S¸ch míi sè 10/1998


Thử tìm hiểu về mối quan hệ giữa nhà nước với làng xã thời Lê sơ (1428 - 1527) qua một số chính sách kinh tế và xã hộitải về 261.5 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích261.5 Kb.
#3954
1   2   3   4   5

Thử tìm hiểu về mối quan hệ giữa nhà nước với làng xã thời Lê sơ (1428 - 1527) qua một số chính sách kinh tế và xã hội: Đề tài tập sự / Nguyễn Thị Thu Hương . - H. : Viện Sử học, 2014 . - 85 tr.

Ký hiệu kho : TL 1019/ VSUHOC / Mfn: 9648

Từ khoá : Nhà nước; Lịch sử nhà nước; Tổ chức hành chính;

Bộ máy chính quyền; Làng xã; Chính sách kinh tế;

Chính sách xã hội; Nhà Lê; 1428-1527; Việt Nam
Thực hiện các công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế (ILO)tại Việt Nam: cơ hội và thách thức/ Phạm Trọng Nghĩa . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 207 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2833/ VCONNGUOI / Mfn: 9516

Từ khoá : Pháp luật; Công ước; Lao động;

Tổ chức lao động quốc tế; ILO; Việt Nam


Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về môi trường/ Nguyễn Đức Mai . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 251 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401070/ TVKHXHHCM / Mfn: 9438

Từ khoá : Luật hình sự; Tội phạm; Tội xâm phạm;

Trật tự quản lí kinh tế; Môi trường; Việt Nam


Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam/ Trần Nghị . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 276 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401103/ TVKHXHHCM / Mfn: 9466

Từ khoá : Pháp luật; Tư tưởng Hồ Chí Minh;

Thời kỳ đổi mới; Việt Nam


Vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương/ Trương Tiến Hưng . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 332 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401105/ TVKHXHHCM / Mfn: 9467

Từ khoá : Luật tục; Tục lệ; Phong tục tập quán;

Quản lý nhà nước; Chính quyền địa phương;

Dân tộc chăm; Tỉnh Ninh Thuận; Việt Nam
Việt Nam học: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ 4. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 4 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 983 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2350/ VCONNGUOI / Mfn: 9504

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Môi trường;

Biến đổi khí hậu; Hệ thống pháp luật; Kỉ yếu;

Hội thảo; Việt Nam
Quân sự

American military history. A documentary reader/ Brad D. Lookingbill- UK : Wiley - Blackwell, 2011 . - 376 p.

Ký hiệu kho : Pv 1290/ VSUHOC / Mfn: 9655

Từ khoá : Lịch sử quân sự; Nghệ thuật quân sự; Mỹ
The first Vietnam war. Colonial conflict and war crisis/ Mark Atwood Lawrence, Fredrik Logevall . - N.Y. : Harvard University Press, 2007 . - 373 p.

Ký hiệu kho : Pv 1296/ VSUHOC / Mfn: 9661

Từ khoá : Lịch sử chiến tranh; Kháng chiến chống Pháp;

Thuộc địa; Xung đột quân sự; Việt Nam


Chính sách can thiệp của Mỹ vào cuộc nội chiến Hy Lạp (1943 - 1949)và một vài so sánh với sự can thiệp của Mỹ vào cuộc chiến tranh Việt Nam (1954 - 1975): Đề tài tập sự / Nguyễn Thu Hạnh . - H. : Viện Sử học, 2014 . - 115 tr.

Ký hiệu kho : TL 1020/ VSUHOC / Mfn: 9649

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

Can thiệp quân sự; Nội chiến; 1943-1949;

1954-1975; Mỹ; Hy Lạp; Việt Nam
Đại tướng Hoàng Văn Thái - Tổng tham mưu trưởng đầu tiên: Hồi ký - Truyện ký / Hoàng Văn Thái, Khánh Vân . - H. : Văn học, 2014 . - 322 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401088/ TVKHXHHCM / Mfn: 9464

Từ khoá : Cuộc đời; Sự nghiệp; Nhà quân sự; Đại tướng;

Tác phẩm văn học; Hồi kí; Hoàng Văn Thái;

Việt Nam
Người lính thuộc địa Nam Kỳ: 1861 - 1945 / Tạ Chí Đại Trường . - H. : Tri thức, 2011 . - 382 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7648, ĐVb 5134/ VSUHOC / Mfn: 9665

Từ khoá : Quân đội; Lực lượng vũ trang; Tổ chức quân sự; Lính; 1861-1945; Miền Nam; Việt Nam
Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên với cả cuộc đời/ Đồng Sĩ Nguyên . - H. : Văn học, 2013 . - 524 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401084/ TVKHXHHCM / Mfn: 9449

Từ khoá : Nhà chính trị; Nhà quân sự; Cuộc đời; Sự nghiệp;

Trung tướng; Đồng Sĩ Nguyên; Việt Nam


Trung tướng Trần Độ cây súng - cây bút đi suốt cuộc đời: Truyện ký / Võ Bá Cường . - H. : , 2013 . - 360 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401083/ TVKHXHHCM / Mfn: 9440

Từ khoá : Nhà quân sự; Cuộc đời; Sự nghiệp;

Tác phẩm văn học; Kí; Trung tướng;

Trần Độ; Việt Nam
TàI liệu có nội dung tổng hợp

Niên giám thống kê 2013 = Statistical Yearbook of Vietnam 2013 / Tổng cục Thống kê . - H. : Thống kê, 2014 . - 935 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2344/ VCONNGUOI / Mfn: 9493

Từ khoá : Niên giám; Niên giám thống kê; Thống kê kinh tế;

Thống kê xã hội; Số liệu thống kê; 2013; Việt Nam


Việt Nam học: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ 4. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 1 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 854 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2347/ VCONNGUOI / Mfn: 9507

Từ khoá : Nghiên cứu lịch sử; Kỉ yếu; Hội thảo; Cổ đại;

Trung đại; Cận đại; Hiện đại; Việt Nam


Việt Nam học: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ 4. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 5 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 859 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2351/ VCONNGUOI / Mfn: 9503

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Giáo dục;

Khoa học công nghệ; Nông thôn; Di cư; Đô thị hoá;

Kỉ yếu; Hội thảo; Việt Nam
Việt Nam học: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ 4. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 6 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 590 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2352/ VCONNGUOI / Mfn: 9502

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Giáo dục;

Đào tạo; Nghiên cứu khu vực; Kỉ yếu; Hội thảo;

Việt Nam
Vượt qua những giới hạn. T. 1 / Nguyễn Trần Bạt . - H. : Hội Nhà văn, 2013 . - 871 tr.

Ký hiệu kho : VL 908, VL 909/ VTAMLY / Mfn: 9540

Từ khoá : Kinh tế; Xã hội; Văn hoá; Chính trị;

Bài nói chuyện; Bài báo; Việt Nam


Vượt qua những giới hạn. T. 2 / Nguyễn Trần Bạt . - H. : Hội Nhà văn, 2013 . - 735 tr.

Ký hiệu kho : VL 1000, VL 1001/ VTAMLY / Mfn: 9543

Từ khoá : Kinh tế; Văn hoá; Xã hội; Chính trị;

Bài nói chuyện; Bài báo; Việt Nam


Thống kê học
Niên giám thống kê 2013 = Statistical Yearbook of Vietnam 2013 / Tổng cục Thống kê . - H. : Thống kê, 2014 . - 935 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2344/ VCONNGUOI / Mfn: 9493

Từ khoá : Niên giám; Niên giám thống kê; Thống kê kinh tế;

Thống kê xã hội; Số liệu thống kê; 2013; Việt Nam


Tôn giáo

Chữ tâm nhà Phật và ảnh hưởng của "Tâm" đối với đời sống đạo đức ở Việt Nam hiện nay: Sách tham khảo / Ngô Thị Lan Anh . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 148 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401081/ TVKHXHHCM / Mfn: 9444

Từ khoá : Phật giáo; Đạo Phật; Tư tưởng Phật giáo; Chữ tâm;

Đời sống đạo đức; Việt Nam


Đạo Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ/ Ngô Đức Thịnh . - H. : Dân trí, 2014 . - 300 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401062/ TVKHXHHCM / Mfn: 9437

Vb 1442/ VCONNGUOI / Mfn: 9508Từ khoá : Tín ngưỡng; Nghi lễ thờ cúng; Thờ Mẫu;

Đạo Mẫu; Mẫu Tam phủ; Mẫu Tứ phủ; Việt Nam


Giác quan thứ 6: Khơi nguồn năng lượng tâm linh của bạn/ Laurie Nadel; Thành Khang d. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2012 . - 303 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4006, Vv 4007, Vv 4015, Vv 4016/ VTAMLY /

Mfn: 9551Từ khoá : Giác quan thứ 6; Văn hoá tâm linh; Trực giác
Giáo dục Phật giáo Việt Nam định hướng và phát triển/ Giáo hội Phật giáo Việt Nam . - H. : Tôn giáo, 2012 . - 530 tr.

Ký hiệu kho : Vv 1849/ VSUHOC / Mfn: 9639

Từ khoá : Phật giáo; Đạo Phật; Giáo dục Phật giáo;

Mô hình giáo dục; Việt Nam


Minh triết Việt trong văn minh Đông Phương/ Nguyễn Vũ Tuấn Anh . - H. : Tri thức, 2014 . - 471 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2338/ VCONNGUOI / Mfn: 9498

Từ khoá : Tư tưởng triết học; Minh triết; Thuyết Âm dương;

Ngũ hành; Phương Đông; Việt Nam


Mặt trời phương đông/ Chogyam Trungpa; Chương Ngọc d. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2012 . - 240 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4013, Vv 4014/ VTAMLY / Mfn: 9550

Từ khoá : Phật giáo; Đạo Phật; Giáo lí Phật giáo;

Tư tưởng Phật giáo; Bài giảng; 1970; 1980; Bắc Mỹ


Mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam/ Nguyễn Tất Đạt . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 222 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7644 / VSUHOC / Mfn: 9668

Từ khoá : Đạo Phật; Phật giáo; Giáo hội Phật giáo;

Nhà nước; Việt Nam


Phật giáo trong văn hoá Việt Nam/ Nguyễn Duy Hinh, Lê Đức Hạnh . - H. : Văn hoá Thông tin; Viện Văn hoá, 2011 . - 521 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7646/ VSUHOC / Mfn: 9667

Từ khoá : Phật giáo; Đạo Phật; Lịch sử văn hoá;

Văn hoá tinh thần; Việt Nam


Thức tỉnh hoan lạc: 10 bước trên con đường chân phúc / James Baraz, Shoshana Alexander; Huỳnh Văn Thanh d. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2012. - 455 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3099, Vv 4000/ VTAMLY / Mfn: 9545

Từ khoá : Phật giáo; Đạo phật; Tư tưởng Phật giáo;

Tâm lí học cá nhân; Hạnh phúc; Bí quyết thành công


Tiền - tình dục - chiến tranh - nghiệp: Những thông điệp về một cuộc cách mạng Phật giáo / David R.Loy; Nguyễn Minh Trí d. . - H. : Hồng Đức, 2014 . - 247 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4044, Vv 4045/ VTAMLY / Mfn: 9581

Từ khoá : Phật giáo; Đạo Phật; Lịch sử phát triển;

Toàn cầu hoá; Phương Tây; Châu á


Tiếp tục đổi mới chính sách về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: Những vấn đề lý luận cơ bản/ Nguyễn Hồng Dương ch.b. . - H. : Văn hoá Thông tin; Viện Văn hoá, 2014 . - 460 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2844/ VCONNGUOI / Mfn: 9527

Từ khoá : Chính sách tôn giáo; Lí luận tôn giáo;

Quyền con người; Việt Nam


Tín ngưỡng tôn giáo và thực hiện chính sách tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Minh Khải ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 315 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401101/ TVKHXHHCM / Mfn: 9477

Từ khoá : Tôn giáo; Tín ngưỡng; Chính sách tôn giáo;

Việt Nam


Trí tuệ tạo hình người Việt từ tượng hình Quan Âm nghìn mắt nghìn tay/ Đoàn Thị Mỹ Hương . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 280 tr.

Thư mục tài liệu tham khảo: tr.264-277Ký hiệu kho : LSS1401106/ TVKHXHHCM / Mfn: 9468

Từ khoá : Pháp luật; Đạo Phật; Hình tượng nghệ thuật;

Nghệ thuật tạo hình; Quan Thế Âm;

Thế kỉ 15-18; Việt Nam
Tự tại giữa vô thường: 108 bài học nuôi dưỡng lòng can đảm và tâm từ bi / Pema Chodron; Lê Bích Hồng d. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2012 . - 231 tr.

Ký hiệu kho : Vb 1049, Vb 1050/ VTAMLY / Mfn: 9559

Từ khoá : Phật giáo; Đạo Phật; Giáo lí đạo Phật; Bài giảng

Triết học. Logic học. đạo đức học. Mĩ học. Tâm lí học

Bản chất của dối trá/ Dan Ariely; Lê Trung Hoàng Tuyến d. . - H. : Lao động Xã hội, 2014 . - 331 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4061/ VTAMLY / Mfn: 9594

Từ khoá : Nhận thức; Tâm lí học nhận thức;

Hành vi; Con người


Bản đồ tư duy trong công việc: Công cụ tư duy đang được hơn 250 triệu người trên thế giới sử dụng / Tony Buzan; Hải Hà d. . - H. : Lao động Xã hội, 2013 . - 286 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4063/ VTAMLY / Mfn: 9590

Từ khoá : Con người; Nghiên cứu con người;

Tâm lí học nhận thức; Tư duy;

Bản đồ tư duy; Công cụ tư duy
Bí quyết thành công của Solomon/ Robert Jeffress; Ngọc Tuấn d. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2013 . - 247 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4029, 4030/ VTAMLY / Mfn: 9546

Từ khoá : Tâm lí học cá nhân; Thành công;

Bí quyết thành công


Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội: Sách chuyên khảo dành cho sinh viên cao học và sinh viên Tâm lý học / Trần Thị Minh Đức . - Tb. lần 1, có sửa chữa và bổ sung . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 . - 670 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2337/ VCONNGUOI / Mfn: 9499

Từ khoá : Tâm lí học xã hội; Nghiên cứu tâm lí xã hội;

Giao tiếp xã hội; Định kiến xã hội; Nhóm xã hội


David & Goliath cuộc đối đầu kinh điển và nghệ thuật đốn ngã những gã khổng lồ/ Malcolm Gladwell; Tuệ Minh d. . - H. : Lao động Xã hội, 2014 . - 283 tr.

Ký hiệu kho : Vb 1443/ VCONNGUOI / Mfn: 9509

Vv 4064/ VTAMLY / Mfn: 9591Từ khoá : Tâm lí cá nhân; Bí quyết thành công;

Nghệ thuật ứng xử


Dạy con kiểu Nhật - Giai đoạn O tuổi/ Kisou Kuboto; Nguyễn Thị Mai d.. - In lần 3 . - H. : Lao động Xã hội, 2013 . - 77tr.

Ký hiệu kho : VL 1031, VL 1032/ VTAMLY / Mfn: 9598

Từ khoá : Trẻ em; Tâm lí học trẻ em; Giáo dục trẻ em;

Phương pháp giáo dục; Phương pháp Kuboto;

Nhật Bản
Dạy con kiểu Nhật - giai đoạn 1 tuổi/ Kuboto Kisou; Nguyễn Thị Mai d. . In lần 3 . - H. : Lao động Xã hội, 2013 . - 79 tr.

Ký hiệu kho : VL 1033, VL 1034/ VTAMLY / Mfn: 9599

Từ khoá : Trẻ em; Giáo dục trẻ; Tâm lí học trẻ em;

Phương pháp giáo dục; Phương pháp Kutobo;

Nhật Bản
Dạy con kiểu Nhật - giai đoạn 2 tuổi/ Kuboto Kisou; Nguyễn Thị Mai d. . In lần 2 . - H. : Lao động Xã hội, 2013 . - 77 tr.

Ký hiệu kho : VL 1035, VL 1044/ VTAMLY / Mfn: 9600

Từ khoá : Trẻ em; Giáo dục trẻ em; Tâm lí học trẻ em;

Phương pháp giáo dục; Phương pháp Kuboto;

Nhật Bản
10 giải pháp loại bỏ lo âu: Bí quyết thanh thản tâm trí, thư giãn có thể và cải thiện cuộc sống / Pamela S. Wiegartz; Bùi Quang Khải d. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2014 . - 175 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4046, Vv 4047/ VTAMLY / Mfn: 9583

Từ khoá : Nhận thức; Tâm lí học nhận thức;

Hành vi; Giáo dục tâm lí


Game bạo lực với thanh thiếu niên phân tích từ góc độ tâm lý học xã hội/ Trần Thị Minh Đức . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . - 391 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4025, Vv 4026/ VTAMLY / Mfn: 9544

Từ khoá : Tâm lí học xã hội; Phân tích tâm lí; Biểu hiện tâm lí;

Thanh thiếu niên; Game bạo lực


Giải thích chứng tự kỷ cho cha mẹ/ Jean-Noel Christine; Thân Thị Mận d.. - H. : Tri thức, 2014 . - 143 tr.

Ký hiệu kho : Vb 1448/ VCONNGUOI / Mfn: 9514

Từ khoá : Tự kỉ; Bệnh tự kỉ; Nguyên nhân;

Chẩn đoán; Điều trị


Giáo trình đại cương về những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử Mỹ học: Dùng cho đào tạo sau đại học / Đỗ Huy ch.b.; Nguyễn Thu Nghĩa, Nguyễn Duy Cường b.s. . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2014 . - 390 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401066/ TVKHXHHCM / Mfn: 9432

Từ khoá : Lịch sử mĩ học; Lịch sử phát triển; Tư tưởng mĩ học;

Giáo trình; Việt Nam


Giáo trình hành vi con người và môi trường xã hội/ Dương Văn Sao . - H. : Dân trí, 2013 . - 191 tr.

Ký hiệu kho : VL 905/ VTAMLY / Mfn: 9539

Từ khoá : Triết học con người; Nghiên cứu con người;

Hành vi; Môi trường xã hội


Hãy sống ở thể chủ động/ Nguyễn Tuấn Quỳnh . - H. : Lao động Xã hội, 2014 . - 275 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4048, Vv 4049/ VTAMLY / Mfn: 9580

Từ khoá : Tâm lí học cá nhân; Kinh nghiệm sống;

Doanh nhân; Tản văn; Việt Nam


Hiểu tự kỷ/ Jean-Noel Christine; Thân Thị Mận d. . - H. : Tri thức, 2014 . - 250 tr.

Ký hiệu kho : Vb 1447/ VCONNGUOI / Mfn: 9513

Từ khoá : Tự kỉ; Bệnh tự kỉ; Chẩn đoán; Điều trị
Homo ethicus - Sự ra đời của con người luân lý/ Kim Sang Bong; Đào Vũ Vũ, Trần Thị Tuyết d. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 431 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401104/ TVKHXHHCM / Mfn: 9473

Từ khoá : Tư tưởng triết học; Lịch sử triết học;

Triết học đạo đức; Phương Tây


Kỷ yếu hội thảo quốc gia tâm lý học và an toàn con người/ Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam . - H. : Lao động, 2014 . - 579 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2346/ VCONNGUOI / Mfn: 9491

Từ khoá : Tâm lí; An toàn con người; Kỉ yếu;

Hội thảo; Việt Nam


Làm việc với người khó tính biến thù địch thành thân hữu/ Mike Leibling; Thanh Khang d. . - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2014 . - 239 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4059/ VTAMLY / Mfn: 9588

Từ khoá : Tâm lí học giao tiếp; Xã hội học giao tiếp;

Nghệ thuật giao tiếp; Văn hoá ứng xử;

Nghệ thuật ứng xử
Luật hấp dẫn - Bí mật tối cao/ Som Sujeera; Diệu Hằng d. . - Tb. lần 2 . - H. : Từ điển Bách khoa, 2013 . - 216 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4003/ VTAMLY / Mfn: 9561

Từ khoá : Tâm lí học sáng tạo; Tâm lí học cá nhân;

Cảm xúc; Tư duy sáng tạo


12 mảnh ghép giá trị cho con/ Linda Richard Eyre; Thu Huyền d. . - H. : Lao động Xã hội, 2014 . - 292 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2841/ VCONNGUOI / Mfn: 9524

Từ khoá : Tâm lí trẻ em; Trẻ em; Kĩ năng sống;

Giá trị xã hội


Minh triết Việt trong văn minh Đông Phương/ Nguyễn Vũ Tuấn Anh . - H. : Tri thức, 2014 . - 471 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2338/ VCONNGUOI / Mfn: 9498

Từ khoá : Tư tưởng triết học; Minh triết;

Thuyết Âm dương; Ngũ hành;

Phương Đông; Việt Nam
Một giọt từ sự đọa đày: Hai mơi hai tiểu luận triết học / Hamvas Besla; Nguyễn Hồng Nhung d. . - H. : Tri thức, 2014 . - 457 tr.

Ký hiệu kho : Vb 1444/ VCONNGUOI / Mfn: 9510

Từ khoá : Tư tưởng triết học; Tiểu luận triết học;

Hiện đại; Hungary


Nghệ thuật làm chủ thời gian/ Mark Woods; Quốc Việt d. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 206 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4058/ VTAMLY / Mfn: 9589

Từ khoá : Giao tiếp; Nghệ thuật giao tiếp;

Văn hoá ứng xử; Nghệ thuật ứng xửNhững vấn đề cơ bản và cấp bách của Triết học Mácxít/ Nguyễn Thế Nghĩa, Thái Thị Thu Hương ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 447 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401079/ TVKHXHHCM / Mfn: 9443

Từ khoá : Triết học Mác Lênin; Nghiên cứu triết học;

Tư tưởng triết học; Phép biện chứng;

Chủ nghĩa xã hội
Sống có ý nghĩa: Câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn / Nguyệt Hoà . - Tb. lần 2 . - H. : Từ điển Bách khoa, 2012 . - 255 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4023, Vv 4024/ VTAMLY / Mfn: 9547

Từ khoá : Tâm lí học cá nhân; Nghệ thuật sống;

ý nghĩa cuộc sống


Sống tinh giản để hạnh phúc: Bí quyết tránh sự bề bộn và đơn giản hoá cuộc sống của bạn / Francine Jay; Nguyễn Quốc Dũng d. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2013 . - 319 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4001, Vv 4002/ VTAMLY / Mfn: 9557

Từ khoá : Lối sống; Xây dựng lối sống; Tâm lí học cá nhân;

Hạnh phúc; Bí quyết thành công


Suy nghĩ thầm kín của những phụ nữ thành công/ Valerie Young; Thành Khang d. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2014 . - 334 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4060/ VTAMLY / Mfn: 9593

Từ khoá : Tâm lí học cá nhân; Phụ nữ;

Kỹ năng sống; Bí quyết thành công


Sức mạnh của sự tử tế: Cách chinh phục giới kinh doanh bằng sự tử tế / Linda Kaplan Thaler; Trịnh Ngọc Minh d. . - Tb. lần 2 . - H. : Tri thức, 2013 . - 178 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4033/ VTAMLY / Mfn: 9560

Từ khoá : Tâm lí học cá nhân; Nghệ thuật giao tiếp;

Nghệ thuật ứng xử; Đạo đức kinh doanh


Tâm& thuật trong đối nhân xử thế/ Mã Ngân Xuân, Viên Lệ Bình . - H. : Từ điển Bách khoa, 2012 . - 510 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4027, Vv 4028/ VTAMLY / Mfn: 9549

Từ khoá : Tâm lí học giao tiếp; Văn hoá ứng xử;

Nghệ thuật ứng xử; Bí quyết thành công
Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình/ Trần Đình Tuấn . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 . - 389 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2330/ VCONNGUOI / Mfn: 9490

Từ khoá : Tâm lí; Tâm lí cá nhân; Tâm lí gia đình;

Tham vấn tâm lí


Thuật nói chuyện/ Tô Minh . - H. : Thanh niên, 2013 . - 183 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4056/ VTAMLY / Mfn: 9587

Từ khoá : Gia tiếp; Nghệ thuật giao tiếp; Văn hoá ứng xử;

Nghệ thuật ứng xử; Bí quyết thành công


Thuật toán và quyền mưu/ Đỗ Hoàng Linh . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2014 . - 430 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2339/ VCONNGUOI / Mfn: 9497

Từ khoá : Tư tưởng triết học; Thuật toán; Binh pháp;

Triết học phương Đông


Thức tỉnh hoan lạc: 10 bước trên con đường chân phúc / James Baraz, Shoshana Alexander; Huỳnh Văn Thanh d. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2012. - 455 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3099, Vv 4000/ VTAMLY / Mfn: 9545

Từ khoá : Phật giáo; Đạo phật; Tư tưởng Phật giáo;

Tâm lí học cá nhân; Hạnh phúc; Bí quyết thành công


Tình yêu hoàn hảo và những mối quan hệ/ John Welwood; Khôi Nguyên d. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2012 . - 223 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4004, Vv 4005/ VTAMLY / Mfn: 9552

Từ khoá : Tâm lí học xã hội; Nghiên cứu tâm lí xã hội;

Tình yêu; Quan hệ cá nhân; Thái độ; Hành vi


Trẻ càng chơi càng thông minh: Trò chơi phát triển trí tuệ cho trẻ 0-3 tuổi/ Cao Nhuận . - H. : Lao động Xã hội, 2013 . - 310 tr.

Ký hiệu kho : VL 1003, VL 1004, VL 1005/ VTAMLY /

Mfn: 9567Từ khoá : Trẻ em; Giáo dục trẻ em; Tâm lí học trẻ em;

Trẻ 0-3 tuổi; Phương pháp giáo dục; Việt Nam


Trí huệ mê cuồng/ Chogyam Trungpa; Chương Ngọc d. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2012 . - 238 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4006, Vv 4007, Vv 4021, Vv 4022/ VTAMLY /

Mfn: 9554Từ khoá : Con người; Triết học con người; Trí tuệ; Luân hồi

Triết học áo và ý nghĩa hiện thời của nó/ Phạm Văn Đức ch.b. . - H. : KHXH, 2014 . - 464 tr.

Ký hiệu kho : LSS1401107/ TVKHXHHCM / Mfn: 9471

Từ khoá : Tư tưởng triết học; Nghiên cứu triết học;

Trường pháp triết học; áo


Văn hóa. Khoa học. Giáo dục

Báo chí các cấp của Đảng bộ Trung Kỳ trong những năm 1930 - 1945: Luận án tiến sĩ lịch sử / Nguyễn Văn Trung . - H. : Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, 2012 . - 226 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2704/ VSUHOC / Mfn: 9622

Từ khoá : Báo chí; Đảng Cộng sản; Đảng bộ; 1930-1945;

Luận án tiến sĩ; Miền Trung; Việt Nam


Biển trong văn hoá người Việt/ Nguyễn Thị Hải Lê . - H. : QĐND, 2013 .- 285 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7800/ VSUHOC / Mfn: 9628

Từ khoá : Biển; Văn hoá vật chất; Văn hoá tinh thần;

Đời sống văn hoá; Việt Namtải về 261.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương