Sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 31.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.11.2017
Kích31.05 Kb.
#3465

SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số : /KH-BTX

Thành phố Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2014

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 2014-2015

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; các văn bản quy định về chương trình BDTX giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 2389/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 2014 – 2015,

Căn cứ kế hoạch số 1382/KH-SGDĐT-GDCNTX của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015,

Trường THPT Bùi Thị Xuân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 - 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở từng cấp học đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phục vụ việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng và của Sở GD&ĐT.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BỒI DƯỠNG

Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên đang giảng dạy tại trường.

Số lượng như sau:Môn

ToánHóa

Sinh

Tin

Ngữ Văn

Lịch Sử

Địa Lý

Anh Văn

GD

CD

Thể Dục

GD QP

CN

CN

CN

NN

Tổng số

Số lượng

14

10

7

5

4

10

5

4

11

3

5

2

2

2

84

III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

1. Nội dung bồi dưỡng 1: Công tác chủ nhiệm lớp (30 tiết/năm học/giáo viên).

2. Nội dung bồi dưỡng 2: Nội dung bồi dưỡng chính trị đầu năm học và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 có liên quan (30 tiết/năm học/giáo viên).

3. Nội dung bồi dưỡng 3:Tăng cường sử dụng TBDH và ứng dụng CNTT trong dạy học, gồm các mã mô đun (60 tiết/năm học/giáo viên):

THPT 19: Dạy học với CNTT.

THPT 20: Sử dụng các TBDH.

THPT 21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo TBDH.

THPT 22: Sử sụng một số phần mềm dạy học.

IV. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG:

1. Nội dung bồi dưỡng 1 & 3: Tài liệu của Bộ GD&ĐT (được cung cấp tại địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn).

2. Nội dung bồi dưỡng 2: Sở GD&ĐT và trường sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2014 -2015 cho cán bộ cốt cán và giáo viên, nhân viên.

3. Tự sưu tầm tài liệu ở sách, báo, mạng Internet, Website của trường…

V. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường.

2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

3. BDTX theo hình thức học tập từ xa qua mạng Internet.VI. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Đối tượng, phương thức đánh giá, xếp loại, công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX được thực hiện theo công văn số 204/SGDĐT-GDCN&TX ngày 13/2/2014 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên. Riêng nội dung bồi dưỡng 2 được đánh giá qua bài viết thu hoạch.1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (G), loại khá (K), loại trung bình (TB) và loại không hoàn thành kế hoạch (KHTKH).

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

a. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề.

Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

Đối với nội dung bồi dưỡng chính trị hè: đánh giá qua bài viết thu hoạch.

Các nhà trường phải lưu biên bản đánh giá, bản báo cáo và bài thu hoạch của giáo viên.

b. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang điểm 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).c. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3) : 3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số thập phân theo quy định hiện hành.3. Xếp loại kết quả BDTX

a. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung theo kế hoạch, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên.

Kết quả xếp loại BDTX như sau:

Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

b. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

c. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

a) Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX.

Lưu ý: Việc đánh giá và công nhận kết quả BDTX phải bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng và công khai, có tác dụng động viên, khuyến khích giáo viên tích cực, tự học, tự bồi dưỡng.

VII. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Từ 01/8 đến 20/08/2014: Giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và nộp cho Tổ trưởng chuyên môn.

Ngày 15/8/2014: Hiệu trưởng báo cáo kế hoạch BDTX cho Sở.

Từ 20/8 đến 05/09/2014: Tổ trưởng CM ký duyệt và nộp cho Hiệu trưởng.

Từ 05/09 đến 15/09/2014: Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch; gửi lại cho TTCM và giáo viên.

Từ 05/9/2014 đến 05/4/2015: Giáo viên thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng cá nhân.

Từ 05/04/2015 đến 15/04/2015: Giáo viên viết báo cáo quá trình thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng cá nhân.

Từ 16/04/2015 đến 25/04/2015: Tổ CM họp đánh giá, xếp loại và tổng hợp.

Từ 26/04/2015 đến 29/04/2015: TTCM nộp kết quả đánh giá cho Hiệu trưởng.

Từ 02/5 đến 15/05/2015: Hiệu trưởng tổng hợp báo cáo Sở.

VIII. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2014 - 2015 của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo quy định.

Lưu hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên của tổ cùng với các hồ sơ chuyên môn khác để phục vụ cho việc thanh, kiểm tra của các đoàn thanh, kiểm tra các cấp.

Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.

Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện kế hoạch này.2. Đối với tổ chuyên môn

Xây dựng kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn.

Tổng hợp kế hoạch BDTX giáo viên trong tổ, trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Thực hiện nội dung BDTX theo kế hoạch chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường.

Thực hiện tổ chức, kiểm tra đánh giá BDTX nghiên túc, khách quan; thống kê, báo cáo và nộp cho trường đúng thời gian quy định

Lưu hồ sơ BDTX của tổ cùng với các hồ sơ chuyên môn khác để phục vụ cho việc thanh, kiểm tra của các đoàn thanh, kiểm tra các cấp.Hồ sơ BDTX của tổ chuyên môn gồm:

1. Biểu tổng hợp kế hoạch BDTX của tổ có phê duyệt của lãnh đạo nhà trường;

2. Kế hoạch BDTX của các cá nhân trong tổ, của tổ có phê duyệt của lãnh đạo nhà trường;

3. Biên bản nội dung các buổi bồi dưỡng tập trung của tổ (nội dung họp, triển khai lý thuyết, thảo luận, rút kinh nghiệm giờ dạy, các sản phẩm của cá nhân trong tổ,...).

3. Đối với giáo viên

Xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân (kế hoạch BDTX phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, thời gian thực hiện). Kế hoạch BDTX của cá nhân được lãnh đạo nhà trường phê duyệt

Tham gia đầy đủ các buổi học tập trung; thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch BDTX của các nhân theo đúng kế hoạch của trường và tổ CM.

Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra lý thuyết và chuẩn bị tốt các tiết thao giảng có nội dung đánh giá liên quan đến các nội dung BDTX

Lập sổ BDTX để phục vụ cho việc thanh, kiểm tra.

Hồ sơ BDTX cá nhân gồm:

1. Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên;

2. Kế hoạch cá nhân;

3. Các bài thu hoạch, giáo án mẫu, sản phẩm cụ thể của từng chuyên đề.

IX. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Thực hiện theo đúng qui định hiện hành về chế độ, chính sách của giáo viên tham gia BDTX.

Thực hiện theo qui chế chi tiêu nội bộ hằng năm của trường THPT Bùi Thị Xuân.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chuyên môn báo cáo với Lãnh đạo nhà trường để cùng nhau xem xét giải quyết.


 Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT( báo cáo);

- Hiệu trưởng, các P.Hiệu trưởng;                                                                     

- Các tổ chuyên môn; Ban TTrND;                                                                                  - Lưu VT.       Каталог: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2014
Nam 2014 -> Hãy nêu hai sự kiện có tác dụng củng cố hậu phương của ta sau chiến dịch Biên giới 1950
Nam 2014 -> Phần LỰa chọn di sảN: Phần LỰa chọn di sảN
Nam 2014 -> I. Chiến tranh thế giới thứ hai Con đường dẫn đến chiến tranh
Nam 2014 -> Sự thể hiện mẫu hình nhà nho tài tử trong thơ VĂn nguyễn công trứ
Nam 2014 -> Một số biện pháp phát triển thể LỰC ĐỂ NÂng cao sức khỏe cho học sinh khốI 12 a / Đặt vấn đề Lí do chọn đề tài
Nam 2014 -> Sơ ĐỒ HÓa một số kiến thức trong chưƠng trình đỊa lý TỰ nhiên lớP 12
Nam 2014 -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 4 tháng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
Nam 2014 -> Đáp án các câu hỏi ôn thi gvdg cấp Thị xã năm 2011 2012
Nam 2014 -> Diễn văn khai giảng năm học mớI 2014 – 2015

tải về 31.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương