Tam thừa chơn giáOtrang1/14
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích1 Mb.
#2705
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Năm thứ 36

TAM GIÁO QUY NGUYÊN NGŨ CHI HIỆP NHỨT
KINH
TAM THỪA CHƠN GIÁO
(QUYỂN NHẤT)

HỘI THÁNH TRUNG ƯƠNG TRUNG VIỆT

TẠI TAM QUAN

1961


Ấn Tống

BỘ PHẬN HIỆP THIÊN ĐÀI


Pháp Đàn : HUỆ DIỆU

Hộ Đàn : HUỆ TỪ THƯỢNG DU THANH

Phò Loan : HUỆ LINH TÂM, BẠCH VÂN

Điển Ký : HUỆ NANG, HUỆ THÀNH

HUỆ HẠNH, NGUYỄN-Đ-HIẾN

Chứng Đàn : Nam : THÁI CÔNG THANH

THƯỢNG CƯ THANH

THƯỢNG HÀO THANH

: Nữ : HƯƠNG NHÃ, HƯƠNG NGŨ

Hầu Đàn : Chức sắc, chức việc và Đạo hữu nam nữ
LỜI TỰA
Thành kính giới thiệu Bộ Kinh

"TAM THỪA CHƠN GIÁO"


Cảnh trần hoàn là "nơi sống gởi, thác về", là "chốn trả vay, vay trả"! Vay những chi mà trả những chi? Vay là vay những nghiệp chướng, những tiền khiên oan trái trong không biết bao nhiêu kiếp trước. Trả là kiếp này luân hồi trở lại thế gian để thanh toán nợ ấy. Nhưng, khổ nỗi là: nợ xưa chưa trả hết mà vì thiếu sự giác ngộ, lại phải vay thêm! Lời vốn cứ thế mà tăng, theo đà lũy tiến! Vì lẽ đó mà hồn người cứ quanh đi quẫn lại, tử tử sanh sanh, kiếp này chuyển sang kiếp khác, không lúc nào thoát được! Về điểm này Đức LÝ ĐẠI TIÊN có dạy như sau:
Luân hồi nhiều kiếp khó leo lên,

Lầm lỗi nhiều lần mất tuổi tên;

Lẩn quẩn thế gian dường kén nhộng,

Biết thời tu niệm mới an bền.


Trong bài thơ này LÝ ĐẠI TIÊN đã chỉ cho người trần lối thoát khỏi vòng luân hồi. Lối ấy là con đường tu niệm vậy.

Thật thế, cảnh diêm phù này là cảnh vô thường. Nhứt nhứt việc chi, từ vật chất đến tinh thần như: lợi lộc, quyền thế, giàu sang, phú quí, gia viên điền sản, vàng bạc, châu báu, v.v. đều là mộng huyễn, bào ảnh cả! Cho đến tình cha mẹ, vợ con, anh em, chồng vợ, mà còn không bền thay, thì thử hỏi người trần có nên lấy cái "hư" mà làm cái "thực" chăng?


Vậy sống ở đời, ta phải bỏ giả theo chân, bỏ hư theo thực, mới là đúng lý đương nhiên. Cái chân, cái thực, cái mục đích tối thượng của sự luân hồi chuyển kiếp, hay nói riêng cho một đời người là sự tiến hoá không ngừng để đến mức cuối cùng chìm vào biển sâu là cảnh Niết Bàn vậy. Muốn được tiến hoá không ngừng thì ngay tại kiếp này, theo lời của LÝ ĐẠI TIÊN đã dạy, con người phải "tu".
Sự tu niệm không phải là việc "nhảy vọt", việc "nhảy lớp" như lối thường tình mà, trái lại, phải tùy theo duyên nghiệp, tùy khả năng của đương kiếp mà tuần tự nhi tiến, trước thấp sau cao, bước bước nào chắc bước nấy. Vì thế mà ĐẤNG CHÍ TÔN đã có lần để lời khuyên như sau:
"Chậm chậm mà đi, hỡi các con!

Bến gai nặng lội cũng hay mòn!"

Và hiện nay, để giúp chư Thiện tín lần bước chông gai trên con đường tu hành mà khỏi vấp ngã, ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU, nhơn dịp mở khoá Hạnh đường vừa rồi, trong sáu ngày liền, đã hội chư PHẬT, TIÊN, THÁNH, THẦN, lâm đàn tả bộ kinh "TAM THỪA CHƠN GIÁO" vạch rõ con đường tu tiến thích ứng cho mỗi cấp bậc. Bộ kinh này gồm ba quyển như sau:
Quyển I: (thuộc về Tiểu Thừa): Dạy phép giữ Đạo căn bản mà mỗi Thiện tín cần phải có để xứng đáng là tông đồ trong nền chánh giáo.
Quyển II: (thuộc về Trung Thừa): Dạy phép chánh kỷ hoá nhân, các thiện tín sẽ trở thành những chức sắc, chức việc, xả thân hành Đạo, sẽ đủ phương tiện đóng góp tinh thần thuần chơn vào công việc xây dựng truyền thống đạo đức cho hiện tại và tương lai.
Quyển III: (thuộc về Thượng Thừa): Dạy cơ siêu thoát bí truyền, để vị nào công quả đầy đủ sẽ noi theo đó mà luyện thành phẩm vị thiêng liêng nơi cảnh thượng.
Lần đầu tiên Quyển I được ban hành rồi sau này lần lượt sẽ đến hai quyển sau.
Quyển I: Gồm có 10 mục hay là 10 bài học như sau:

Bài thứ nhứt: Luận về thuyết Tam Giáo đồng nguyên, về sự suy đồi, về tinh thần đạo đức của nhơn sanh và về sự cần thiết phải tu.

Bài thứ hai: Luận về ngũ giới cấm.

Bài thứ ba: Luận về cơ tiến hoá trong đường tu hành (đại cương).

Bài thứ tư: Luận về đề tài: Trai minh tường giải (Sự trì trai).

Bài thứ năm: Luận về "cách lập chí".

Bài thứ sáu: Luận về hai chữ "Trinh liệt".

Bài thứ bảy: Luận về "Đạo Tam tùng".

Bài thứ tám: Luận về "Tứ đức".

Bài thứ chín: Luận về "Bát bửu": Hiếu, Để, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sĩ.

Bài thứ mười: Luận về khắc kỷ, tu thân.
Tại sao ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU và chư PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN đều đồng ý cho ban hành Quyển I dạy về Bậc TIỂU THỪA trước tiên? Nếu xét cho kỹ thì ta sẽ thấy lý sâu xa chính đáng của việc ấy.
Bậc TIỂU THỪA là cấp bậc dành cho chư thiện tín trong một tôn giáo, nhưng kỳ thật nó là nền tảng vì nó bao gồm đa số nhơn sanh. Giáo huấn của Bậc TIỂU THỪA phần lớn chú trọng về Nhân đạo, nghĩa là: Đạo làm người từ trong gia đình đến xã hội. Nhơn đạo có tròn thì mới bước qua Tiên Đạo, Phật Đạo được. Bởi thế mới có đoạn Thánh giáo dạy như sau:
"Thế tưởng vậy là tu Nhân đạo,

Nào hay rằng Thiên đạo bởi đây!

Không tu Nhân đạo cho dày,

Mong thành Thiên đạo mặc may làm gì?"


Lại nữa, luận về Nhân đạo, ĐẤNG CHÍ TÔN có dạy như sau:
"Các con coi trên Thiên Đình có vị Tiên, Phật nào mà thất trung, thất hiếu bao giờ?”
Ngay khi mở Đạo nhiều vị vừa mới nhập môn cầu đạo đã toan ly gia cắt ái theo Thiên Đạo (luyện Đạo). Thấy vậy các Đấng Thiêng Liêng nhiều lần giáng cơ khuyên rằng: "Dục tu Thiên Đạo, tiên tu Nhơn Đạo, Nhơn Đạo bất thành, Thiên Đạo viễn hỷ!".
Nay trong sanh chúng mối nhân luân đã suy đồ quá nhiều, Bát Bửu nói trên không còn giữ được lấy một điều thì đem Thiên Đạo ra mà nói chẳng khác nào xây lâu đài trên nền mống bằng tre, bằng cát, vậy! Giúp mọi người, nhứt là trong giới tu hành, làm tròn bổn phận làm con, làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ vv... là một việc khá nặng nề rồi. Ấy là Đạo Trời góp phần vào công việc xây dựng xã hội đó.
Vậy thiết tưởng chức sắc, chức việc thuộc các Hôi Thánh nên đặc biệt chú trọng về Quyển I của Bộ Kinh TAM THỪA CHƠN GIÁO này và phổ biến trong đại chúng, bất luận Đạo hay Đời.
Giữa thời Hạ nguơn mạt kiếp, nhơn sanh đang đắm đuối trong biển lợi danh, dở sống, dở chết trong cảnh đạn tên nước lửa, quyển I của Bộ Kinh TAM THỪA CHƠN GIÁO này hẵn thật là một hoàn linh đơn vừa phá mê vừa bổ sức để lành mạnh hoá tâm hồn của mỗi cá nhân, hầu sáng suốt mà nhận định con đường cứu rỗi của chính mình trước cảnh tang thương!
Cầu xin ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU và Chư PHẬT, TIÊN, THÁNH, THẦN, ban ân lành cho những vị hân hạnh được đọc quyển kinh này.
Saigon, ngày 3 tháng 5 năm Đại Đạo thứ 36

(15-6-1961)

Rất lòng thành kính
HUỆ LƯƠNG kính bút
(Thừa vâng sắc lịnh Đức LÝ GIÁO TÔNG giáng tại Huờn Cung Đàn, Hợi thời 29-4 Tân Sửu (12-6-1961).

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ


Hội Thánh Trung Ương

Tam Quan Trung Việt


BAN HIỆP THIÊN ĐÀI
Đàn Tý Thời, đêm 16 tháng 8 năm Canh Tý.
THI
TIÊN Thánh thông truyền một lý chung,

ĐỒNG khai cơ pháp chúng sanh tùng;

NGỌC thành vô giá công trau luyện,

NỮ Đạo lưu hành đức thượng dung.


TIÊN ĐỒNG NGỌC NỮ chào mừng chư Chức sắc Lưỡng Đài và toàn thể nam nữ đàn tiền. Giờ này, Ta vâng lịnh DIÊU CUNG báo đàn, vậy tất cả thành tâm tiếp lịnh KIM MẪU TỪ TÔN. Ta chào.
Tiếp Điễn:

DIÊU TRÌ KIM MẪU, Mẹ linh hồn các con. Mẹ mừng tất cả các con nam nữ.


THI
DIÊU Điện chờ con những tháng ngày,

TRÌ đồ nguyệt chiếu gợi tâm ai,

KIM vân nương giá cơ đàn ngự,

MẪU mạng truyền lời Thánh bút khai.

VÔ lượng thần quang tuyên huấn dụ,

CỰC kỳ lý yếu chưởng linh đài,

TỪ ân Mẹ bố ban từng trẻ,

TÔN kính làm nên bực nữ tài.


Giờ này tất cả các con Nam Nữ đều trọn tâm thành nguyện cầu lễ chúc mừng lịnh Mẹ, mà cũng là Mẫu lệnh ban hành để các con được dịp chung hiệp về đây học lời Thánh Huấn, nuôi dưỡng tinh thần. Mẹ miễn lễ đàn tiền tịnh toạ.
Nầy các con ôi! Nền Đại Đạo hoằng khai với sứ mạng "chánh minh pháp giới" để độ dẫn chơn hồn cho thế hạ. Ba mươi lăm (35) năm qua, Mẹ trách nhiệm trực tiếp giáo huấn các con, Mẹ đã truyền lại biết bao những lời vàng tiếng ngọc, kinh sách tập thành đủ loại. Mẹ mong sao tất cả con cái của Mẹ trong nền Đại Đạo đều sáng suốt tâm hồn, đắc khai thần huệ, ngỏ hầu điểm nhuận cái di sản tinh thần cho thế hệ và lần lượt về với phẩm vị Thiêng Liêng cao quí.
Hôm nay Hội Thánh Trung Ương thị hiện nơi đây, theo Thánh chỉ tạo lập của Thượng Đế, hầu hết các con đã trọn lòng chung thủy lo lắng ngày đêm cho thể Đạo an hoàn. Mẹ đã dành riêng một ân lành đáng giá, tắm mát tâm hồn cho các con qua bao năm gian khổ.
Giờ đây, Mẹ vui nhận ở tinh thần hiếu hạnh của mỗi con và ban chung cho các con một bộ kinh "TAM THỪA CHƠN GIÁO" để các con làm phương định chánh giác tầm tu.
Bộ kinh TAM THỪA CHƠN GIÁO này gồm có 3 quyển sẽ diễn giải bằng văn vần để các con dễ nhớ. Mẹ sẵn định theo thứ lớp, theo phẩm bực tu tiến, rồi đây các con đủ phương tiện luyện thành đắc giác mà trở về cùng Mẹ.
Quyển I: Dạy phép giữ Đạo căn bản mà mỗi con cần phải có, để xứng đáng là tông đồ trong nền chánh giáo.
Quyển II: Dạy phép chánh kỷ hoá nhân, các con sẽ trở thành những chức sắc, chức việc, xã thân hành Đạo, các con sẽ đủ phương tiện đóng góp tinh thần thuần chơn vào công việc xây dựng truyền thống đạo đức cho hiện tại và tương lai.
Quyển III: Dạy cơ siêu thoát bí truyền, để con nào công đầy quả đủ sẽ noi theo đó mà luyện thành phẩm vị Thiêng Liêng nơi cảnh thượng.
THI
Mừng con Nam Nữ Mẹ ân chung,

Trao bảng hồi minh giải luận đồng;

Lý thuyết phân rành cơ Thánh hoá,

Thực hành định rõ pháp linh thông.

Phương đồ dẫn khởi trường tu tiến,

Mục đích truyền thành hướng đạo tông;

Tiếp độ trần gian về cảnh giác,

TAM THỪA chuyển lập trẻ đề công.


HỰU
Công cán con lo học với hành,

Cho ngày khai hoá trọn nên danh;

Hương truyền thoảng lại ngày tươi thắm,

Bửu phẩm Mẹ trao vạn cổ thành,


THI BÀI
Tiết Trung Thu mưa tuông gió bạt,

Cả bầu trời san sát mây giăng,

Trần gian cảnh trí nặng quằn,

Chuông ngân rơi giọng như tăng canh tràng,


Mẹ Diêu Cung gậy vàng nương giá,

Chuyển cơ đàn khúc hoạ đồ thơ,

Cho con nam nữ trọn thờ,

Tuyên minh chơn giáo định bờ giác linh.

Qua bao năm tận tình vì Đạo,

Lập Thánh đền chung tạo quả công.

Hương nguyền chảy suốt mạch lòng.

Gian lao chẳng quản cùng thông bao lần.

Con quyết một tinh thần niệm tưởng,

Trước cửa Trời trực ngưỡng cơ linh,

Để con thẳng hướng dặm trình,

Đuốc Thiêng dẫn lối tả kinh Mẹ truyền,

Dạy các con căn nguyên tu học,

Dạy đức hiền tinh lọc cao phong,

Dạy con triết lý "đại đồng".

Dạy cơ siêu thoát giủ xong nợ trần.

Con sáng suốt từng phần thu nhận,

Phẩm Tiểu Thừa trực tấn từ nay,

Lý chơn Mẹ sắp giải bày,

Thực hành con quyết cho ngày nên công.

Gương hiếu học nuôi lòng mỗi trẻ,

Chí thanh cao luyện để từng cơn,

Tìm tòi đối chiếu hạnh môn,

Thấy điều sai quấy phải bôn sửa mình.

Con đã rõ chương trình lập giáo,

Chỉnh phong cương của Đạo Cao Đài,

Định thành chơn lý không hai,

Cứu đời tội lỗi chuyển xoay dinh hoàn.

Thì mỗi con cần toan tính trước,

Nơi đạo tràng học được làm nên,

Đắp xây cho vững mống nền,

Thống truyền ghi để tuổi tên sau này.

Đường Thiên cổ dựng gầy mối cả,

Giờ các con điểm hoạ tươi màu,

Hội thần cho rõ trước sau,

Tiếp cơ tiến hoá sang giàu giác linh.

Chỗ chí yếu con gìn giữ kỹ,

Chỗ thế gian phải bị vấp đương,

Là hay dung dưỡng tánh thường,

Bê tha nóng nảy hèn ươn tục truyền.

Nay con đặt tâm nguyền mảnh liệt,

Lập thân tu chí quyết thành công,

Mỗi khi bồng bột cõi lòng,

Nhớ lời Mẹ dạy lóng trong tinh thần.

Con sẽ thấy lâng lâng bước tiến,

Trí định rồi khỏi chuyện muội mê,

Hết sanh tội lỗi vụng về,

Chơn thần trực tiếp chủ đề giác quan.

Được như thế mới hoàn nghĩa cả,

Khỏi phụ lời vàng đá dạy khuyên,

Con nên Mẹ mới toại nguyền,

Kết tinh đem lại phẩm Tiên hoá lần.

Đàn nay khái lược Mẹ phân.
THI

Phân định cho con luyện chí thành,

Học lời Mẫu huấn lập thân sanh,

Gắng lên vượt khỏi bao tầng lớp,

Giả tướng mộng hình mãi rấp ranh.
Cười ... Xét vì con cái Mẹ tuy đa phần giàu lòng tín ngưỡng nhưng vẫn còn thiếu sót ở tinh thần học nghiệm. Bởi lẽ trong đợt ra kinh nầy Mẹ cho lệnh các con được trực tiếp thu nhận và thực tập lời giáo huấn của Mẹ.
Đàn nay là lời nói đầu của Bộ "TAM THỪA CHƠN GIÁO" quyển I mà cũng là lời kêu gọi chí hướng trước tiên của mỗi con trong khoá Hạnh Đường này.
Giờ đây, Mẹ công bố khai mạc lớp Hạnh Đường của các con. Trong thời gian 6 hôm, các con sẽ cố gắng với tinh thần rèn luyện để đem lại kết quả tốt đẹp. Các con sẽ cầu nguyện tứ thời và mỗi Tý thời sẽ lập cơ đàn cho các Đấng Thiêng Liêng ra đề dạy Đạo, để trong ngày các con đủ thì giờ thảo luận rõ ràng phân rành yếu lý. Mỗi ngày, buổi mai các con bình giảng Thánh Huấn đề tài, Ngọ thời sau giờ công phu Mẹ cho phép các con toạ thoàn một nhang để đối chiếu hạnh đạo mỗi con trong ngày qua, buổi chiều sẽ ôn nhuần bài học và nói lên những quan điểm mà các con chưa làm được theo Thánh ý đã dạy, để Dậu thời tất cả các con đều sám hối tu tiến.
Trong những ngày học tập, Mẹ sẽ truyền lịnh cho chư Thần hựu hộ các con được minh mẫn cõi lòng.
Về phần phàm gian, Mẹ nhờ lưỡng Đài Hội Thánh sẽ tận tâm giải tài liệu tu dưỡng để cho khoá học được linh động và kết quả sâu rộng.
THI
Mừng con tất cả gặp duyên lành,

"Chơn giáo Tam Thừa" ý vị thanh,

Chiêu tập tinh thần con gắng vó,

Tiếp nguồn ân huệ sắp ban hành.


Cười .... Cho nghỉ một giờ, tái đàn sẽ có Tam Giáo lai lâm chứng lễ khai kinh. Vậy các con sẽ sắp đặt trật tự nghiêm chỉnh tiếp nghinh. Thôi Mẹ ban đồng ân huệ cho mỗi con. Mẹ thăng.
Tái Cầu

Tiếp điển:

THI
KHỔNG môn minh hiện thế gian cương,

THÁNH đức hồn nhiên vạn cổ thường,

TUYÊN dẫn quần linh hồi thượng đạt,

SƯ sanh giữ ngữ đối thành chương.


Bần Đạo chào mừng tất cả chư hiền đồ nam nữ. Bần Đạo lấy làm vui cho chúng sanh gặp được thời kỳ đạo đức phục hưng và tiếp được kinh pháp chơn truyền do các Đấng Thiêng Liêng ký bút minh cơ.
Bần Đạo mong sao tất cả chư hiền đồ đều đoạt thấu cơ mầu để nuôi dưỡng tâm hồn cho trọn cả và tiếp khêu ngọn đèn chân lý cho thế hạ mà lập công.
THI
Công lập truyền đời chánh giáo khai,

Một pho đạo lý đủ chương bài,

Tam Thừa cửu phẩm đồ thơ hiện,

Đắc ngộ chơn như điểm Thánh thai.


Có Đại Tiên lâm đàn chứng lễ khai kinh. Vậy tất cả thành tâm khẩn nguyện. Bần Đạo ban ơn chung. Bần Đạo thăng.
Tiếp điển:

THI
THÁI cực huân chưng nhứt khí thiên,

THƯỢNG thanh khinh động chánh dương kiền,

ĐẠO tôn cao lập huyền quang chiếu,

TỔ hiệp công truyền hoá hữu duyên.
Bần Đạo đại hỷ chư môn sanh nam nữ được hưởng nhiều phước quả. Bần Đạo lấy làm vui cho nhơn sanh nơi đây vừa lập ngôi vị Thánh đền xong, lại được tiếp nhận bộ kinh "TAM THỪA CHƠN GIÁO" để làm phương định tu hành. Vậy tất cả hãy tu tiến ngày một tăng cao để đáp lại ân hồng của THƯỢNG ĐẾ.
THI
"Tam Thừa Chơn Giáo" hiệp đồ phương,

Thứ lớp công tu giải tận tường,

Phước hậu ân dày sanh chúng gắng,

Còn ngày thông đạt lý minh chương.


Có NHƯ LAI đến, vậy tất cả nhứt tâm nguyện thỉnh. Bần Đạo ban ơn chung. Thăng.
Tiếp điển:

THI
THÍCH giáo cao tôn đắc pháp minh,

CA thành duyên giác niệm chơn kinh,

NHƯ nhiên thể hoá tâm vô tướng,

LAI hiệp đồ thơ giải tội tình.
Bần Đạo mừng chư môn sanh nam nữ. Nầy chư môn sanh ôi! Giữa thời kỳ đạo pháp mạt vong, nhơn tâm tiêu tận, thần khổ não dấy tràn khắp chốn để đưa chúng sanh vào con đường tội lỗi. Lành thay! Đấng Đại Từ Đại Bi chuyển lập "Tam Kỳ Phổ Độ", cứu vớt chúng sanh lên bờ giác. Thiệt là phúc đức ngàn xưa đó. Vậy hôm nay Bần Đạo lâm đàn chứng phẩm "TAM THỪA CHƠN GIÁO" minh khai và mừng cho chúng sanh được hưởng duyên lành trọn cả.
THI
TAM nguơn luân chuyển Đạo minh thành,

THỪA hạ phổ khai lý diệu sanh,

CHƠN pháp siêu hình vô giá bửu,

GIÁO thành thượng phẩm tiếp thời hanh.


Có Đấng Từ Tôn thân giá hạ để chứng lễ khai kinh. Vậy tất cả thành tâm nguyện thỉnh. Bần Đạo ban ơn lành cho tất cả. Bần Đạo thăng.
Tiếp điển:
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ KIM VIẾT CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT. Thầy linh hồn các con. Thầy mừng tất cả các con nam nữ.
THI

NGỌC báu thầy trao trẻ ráng gìn,

HOÀNG đồ ngày một vẻ thêm xinh,

THƯỢNG ân cửu phẩm thông truyền hoá,

ĐẾ nghiệp Tam Thừa tổng luận minh.

CAO tiếp diệu huyền cơ tận độ,

ĐÀI chương thị giải pháp siêu hình,

GIÁO thành đẳng chúng nghiêm tôn phẩm.

CHỦ điểm trần hoàn thoát khổ sinh.
Hôm nay Thầy ngự đàn công bố cùng các con bộ kinh "TAM THỪA CHƠN GIÁO" sắp ban hành. Thầy miễn lễ các con an toạ.
Các con ôi! Đạo là lý hư vô bất diệt. Đạo phân định âm dương chuyển lập càn khôn vũ trụ. Đạo hoá sanh và trưởng dưỡng muôn loài vạn tượng. Vì khí hậu thiên trược trần triêm nhiễm, nên chúng sanh lần lần đi xa vòng pháp Đạo, tách rời lẽ sống thuần nhiên, làm cho lý Đạo khi ẩn khi hiện, khi đầy vơi, trước hoàn cảnh thực trạng của thế gian chi phối. Ôn lại từ Bàn Cổ sơ khai đến ngày Thánh nhơn xuất thế, đem chơn truyền thuyết hoá khắp nơi, mục đích tỉnh ngộ nhơn tâm trở về với lý Đạo. Nói chung, TAM GIÁO khai minh đã độ rỗi được một phần đắc thành quả vị, nhưng rồi lại trải qua bao cuộc biến thiên nên chánh giáo lại đi vào con đường u ẩn theo thể thức nhơn phàm sang định tập thành.
Đối với hiện tại không còn đủ hiệu lực giải thoát cho thế gian trước trào lưu hợp đồng của nhơn loại để xua đuổi nhau vào con đường chiến tranh mâu thuẫn cả thế giới. Nền Đại Đạo ngày nay Thầy lập trên lãnh thổ Việt Nam này với sứ mạng tinh lọc những chánh lý siêu nhiên của Tam Tông Âu Á làm nền tảng tận độ chúng sanh trở về với lý đồng minh hiện.
Qua 35 năm khai hoá, Thầy chuyển cơ truyền giáo khắp nơi, kinh sách tập thành chẳng biết bao nhiêu. Tuy nhiên phải kết hợp theo trình độ từng địa phương mà Thầy diễn giải. Bộ "TAM THỪA CHƠN GIÁO", Thầy tiếp chuyển ban hành ra đây sẽ thống hệ mạch lạc, đường lối tu hành theo phẩm bậc trong nền Đại Đạo, để cho các con truyền tập một cách dễ dàng. Các con thật quả có duyên lành được trực thọ những Bửu pháp Thầy trao nơi đây để làm nấc thang bước qua khỏi bức tường vô minh mà trở về nguyên vị cùng Thầy. Nhưng các con nhớ rằng Thầy thương các con đã ra công dìu dắt, trước đã đưa từng bước tiến theo thời kỳ, phỏng con nào mãi nặng nề, trái lại lời Thầy, tạo thêm nhiều tội lỗi, đến ngày phán đoán trước Toà Tam Giáo, dù Thầy có thương gấp muôn lần cũng chẳng biết làm sao. Vì luật công bình đã định mà chính Thầy đây cũng không phải dùng quyền tối cao mà qua luật được các con ạ !
THI BÀI
Thầy chuyển lập Cao Đài cứu thế,

Hiệp trần gian nhứt thể đại đồng,

Khai nguồn chân lý Tây Đông,

Lập cơ pháp giới truyền thông giác đồ.

"Tam Thừa" phẩm qui mô sang định,

"Chơn Giáo" khai điểm chính tập thành,

Cho con giải pháp tu hành,

Cho đời nhuần gội ân lành kỳ ba.

Trên thực tế truyền ra thực dụng,

Dạy các con tạo đúng nhơn phong,

Chuyển cơ tiếp ứng linh thông,

Mở huyền quang khiếu nơi dòng huệ môn.

Con lập chí nuôi hồn cho kỹ,

Đạo ẩn tàng yếu lý nan minh,

Nếu con thiếu chỗ tận tình,

Thiếu phương thực tập, thiếu trình công phu.

Thương thế gian trường tu Thầy lập,

Thương các con chánh pháp Thầy ban,

"Tam Thừa Chơn Giáo" mở màn,

Huệ đăng chiếu sáng dẫn đàn cổ kim.

Bổ khuyết chỗ nổi chìm đôi ngã,

Phân tách rành chơn giả sắc không;

Đem về bí quyết thành công,

Xướng minh đường lối trung tông pháp đồ.

Cho thế gian lần vô Thánh đức,

Tìm cội nguồn thiên chức đi lên,

Đề tài từng mục nêu tên,

"Tam Thừa" luận giải lập trên lịnh truyền.

Đàn nay ngọc bút Thầy tuyên.
THI

Tuyên minh chơn giáo phẩm "Tam Thừa",

Cho trẻ thu lần với sớm trưa;

Mở cả giác thần lên cõi thượng,

Thang mây chín nấc nối chân đưa.
HỰU

Đưa chân nhặm bước vọi đường thiên,

Gọi cả sanh linh lập chí thiền,

Nay sẵn khuôn vàng Thầy sắp để,

Đúc nên hình giác trẻ vui siêng.
Cho nghỉ 2 giờ tái đàn có DIÊU TRÌ KIM MẪU về dạy các con cho đủ chương trình để học ngày mai. Thôi Thầy ban ơn chung. Thầy thăng.

I- CƠ LẬP GIÁO
Tiếp điển:

THI
THÁNH hoá phân phàm độ chúng sanh,

MẪU truyền chơn giải lý nguyên hành,

DIÊU diêu đối cảnh hồi minh chiếu,

CUNG hạ nhi tâm đắc nguyện thành.
Mẹ mừng tất cả các con nam nữ. Giờ Mẹ đại lược về "Cơ Lập Giáo" của THƯỢNG ĐẾ trong thời kỳ này để cho các con có một lập trường rõ ràng trên bước đường tu học và xây dựng Đạo.
Đạo khai theo số hệ, Đạo bế tại nhơn tâm, ba nguơn tiếp diễn, theo sự vận chuyển tuần huờn của Tạo Hoá không ngừng để tiêu diệt mà cũng để bảo tồn cho vạn linh sanh chúng.
Ba Nguơn là: Thượng nguơn, Trung nguơn và Hạ nguơn.
Thượng Nguơn là Nguơn gầy dựng càn khôn vũ trụ. Loài người lúc mới sanh tánh chất thiện lương vui theo lẽ Trời, an cư lạc Đạo, nên gọi là nguơn Thượng Đức.
Trung Nguơn là Nguơn hội giữa nhơn loại, bước vào đường tương tàn, tương sát, mạnh được yếu thua vì đã thâm nhiễm nhiều nết xấu tật hư, bởi thế Trung Nguơn gọi là Nguơn tranh đấu mà cũng là thời kỳ cho các Thiên mạng xuất thế để hoá độ chúng sanh hồi đầu hướng thiện.
Hạ nguơn là Nguơn hội chót trong con số đại luân hồi của thiên địa, hiện nay, các con đang sống trong thời kỳ Hạ Nguơn mạt kiếp.
Đau đớn thay! Nhơn loại ngày một tăng cao ác nghiệp, đang lôi cuốn nhau, xô đẩy nhau vào con đường sát phạt chiến tranh, không thiết kể đến tình đồng loại, nghĩa tương thân, nên cái triệu chứng diệt vong sắp cận kề, nếu không biết dụng thần phương để xoa diệu vết thương lòng đang rào rạt cuộn trào nơi dòng máu oán hận sục sôi. Thần phương tức là Đạo lý vậy.
Đức Thượng Đế, Cha chung của nhơn loại, vì lòng từ bi thương xót đám sanh linh là con cái của Ngài đang say sưa chìm đắm trong cảnh khổ đời, không biết đâu là đường lối thoát ra. Ngài mới vận dụng cơ linh lập nền pháp chánh, mở rộng con đường duy nhứt trong thời buổi này để cứu vớt những duyên phần trở về với nguồn sống Thiêng Liêng ngỏ hầu lập nên đời Thượng Đức. Các con nay đã gặp phước Trời ban bố thì hãy hiểu nguyên do mà nuôi lần thiện tín.
THI
Con tầm cho thấu Đạo minh tân,

Của Đấng Trời Cha đã định phân;

Nhẹ bước con thoàn trên sóng tục,

Kỳ ba cứu rỗi trẻ nguyên nhân.


THI BÀI
BÀI THỨ NHỨT dạy con tường tận,

Lý thâm uyên chuyển vận Kỳ Ba,

Đã rằng Tam Giáo chung nhà,

THÍCH, NHO, GIA, LÃO cũng là đồng nguyên.

Thế thì nay khai truyền chi đó?

Đạo Cao Đài hoặc có dư không?

Thế gian đều sẵn phước hồng,

Thống truyền cựu pháp Tây Đông đã rồi.

Này con ôi! Khúc nôi cho rõ,

Luật tuần huờn điều độ Hoá Công,

Xưa qua nay lại giáp vòng,

Dinh, hư, tiêu, trưởng, nằm trong pháp đồ.

Cơ tiến hoá khởi hồ sơ tận,

Lý Tam Nguơn định vận nhân hoàng,

Nay thời mạt pháp chuyển sang,

Nhơn tâm bất nhứt cơ hàn tánh linh.

Con thử xem tiền trình thế hạ,

Phải chăng là tai hoạ rấp ranh,

Nghiệp trần chồng chất biến sanh,

Đưa người vào chốn lợi danh khổ đời.

Quên tất cả những lời chơn thật,

Đức thuần lương còn mất chẳng màng,

Miễn sao hưởng đặng giàu sang,

Mặc tình đồng loại chứa chan mạch sầu.

Nạn chiến tranh hoàn cầu khai diễn,

Lo sát sanh thị hiện nhân quần;

Hỏi ra còn cảnh nào hơn,

Cha, con, chồng, vợ căm hờn nghịch nhau.

Trạng huống ấy khổ đau có biết!

Con tìm xem phát tiết do đâu?

Lấy chi giải hết mộng sầu?

Ai người cứu vãng hoàn cầu chúng sanh?

Chỉ có một nguồn lành chung cổ,

Của Thiên Công tận phổ lý truyền,

Điểm thành sắc tứ công nhiên,

Vô biên vô lượng đức hiền độ sanh.

Học thấu đáo con nhanh định trí,

Tu cho rành yếu lý cổ kim,

Lần trong sử Đạo kiếm tìm,

Từng cơ chỉnh đốn điểm thêm cảnh đồ.

Mỗi Giáo Chủ thể phô Thiên mạng,

Phật, thánh, tiên đăng bảng công trình,

Chia nhau độ dẫn toàn linh,

Thống truyền nối tiếp khai minh phước đời.

Với sứ mạng đúng thời xuất hiện,

Nhứt, nhị kỳ vận chuyển thần quang,

Luận phân tà chánh đôi đàng,

Hiệp trong thể hoá bảo toàn cơ Thiên.

Nền cựu pháp lưu truyền tuy sẵn,

Nhưng quá thời nên chẳng hiệu đương,

Hẳn nhiên khắp chốn thánh đường,

Rạt rào vọng tưởng tổn thương tinh thần.

Một yếu tố trọng phần sai lạc,

Là phân tranh bài bác lẫn nhau,

Than ôi! Đạo há hai màu,

Đời lo chiến đấu, Đạo cầu tư riêng.

Nay Thượng Đế mối giềng vạn loại,

Thương thế gian ngoắc ngoảy tội tình.

Công Đồng mở Hội "Bình Linh",

Tam Kỳ ân xá tuyên minh lý Trời.

Đem trở lại những lời minh triết,

Sáng soi chung bí quyết Tây Đông.

Nhận nhìn chánh tín một dòng,

Cứu đời tai biến phổ thông Đạo truyền.

Con nay gặp ân Thiên ban bố,

Thì quyết lên tự độ lấy con.

Bền tâm nối bước cho dòn,

Ra công mài sắt để còn nên kim.

Lời Mẹ dạy suy tìm cho kỹ,

Học phải hành chánh lý mới minh,

Trước tiên con cứu lấy mình,

Rồi đem gương sáng diện trình thế gian.

Lẽ sống chung bảo toàn vạn loại,

Đạo thuần chơn biến giải muôn nghìn,

Nhiệm mầu nhỏ nhít rộng thinh,

Tu cao càng thấy hành trình thêm cao.

Con bền chí đi vào bước một,

Để hoàn thành then chốt tu thân,

Từ đây ôn lại từng phần,

Vì con còn những xa gần học tri,

Tiếp đàn chuyển dạy giới quy.
Thôi Mẹ ban ân hồng cho mỗi con. Mẹ thăng.
Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương