Superior Court of Washington Tòa Thượng Thẩm Tiểu Bang Washington County oftải về 42.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.12.2019
Kích42.5 Kb.
#105400

Notice: You must complete this form in English.

Lưu Ý: Quý vị phải điền mẫu đơn này bằng Anh Ngữ.Superior Court of Washington

Tòa Thượng Thẩm Tiểu Bang WashingtonCounty of

Quận hạtPetitioner Đương Đơn

(name of defendant or respondent in criminal or juvenile offender case)

(tên của bị can hoặc bị đơn hình sự hay vụ thiếu nhi phạm pháp)
vs.
State of Washington, Respondent

Tiểu Bang Washington, Bị đơnCivil Case No.:_____________________

Vụ Kiện Dân Sự số


Notice of Filing a Petition for Certificate of Restoration of Opportunity (NT)
Giấy Báo Nộp Đơn Xin Giấy Chứng Nhận Phục Hồi Cơ Hội


Gởi: Prosecuting Attorney’s Office in this county.

Văn Phòng Công Tố Viên thuộc quận hạt này

Prosecuting Attorney’s Office in the following other jurisdictions:

Văn Phòng Công Tố Viên thuộc các quận hạt khác có thẩm quyền:(List the other jurisdictions where you have been sentenced in the five years before you filed your petition.)

(liệt kê các giới thẩm quyền khác nơi bạn đã bị tuyên án trong vòng năm năm trước khi bạn nộp đơn).

On (date), I filed a Petition for Certificate of Restoration of Opportunity with the court clerk in this county.

Vào ngày, tôi đã nộp Đơn Xin Giấy Chứng Nhận Phục Hồi Cơ Hội với lục sự của quận hạt này
Dated:

Ngày Petitioner’s signature Chữ ký của Đương đơnPrint Name In Họ và TênAddress Địa chỉNotice of Filing a Petition for CROP (NT) - Page of Vietnamese

CRO 01.0200 (06/2016) Laws of 2016, ch. 81, §§ 2 and 3Vietnamese – Tiếng Việt (12/2016)


tải về 42.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương