Tam thừa chơn giáO


THÁNH TỰA Đàn Tý thời, đêm 15 tháng 8 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 (30.9.1974). THItrang10/14
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích1 Mb.
#2705
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

THÁNH TỰA

Đàn Tý thời, đêm 15 tháng 8 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 (30.9.1974).

THI

ĐÔNG mãn phùng xuân tiết thể khai,

PHƯƠNG năng Tạo hóa tự nhiên lai.

LÃO hành mật nhiệm cơ giao thái,

TỔ đức triều ngươn chiếu Phật Đài.

Lão Tổ nay vâng thừa Thánh chỉ triển khai Thánh tựa phẩm Thượng Thừa của bộ kinh "Tam Thừa Chơn Giáo".

Đại Đạo vốn vô vi nhưng cơ thần hóa lại vô lượng, vô biên, không thể dùng văn tự ngôn ngữ điểm trọn hết cái yếu diệu chân huyền của mỗi mỗi.

Tuy nhiên, cũng phải có Chân Kinh, phải có Chân Truyền, chẳng khác như có kim chỉ nam định hướng thì công phu tu luyện mới có cơ thành tựu.

Phẩm Thượng Thừa này là đặc ân của Đức Chí Tôn sắc chỉ ban cho con cái của Ngài nơi một Hội Thánh nhỏ bé mà phải trải qua nhiều gian khổ thử thách.

Phẩm Thượng Thừa này được dạy rõ từng trình tự công phu tu luyện; dạy rõ về Chân Pháp Tánh Mạng song tu; giải rõ về cơ động tịnh và thuận nghịch của âm dương. Dụng cái Hình của nhất là "Huyền Quang nhất Khiếu" mà luyện cái Khí của nhất là "Tiên Thiên nhất Khí". Tức lấy Thần ngự Khí, lấy hỏa luyện dược. Giải rõ chỗ chơn Tánh chơn Mạng để đắc chơn hỏa, chơn dược mà luyện thành chơn đơn.

Điều trọng yếu trong việc tu luyện đến chỗ đạt thành chánh quả là phải có sự cần mẫn học hỏi cho suốt thông chánh lý, phải có đức chí thành và quyết tâm tinh tiến không gián đoạn công phu.

Trong đơn Pháp đã biểu lộ cái bí cơ của Đạo, của Trời Đất, của con người thành Phật tác Tiên là cơ mật nhiệm của Thiên điều, nên chư hiền có trách nhiệm về Pháp Đạo. Hội Thánh phải chú trọng trong việc trao truyền Chơn Pháp Thượng Thừa để khỏi phạm phải Thiên điều.THI

Tu đơn phải trọn đức chơn thành,

Luyện Đạo trước cầu lý pháp minh.

Thể hiệp thời hành vô gián đoạn,

Do lai đắc nhất diệu cơ sanh.

Thăng...


1.- KHAI XUÂN

Tý thời, đêm 30 tháng 12 năm Nhâm Tý  - Đại Đạo 47 (02.2.1973).

THI

THÀNH cơ chỉ Đạo lập thân tu,

HOÀNG xuất trần mê thế thượng phù,

BỔN cảnh lai lâm chân diệu xứ,

LAI truyền Đại Thánh điểm công phu.

Tôn Thần chào mừng chư Thiên Mạng. Tôn Thần thừa lệnh Đại Thánh báo cơ. Thăng...THI

QUAN sơn tư nhuận Khí xuân thiên.

THÁNH đức đồng tôn nội thể huyền,

ĐẾ chuyển hồng quang Khai diệu bút,

QUÂN y thừa Mạng Đạo tâm truyền.

HỰU

Truyền kiếp trần gian một chữ tu,

Học thông hành đúng lắm công phu.

Nếu còn hờ hững tâm chưa định,

Rồi mãi mơ màng trí khó thu.

Biết việc xét mình dung dị hóa,

Thuần chơn vô ngã tự nhiên phù.

Nay xuân chan rưới tình muôn loại,

Đạo dẫn hồn xuân bước viễn du.

Bần Đạo mừng tất cả đàn tiền, tịnh tâm an tọa.THI BÀI

Bước viễn du bố ban sanh lực,

Cho muôn loài nhuận đức phục nguyên.

Âm dương tiến thoái hồn nhiên,

Hàm dinh tư dưỡng cơ huyền hóa công.

Nay xuân đến khai thông niên độ,

Hiệp thần xuân tiếp phổ Đạo trường.

Khởi đề giáo huấn kỷ cương,

Cho nhơn sanh biết mở đuờng tâm tu.

Bấy lâu đã cần cù theo Đạo,

Đã chung đồng gầy quả tạo công.

Trải qua bao cuộc thử lòng,

Lòng hằng giữ Đạo, ý không đổi dời.

Nay cần phải chiều nơi tu chỉnh,

Cho rõ ràng tự tĩnh thân tâm.

Công phu hồi tưởng suy tầm,

Học thông chánh lý, hành thâm chân truyền.

Người Chức Sắc đương nhiên hữu trách,

Trách nhiệm là thanh bạch chánh chân.

Tạo thành minh đức tân dân,

Tương ưu, tương tế, tương lân, tương hòa.

Người Tín Hữu trong nhà đạo đức,

Ghép mình theo mẫu mực tu thân.

Trọn công nuôi dưỡng tinh thần,

Tín thành nhuận sắc, nghĩa nhân thường hành.

Trong tổ chức phải rành tổ chức,

Thực thể còn hậu nhựt noi gương.

Thiệt hư cần phải tinh tường,

Ngôn hành tương ứng, lập trường chánh trung.

Nay đàn xuân lời chung điểm hóa,

Ban ân hồng cho cả nhơn sanh.

Đạo trường quyện tỏa hương lành,

Câu kinh nghĩa đạo thường hành sớm trưa.

Hôm nay Bần Đạo thừa lệnh Đức Chí Tôn chuyển lập cơ đàn, nhằm tiết xuân dương khai thái, vạn vật hồi xuân, vốn có diệu ý.

Về cơ xử thế, Nhơn Đạo thường hành, chư hiền nam nữ đã học qua Tiểu và Trung Thừa, chỉ cần có điều: học thông hành đúng là được chứng quả vào bậc hiền nhân thiện tín, nhưng vẫn còn trong vòng nhân quả luân hồi vì chưa bước qua khỏi ngưỡng cửa âm dương biến hóa, tức chưa đạt được cơ giải thoát tâm linh, siêu sanh liễu tử của nền chân pháp Đại Đạo.

Giờ đây Bần Đạo lược giải một số điểm trong bài:

1. Biết việc xét mình dung dị hóa:

Biết việc: theo Khổng Giáo gọi là cách vật, tức là học hỏi cho đến chỗ tận cùng của mỗi sự vật, không còn nghi ngờ lầm lẫn. Biết việc đến chỗ tận cùng gọi là chân trí. Có chân trí mới có chân ý. Chân ý là vị chân sư trong người.

Xét mình dung dị hóa: Kiểm điểm lại mình đã làm đuợc gì tương ứng với sự hiểu biết để dung hóa với đạo lý, với tâm hồn, với bản thân, tạo thành một thuần thể hồn nhiên của nội tâm. Được như vậy thì một cử chỉ, một lời nói, một việc làm đều thuận lẽ tốt đẹp.

2. Học thông chánh lý, hành thâm chân truyền:

Học cho thông suốt chân lý Đại Đạo để thực hành đúng với chân truyền.

Chánh lý là lý âm duơng. Cô dương bất sanh, cô âm bất trưởng. Tu hành là phải Tánh Mạng song tu. Chân truyền là dĩ Thần ngự Khí nhi thành Đạo.

3. Tín thành nhuận sắc, nghĩa nhân thường hành:

Tín thành: là đức Lễ cao tột. Công phu tu luyện đức tín thành là điểm quan trọng nhất. Vì có trọn đức tín thành mới vượt qua mọi gian khổ, mới quyết tâm cần mẫn công phu, mới mong thành đạt kết quả.

Nghĩa nhân thường hành: theo Thiên Đạo là ra công thí pháp, còn gọi là công đức Trúc cơ. Trước công phu Trúc cơ về công đức thí pháp phải tu luyện. Minh Đường Trúc Cơ là tu về Nhơn Đạo.

4. Ngôn hành tương ứng, lập trường chánh trung:

Lời nói ứng hiệp với việc làm. Lời nói việc làm đi đôi đó là đức hạnh cần thiết của người tu.

Lập trường chánh trung là không thiên lệch vào một đối tượng nào của thế giới Hậu Thiên mà nhất là không còn ngã chấp.

THI

Trung chánh là thần bất tử khai

Cổ kim duy lý bảo tâm hoài

Đạo truyền nay chuyển sang nguyên mới

Thoang thoảng hương trời tâm tự lai.

Tâm tự lai: là chơn tâm, đạo tâm trở lại. Bởi vì thường nhựt sanh chúng phải giao động trực tiếp vào cuộc sống đa dạng, biến chuyển theo thường tình ngã chấp. Do đó mà đạo tâm xa dần.

Hương trời: là vị hương xuân thiên, mùa xuân. Khí tiết dương sanh, chuyển phục sức sống cho muôn loài, do đó ảnh hưởng đến tâm thần con người được lắng dịu yên tĩnh, nghĩ ngơi không xáo trộn mà chân tâm lai phục. Người tu cần giữ cái tâm lai phục này thường xuyên là gần Đạo vậy.

THI

Đạo vốn hư vô lại thể hình,

Dạy người hồi phục lý nhơn sinh,

Cho dù kẻ ngộ, người chưa ngộ,

Thống Đạo truyền thừa phải biện minh.

Thăng...


2.- ĐIỂM KHAI THƯỢNG THỪA

Tý thời, đêm 09 tháng 01 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 47 (11.2.1973).

THI

THỔ khí miên miên tại chánh trung,

ĐỊA linh tú hiệp tứ phương tùng;

PHƯỚC âm dư hưởng vô cùng tận,

THẦN lập định cơ tạo hóa dung.

Tôn Thần chào mừng chư Chức Sắc đàn trung. Tôn Thần thừa lệnh báo cơ, đàn trung nghiêm chỉnh tiếp lệnh...THI

GIÁO hóa môn sanh thuận đức thành,

TÔNG truyền mật pháp lý nguyên hanh;

ĐẠI khai giác lộ tam nguơn chuyển,

ĐẠO điểm cơ trung trược hóa thanh.

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO mừng chư phận sự.

Giờ nay Bần Đạo chuyển đàn đặc biệt truyền trao cho chư hiền một con đường hướng thẳng về chân tâm, hầu tạo nên Tiên Thiên Chân Tánh mà đạt quả vị chánh giác.

Suốt một thời gian dài, trên đường tu học và xây dựng Đạo, chư hiền đã trải qua biết bao gian lao khổ nhọc, thử thách cam go của thời hạ nguơn mạt pháp, nhưng cũng chưa phải là hết. Chư hiền nên nhớ: Đạo càng cao, khảo đảo càng nhiều. Có được nhiệt lượng lớn mới luyện nên vàng mười sáng nước.

Tu hành có chịu đựng nổi những thử thách nặng nề thì quả vị mới nâng cao.

Có Tam Giáo lai đàn, chư phận sự nghiêm chỉnh tiếp nghinh.THI

Khải thị minh tâm kiến Tánh chơn,

Tùng lai Tánh Mạng hiệp thành nhơn.

Quy lư Thần Khí Càn Khôn định,

Diệu hữu minh minh ảo ảo huờn.

Tam Giáo hiệp cơ báo lịnh và hộ điển, có Chí Tôn lâm đàn khải giáo, chư phận sự nghiêm chỉnh cung nghinh. Ba ta xuất ngoại...(Tiếp điển:)

Thầy mừng tất cả các con nam nữ.THI

CAO diệu huyền huyền pháp tợ không,

ĐÀI trung cực chiếu kiến nhân ông.

THƯỢNG truyền yếu chỉ Tam Thừa phẩm,

ĐẾ xuyển chơn cơ vạn cổ đồng.

GIÁO hóa sanh linh thần phục định,

ĐẠO thành giác huệ lý viên thông.

NAM sơn bắc hải thời minh hiện,

PHƯƠNG vị Càn Khôn đắc chánh công.

Thầy miễn lễ, các con tịnh tâm an tọa.

Thầy đến với các con hôm nay để điểm truyền chơn pháp Đại Đạo tức là triển khai Phẩm Thượng Thừa của bộ Tam Thừa Chơn Giáo mà Thầy đã đặc ân cho Hội Thánh nhỏ bé này.

Các con hãy bình tâm nghe dạy:

Trước đây Thầy đã phái Ngũ Lão xuống trần chấp chưởng cơ Hữu Vi, tạo Chân Kinh, chỉ điểm Chân Truyền. Còn Thầy chấp chưởng cơ Vô Vi điều hành tứ giáo Tổ Sư chuyển khai nền chơn Đạo kỳ ba. Đây là một thời kỳ đại hi hữu. Các con được kỳ duyên hạnh ngộ Tam Kỳ Phổ Độ kỳ này cũng là việc đại hi hữu vậy.

Bấy lâu phần Nhơn đạo Thầy dạy đã nhiều, các con chỉ cần gia công thực hành, trau dồi hạnh đạo để làm nền tảng vững chắc cho việc tu tiến. Nay tiếp theo Thầy ban truyền Phẩm Thượng Thừa Chơn Pháp để các con có điều kiện thọ nhập công phu "tu Tánh luyện Mạng" mà lập cơ giác hóa siêu linh.THI

Phổ hóa kỳ ba chuyển Đạo tràng,

Triển khai chân pháp điểm nhân hoàng.

Giải cơ biến hóa thành vô biến,

Đoạn nghiệp luân trầm khởi định an.

Lập đức nhân hòa nung sức sống,

Huờn chân Tánh Mạng hiệp thần quang.

Thuận hàng nghịch chuyển chân vi diệu,

Độ tận nguyên nhân đến Niết Bàn.

THI

Phật Thánh Thần Tiên vốn một nhà,

Đạt cơ đắc nhất hiệp tam gia.

Nêu cao đuốc huệ soi hồn tục,

Xây dựng thiên tâm một bửu tòa.

BÀI

Thầy tá bút xương minh yếu lý,

Lập trường tu hiệp ký đồ thơ.

Chuyển đời từ chốn mộng mơ,

Từ trong mê loạn lên bờ giác chân.

Đạo xử thế nghĩa nhân là trọng,

Lẽ tu chân trí dõng kiêm toàn.

Biết điều sai quấy sửa sang,

Trau dồi phẩm Đạo, vén màn vô minh.

Từng bước tiến soi hình gương sáng,Cấp Tiểu Thừa con ráng chuyển tâm.

Công phu kiểm nhận sưu tầm,

Đâu là khổ nghiệp? Đâu mầm thiện căn?

Học thấu đáo lý chân biện giải,

Tánh bổn sơ đem lại chân thường.

Trong ngoài mẫu mực kỷ cương,

Chung hòa nhơn thế trên đường dân sanh.

Cơ biến hóa thuận hành luân chuyển,

Nghiệp trần hoàn lưu luyến trả vay.

Biết tu lập đức cao dày,

Gieo trồng nhân phẩm, tiếp tay tài bồi.

Tạo cơ chỉ phục hồi nguyên vị,

Pháp hư vô luyện kỹ thuần thanh.

Biện phân Đạo mạch cho rành,Trung Thừa tiếp chuyển khai sanh giác thần.

Đoạn thức Tánh giải lần giả tướng,

Đoạn dâm cơ bảo dưỡng tinh thần.

Nghiệm thông kết quả, nguyên nhân,

Luân hồi sanh tử xoay vần do đâu?

Bởi niệm khởi không thâu tâm định,

Ý miên man suy tính động hành.

Làm cho Tánh Mạng mong manh,

Tinh thần thoát lậu vòng quanh kiếp trần.

Chuyển thế hóa trọng phần luyện kỹ,

Bắc nhịp cầu trực chỉ đường tu.

Thượng Thừa định hướng công phu,

Ngoài vòng tục lụy ngàn thu vĩnh tồn.

Cơ pháp diệu Càn Khôn định vị,

Thiên Địa Nhơn hợp lý âm dương.

Thánh phàm phân ngả đôi đường,

Hiển vi động tịnh nghịch huờn thuận sanh.

Thầy tóm lược lập thành tam phẩm,

Tuyển căn cơ ghi đậm nét vàng.

Tiểu Trung Thừa đã ân ban,

Bấy lâu phổ cập Đạo tràng chỉnh tu.

Con nào đã công phu trọn vẹn,

Nguyện lực cao bước thẳng Thượng Thừa.

Thọ truyền diệu pháp sớm trưa,

Huyền công phanh luyện đơn thơ triệu hồi.THI

Hồi hướng công phu Đạo diệu huyền,

Thượng Thừa bửu phẩm thuộc Thiên Tiên.

Hiệp quy Tam Ngũ thành chân thể,

Nung đốt lò cừ luyện Hống Duyên.

Thầy tóm lược:I. Phẩm Tiểu Thừa:

Dạy cơ xử thế nhân sinh, xử tròn Nhơn Đạo, giữ đúng Tam quy - Ngũ giới, gọi là Minh Đường Trúc Cơ, còn phải tiết chế tình dục để bảo dưỡng Mạng căn.II. Phẩm Trung Thừa:

Chủ yếu là đặt tâm lực vào công phu học vấn, suy lý đến chỗ cách vật trí tri. Yếu lý đã suốt thông thì lương tri, lương năng tự nhiên thị hiện. Thức thần không làm chủ được tâm cơ và cũng chẳng còn biến cái tâm này thành cái tâm sanh tử nữa.

Cần phải chấm dứt tình dục để chuẩn bị tiến lên Thượng Thừa.

Tâm hồn sống ngoài đối tượng nhị nguyên, chuyên lo luyện kỹ Tinh thuần.III. Phẩm Thượng Thừa:

Sẽ có những đề tài giảng về giáo lý Thượng Thừa và điểm truyền những bí quyết tu Tánh luyện Mạng tiếp theo trong Phẩm Thượng Thừa này.

Đây là một bửu phẩm tối thượng Thầy đã đặc ân cho Hội Thánh, cho các con. Các con nên cẩn tâm bảo trì tu luyện.

THI

Đạo trong nhân thế có đâu xa?

Minh chứng mà tu các trẻ à!

Lời nói việc làm là hiện tướng,

Tâm chơn Tánh thiện vốn căn nhà.

Thường cư chánh niệm không điên đảo,

Biết nẻo mê đồ chớ thiết tha.

Tu học thân tâm là chánh giác,

Mở đường hồi chuyển, nhập tinh hoa.

HỰU

Tinh hoa Đạo học tại thân tâm,

Tánh, Mạng toàn chơn trẻ gắng tầm.

Tiên Phật do đây mà chứng phẩm,

Phàm gian chẳng biết mãi mê lầm.

HỰU

Lầm lạc phai mờ Tánh bổn nguyên,

Kiếp đời chồng chất nỗi ưu phiền.

Nào danh, nào lợi, nào sân hận,

Ngả rẽ trăm chiều chẳng lúc yên.

HỰU

Yên tĩnh thân tâm Thái Cực sanh,

Các con ráng nhớ, nhớ mà hành.

Hành y chánh pháp Thầy trao dạy,

Chân quả thuần dương chí nguyện thành.

Thầy ban ân các con.

Thầy thăng...

3.- ĐẠI LƯỢC: VŨ TRỤ - NHÂN SINH

Tý thời, đêm 15 tháng 3 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 (17.4.1973).

THI

ĐẠO mệnh danh truyền tự cổ kim,

TỔ huyền nhứt thể diệu cơ thâm.

LÃO ban vạn hữu sanh sanh hóa,

QUÂN phục Thuần dương Chánh nội tâm.

HỰU

Tâm trung nhất điểm bổn hư vô,

Thượng hạ thông linh Pháp tượng đồ.

Thiên địa châu huờn chân diệu hiệp,

Âm dương tiến thối tự nhiên hồ.

LÃO QUÂN đại hỷ chư phận sự, miễn lễ đàn tiền tịnh tâm an tọa, nghe dạy.

Đàn nay Tôn Sư đại lược về vũ trụ nhân sinh để chư môn đồ nhận chân chủ đích tu luyện.Vũ trụ: khởi thủy là một thể hồng mông vô cực, mờ mờ ảo ảo, không hình tượng, không âm thanh, không Trời Đất, núi sông, tinh tú. Vạn tượng giai không.

Trong cõi hồng mông vô cực có một điểm linh thông vi diệu gọi là Thái Cực.

Thái Cực có đặc tính cực tịnh.

Thái cực hàm chứa ẩn tàng một sanh cơ, điều hòa động tịnh: sanh Trời, sanh Đất, sanh Người, sanh Vạn Vật, sanh Tiên, sanh Phật.

Sau khi Thái Cực sanh Lưỡng Nghi là Âm Dương thì có cơ biến hóa tạo nên thế giới Hậu Thiên sanh sanh tử tử, tấn thối tồn vong, thạnh suy bỉ thái, trị loạn an nguy... tức phát sinh ra hàng hàng lớp lớp đối tượng.

Con người: Thủy tổ của loài người là Bàn Cổ, do Tiên Thiên chân khí sanh ra, hay còn gọi là Thái Cực sanh ra ngôi Thái Dương.

Trong ngôi Thái Dương có ngôi Thiếu Âm.

Ngôi Thiếu Âm trưởng thành và hóa sanh ra ngôi Thái Âm.

- Thái Dương tượng trưng cho nam giới.

- Thái Âm tượng trưng cho nữ giới.

Từ đây nam nữ phối ngẫu mà có nhân loại:

- Tiên Thiên Thận Khí của cha phát động phối hợp với Hậu Thiên Thận Khí của mẹ sanh ra tạng Thận.

- Tiên Thiên Tâm Khí của mẹ phát động phối hợp với Hậu Thiên Tâm Khí của cha sanh ra tạng Tâm.

- Tiên Thiên Can Khí của cha phát động phối hợp với Hậu Thiên Can Khí của mẹ sanh ra tạng Can.

- Tiên Thiên Phế Khí của mẹ phát động phối hợp với Hậu Thiên Phế Khí của cha sanh ra tạng Phế.

- Tiên Thiên Tỳ Khí của cha phát động phối hợp với Hậu Thiên Tỳ Khí của mẹ sanh ra tạng Tỳ.

Ngũ tạng động biến sanh ra ngũ tặc:

- Tâm động phát sanh ra tánh mừngniệm.

- Thận động phát sanh ra tình dụcsợ hãi.

- Can động phát sanh ra sân hỏa.

- Phế động phát sanh ra lo lắng.

- Tỳ động phát sanh ra tư lự, dục vọng.

Tánh Mạng Tiên Thiên động nên Càn biến ra Ly, Khôn biến thành Khảm gọi là Càn Khôn thất chánh và cơ thể con người đều thất chánh. Thất chánh nên có sanh tử luân hồi.

- Tiên Thiên ngũ hành tạo nên Tánh.

- Hậu Thiên ngũ hành tạo nên Mạng.

Tánh Mạng có Tiên Thiên chân Tánh Mạng.

- Thánh nhân tượng là Bát Thuần Càn vốn bất sanh bất tử.

- Hậu Thiên Tánh Mạng vì thất chân, thất chánh nên có sanh tử.

Thánh nhân tượng là "Hỏa Thủy vị tế".

Ngũ hành Tiên Thiên sanh ngũ nguơn:

- Nguơn Tinh thuộc Thủy (Nhâm thủy).

- Nguơn Tánh thuộc Mộc (Giáp mộc).

- Nguơn Khí thuộc Thổ (Mậu thổ).

- Nguơn Thần thuộc Hỏa (Bính hỏa).

- Nguơn Tình thuộc Kim (Canh kim).Ngũ nguơn sanh ngũ đức: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.

- Trí do nguơn Tinh, thể thuần túy phát sanh.

- Nhân do nguơn Tánh, thể nhu hòa phát sanh.

- Tín do nguơn Khí, thể thuần nhất phát sanh.

- Lễ do nguơn Thần, thể viên thông phát sanh.

- Nghĩa do nguơn Tình, thể can liệt phát sanh.

 

- Ngũ nguơn là Khí của Ngũ hành.- Ngũ đức là Tánh của Ngũ hành.

Ngũ nguơn sanh lúc Tiên Thiên ẩn trong Hậu Thiên hỗn luân thành một Khí. Tuy hình tích chưa hiển lộ nhưng lý ngũ ngôn, ngũ đức đã sẵn đủ trong Thái Cực. Chỗ này gọi là: Bổn lai diện mục của con người trước khi sanh nên gọi là Tiên Thiên ngũ hành.Ngũ hành Hậu Thiên sanh ngũ thức:

- Thức thần thuộc Hỏa (Đinh hỏa).

- Trược tinh thuộc Thủy (Quý thủy).

- Du hồn thuộc Mộc (Ất mộc).

- Quỷ phách thuộc Kim (Tân Kim).

- Vọng ý thuộc Thổ (Kỷ thổ).Ngũ thức sanh ngũ tặc: mừng, giận, buồn, vui, muốn.

- Vui do Thức thần Tánh tham phát sanh.

- Buồn do Trược tinh Tánh si phát sanh.

- Mừng do Du hồn Tánh thiện phát sanh.

- Giận do Quỷ phách Tánh dữ phát sanh.

- Muốn do Vọng ý Tánh loạn phát sanh.

Trong ngũ vật hồn phách sanh ra trước.

Hồnlinh quang, là hạt giống luân hồi chuyển kiếp. Thành Người, thành Quỷ, thành Thần, thành Thánh cũng chính nó. Thân xác chưa sanh hồn đã có trước. Khi chết, khí chưa dứt hồn đã đi xa. Hồn thọ Hậu Thiên Mộc khí hiệp với nguơn tánh mà tồn tại.

Phách là phần linh của khí huyết thọ Hậu Thiên Kim Khí mà tựu thành.

Ngũ vật, ngũ tặc có sau khi sanh thân nên thuộc Hậu Thiên.

Lúc ban sơ Tiên Thiên, Hậu Thiên hiệp một nên ngũ vật, ngũ tặc nhờ ngũ nguơn, ngũ đức dung hóa. Nếu có động, do Tiên Thiên làm chủ nên anh nhi toàn thiện, toàn nhân. Tịnh là ngũ nguơn, động là ngũ đức. Nếu có tỏ ra mừng, giận, buồn, vui cũng chỉ là vô tâm tự nhiên.

Con người lúc còn trong bụng mẹ, bị bào thai bịt kín nên hô hấp theo lỗ rún rồi vận chuyển theo đường Nhâm - Đốc, gọi là vận hành Tiên Thiên Chơn Tức.

Sau khi lọt lòng mẹ lỗ rún bị bít nên thở theo miệng - mũi, gọi là Hậu Thiên Phàm Tức. Từ đây phải sống nhờ hoàn toàn bên ngoài Hậu Thiên.

Cho nên phần linh hồn cũng phải mượn hồn Hậu Thiên, nên tâm bị hệ thuộc đối tượng của thế giới hữu hình.

Kịp đến lúc thiên quý chi kỳ tức tuổi 16, khí huyết phương cương, Tiên Thiên đầy đủ là lúc lục dương thuần toàn. Nhưng hễ dương cực thì âm sanh. Âm sanh tiến lên là dương thối lần. Vì đua sống theo tình đời giả tạo nên vật dục sở tế, khí bẩm sở câu. Chạy theo lòng ham muốn trong cuộc sống vật chất làm cho hồn phách chẳng định, thức thần nổi dậy, tinh khiếu hạ lậu, ý loạn tâm mê. Ngũ vật, ngũ tặc dấy lên làm cho ngũ nguơn, ngũ đức lu mờ. Đến lúc âm toàn dương tận con người phải chết và mất đi một kiếp làm người.

Duy có hàng Thánh Triết suốt thông mọi lẽ, biết dưỡng dương khi Tiên Thiên chưa dứt, biết thối âm khi Hậu Thiên khởi sanh. Lấy Hậu Thiên hàm dưỡng Tiên Thiên, lấy Tiên Thiên chế phục Hậu Thiên. Suốt đời trọn giữ cái lý "chấp trung thủ nhất" mà đi thẳng vào cõi Thánh.THI

Định lập chân tâm tự quán thông,

Là ngôi Thái Cực có gì trong?

Chưa chia: Trời, Đất, Người là một,

Diệu hiệp âm dương tạo hóa đồng.

HỰU

Đồng thể hư vô nhứt Khí chơn,

Ấy là căn cội của Thiên nhơn.

Chuyển luân cơ diệu vô vi pháp,

Hồi hướng bổn nguyên Đại Đạo huờn.

HỰU

Huờn phục chân nhân phải lắm công,

Mới đem thân thế giữa trần hồng.

Sống đời chuyển hóa dòng thanh trược,

Đối cảnh thành toàn lẽ biến thông.

Trực nhập công phu trong giác huệ,

Thuần hòa thể cách hiệp tư phong.

Bảo an Thần Khí thân tâm định,

Lập hướng Thiền cơ chí thiện đồng.

Bài này chỉ có tám câu nhưng bao hàm cả lý lẫn pháp, chư môn sanh cần nghiên cứu kỹ để ứng dụng vào công phu tu dưỡng.THI

Đạo học truyền hành nhứt tự Không,

Tác thành Tiên Phật đắc chân công.

Đoạn trần tâm niệm khai Thiên giới,

Liễu tử siêu sanh nội thể thông.

Giờ mãn đàn. Tôn Sư ban ơn chung.

Thăng...

4.- PHÁP CHỈ THƯỢNG THỪA

Tý thời, đêm 15 tháng 4 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 47 (17.5.1973).

THI

THÍCH Chủ minh tâm kiến tánh chơn,

CA thành mạng lập bổn nguyên huờn.

NHƯ nhiên tịch tịnh vi cơ động,

LAI định chân thời thể thủ đương.

Điểm xuyết Càn Khôn thông giác hải,

Truyền giao Ly Khảm hội quan nguơn.

Pháp luân khởi trụ xuy khư hóa,

Chỉ sở linh minh xuất tử đơn.

Bổn Sư chào mừng chư môn đệ đàn tiền, miễn lễ, tỉnh tâm an tọa nghe dạy đề tài: "Pháp Chỉ Thượng Thừa".

Lành thay! Lành thay! Trước tiên Bổn Sư có lời mừng cho những môn đệ có lòng chí thành thiện nguyện nên được Thượng Đế đặc ân cho "Phẩm Thượng Thừa" này.

Hỡi chư thiện tâm! Giữa lúc đa phần nhân loại đang say mê theo cuộc sống vật chất trần hồng, trí óc con người đều dốc trọn vào sự nghiệp hữu hình, vào cơ giới hóa thời đại. Còn phần tinh thần thiêng liêng của con người gần như xa lạ.

Giới tu hành lại nặng về tín ngưỡng, theo sắc tướng âm thinh hoặc ưa thích theo lối dị đoan, mê tín, bùa chú, pháp thuật, không lối giải thoát tâm linh, không hội nhập được chân truyền của nền Đại Đạo.

Chân truyền còn gọi là bí quyết tu luyện.

Công phu tu luyện có hai phần là: Trúc Cơtu Tánh luyện Mạng.

Trúc Cơ có bốn công phu:

- Trúc Cơ Minh Đườngthực hành Nhơn Đạo.

- Trúc Cơ Lập Đứcthí pháp, giúp người học Đạo.

- Trúc Cơ Tâm Hưluyện kỹ Tinh thuần.

- Trúc Cơ Vô Lậuluyện Tinh Khí không còn tẩu lậu.

Trúc Cơ hoàn thành mới kiến tạo Tam Đài:

- Bát Quái Đài là ngôi Thần.

- Hiệp Thiên Đài là ngôi Khí.

- Cửu Trùng Đài là ngôi Tinh.

Tam Đài là sự thể hiện của Pháp môn "Tánh Mạng song tu, dĩ Thần ngự Khí".
Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương