Sở KẾ hoạch và ĐẦu tưtải về 182 Kb.
trang1/34
Chuyển đổi dữ liệu05.01.2022
Kích182 Kb.
#9172
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANGSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Số: /BC-SKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày tháng 12 năm 2014


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3589/UBND-TH ngày 24/12/2014 về việc báo cáo kinh tế – xã hội;

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ văn bản số 3978/BKHĐT-TH ngày 24/6/2014 về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24/6/2014 về việc lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 31/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện một số giải pháp chủ yếu giai đoạn 2014-2015 để đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (Nhiệm kỳ 2010-2015);

Căn cứ kế hoạch của các sở, ban, ngành về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015;

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015, như sau:


Каталог: Uploaded -> duongphuonglien -> 2014 12 27
2014 12 27 -> Uỷ ban nhân dân tỉnh hà giang
2014 12 27 -> Ủy ban nhân dân tỉnh đIỆn biêN
2014 12 27 -> Baocao chinh sua sau hop Lanh dao co quan va lam viec voi Vu Dia phuong mpi
2014 12 27 -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la số: 349/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014 12 27 -> Báo cáO Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
duongphuonglien -> Ban Đối ngoại Trung ương
2014 12 27 -> Năm 2014, thành phố Hà Nội triển khai Kế hoạch kinh tế xã hội (kt-xh) trong điều kiện tiếp tục có nhiều khó khăn lớn hơn so với dự báo
2014 12 27 -> Ủy ban nhân dân thành phố HẢi phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014 12 27 -> Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập -tự do Hạnh phúc

tải về 182 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương