Sở NỘi vụ TỈnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2017
Kích63 Kb.
#2925


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2903/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày16 tháng 8 năm 2017QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng thành tích năm học 2016 - 2017

của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy tại Tờ trình số 1516/TTr-UBND ngày 18/7/2017 và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình số 301/TTr-BTĐKT ngày 10/8/2017,

QuyÕt ®Þnh:Điều 1. Tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 27 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 04 tập thể và 13 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2015-2016 đến năm học 2016 – 2017 (có danh sách kèm theo).

Tiền thưởng kèm theo danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của huyện Lệ Thuỷ.Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, NC.


CHỦ TỊCH

Đã ký


Nguyễn Hữu Hoài


DANH SÁCH

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2017

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 1. DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC:

 1. Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Lệ Thủy;

 2. Trường Mầm non Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy;

 3. Trường Mầm non Thị trấn Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy;

 4. Trường Mầm Non Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy;

 5. Trường Mầm non Trường Thủy, huyện Lệ Thủy;

 6. Trường Mầm non Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thủy;

 7. Trường Mầm non Mai Thủy, huyện Lệ Thủy;

 8. Trường Mầm non Cam Thủy, huyện Lệ Thủy;

 9. Trường Tiểu học Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy;

 10. Trường Tiểu học Mai Thủy, huyện Lệ Thủy;

 11. Trường Tiểu học số 1 Kiến Giang, huyện Lệ Thủy;

 12. Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy;

 13. Trường Tiểu học số 1 An Thủy, huyện Lệ Thủy;

 14. Trường Tiểu học số 2 An Thủy, huyện Lệ Thủy;

 15. Trường Tiểu học Cam Thủy, huyện Lệ Thủy;

 16. Trường Tiểu học Phú Thuỷ, huyện Lệ Thủy;

 17. Trường Tiểu học Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy;

 18. Trường Tiểu học Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy;

 19. Trường THCS Kiến Giang, huyện Lệ Thủy;

 20. Trường THCS Tân Thủy, huyện Lệ Thủy;

 21. Trường THCS Phú Thủy, huyện Lệ Thủy;

 22. Trường THCS Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy;

 23. Trường THCS An Thủy, huyện Lệ Thủy;

 24. Trường THCS Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy;

 25. Trường THCS Liên Thủy, huyện Lệ Thủy;

 26. Trường Phổ thông dân tộc nội trú, huyện Lệ Thủy;

 27. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy.

II. BẰNG KHEN CHỦ TỊCH UBND TỈNH:

* Tập thể:

1. Trường Mầm non Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thủy;

2. Trường Tiểu học số 2 An Thuỷ, huyện Lệ Thủy;

3. Trường THCS An Thủy, huyện Lệ Thủy;

4. Trường THCS Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy;

* Cá nhân:

1. Bà Hoàng Thị Thuý, Giáo viên Trường Mầm non Trường Thủy, huyện Lệ Thủy;

2. Bà Lê Thị Trâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thủy;

3. Bà Nguyễn Thị Dũng, Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy;

4. Bà Nguyễn Thị Uyên, Giáo viên Trường Mầm non Xuân Thuỷ, huyện Lệ Thủy;

5. Bà Hoàng Thị Dần, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thủy;

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Thuỷ, huyện Lệ Thủy;

7. Bà Công Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thủy;

8. Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thuỷ, huyện Lệ Thủy;

9. Bà Đào Thị Dung, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy;

10. Bà Trần Thị Diệu Liến, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kiến Giang, huyện Lệ Thủy;

11. Ông Hoàng Tấn Đông, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thủy, huyện Lệ Thủy;

12. Ông Hoàng Trung Phương, Giáo viên Trường THCS Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy;

13. Ông Võ Thanh Lệ, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề, huyện Lệ Thủy;tải về 63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương