ rằng khởi điểm loạn sanh.

Muội mê thần trí giựt giành đó đây.

Đã phung phí thêm rày lắm chuyện,

Đã mệt thân còn biến linh quang,

Ma men nhập nội tâm bàn,

Là công tu dưỡng muôn ngàn tiêu tan.

Đường Thiên lý thênh thang sáng lạng,

Con lộ hành ngày tháng lo đi.

Đi cho kịp hội khoa kỳ,

Có đâu chểnh mảng theo bì rượu ngon.

Nay Mẹ phán ngòi son giới tửu,

Để mỗi con Trí tựu thần an,

Trí thần quí giá muôn ngàn,

Ngũ thường ghi chú vào hàng thứ tư.Năm: khuyên con giữ từ lời nói,

Một tiếng ừ xông khói bền lâu,

Hễ mà thất thiệt đôi câu,

Coi như nước chảy qua cầu ngược xuôi.

Hay "vọng ngữ" là nuôi thất tín,

Mất người tin khó định lập thân,

Khoe khoan láo xược ai gần,

Siểm gièm bịa đặt xa lần đệ huynh.

Cũng đừng có thêu hình dệt bóng,

Xúi dục người tánh nóng giận lây,

Lỗi người đâm điểm quấy rầy,

Ít mà sanh chuyện nói trây ra nhiều.

Tội vọng ngữ khó tiêu giải được,

Nên ngũ thường đại lược thứ năm,

Hiểu rồi con ráng thận tâm,

Nói lời minh chánh khỏi lầm hư danh.

Năm điều răn đành rành biện giải,

Mỗi một con điểm lại thân tu,

Đừng cho hư nát lu bù,

Ấy là then chốt công phu đắc truyền.

Bậc Tiểu Thừa nối liền thường đạt,

Đứng làm người phẩm chất nghi dung,

Nêu ra cho thế gian tùng,

Nguyện thành con trẻ trường chung mở lòng.


THI

Lòng hằng khuya sớm trẻ toan lo,

Bước Đạo lần lên gắng chí dò,

Rộng mở tinh thần sưu chánh lý,

Trọn làm đạo đức giải nguyên do.

Giới quy luyện tánh cần trau sửa,

Luật pháp giữ lòng phải đắn đo,

Gỡ mối giây oan tầm phước huệ,

Nhân nào quả nấy chớ so đo.
Tái đàn sẽ có CHÍ TÔN thân lâm minh huấn. Cho nghỉ một giờ để chỉnh đốn trọn lễ tiếp nghinh. Thôi Thánh Mẫu ban ân chung. Thăng.

III- TAM CÔNG
Tái Cầu

Tiếp điển:

THI
BẠCH tâm minh hội lý thâm uyên,

HẠC tấu thành chương đạo phổ truyền;

ĐỒNG giải phương đồ Thiên chức hoá,

TỬ sanh đắc pháp trứ chơn duyên.


BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ, Tiểu Thánh chào mừng chư Thiên mạng và đàn tiền nam nữ. Giờ nay, Tiểu Thánh thừa lịnh CHÍ TÔN báo cơ. Vậy tất cả nghiêm chỉnh tâm thần tiếp lịnh. Tiểu Thánh xin chào.
Tiếp điển.

Thầy các con, Thầy mừng tất cả các con.


THI
NGỌC chiếu long lanh thể sắc cao,

HOÀNG môn còn đợi những con nào;

THƯỢNG tâm sắp sẵn trung, thành, tín,

ĐẾ nghiệp thừa truyền mới trọn giao.


Cười .... Giờ nay, Thầy ngự bút đề bài dạy Đạo cho các con. Bộ "TAM THỪA CHƠN GIÁO" Thầy lập hôm nay là ban trọn hồng ân cho các con nam nữ được trọn tiếp ánh quang mà lần về nguyên vị. Vậy các con cả nam như nữ đều thanh tịnh cõi lòng đón lấy từ ân của Thầy ban bố để nuôi dưỡng tâm hồn và đủ phương tiện các con phổ truyền yếu lý mà lập công bồi quả. Đàn nay Thầy thuyết minh "TAM CÔNG" tu tiến để các con hiểu hành nhiệm vụ thường xuyên.
Nầy các con ôi! Thầy hoá sanh vạn loại, trưởng dưỡng các con. Thầy đã ban cho tất cả một lẽ sống thuần nhiên, nhưng xét vì hiện tại, nói chung, con cái của Thầy đã quên mất cái truyền sắc thiện lương, tập nhiễm tục đời, trong ngày sống theo dục tình sai khiến, nên đôi hồi các con không nhận xét mọi hành vi cử chỉ đã làm thử xem có bổ ích gì trên phương diện tinh thần tiến hóa? Bởi lẽ, nên nhân loại ngày một phân tranh và quên hẳn con đường duy nhất của Thầy đã phân định.
Ngày nay, Thầy chuyển lập Tam Kỳ Phổ Độ, ban lại nguồn sống Thiêng Liêng, vạch đường chỉ hướng cho các con minh định công tu tức là trong việc thường ngày để các con khỏi phải quanh quẩn trong vòng tứ khổ. Thầy miễn lễ các con tịnh tọa.
THI BÀI
BÀI THỨ BA dạy cơ tiến hóa,

Cho các con mở khóa diệu minh;

Lối xưa Tiên Phật trọn gìn,

Là trường "công quả, công trình, công phu"

Để vượt qua trần tù lao khổ,

Định thân tâm điều độ chơn nguơn;

Suốt thông lý ứng tuần huờn,

Đoạt cơ siêu thoát linh đơn kiết thành.

"Công Phu" vốn nguồn sanh mạch cả,

Đức, Trí, Nhơn tiếp họa nên hình;

Tứ thời luyện giữ cao minh,

Nuôi hồn theo nhịp câu kinh tiếng lành.

Giờ phút thiêng niệm danh Tiên Phật,

Cảm kích lòng như khất như xin;

Như dâng hết cả chân tình,

Như nguyền đến cửa Thần linh thọ truyền.

Nhờ công phu con siêng học Đạo.

Nhờ công phu con bảo toàn căn;

Mới mong sửa đổi tánh hèn,

Mới thâu vọng tưởng, mới tăng an hòa.

Giữa biển khổ hồn pha sắc tục,

Sóng nhấp nhô cuộn thúc bầu không;

Miên man nhồi kiếp trần hồng,

Biết đâu bờ bến con mong thoát nàn.

Kìa huyết lệ trần gian sôi nổi,

Sớm, mai, chiều thúc hối thân sanh;

Mồi ngon vật chất câu giành,

Hơn thua còn mất chạy quanh nghiệp đời.

Nếu con chẳng kíp thời tu tỉnh,

Chẳng công phu ổn định tinh thần;

Khó mà tiếp mối đường chân,

Rồi ra Thiên tánh khi gần khi xa.

Thấy các con chưa gia công khó,

Việc kệ kinh chưa rõ sao sao;

Từ nay chăm chỉ lần vào,

Lập cơ nuôi dưỡng hồng giao duyên hòa.

Tiếp theo bài luận qua "Công Quả",

Là trường thi khai hóa nghĩa đường;

Là tiền cất để lên đường,

Trong ngày chung kết hồi hương cảnh nhàn.

Con chớ tưởng giàu sang thế cuộc,

Hỏi đời ưa bó buộc mà chi?

Trăm năm không hẹn đúng kỳ.

Thạch Sùng, Vương Khải còn gì thế gian?

Hay một giấc mơ màng mộng điệp,

Nợ phù tang nối tiếp gia truyền;

Để rồi tạo những oan khiên,

Nhồi căn ích kỷ đường Tiên khó về.

Sao chẳng biết đổi mê làm tỉnh?

Chút quả công sùng kính thể Trời;

Tạo thành cơ sở sáng ngời,

Từng khi phước thiện, từng nơi Đạo truyền.

Giúp vùa nhau ở yên thù tạc,

Cùng bạn hiền đạm bạc làm vui;

Phước duyên hưởng thú thanh mùi,

Khi chung nghĩa hiệp, khi nuôi chơn thần.

Việc công quả khi phần hình thức,

Nhưng cũng đồng lãnh vực linh thông;

Dặn con chớ giữ không không,

Đừng lên tiếng cả, đừng mong tôn vì.

Con hữu duyên gặp kỳ Đạo hóa,

Hồn Nam Bang họp cả giác thần;

Tiền đồ lắm vẻ thanh tân,

Điểm trang thể thống con lần nêu cao.

Theo lối thẳng góp vào chương sự,

Bước Công Trình hội dự nữ nam;

Thì giờ rỗi rảnh con làm,

Dạy nhau lập chí lần đam đức hiền.

Bỏ thói xấu tư riêng tật đố,

Dạy cho nhau yếu tố yêu thương;

Bỏ đi những nỗi cang cường,

Dạy truyền hòa nhẫn nêu gương thuận tùng.

Bỏ những lúc nhàn dung đôi mách,

Dạy từng lời tư cách tiếp giao,

Bỏ xa thế lực phú hào,

Dạy tôn phẩm vị đặt vào nhơn phong.

Bỏ lối nói dài dòng tục tiểu,

Dạy học lời êm dịu thanh bai;

Bỏ khi lêu lỏng chiều mai,

Dạy nên cần mẫn giồi mài điểm linh.

Tạo cảnh lạc hành trình đây đó,

Đem đức tài hóa độ trần vơi;

Công dư con giúp cho Trời,

Công dư con giúp cho người thôn lân.

Trước cửa Ngọc muôn tầng sáng chiếu,

Nếp tu trì chánh hiệu cao minh;

Ba công sắp để chương trình,

Đừng cho thiếu sót diệu linh rõ ràng.

Vạch lối đi khuôn vàng trao lại.

Đúc hồn thiên điểm sái kỳ ba;

Ngàn năm con gặp Đạo nhà,

Khai nguồn vô tận, tinh hoa độ đời.


THI

Độ đời lần giải bịnh trầm kha,

Bước lại đường tu nhớ đến Già;

Trang điểm tâm thần ngày sáng lạng,

Tất nhiên hạo khí tiếp giao hòa.
Bài tới đây vừa hết, vậy Thầy ban ân chung cho các con nam nữ. Thầy thăng.

IV- TRAI MINH CƠ PHÁP
Tý Thời 18 tháng 8 năm Canh Tý.
THÀNH HOÀNG BỔN CẢNH thừa lịnh DIÊU CUNG báo đàn, vậy tất cả thành tâm tiếp lịnh.
Tiếp điển:

THI
DIÊU động lòng Già nhớ đến con,

TRÌ trầm nên phải điểm linh mòn;

KIM thành Mẹ chuyển ban kinh sám,

MẪU mạng mong sao trẻ giữ tròn.
Đàn nay Mẹ dạy các con về "Minh Trai Cơ Pháp". Miễn lễ các con tịnh tọa, nghe bài:
THI BÀI
BÀI THỨ TƯ: trai minh tường giải,

Cho thế gian trái phải luận phân;

Cho con tươi sáng tinh thần,

Thiệt hư rõ biết dự phần giác thông.

Xét nguyên nhân người trong thế hạ,

Phải ngẫu nhiên sanh hoá vô thường;

Rõ ràng chuyển hiệp âm dương,

Linh quang nhất điểm mở đường lý chân.

Mượn bảy thể giả trần thân xác,

Tá ngũ hành hợp tác ngũ quang;

Để mà xây cuộc dinh hoàn,

Tiến lên phẩm vị cao ban pháp đồ.

Nhưng vì bởi nhiễm ô trược chất,

Khí Hậu Thiên chiếm mất Tiên Thiên;

Làm cho linh tánh đảo huyền,

Tưởng đây là chốn lưu truyền muôn thu.

Bởi thế nên tăng phù tội lỗi,

Bởi thế nên Giáo Hội hoằng khai;

Trời Cha thương đám nhân loài,

Bao phen chiết thể Ngôi Hai xuống phàm.

Khêu đuốc sáng dắt đem trở lại,

Định phương châm luận giải đường tu;

Lần hồi vẹt tỏa sương mù,

Cho hồn nghịch chuyển thượng phù vị xưa.

Truyền tập lấy muối dưa thanh khiết,

Luyện kim thân bí quyết giác mê;

Tránh xa vật chất nặng nề,

Chơn Thần tụ đảnh hướng về Long môn.

Phần căn bản bảo tồn phước huệ,

Phật, Thánh, Tiên, nhứt thể ban đồng;

Trai minh thủ giới đầu công,

Để cho thể chất hiệp dòng huyền quang.

Có như thế mới an tâm tại.

Mới nhẹ nhàng khỏi phải trì lôi;

Vượt tầng ác khí nén nhồi;

Tránh xa oan nghiệt tanh hôi lửa lò.

Nhưng người mãi bo bo tục cũ,

Lại luận tranh quyến rủ vào đàng;

Dại khôn lập thuyết nói càng;

Sống ăn, sống mặc, dở dang thiệt thòi.

Khôn sao chẳng tìm tòi nguyên lý?

Đời lấn xô, ích kỷ vì đâu?

Ngày đêm biến cảnh âu sầu;

Phải do ăn mặc khởi đầu hại nhau.

Con tu học vàng thau phân chất,

Há màng chi xác vật nằm trơ!

Lạt chay giữ dạ thô sơ,

Mà lòng nhơn nghĩa đón chờ thân sanh.

Đây, mặt luật ban hành sáng tỏ,

Pháp môn truyền kim cổ không sai;

Nuôi hồn phải thọ minh trai,

Tùy căn duyên tiếp trong ngày nguyện đương.

Cao Đài Giáo đề chương sang tập,

Dạy các con từ thấp lên cao;

"Lục Trai" sơ độ bước vào,

Từ nay con chớ lãng sao tấc lòng.

Rồi "Thập Trai" mới mong trực tiếp.

Trước cửa Trời chuyển hiệp chánh tông;

"Thập Lục" hành Đạo lập công,

"Trường Trai", "giới sát" vào dòng điểm đơn.

Tu mà chẳng thu huờn tánh thiện,

Chẳng ăn chay, chẳng luyện cái tâm;

Khác nào kẻ bói đi thầm,

Đường ngay chẳng cứ thẳng ầm vực sâu.

Nền Đại Đạo nhiệm mầu cứu thế,

Việc ở ăn chớ để sai ngoa;

Lời vàng Mẹ đã thông qua,

Con lo ôn tập còn ra đại đồng.

Còn ngày trở lại cảnh Bồng.
THI

Bồng lai muốn đến phải dày công,

Luyện thể khinh thanh học chữ không;

Tửu, khí sắc, tài, xa tánh tục,

Minh trai đắc pháp sưởi hương lòng.
Có LÝ THÁI BẠCH chuyển bài dạy tiếp. Mẹ ban ơn các con. Mẹ thăng

V- CƠ NĂNG LẬP CHÍ
Tiếp điển:

THI
LÝ đào đua nở trước vườn Xuân.

ĐẠI thể sum sê tỏa mấy từng,

TIÊN Thánh hội đàm truyền mối cả.

TRƯỞNG ân sắp để bóng chơn thần.
GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO, đại hỷ chư chức sắc và đàn tiền nam nữ. Bần Đạo giờ nay về "Cơ Năng Lập Chí".
Xét vì tất cả thành công trên thực dụng, đều do ở cơ năng lập chí truyền ra, nếu không có chí tâm dồi dào, thì một việc nhỏ cũng không thành. Vậy, tất cả hãy sáng suốt tinh thần, rèn luyện chí hướng trên bước đường học Đạo và xây dựng Đạo.
THI BÀI
BÀI THỨ NĂM: dạy nên Lập Chí,

Lập chí là nuôi kỹ lối đi.

Biết phương lợi ích những gì?

Quyết lòng thực hiện cho kỳ được công.

Một yếu tố hợp đồng vạn thể,

Một thành công thực tế sáng ngời,

Chẳng phân lớn nhỏ Đạo đời,

Quyết rằng lập chí đúng thời nên danh.

Xưa TRÌNH TỬ muốn thành Á Thánh,

Lo luyện trau tâm tánh chẳng rời,

Trắng, đen kiểm lại đậu rơi,

Chế điều sai quấy không ngơi ý thành.

Và ĐẠT TA biết rành đời khổ.

Muốn cứu đời trước độ lập thân,

Bao phen mờ xoá tinh thần,

Quyết thành một thuở thông tầng huệ khai.

Người khoa học nuôi dày chí cả,

Mới phát sinh mở khoá đồ phương,

Để mà điều hiệp âm dương.

Tìm cơ động tịnh khai trương nghiệp đời.

Một sử gia kịp thời luận giải,

Lập chí nên quảng đại công truyền,

Lần qua bấy cuộc biến thiên,

Mới tường thuật sự mối giềng việc chung.

Công lập chí để cùng học Đạo,

Học cho thông cải tạo cho người,

Tiền trình kể biết mấy mươi,

Gặp cơ lao lý vui cười lướt qua.

Người có chí mới ra phẩm cách.

Nếu mà không, như mạch lạc dòng,

Nửa đường gặp lối chảy rong,

Đâu thành nước mát, sông trong cho đời.

Ngày nay đã thờ Trời chân lý,

Làm làm sao yếu chỉ phân rành?

Rõ ràng biểu hiện nguồn lành,

Từ cơ tiếp xử tu hành đừng sai.

Đạo thể một đường dài dặm thẳng,

Ngày nhịp nhàng đều đặng bước đi,

Nắng mưa đâu quản ngại gì,

Đã nhờ lập chí kiên trì sớm trưa.

Muốn lập chí phải thừa nghị lực,

Trí chia đôi lãnh vực phải không,

Đừng cho luốt yếu cõi lòng,

Nếu mà dụ dự khó mong đạt thành.

Vượt trở đương mới rành nghĩa Đạo,

Nuôi chí cao mới bảo toàn công,

Kiên trinh quyết đoán cõi lòng,

Cõi lòng sáng suốt lưu thông quảng hành,

Xét phần đông chưa được thành chí cả,

Tu theo chìu phước quả cầu may,

Nên chi biếng nhác trong ngày,

Mĩa mai mặc để dỡ hay tiếng đời.

Trọng danh đạo kịp thời vận chuyển,

Dạy chúng sanh phương tiện tạo nên,

Mong sao tất cả đừng quên,

Từ nay lập chí vững bền công tu.


THI

Tu nói, tu làm vẹn cả hai,

Tu thành môn đệ Đấng Cao Đài,

Tu trong rộn cảnh trần gian biến,

Tu sửa mọi điều đã biết sai.
Xét vì đa phần nhơn sanh chưa tạo nên chí cả tu hành, nên Bần Đạo hôm nay cho đề tài "Cơ Năng Lập Chí" để nuôi dưỡng tâm hồn trong quảng đường tiến hoá, vì rằng muôn việc thành công đều do chí cả định thành.
Vậy toàn thể nam nữ hãy trau giồi chí hướng từ nay, để lập thành phẩm vị trên trường Đại Đạo. Sẽ có Nữ Thánh lai đàn tiếp bài dạy Đạo.
Vậy Bần Đạo ban ân tất cả. Bần Đạo thăng.

VI- TRINH LIỆT NỮ PHONG

Tiếp điển:

THI

NGUYỄN triều Nam Việt tiếng còn khen,THỊ lập minh oan để biết rằng:

TRINH liệt mở đường khai quốc tuý,

NỮ hiền luyện tánh định nhơn căn.

HIỆP đồng thể chất trong sanh mạng,

QUANG khởi thần linh trước huệ đăng,

CHÍ dốc truyền thành soi cảnh giới,

THÁNH chơn triều hiện phẩm cao đăng.
NGUYỄN THỊ TRINH NỮ, chào mừng chư chức sắc lưỡng đài và toàn thể đàn tiền đẳng đẳng.

Cười .... các em có biết chị là ai chăng?

Chị vốn ở địa phương này, nhờ tấm lòng trinh liệt cao cả trong lúc sanh tiền mà khi bỏ xác phàm, sắc phong là TRINH LIỆT NỮ THẦN và tiếp theo chị lập công tu tiến trong kỳ Đại Ân xá này mà hiện nay được chứng thành Thánh vị. Giờ nay thừa lịnh DIÊU CUNG chị lâm đàn tiếp đề "Trinh Liệt Nữ Phong"

Các em ơi? Các em thật hữu duyên sanh gặp thời khai Đạo. Giờ đây lại tiếp được Bộ "TAM THỪA CHƠN GIÁO", trong đủ chương trình tu tiến, rồi đây các em sẽ chiếm được phẩm vị cao hơn. Thật ra, chị lúc sanh tiền chưa được sự may mắn như các em. Vậy chị mong rằng các em, nhất là nữ phái từ nay phấn khởi tinh thần để tiếp lãnh chơn truyền mà đắc thành phẩm vị. Chị miễn lễ các em tịnh toạ.

THI

Tiến hoá đường tu đắc diệu minh,Trước nền chơn pháp đủ chương trình,

Tam Thừa Cửu Phẩm đưa hồn tục,

Thoát cảnh trần mê đến giác linh.
THI BÀI

BÀI THỨ SÁU: tiếp đề Trinh Liệt,

Bạn nữ lưu cần biết cho rành,

Để mà luyện chí cao thanh,

Khai trương phẩm Đạo đắc thành vinh quang.

Người sanh ra hai đàng tương hiệp,

Xác với hồn thừa tiếp song song;

Xác sao đáng mặt má hồng,

Hồn sao trong sáng nơi dòng mạch thiên.

Xét cho kỹ đầu tiên trinh tiết,

Nữ giới ta nhứt thiết phải đồng,

Có trinh mới tạo phước hồng,

Một đời tươi đẹp lòng không hận lòng.

Giữ được trinh thuộc trong quí phẩm,

Chọn tay trao phúc ấm hoà duyên,

Trăm năm giữa cuộc trần miền,

Đã không tiếng xấu, lại yên lòng chồng.

Chữ trinh ấy linh thông đức cả,

Thắm tươi màu cảnh hoạ thân sanh,

Nữ phong truyền để lưu hành,

Muôn đời mến chuộng cái danh từ hiền,

Về thể chất trinh kiên giá ngọc,

Đối tinh thần trinh lọc giác quang,

Tiết trinh đưa lối dẫn đàng,

Hoá sanh tánh thiện chứng hàng Thánh Tiên.

Trước chức vụ Thiêng Liêng vĩnh cố,

Lập thế gian nữ độ giống nhà,

Hiệp trong thể thống tinh ba,

Quang minh chánh đại đậm đà lý sâu.

Dòng trinh liệt nuôi bầu huyết lệ

Đủ vai tuồng tiết thể phong nghi,

Làm con trinh mới trọn nghì

Ra đời trinh mới tôn vì tơ duyên.

Đường kế hậu đẹp yên dạ trẻ,

Một mẹ cha hợp lẽ phụng thờ,

Tình nhà đượm sắc thần thơ,

Quốc dân tô điểm cõi bờ Nam Phong.

Bởi đời nay sống trong xác thịt,

Nên trí mờ bưng bít thần quang,

Rủ nhau xua đuổi vào đàng,

Lẳng lơ trắc nết lang bang quá nhiều.

Đâu còn biết hướng chiều trinh liệt,

Gái lớn lên tha thiết tình yêu,

Rõ ràng nhắm mắt đi liều,

Đẩy đưa gang tấc đắm xiêu tinh thần.

Tệ hại bấy muôn tầng sóng bạc,

Cuộn trào cho đá nát vàng phai,

Quần thoa cũng thể râu mày,

Buông rồi chí dũng xuôi tay dặm ngàn.

Hỡi các em mơ màng chi nữa!

Đây nước Trời gội rửa tâm linh,

Để cho giá phẩm tiết trinh,

Đi về bạn với thơ sinh nữ truyền.

Muốn đức trinh an nhiên vóc ngọc,

Nơi Đạo tràng quyết học công tu,

Vượt qua bao lớp sương mù,

Cho đời quang đảng thượng phù cảnh thanh.

Đem tiết trinh vá lành hủ tục,

Dụng thần phương bài độc mê ly;

Sáng trưng đường lối Tam Kỳ,

Xác hồn tương đắc phong nghi đủ đầy.

Dặn lòng em nhớ hây hây.

THI

Hây hây tấc dạ Đạo thừa hoan,Trinh liệt nữ phong trổi dặm ngàn,

Trinh để tạo đời trong xã hội,

Trinh còn chứng quả chốn Tiên bang.

Trinh không thị dục lòng nhơn hiện,

Trinh chẳng hư danh tiết nghĩa toàn,

Trinh lập thân tâm xa cạm bẫy,

Trinh truyền hậu tấn tấm gương vàng.
Tới đây Chị dứt lời, vậy Chị chào tất cả các em. Chị thăng.

VII- TAM TÙNG, TỨ ĐỨC

Tý thời đêm 19-8 Canh Tý


THI
GIÁC thế từ xưa đã mấy lần,

MINH hành mới rõ lý cao tân,

THÁNH tâm đem lại đời Nghiêu, Thuấn,

ĐỨC hạnh nêu lên đạo tử thần.

ĐOÀN thể hiệp hoà khai quốc túy,

THỊ thành an lạc trưởng hồn chân,

ĐIỂM thông cơ hoá Trời ban sẵn,

GIÁNG định trần gian một ít vần.


GIÁC MINH THÁNH ĐỨC, Chị thân chào tất cả các em. Có lẽ các em đã biết chị lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới gặp được lần đầu tiên.
Này các em ơi! Chị rất sung sướng lắm các em! Sung sướng vì nền Đại Đạo hoằng khai Kỳ Ba tế độ. Đức THƯỢNG ĐẾ điểm nhuần trên lãnh thổ Việt Nam là nơi xứ sở của chị trong lúc sanh tiền. Rồi đây, toàn thể quốc dân sẽ nương nhờ ngọn đèn Chơn pháp mà thành lập Quốc Đạo và xây dựng Quốc Hồn. Hơn nữa, giờ này chị đắc lịnh DIÊU CUNG về đây để chép đề dạy Đạo cho các em. Trước tiên chị có lời chào mừng các em đầy đủ tinh thần tiến hoá trong khoá Hạnh đường và duy trì nếp Đạo mãi mãi để mỗi em còn ngày trở về cựu vị và chung nhau xây dựng cho tiền đồ Đại Đạo hiện thời sớm bước đến ngày vinh quang xáng lạn. Giờ đây, Chị thuyết minh đề tài "Tam Tùng Tứ Đức" để giáo hoá phần nữ phái.
NGÂM
Mừng nay gặp hội Kỳ Ba,

Mơn mang hồn tục lần qua giác thần;

Hỡi này nữ giới canh tân!

Sao cho rõ mặt xa gần chị em.

Lần trang Việt sử mà xem,

Lạc Hồng Văn hiến trước thềm Đông phong.

Nho tông nén đúc cõi lòng,

Thống truyền mạch cả thông dòng cổ kim.

Vì đời vật chất nhiễm triêm,

Nhân luân xiêu đổ ngọc chìm cát pha.

Ngày nay Trời mở Đạo nhà,

Cho hồn Nam Việt tinh ba kết thành.

Từ nay em gắng học hành,

Hạnh đường nung chí lưu thanh phẩm truyền.

Cùng nhau chung một lời nguyền,

Âm ba vang lại trường Tiên khởi đề.


THI

Đề tài khai hoá chỉnh nhơn luân,

Phẩm hạnh nữ lưu giá ngọc nhuần;

Tứ đức, tam tùng hồn vạn cổ,

Soi chung trần hạ đuốc chơn thần.
THI BÀI
BÀI THỨ BẢY: tiếp đề dạy Đạo,

Tam Tùng truyền bảo cho nhau,

Dặn lòng chị trước em sau,

Hội thần tíết tháo họa màu kiên trinh.

Ôn trở lại quá trình khoa liệu,

Lý Tam Tùng có thiếu chi đâu,

Ngặt vì mưa nắng dãi dầu,

Nhạt phai tấc dạ nên câu bất thành.

Nay các em đề danh nữ phái,

Trong Đạo Trời âu phải chánh minh,

Nếp truyền vẽ lại cho in,

Còn ngày khai triển muôn nghìn cảnh quang.

Xét "Tùng Phụ" là đàng khởi thủy,

Còn tại gia yếu chỉ tập rèn:

Nhờ tàng cội cả bủa giăng,

Nhờ phương tiến hoá Thần đăng dẫn đàng.

Ngày một nên khai trương thể cách,

Lời mẹ cha bảo mách nghiêm tranh,

Ấy là thước ngọc khuôn vàng,

Vâng thừa trọn Đạo đừng ngang trái chìu.

Còn đi học thu nhiều mỹ cảm,

Quyết nên công bảo đảm thành tài,

Bạn bè phân biệt gái trai,

Tiếng khen cha mẹ khỏi hoài công sanh.

Công sanh dưỡng tập tành ngày tháng,

Nợ áo cơm chưa hản đáp đền,

Hiếu thân sớm tối đừng quên,

Quạt nồng ấp lạnh cho nên thảo hiền

Việc ở ăn thường xuyên vui vẻ,

Cha mẹ già mọi lẽ đảm đương,

Viếng thăm, cơm thuốc, lo lường,

Nhớ câu dưỡng tử niềm thương đậm đà.

Muôn việc chi đừng qua phụ mạng,

Trọng gia thinh chánh đáng trong ngày,

Từ hoà dung hạnh đừng sai,

Đừng cho tiếng xấu bên ngoài rêu rao.

Đêm tăm tối tiếp giao phải cách,

Chốn khuê phòng mượn sách làm vui.

Học cho đạo lý biết mùi,

Biết điều sai quấy dưỡng nuôi đức hiền.

Kịp lớn khôn tơ duyên định mạng,

Đợi mẹ cha phân đoán mới rằng,

Hay vì tang bộc dưới trăng,

Trâm cài trước lễ bao phen đổi đời.

Bến mười hai tùy nơi chọn lựa.

Do tôn đường gia hứa câu thân,

Đã trao nghĩa cả Tấn Tần,

Tùng phu trọn Đạo so cân ở đời.

Đạo "Tùng Phu" nguyện lời son sắt,

Chữ nghi gia qui tắc đành rành,

Phước đời tạo cảnh an lành,

Xướng tùy đúng nhịp âm thanh rập ràng.

Dầu sang cả nghèo nàn chung hưởng,

Dầu nhỏ nhen, độ lượng riêng nhờ,

Tránh điều hỗn độn nói quơ,

Vì rằng tai vách ai ngờ có không.

Vợ Mãi Thần xưa trông đã chán,

Thói bạc đen ngao ngán lắm thay!

Sao cho đáng mặt nữ tài,

Như nàng Tô Huệ dệt bài cẩm văn.

Đem tất cả cơ năng phụng sự,

Nếp đạo truyền vĩnh tự là đây,

Hương Trời trước gió thơm lây,

Nhà Đông ngào ngạt, nhà Tây nực nồng.

Quyền nội tướng truyền thông thắng cảnh,

Việc tiếp thu nữ hạnh khôn ngoan,

Thờ cha kính mẹ chu toàn,

Sớm thăm tối viếng thay chàng khi xa.

Cùng thân tộc an hoà đủ lễ,

Cùng chị em chia xẻ ngọt bùi,

Nữ hiền trinh thuận làm vui,

Giúp chồng trọn nghĩa đủ mùi vị thơm.

Kìa Châu Long đai cơm nuôi bạn

Cho thành công mới hản là duyên,

Thủy chung đáp lại lời nguyền,

Nay còn mấy kẻ điểm khuyên hạnh đời.

Gương quí giá chiều mơi soi kỹ,

Học lần theo tỷ mỷ từng câu,

Tùng phu đề mục nhiệm mầu,

Các em cố gắng giải bầu nhiệt tâm.

Nếu rủi ro trăm năm chẳng trọn,

Điểm canh sầu giữa ngón hoàng lang,

Ngữa nghiêng gối chích bên màn,

Ôm lòng trung liệt thuận đàng nuôi con.

Đạo "Tùng Tử" vuông tròn mẫu mạng,

Dạy con nên xứng đáng trên đời,

Đặt thành trách nhiệm không rời.

Dò lần tánh trẻ để lời nhủ khuyên.

Tích Mẫu Mạnh đức hiền sáng rở,

Đoạn trữ cơ một thuở răn lòng,

Tinh thần gạn đục lóng trong,

Lập nên thế Đạo truyền tông lâu dài.

So tiếng nói không sai gan tấc,

Đối hành vi tư thất rõ ràng,

Trẻ thơ tập tánh làm ngoan,

Nên hư tại mẹ thành đàng thói quen.

Đem trung nghĩa cân bằng Đạo trọng,

Một niềm thương hâm nóng đời con,

Từ khi chiu chít lòng son,

Đến cơ thành đạt xử tròn mẫu ân.

Trước chức vụ gọi phần đền đáp,

Học cho rành thích hạp phong nghi,

Làm con, làm mẹ trọn nghì,

Gia bần càng rõ lương tri đức tài.

Tài liệt nữ tương lai tươi sáng,

Hỡi các em mẫn cán lần lên,

Quốc dân xây dựng móng nền,

Mống nền đạo đức tuổi tên phổ đồng.

Lý "Tam Tùng" tả không xiết hết,

Bởi vì đời đã chết thần quang,

Sống ăn, sống mặc, sống càng,

Đâu còn biết lý trần gian sống đời.

Kìa trước mắt con thời tự chủ,

Xem mẹ cha như cụ láng giềng,

Vợ thì ngang dọc ngữa nghiêng,

Xem chồng là kẻ tình riêng lúc buồn.

Còn nói chi cái tuồng tệ bạc,

Con tay bồng vội sát niềm thương,

Sớm trưa lã lướt ngoài đường,

Mặc người chín suối can trường xốn sang,

Để đối chiếu thau, vàng, đời, Đạo,

Để chấn hưng cải tạo cho nhau,

Điểm trang sắc thái tươi màu,

Các em hồi tưởng trước sau mỗi người,

Điều sai quấy vui cười tự hối,

Nơi Đạo tràng tắm gội ánh chân,

Tam tùng nhuận tập từng phần,

Tạo nên gương sáng cho trần gian soi.


-o-

BÀI THỨ TÁM: xương minh "Tứ Đức".

Ấy vốn là thiên chức nữ lưu;

Nhẹ nhàng thanh thoát mỹ miều,

Rõ trang thần hội dệt thêu duyên Trời.

Này các em thân đời bồ liễu !

Phải rằng sao đúng kiểu môn my;

Thế gian cảm mến duy trì.

Chỉ trong bốn đức thông tri đủ đầy.

"Công" là thợ dựng gầy cơ nghiệp,

Công mở đề trực tiếp đời ta;

Lao tâm, lao lực cũng là.

Tùy theo cảnh ngộ xoay ra việc làm.

Người phụ nữ biết ham khéo léo,

Học rành nghề mềm dẽo tay quen,

Dệt, thêu, may, vá lẽ hằng,

Nuôi con dọn dẹp nấu ăn là thường,

Từ công cán khuếch trương thương mại,

Đến nông tang cấy hái am tường,

Đói no trái phải lo lường,

Bánh quà tặng phẩm đủ phương thức làm.

Tánh siêng năng mới đam công khó,

Đời có làm mới rõ nên thân,

Không riêng chi kẻ phú bần,

Tùy nghi xử dụng tinh thần gia phong.

Người vợ hiền biết trong nhiệm vụ,

Sống cuộc đời lý thú vui say;

Tỏ ra thạo việc đủ đầy,

Giúp chồng phương tiện dựng xây nghiệp nhà.

Bậc Tiểu Thừa thông qua chừng ấy,

Mỗi các em lập lấy cho thường,

Rồi còn tiến bước đôi chương,

Công tôn nghĩa Đạo, công tường quốc dân.

Muốn đức công trọn phần thể hiện,

Em gắng lên vui tiến cõi lòng,

Xa lìa cái bịnh ngồi không,

Tính toan từng việc, ngoài trong gọn gàng.

"Ngôn" là nói, nói càng ai kể,

Lời ôn tồn cụ thể nghiêm trang.

Nói ra cho được hảo toàn,

Nói minh lẽ thiệt vỗ an lòng người.

Đừng tập tánh nói cười khe khắt,

Cậy sang giàu bắt chặt thế cô,

Lã lơi biếm nhẽ hồ đồ,

Vẻ vời thêm chuyện điểm to rắn rồng.

Một tiếng nói giúp chồng trọn đạo,

Một lời ra đáp thảo mẹ cha,

Dạy con đúng cách từ hòa,

Nói trong nhân lễ văn khoa nhẹ nhàng.

Muốn đức Ngôn công bằng thừa nhận,

Hãy nghiệm suy cho tận trước lời,

Có ai nhắc nhở chiều mơi,

Tiếng lành lẽ phải ta thời biết ơn.

Bởi đời nay thua hơn hỗn luận,

Mất đức hiền mâu thuẫn sanh đoan,

Giờ đây thuyết hóa Đạo tràng,

Các em kiểm nhận kỹ càng đức Ngôn.

"Dung" là dáng thể hồn đạo đức,

Tượng bên ngoài hình thức nghiêm trang,

Không ham lòe loẹt sửa sang,

Mà ra tư cách gọn gàng tự nhiên.

Công việc làm cần chuyên thứ lớp,

Đưa tay chân ăn khớp nhẹ nhàng,

Tránh điều cục mịch dở dang,

Múa vung ủ dột châu chan mặt mày.

Lời nói năng thẳng ngay hòa dịu,

Vẻ đẹp tươi khuôn kiểu tánh Trời,

Có đâu những giọng lã lơi,

Nặng nề quạu quọ một đời hư ngôn.

Cách đi đứng không bôn không chậm,

Xem trước sau khỏi dẫm lên đồ,

Dịu dàng nhịp điệu diễn phô,

Nằm ngồi phải cách liễu bồ thân sanh.

Việc trang sức đã dành bạn gái,

Nhưng nhớ rằng không phải se sua,

Cái duyên thật chẳng tiền mua,

Mặn mà vốn sẵn, lòng tua giữ gìn.

Đừng có tưởng đẹp xinh màu sắc,

Như tục đời nắm chắc thời trang.

Thiếu chi những kẻ giàu sang,

Đức Dung không có như nàng nộm tranh.

Muốn đức Dung trưởng thành em phải,

Tập thói quen mềm mại đường hoàng,

Học lời giáo huấn kỹ cang,

Hình dung trước cảnh mở đàng dáng duyên.

"Hạnh" là nết, nết truyền cử chỉ,

Từ bên trong thuần túy mà ra,

Hạnh là thiên tánh giao hòa,

Chơn dương hàm thụ chuyển qua xác hình.

Người có hạnh cao minh thấy rõ,

Đức độ khai sáng tỏ mọi điều,

Công, ngôn, dung hiệp mơi chiều,

Thể theo lý Đạo cao nêu từng phần.

Trong bốn đức chủ thần đức Hạnh,

Hạnh trưởng thành chi nhánh lưu thông,

Nếu mà hạnh chẳng ở trong,

Dù cho gò ép cũng không trường kỳ.

Bởi đời ưa những gì sang cả,

Tưởng phẩm người ở bả lợi danh,

Nên không đạt chỗ chí thành,

Nết hư tật xấu biến sanh loạn thường.

Xem thì thấy chán chường đủ cảnh,

Còn chi là pháp chánh nữ lưu?

Tự do sôi nổi một chiều,

Theo đà vật chất đắm xiêu tinh thần.

Trọng màu sắc hơn cần phẩm hạnh,

Ưa đẹp vay hơn mảnh đẹp thần;

Thét gào giữa biển sóng dâng,

Chôn vùi đáy cát một vầng trăng trong.

Nền Đại Đạo xoay vòng bánh phép,

Gọi hồn thiêng lần tiếp hương nguyền,

Cho người rõ lý hồi nguyên,

Nữ phong, nữ hạnh chủ quyền nhân sanh.

Để đức hạnh an lành trọn đủ,

Trước của Trời thực thụ lý chân,

Các em nuôi dưỡng tinh thần,

Theo phương tu niệm thoát lần lối mê.

Bốn đức cả chương đề tận giải,

Hoạch bản đồ nữ phái minh tra,

Học hành suy diễn rộng ra,

Khai thông nguồn sáng truyền ra hóa đời.
THI

Đời Đạo lờ mờ chẳng biện phân,

Bởi vì truyền pháp chữa minh chân,

Từ nay em gắng công giồi luyện,

Xác nhận đường tu ổn định thần.
Chị ban ơn các em. Chị thăng.
Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương