Software Program NameSeaTools for Windows End User License Agreementtải về 123.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích123.91 Kb.
#3223

{0>Software Program Name<}0{>SeaTools for Windows <0}

{0>End User License Agreement<}0{> Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối cùng <0}

{0>THIS IS A LEGAL AGREEMENT (“AGREEMENT”) BETWEEN YOU AND SEAGATE TECHNOLOGY, LLC (“LICENSOR”).<}0{> ĐÂY LÀ MỘT THỎA THUẬN PHÁP LÝ (“THỎA THUẬN”) GIỮA BẠN VÀ SEAGATE TECHNOLOGY, LLC (“NGƯỜI CẤP PHÉP”).<0} {0>PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY.<}0{> VUI LÒNG ĐỌC THỎA THUẬN NÀY MỘT CÁCH CẨN THẬN.<0} {0>BY CLICKING THE "I ACCEPT" BUTTON OR TAKING ANY STEP TO DOWNLOAD, SET-UP, INSTALL OR USE THIS SOFTWARE, YOU AGREE, ON BEHALF OF YOURSELF AND YOUR COMPANY, IF THE SOFTWARE IS TO BE USED FOR BUSINESS PURPOSES, (COLLECTIVELY “LICENSEE”), TO BE BOUND BY ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT.<}0{> BẰNG VIỆC NHẤP VÀO NÚT "TÔI CHẤP NHẬN" HOẶC THỰC HIỆN BẤT KỲ BƯỚC NÀO ĐỂ TẢI XUỐNG, THIẾT LẬP, CÀI ĐẶT HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, BẠN ĐỒNG Ý, NHÂN DANH CHÍNH MÌNH VÀ CÔNG TY MÌNH, RẰNG NẾU PHẦN MỀM ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH KINH DOANH, (GỌI CHUNG LÀ “NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP”), SẼ BỊ RÀNG BUỘC BỞI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY.<0} {0>IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS, CLICK “I DO NOT ACCEPT” AND YOU WILL NOT BE PERMITTED TO DOWNLOAD THE SOFTWARE OR IF YOU RECEIVED A CD CONTAINING THE SOFTWARE, RETURN THE SOFTWARE TO LICENSOR.<}0{> NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, HÃY NHẤP VÀO “TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN” VÀ BẠN SẼ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TẢI XUỐNG PHẦN MỀM HOẶC NẾU BẠN NHẬN ĐƯỢC MỘT CD CÓ PHẦN MỀM, HÃY TRẢ LẠI CHO NGƯỜI CẤP PHÉP.<0}

1. {0>License Grant.<}0{> Cấp Giấy phép.<0} {0>Licensor grants to Licensee a worldwide, nonexclusive, nontransferable, royalty free license to use the Software Program Name software (the “Software”) with Seagate and Maxtor branded disc drives only.<}0{> Người cấp phép cấp cho Người được cấp phép một giấy phép bản quyền miễn phí trên toàn thế giới, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng phần mềm SeaTools for Windows (“Phần mềm”) duy nhất với các ổ đĩa có nhãn hiệu Seagate và Maxtor.<0} {0>Licensee is permitted to make a single copy of the Software for backup purposes.<}0{> Người được cấp phép được phép tạo một bản sao duy nhất của Phần mềm cho các mục đích sao lưu.<0} {0>Except as expressly authorized above or as permitted by applicable law, Licensee will not:<}0{> Trừ khi được cấp phép một cách rõ ràng ở trên hặc được luật pháp hiện hành cho phép, Người được cấp phép không được:<0} {0>copy, in whole or in part, Software or any related documentation; modify the Software; reverse compile, reverse engineer, disassemble or reverse assemble all or any portion of the Software; rent, lease, license, sublicense, distribute, transfer or sell the Software; or create derivative works of the Software.<}0{> sao chép, toàn bộ hoặc từng phần, Phần mềm hoặc bất kỳ tài liệu nào có liên quan; sửa đổi Phần mềm; biên dịch lại, thiết kế lại, tháo rời hoặc lắp ráp lại bất kỳ phần nào của Phần mềm; cho thuê, cho thuê theo hợp đồng, cấp phép, cấp phép lại, phân phối, chuyển nhượng hoặc bán Phần mềm; hoặc tạo các công trình phái sinh từ Phần mềm.<0} {0>Licensee obtains no rights in the Software except those given in this limited license.<}0{> Người được cấp phép không có quyền nào trong Phần mềm trừ những quyền được cấp trong giấy phép hạn chế này.<0}2. {0>Ownership.<}0{> Quyền sở hữu.<0} {0>The Software, any related documentation and all intellectual property rights therein are owned by Licensor, its affiliates and/or its suppliers.<}0{> Phần mềm, bất kỳ tài liệu nào có liên quan và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ kèm theo được sở hữu bởi Người cấp phép, các chi nhánh và/hoặc nhà cung cấp của Người cấp phép.<0} {0>The Software is licensed, not sold.<}0{> Phần mềm được cấp phép, không được bán.<0} {0>Copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties, protect the Software.<}0{> Các luật bản quyền và các hiệp ước quốc tế về bản quyền, cũng như các luật và hiệp ước về sở hữu trí tuệ khác, đều bảo vệ Phần mềm.<0} {0>Licensee will not remove, alter or destroy any copyright, proprietary or confidential notices placed on the Software or any related documentation.<}0{> Người được cấp phép không được xóa bỏ, thay thế hoặc phá hoại bất kỳ thông báo nào về bản quyền, quyền sở hữu hay về bảo mật được đặt trên Phần mềm hoặc bất kỳ tài liệu nào có liên quan.<0} {0>Licensee agrees that aspects of the Software, including the specific design and structure of individual programs, constitute trade secrets and/or copyrighted or patented material of Licensor, its affiliates and/or its suppliers.<}0{> Người được cấp phép đồng ý rằng các phương diện của Phần mềm, bao gồm thiết kế và cấu trúc cụ thể của các chương trình riêng lẻ, cấu thành các bí mật thương mại và/hoặc tài liệu có bản quyền hoặc có bằng sáng chế của Người cấp phép, các chi nhánh và/hoặc nhà cung cấp của Người cấp phép.<0} {0>Licensee agrees not to disclose, provide, or otherwise make available such trade secrets or material in any form to any third party without the prior written consent of Licensor.<}0{> Người được cấp phép đồng ý không công khai, cung cấp, hoặc bằng cách khác làm cho các bí mật thương mại hoặc tài liệu đó có sẵn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà ok được sự đồng ý trước bằng văn bản của Người cấp phép.<0} {0>Licensee agrees to implement reasonable security measures to protect such trade secrets and material.<}0{> Người được cấp phép đồng ý thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ các bí mật thương mại và tài liệu đó.<0}

3. {0>NO WARRANTIES.<}0{> KHÔNG BẢO HÀNH.<0} {0>TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW AND SUBJECT TO ANY STATUTORY WARRANTIES THAT CANNOT BE EXCLUDED, THE SOFTWARE AND ANY RELATED DOCUMENTATION ARE PROVIDED TO LICENSEE "AS IS."<}0{> TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VÀ TUÂN THEO MỌI ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH LUẬT ĐỊNH MÀ KHÔNG TH LOẠI TRỪ, PHẦN MỀM VÀ MỌI TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP CHO NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP "NHƯ VỐN CÓ."<0} {0>LICENSOR MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AND EXPRESSLY DISCLAIMS AND EXCLUDES TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW ALL REPRESENTATIONS, ORAL OR WRITTEN, TERMS, CONDITIONS, AND WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SATISFACTORY QUALITY AND NONINFRINGEMENT.<}0{> NGƯỜI CẤP PHÉP KHÔNG THỰC HIỆN VIỆC BẢO HÀNH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý NÀO, VÀ TỪ CHỐI VÀ LOẠI TRỪ MỘT CÁCH RÕ RÀNG TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ BẰNG MIỆNG HOẶC BẰNG VĂN BẢN, CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN, VÀ BẢO HÀNH, BAO GỒM KHÔNG HẠN CHẾ, BẢO HÀNH NGỤ Ý CHO KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM.<0} {0>WITHOUT LIMITING THE ABOVE, LICENSEE ACCEPTS THAT THE SOFTWARE MAY NOT MEET LICENSEE’S REQUIREMENTS, OPERATE ERROR FREE, OR IDENTIFY ANY OR ALL ERRORS OR PROBLEMS, OR DO SO ACCURATELY.<}0{> KHÔNG KỂ HẠN CHẾ TRÊN ĐÂY, NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP CHẤP NHẬN RẰNG PHẦN MỀM CÓ THỂ KHÔNG ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP, HOẠT ĐỘNG KHÔNG CÓ LỖI, HOẶC NHẬN BIẾT BẤT KỲ HOẶC TẤT CẢ CÁC LỖI HAY VẤN ĐỀ, HOẶC LÀM ĐIỀU ĐÓ MỘT CÁCH CHÍNH XÁC.<0} {0>LICENSEE USES THE SOFTWARE AT HIS/HER OWN RISK.<}0{> KỲ HOẶC TẤT CẢ CÁC LỖI HAY VẤN ĐỀ, HOẶC LÀM ĐIỀU ĐÓ MỘT CÁCH CHÍNH XÁC. NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM VỚI RỦI RO CỦA RIÊNG MÌNH.<0} {0>This Agreement does not affect any statutory rights Licensee may have as a consumer.<}0{> Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến bất kỳ các quyền luật định nào mà Người được cấp phép có thể có với tư cách là người tiêu dùng.<0}

4. {0>EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL AND OTHER DAMAGES.<}0{> LOẠI TRỪ CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ VÀ CÁC THIỆT HẠI KHÁC.<0} {0>TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR, ITS AFFILIATES OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE TO LICENSEE, LICENSEE’S CUSTOMERS, OR OTHER USERS, FOR damages of any kind including, WITHOUT LIMITATION, DIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF THE LICENSE OF, USE OF, OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DATA LOSS OR CORRUPTION, ECONOMIC LOSS, LOSS OF ACTUAL OR ANTICIPATED PROFITS, LOSS OF CONFIDENTIAL INFORMATION, BUSINESS INTERUPTION, LOSS OF PRIVACY, FAILURE TO MEET ANY DUTY OF REASONABLE CARE OR NEGLIGENCE) EVEN IN THE EVENT OF THE FAULT, TORT, STRICT LIABILITY, BREACH OF CONTRACT, BREACH OF STATUTORY DUTY OR BREACH OF WARRANTY OF LICENSOR, ITS AFFILIATES OR SUPPLIERS AND EVEN IF LICENSOR, ITS AFFILIATES OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR SUCH DAMAGES WERE FORESEEABLE.<}0{> TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, NGƯỜI CẤP PHÉP, CÁC CHI NHÁNH HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA NGƯỜI CẤP PHÉP SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP, KHÁCH HÀNG CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP, HOẶC CÁC NGƯỜI DÙNG KHÁC, VỀ CÁC THIỆT HẠI BẤT KỂ LOẠI NÀO, BAO GỒM KHÔNG HẠN CHẾ, CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, DO HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HOẶC CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP BẤT KỂ LOẠI NÀO NẨY SINH DO GIẤY PHÉP, DO VIỆC SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM (BAO GỒM KHÔNG HẠN CHẾ, VIỆC MẤT HOẶC HỎNG HÓC DỮ LIỆU, TỔN THẤT KINH TẾ, TỔN THẤT LỢI NHUẬN THỰC TẾ HOẶC DỰ KIẾN, MẤT THÔNG TIN BÍ MẬT, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT TÍNH BẢO MẬT, KHÔNG ĐÁP ỨNG MỌI NGHĨA VỤ CHĂM SÓC HỢP LÝ HOẶC DO CẨU THẢ) THẬM CÍH TRONG TRƯỜNG HỢP LỖI, SAI LẦM, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT, VI PHẠM HỢP ĐỒNG, VI PHẠM NGHĨA VỤ LUẬT ĐỊNH HOẶC VI PHẠM BẢO HÀNH CỦA NGƯỜI CẤP PHÉP, CÁC CHI NHÁNH HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA NGƯỜI CẤP PHÉP VÀ THẬM CHÍ NẾU NGƯỜI CẤP PHÉP, CÁC CHI NHÁNH HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA NGƯỜI CẤP PHÉP ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CÁC THIỆT HAI ĐÓ HOẶC CÁC THIỆT HẠI ĐÓ ĐÃ CÓ THỂ THẤY TRƯỚC.<0} {0>SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY.<}0{> MỘT SỐ ĐẠO LUẬT KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN VỀ CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ NÊN SỰ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÊN ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG.<0}

5. {0>LIMITATION OF LIABILITY.<}0{> GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM.<0} {0>TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR’S LIABILITY EXCEED THE LICENSE FEE PAID BY LICENSEE OR US$5.00, WHICHEVER IS GREATER.<}0{> TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CẤP PHÉP SẼ KHÔNG BAO GIỜ VƯỢT QUÁ TIỀN PHÍ GIẤY PHÉP DO NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP TRẢ HOẶC 5,00 ĐÔ LA MỸ, TYUF VÀO SỐ NÀO LỚN HƠN.<0} {0>THIS LIMITATION OF LIABILITY AND RISK IS REFLECTED IN THE PRICE OF THE SOFTWARE.<}0{> GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ RỦI RO NÀY ĐƯỢC PHẢN ÁNH TRONG GIÁ CỦA PHẦN MỀM.<0} {0>NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, NOTHING IN THIS AGREEMENT SHALL EXCLUDE OR LIMIT LICENSOR’S LIABILITY TO LICENSEE FOR ANY LIABILITY THAT CANNOT, AS A MATTER OF APPLICABLE LAW, BE EXCLUDED OR LIMITED.<}0{> BẤT KỂ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ ĐỀ CẬP, KHÔNG CÓ ĐIỀU NÀO TRONG THỎA THUẬN NÀY SẼ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP VỀ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO MÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ HAY GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH.<0}

6. {0>INDEMNIFICATION.<}0{> BỒI THƯỜNG.<0} {0>BY ACCEPTING THIS AGREEMENT, LICENSEE AGREES TO INDEMNIFY AND OTHERWISE HOLD HARMLESS LICENSOR, ITS OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS, SUBSIDIARIES, AFFILIATES, SUPPLIERS AND OTHER PARTNERS FROM ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF, OR RELATING TO, OR RESULTING FROM LICENSEE’S USE OF THE SOFTWARE OR ANY OTHER MATTER RELATING TO THE SOFTWARE.<}0{> BẰNG VIỆC CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY, NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐỒNG Ý BỒI THƯỜNG VÀ MẶT KHÁC KHÔNG GÂY TỔN HẠI CHO NGƯỜI CẤP PHÉP, CÁC QUAN CHỨC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, CÔNG TY CON, CHI NHÁNH, NHÀ CUNG CẤP VÀ CÁC ĐỐI TÁC KHÁC CỦA NGƯỜI CẤP PHÉP TỪ NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ HOẶC CẢNH CÁO NY SINH DO, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN, HOẶC DO KẾT QUẢ TỪ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẶC BẤT KỲ VIỆC NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM.<0}

7. {0>Termination.<}0{> Chấm dứt.<0} {0>Licensor may immediately terminate this Agreement and the license granted hereunder if Licensee fails to comply with the terms and conditions of this Agreement.<}0{> Người cấp phép có thể ngay lập tức chấm dứt Thỏa thuận này và giấy phép được cấp theo đây nếu Người được cấp phép không tuân thủ với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.<0} {0>Upon such termination, Licensee must immediately cease using the Software, destroy or delete all copies of the Software and upon the request of Licensor, certify the destruction or deletion of the Software.<}0{> Khi chấm dứt như vậy, Người được cấp phép phải ngay lập tức ngừng sử dụng Phần mềm, phá hủy và xóa tất cả các bản sao của Phần mềm và, theo yêu cầu của Người cấp phép, chứng minh việc phá hủy hoặc xóa Phần mềm đó.<0} {0>Licensee may terminate this Agreement and the license granted hereunder at any time by destroying or deleting all copies of the Software.<}0{> Người được cấp phép có thể chấm dứt Thỏa thuận này và giấy phép được cấp theo đây bất kỳ lúc nào bằng cách phá hủy hoặc xóa tất cả các bản sao của Phần mềm.<0} {0>ALL DISCLAIMERS, LIMITATIONS OF LIABILITY AND ANY OTHER PROVISIONS INTENDED TO SURVIVE TERMINATION WILL SURVIVE ANY TERMINATION AND CONTINUE IN FULL FORCE AND EFFECT.<}0{> TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO KHÁC DÀNH ĐỂ TỒN TẠI SAU KHI CHẤM DỨT THỎA THUẬN SẼ VẪN TỒN TẠI SAU BẤT KỲ LẦN CHẤM DỨT NÀO VÀ TIẾP TỤC CÓ ĐẦY ĐỦ TÍNH BẮT BUỘC VÀ HIỆU LỰC.<0}8. {0>International Trade Compliance.<}0{> Tuân thủ Tập quán Thương mại Quốc tế.<0} {0>The Software and any related technical data is subject to the customs and export control laws and regulations of the United States ("U.S.") and may also be subject to the customs and export laws and regulations of the country in which the download is contemplated or CD containing the Software is acquired.<}0{> Phần mềm và mọi tài liệu kỹ thuật đều tuân theo các tập quán và các luật và quy định quản lý xuất khẩu của Hoa Kỳ ("U.S.") và có thể tuân theo các tập quán và các luật và quy định về xuất khẩu của quốc gia nơi việc tải xuống diễn ra hoặc CD có Phần mềm được mua.<0} {0>Further, under U.S. law, the Software and any related technical data may not be sold, leased or otherwise transferred to restricted countries, or used by a restricted end-user or an end-user engaged in activities related to weapons of mass destruction including, without limitation, activities related to designing, developing, producing or using nuclear weapons, materials, or facilities, missiles or supporting missile projects, or chemical or biological weapons.<}0{> Hơn nữa, theo luật Hoa Kỳ, Phần mềm và mọi tài liệu kỹ thuật có liên quan không được bán, cho thuê hoặc bằng cách khác chuyển đến các quốc gia bị hạn chế, hoặc được sử dụng bởi người dùng cuối cùng bị hạn chế hoặc một người dùng cuối cùng tham gia vào các hoạt động liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt bao gồm, không hạn chế, các hoạt động liên quan đến thiết kế, phát triển, sản xuất hoặc sử dụng vũ khí, vật liệu hoặc các cơ sở hạt nhân, tên lửa hoặc hỗ trợ các dự án tên lửa, hoặc hóa chất hay vũ khí sinh học.<0} {0>Licensee acknowledges that it is not a citizen, national, or resident of, and is not under the control of the government of Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria, and that Licensee will not download or otherwise export or re-export the Software and any related technical data directly or indirectly to the above mentioned countries nor to citizens, nationals, or residents of those countries.<}0{> Người được cấp phép thừa nhận mình không phải là công dân, thuộc dân tộc, hay đang cư trú tại, và không thuộc sự quản lý của chính quyền Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Sudan hoặc Syria, và Người được cấp phép sẽ ok tải xuống hoặc bằng cách khác xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Phần mềm và mọi tài liệu kỹ thuật có liên quan một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến các quốc gia được đề cập ở trên cũng như cho các công dân, người thuộc dân tộc, hay người cư trú tại các quốc gia đó.<0} {0>Licensee will comply with all applicable export, re-export and foreign policy controls and restrictions imposed by the United States and will take the necessary actions and precautions to ensure that it complies with all such laws or regulations.<}0{> Người được cấp phép sẽ tuân thủ với tất cả các quy định về kiểm soát chính sách về xuất khẩu, tái xuất khẩu và về nước ngoài và các hạn chế do Hoa Kỳ ấn định và sẽ thực hiện các hành động và sự phòng ngừa cần thiết để đảm bảo tuân thủ với tất cả các luật hay quy định như vậy.<0}

9. {0>Governing Law.<}0{> Luật Điều chỉnh.<0} {0>The laws of the State of California, United States, without regard to conflicts of laws principles, govern this Agreement.<}0{> Các luật của Tiểu bang California, Hoa Kỳ, nếu không xung đột với các nguyên tắc luật, sẽ điều chỉnh Thỏa thuận này.<0} {0>If applicable law does not permit the parties to agree to the governing law, the laws of the country in which Licensee downloads or acquires the Software govern this Agreement.<}0{> Nếu luật hiện hành không cho phép các bên thỏa thuận về luật điều chỉnh, thì luật của quốc gia nơi Người được cấp phép tải xuống hoặc mua Phần mềm sẽ điều chỉnh Thỏa thuận này.<0} {0>To the extent permitted by applicable law, any dispute arising under this Agreement or relating to the Software shall be resolved by a court of proper jurisdiction in Santa Clara County, California, United States.<}0{> Trong phạm vi được cho phép bởi pháp luật hiện hành, mọi tranh chấp nẩy sinh theo Thỏa thuận này hoặc liên quan đến Phần mềm sẽ được giải quyết bởi một tòa án đúng thẩm quyền ở Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ.<0} {0>Licensee and Licensor irrevocably submit to the jurisdiction of such courts and waive any and all objections to jurisdiction a party may have under applicable law.<}0{> Người được cấp phép và Người cấp phép sẽ đệ đơn không hủy ngang lên các tòa án đó và từ bỏ bất kỳ và tất cả những chống đối mà một bên có thể có theo luật hiện hành.<0} {0>Notwithstanding the foregoing, if the Software is downloaded or acquired in the People’s Republic of China, any dispute arising under this Agreement or relating to the Software shall be resolved by binding arbitration, held in Santa Clara County, California, United States, under the Judicial Arbitration and Mediation Services (JAMS) International Arbitration Rules.<}0{> Bất kể những điều đã đề cập, nếu Phần mềm được tải xuống hoặc được mua tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mọi tranh chấp nẩy sinh theo Thỏa thuận này hoặc liên quan đến Phần mềm sẽ được giải quyết bởi trọng tài chung, được tiến hành ở Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ, theo các Quy tắc Trọng tài Quốc tế về Trọng tài Tòa án và các Dịch vụ Hòa giải (JAMS).<0}10. {0>Legal Effect.<}0{> Hiệu lực Pháp lý.<0} {0>This Agreement describes certain legal rights.<}0{> Thỏa thuận này mô tả các quyền pháp lý nhất định.<0} {0>Licensee may have other rights under applicable law.<}0{> Người được cấp phép có thể có các quyền khác theo pháp luật hiện hành.<0} {0>This Agreement does not change Licensee’s rights under applicable law if such laws do not permit the Agreement to do so.<}0{> Thỏa thuận này không thay đổi các quyền của Người được cấp phép theo pháp luật hiện hành nếu các luật đó không cho phép Thỏa thuận làm như vậy.<0}

11. {0>Miscellaneous.<}0{> Khác.<0} {0>This Agreement constitutes the entire agreement between Licensor and Licensee and governs Licensee’s use of the Software, superseding any prior agreement between Licensor and Licensee relating to the subject matter hereof.<}0{> Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Người cấp phép và Người được cấp phép và điều chỉnh việc sử dụng Phần mềm của Người được cấp phép, thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa Người cấp phép và Người được cấp phép liên quan đến chủ đề này.<0} {0>Any change or modification to this Agreement will only be valid if it is in writing and signed on behalf of Licensor and Licensee.<}0{> Mọi thay đổi hoặc chỉnh sửa cho Thỏa thuận này sẽ chỉ có hiệu lực nếu được thực hiện bằng văn bản và được ký nhân danh Người cấp phép và Người được cấp phép.<0} {0>A failure by either party to enforce its rights under this Agreement is not a waiver of those rights or any other rights it has under this Agreement.<}0{> Bất kỳ bên nào không thực hiện các quyền của mình theo Thỏa thuận này sẽ không được từ chối các quyền đó hoặc bất kỳ quyền nào khác mà bên đó có theo Thỏa thuận này.<0} {0>The parties disclaim the application of the United Nations Convention on the International Sale of Goods.<}0{> Các bên từ chối việc áp dụng Công ước Liên hợp quốc về Buôn bán Hàng hóa Quốc tế.<0} {0>The terms of this Agreement are severable.<}0{> Các điều khoản của Thỏa thuận này có thể chia nhỏ được.<0} {0>If any term is unenforceable for any reason, that term will be enforced to the fullest extent possible, and the Agreement will remain in effect.<}0{> Nếu bất kỳ điều khoản nào không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ được tìm hiểu hành với phạm vi đầy đủ nhất có thể có, và Thỏa thuận sẽ vẫn có hiệu lực.<0} {0>The Software and any related technical data are provided with restricted rights.<}0{> Phần mềm và mọi tài liệu kỹ thuật có liên quan được cung cấp với các quyền hạn chế.<0} {0>Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to the restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(iii) of DFARS 252.227-7013 (The Rights in Technical Data and Computer Product) or subparagraphs (c)(1) and (2) of 48 CFR 52.227-19 (Commercial Computer Product – Restricted Rights), as applicable.<}0{> Việc sử dụng, nhân bản, hoặc công khai bởi Chính quyền Hoa Kỳ phải tuân theo các hạn chế đã đặt ra trong tiểu đoạn (c)(1)(iii) của DFARS 252.227-7013 (Các quyền về Tài liệu Kỹ thuật và Sản phẩm Máy tính) hoặc các tiểu đoạn (c)(1) và (2) của 48 CFR 52.227-19 (Sản phẩm Máy tính Thương mại – Các Quyền Hạn chế), nếu có.<0} {0>To the extent permitted by applicable law, Licensee may not assign this Agreement, and any attempted assignment will be null and void.<}0{> Trong phạm vi cho phép bởi pháp luật hiện hành, Người được cấp phép không được chỉ định tên cho Thỏa thuận này, và bất kỳ sự cố gắng chỉ định nào đến vô hiệu.<0} {0>Seagate, the Seagate logo, and other Seagate and Maxtor names and logos are the trademarks of Seagate Technology LLC or its affiliates.<}0{> Seagate, biểu tượng Seagate, và các tên và biểu tượng khác của Seagate và Maxtor đều là tên thương mại của Seagate Technology LLC hoặc các chi nhánh.<0}
12. {0>Contact Information.<}0{> Thông tin Liên hệ.<0} {0>Any inquiries regarding this Agreement or the Software may be addressed to Licensor at 920 Disc Drive, Scotts Valley, California, USA, 95066, or www.Seagate.com.<}0{> Mọi câu hỏi về Thỏa thuận này hoặc Phần mềm đều có thể gửi đến Người cấp phép theo địa chỉ 920 Disc Drive, Scotts Valley, California, Hoa Kỳ, 95066, hoặc www.Seagate.com.<0}
{0>Revised 04-06-2007<}0{> Được sửa đổi ngày 06-03-2010<0}

tải về 123.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương