Sở giáo dục và ĐÀo tạO ĐỒng naitải về 3.72 Mb.
trang37/42
Chuyển đổi dữ liệu03.12.2017
Kích3.72 Mb.
#3739
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

(Nguyeãn Aùi Quoác)


I. MỤC TIÊU: Giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc:

-Maáy neùt “chaám phaù” taû caûnh chieàu toái meânh moâng maø ñaàm aám. Töø ñoù, phaân tích taâm hoàn cao roäng taâm hoàn cao roäng, loøng yeâu caûnh, thöông ngöôøi cuûa taùc giaû.

-Tinh thaàn laïc quan caùch maïng cuûa Hoà Chí Minh.

II. PHƯƠNG PHÁP: vấn đáp, giảng giải1. Kieåm tra baøi cuõ : ( 3p) ñoïc thuoäc baøi Ñaây thoân Vó Daï, neâu chuû ñeà tö töôûng cuûa tp

2. Baøi hoïc ( 40 p)

Troïng taâm: veû ñeïp sinh ñoäng cuûa böùc tranh thieân nhieân, vaø böùc tranh ñôøi soáng con ngöôøi.

Nhöõng neùt ñeïp taâm hoàn cuûa nhaø thô cheán só.

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA + GV: - HS

NOÄI DUNG

+ HS:ñoïc tieåu daãn, traû lôøi caâu hoûi cuûa + GV:

Trình baøy xuaát xöù baøi thô?

.

Noäi dung hai caâu thô ñaàu?


Hình aûnh tieâu bieåu trong hai caâu thô ñaàu?

Caûnh vaät aáy gôïi neân taâm traïng gì?

Bieän phaùp ngheä thuaät gì ñaõ ñöôïc taùc giaû söû duïng nhuaàn nhuyeãn trong hai caâu thô ñaàu?yù nghóa cuûa thuû phaùp ngheä thuaät aáy?

.

Noäi dung hai caâu thô sau?


Hình aûnh tieâu bieåu trong hai caâu thô sau?

Hình aûnh aáy gôïi cho ngöôøi tuø taâm traïng theá naøo?

Neáu chim trôøi, aùng maây chieàu ñoàng ñieäu vôùi taâm hoàn thì…

Thuû phaùp ngheä thuaät? YÙ nghóa trong söï vaän ñoäng cuûa töù thô?

Nhaän xeùt gì veà tinh thaàn cuûa nhaø thô trong toaøn baøi thô?

+ HS:traû lôøi, + GV: nhaän xeùt, thuyeát giaûng môû roäng vaø cuûng coá.

Taát caû cho ta thaáy, trong caûnh ngoä coâ ñôn, maát töï do, bò ngöôïc ñaõi, ngöôøi chieán só caùch maïng, nhaø thô Hoà Chí Minh vaãn gaén boù, gaàn guõi vôùi nhòp soáng ñôøi thöôøng caàn lao, vaãn höôùng taâm hoàn mình tôùi thieân nhieân vôùi moät söï töï do tuyeät ñoái cuûa tinh thaàn. Ñoù chính laø “chaát theùp” theå hieän trong baøi thô. Ñoù cuõng laø tinh thaàn laïc quan caùch maïng cuûa Hoà Chí Minh.
Chuû ñeà baøi thô?
+ GV: höôùng daãn + HS:toång keát.

Giaù trò noäi dung?


Giaù trò ngheä thuaät+ HS:traû lôøi, + GV: nhaän xeùt, cuûng coá.


I. Xuaát xöù: “Moä” (Chieàu toái), soá 31, theå thaát ngoân töù tuyeät, vieát treân ñöôøng bò giaûi tôùi nhaø lao Thieân Baûo.

II. Phaân tíc+ + GV: :

1.Hai caâu ñaàu – Böùc tranh thieân nhieân:

Chim moûi veà röøng tìm choán nguû

Choøm maây troâi nheï giöõa taàng khoâng

-Hình aûnh tieâu bieåu:Caùnh chim moûi (quyeän ñieåu)

AÙng maây leû loi, coâ ñôn (coâ vaân) => Meät moûi, buoàn, lo

-Caûnh vaät thoaùng buoàn, laëng leõ. Hai neùt veõ chaám phaù (chim vaø maây), laáy caùi nhoû beù, caùi ñoäng laøm noåi baät baàu trôøi bao la.

-Caùnh chim moûi vaø aùng maây coâ ñôn laø hình aûnh vöøa mang tính öôùc leä trong thô coå taû caûnh chieàu toái, vöøa laø hình aûnh aån duï veà ngöôøi tuø bò löu ñaøy treân con ñöôøng khoå aûi môø mòt vaïn daëm.

2. Hai caâu sau – Böùc tranh ñôøi soáng con ngöôøi:

Coâ em xoùm nuùi xay ngoâ toáiXay heát loø than ñaõ röïc hoàng”

-Hình aûnh tieâu bieåu:Coâ em xay ngoâ

Loø than röïc hoàng => Hình aûnh cuûa cuoäc soáng lao ñoäng.

-Caûnh xay ngoâ cuûa thieáu nöõ vaø loø than röïc hoàng nhö laøm vôïi ñi noãi ñau khoå cuûa ngöôøi tuø.

-Töông phaûn vôùi maøn ñeâm laø “loø than ñaõ röïc hoàng”. Töù thô vaän ñoäng töø boùng toái höôùng veà aùnh saùng.


III. Chuû ñeà: Tình yeâu thieân nhieân, con ngöôøi - phong thaùi ung dung töï taïi.

IV.GHI NHÔÙ ( SGK)


3. Höôùng daãn hoïc baøi ôû nhaø( 3p)

- Laøm BT 1, 2,3.

- Hoïc noäi dung baøi, thuoäc loøng baøi thô

RUÙT KINH NGHIEÄM:
Tiết 88 Ngày soạn:

TỪ ẤY

( Tố Hữu)I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS

Thấy rõ niềm vui sướng, say mê mãnh liệt của Tố Hữu trong buổi đầu gặp gỡ lí tưởng cộng sản, tác dụng kì diệu của lí tưởng đối với nhà thơ

Hiểu được sự vận động của các yếu tố trong thơ trữ tìn+ + GV: :tứ thơ, hònh ảnh ,ngôn ngữ, nhịp điệu…trong việc làm nổi bật tâm trạng của “cái tôi” nhà thơ.

II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Đọc diễn cảm, vấn đáp, trao đổiIII. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ:( 2 phút)

 • Kiểm tra bài cũ:đọc bài thơ Mộ, chỉ ra tâm hồn lạc quan, tình yêu thiên nhiên và cuộc sống của nhân vật trữ tình..

2. Tiến trình bài dạy ( 40 phút)

Trọng tâm: tâm nguyện của người thanh hiên yêu nước khi được giác ngộ lí tưởng cộng sản

Sự vận động của tâm trạng tg trong bài thơ.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG BÀI HỌC

+ GV: dẫn vào bài

+ HS:đọc tiểu dẫn, nêu hoàn cảnh ra đời của tp.

Trình bày những hiểu biết của em về nhà thơ Tố Hữu?

Kể tên những bài thơ của T.Hữu mà em đã học ở cấp 2?

Giới thiệu ngắn gọn về tập thơ Từ ấy.+ GV: , + HS:đọc diễn cảm bài thơ.Chú ý giọng phấn khởi, vui tươi, nhịp thơ.

Hướng dẫn đọc hiểu chi tiết.

Khổ 1

Ý chung của khổ thơ là gì?Từ ấy là khi nào?Vì sao không dùng các từ khác( từ đó, khi ấy)?

Các hình ảnh trong thơ có phải là hình ảnh thật ko? Vì sao?

Phép ẩn dụ và so sánh trực tiếp ở dây có tác dụng gì?

Phân tích các từ: bừng, chói,, các hình ảnh nắng hạ, mặt trời chân lí.+ HS:lần lượt tìm hiểu, phân tích, phát biểu.

Niềm hạnh phúc tràn trề của tâm hồn nhà thơ khi được tiếp nhận ánh sáng chan li 1 được thể hiện như thế nào? Nhận xét về ưu điểm của cách thể hiện ấy?+ HS:phân tích, nhận xét
Khổ 2:

+ HS:đọc diễn cảm khổ thơ

V nêu v đ thảo luận: lẽ sống mới mà người đảng viên mới Tố Hữu nhận thức là gì?Lẽ sống đó mới mẻ như thế nào? Từ buộc ở đây có nghĩa bắt buộc, miễn cưỡng hay không?Vì sao?+ HS:thảo luận trả lời.

Khổ 3 :


+ HS:đọc diễn cảm.

Khổ thơ tiếp cụ thể hóa ý ở khổ 2 như thế nào?

Kết câu : tôi đã là…của, là của, là của có tac dụng gì?

Giải thích các cụm từ:kiếp phôi pha, cù bất cù bơ.+ HS:lần lượt phân tích, phát biểu.

Vì sao Từ ấy có thể coi là tuyên ngôn nghệ thuật của nhà thơ?

Những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ?


I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tác giả

- Nguyễn Kim Thành (1920 – 2005),Huế. - - Giác ngộ CM, được kết nạp vào Đảng CS 1938. Thơ ông gắn với các chặng đường CMVN hơn 60 năm qua.

- Các tp chín+ GV: Từ ấy, Việt Bắc, Ra trận…

2. Tác phẩm

- Từ ấy ghi nhận những biến chuyển có tính buốc ngoặt trong nhận thức và hành động của người chiến sĩ cách mạng khi được vinh dự kết nạp vào Đảng.II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

1. Niềm vui sướng, say mê khi gặp lí tưởng của Đảng ( k 1)

- Từ ấy: thời điểm nhà thơ được giác ngộ lí tưởng CS, được kết nạp vào Đảng.

- Cách thể hiện: dùng ẩn dụ và so sánh trực tiếp: nắng hạ và mặt trời chân lí.

- Nắng hạ: mạnh mẽ, chói rực hơn nắng của ba mùa còn lại.Bừng: sáng lên bất ngờ với cường độ lớn.

- Mặt trời chân lí: hình ảnh mới lạ, hấp dẫn.Chân lí của Đảng, của cách mạng sáng rực, chói lọi, ấm áp, cần thiết như mặt trời, đúng đắn như chân lí.

=>Hai câu trên tả niềm vui sướng, say mê nồng nhiệt của tg khi bắt gặp lí tưởng mới.

Nghệ thuật tả:tiếp tục sử dụng ẩn dụ và so sán+ GV: vườn tôi – vườn hoa lá, đậm hương, rộn tiếng chim.

2. Những nhận thức về lẽ sống mới.( k2)

- Lẽ sống mới ở đây là nhận thức mối qh giữa cá nhân và với quần chúng – gắn bó, đoàn kết chặt chẽ.

- Từ “ buộc” : tự ràng buộc gắn bó tự giác.

Cái tôi cá nhân tg hòa với cái ta của nhân dân, xã hội.

- Khối đời: ẩn dụ trứu tượng hóa sức mạnh đoàn kết của tâp thể.

3. Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm nhà thơ.( k3)

- Nhà thơ vượt qua tình cảm ích kỉ hẹp hòi tư sản để có tình ái hữu giai cấp với quần chúng : là anh, là em,là con trong đại gia đình lao khổ.

- Vạn kiếp phôi pha: kiếp người nghèo khổ, cơ cực, sa sút, vất vả.Cù bất cù bơ: lang thang, bơ vơ không chốn nương thân.

III. TỔNG KẾT

1. Đây là lời tuyên bố trang trọng và chân thành về niềm vui giác ngộ lí tưởng,về lẽ sống, về tương lai.

2. Giọng điệu cảm xúc nhiệt tình, đầy rẫy, tràn trề; cách dùng hình ảnh ẩn dụ đầy sáng tạo; cách nói trực tiếp khẳng định.3. Hướng dẫn + HS:học tập ở nhà ( 3 phút)

 • Luyện tập củng cố bài cũ : làm bài tập 1,2 ở mục luyện tập.

 • Chuẩn bị bài mới: Soạn các bài đọc thêm.

 • RÚT KINH NGHIỆM:

Tiết 89 Ngày soạn:


ĐỌC THÊM: LAI TÂN (Hồ Chí Minh), NHỚ ĐỒNG ( Tố Hữu), TƯƠNG TƯ ( Nguyễn Bính), CHIỀU XUÂN (Anh Thơ)

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS

Tự học có phương pháp, có kết quả qua những gợi ý về kiến thức và kĩ năng để thấy rõ giá trị tư tưởng – nghệ thuật chủ yếu của 4 tp trữ tình.

Hiểu sâu rộng hơn về tác giả, tp đã học trong chương trình chính khóa.
II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Đọc hiểu, trả lời hệ thống các câu hỏi trong SGK.+ GV: gợi ý các ý chính.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ:( 3 phút)

- Kiểm tra bài cũ: Đọc thuộc và chỉ ra những biến chuyển của Tố Hữu từ khi nhận thức được lí tưởng cộng sản thể hiện trong bài Từ ấy.( 2p)

- Chuẩn bị bài mới: kiểm tra việc chuẩn bị bài của + HS:(1p)

2. Tiến trình bài dạy (40 phút)

Trọng tâm: nội dung chính của các bài thơ.


HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG BÀI HỌC

+ GV: cho + HS:đọc từng bài thơ,mỗi bài vấn đáp khoảng 10 p về những điểm chính của từng tp qua hệ thống câu hỏi ở SGK.

Bài LAI TÂN

1. Trong ba câu đầu, bộ máy quan lại ở LT được mô tả như thế nào? Họ có làm đúng chức năng của mình không?

2. Phân tích sắc thái châm biếm, mỉa nai ở câu thơ cuối.

3. Nhận xét về bút pháp và kết cấu bài thơ.

Bài “NHỚ ĐỒNG”

1. Cảm hứng của tp được gợi lên bởi tiếng hò vọng vào nhà tù.Vì sao tiếng hò lại có sức gợi như thế?

2. Chỉ ra những câu thơ được dùng làm điệp khúc cho bài thơ.Phân tích hiệu quả nt của chúng trong việc thể hiện nỗi nhớ của tg.


3. Niềm yêu quý thiết tha và nỗi nhớ da diết của nhà thơ đối với quê hương, đồng bào được diễn tả bằng những hình ảnh, từ ngữ, giọng điệu nào?

4. Nêu cảm nghĩ về niềm say mê lí tưởng, khát khao tự do và hành động của nhà thơ qua đoạn thơ thứ 3.

5. Nhận xét chung về sự vận động của tâm trạng nhà thơ trong bài.

Bài “TƯƠNG TƯ”

1. Anh chị cảm nhận như thế nào về nỗi nhớ mong và những lời kể lể, trách móc của chàng trai trong bài thơ? Tình cảm của chàng trai đã được đền đáp hay chưa?

2. Theo anh . chị, cách bày tỏ t. y giọng điệu thơ, cách so cánh, ví von,…ở bài này có những điểm gì đáng chú ý?

3. Hoài Thanh cho rằng, trong thơ NB có “hồn xưa đất nước”. Qua bài này, anh. chị có dồng ý không ?Vì sao?

Bài “ CHIỀU XUÂN”

1. Bức tranh chiều xuân hiện ra như thế nào? Hãy chỉ ra những nét riêng của bức tranh đó.

2. Anh. chị có cảm nhận gì về không khí và nhịp sống thôn quê trong bài thơ?Không khí ấy được gợi tả bằng những h. a, chi tiêt nào?


3. Hãy thống kê những từ láy trong bài thơ và phân tích nét đặc sắc của những từ ấy.

I. LAI TÂN.

1. Chỉ bằng ba câu thơ kể, tả bình thản,bộ máy lãnh đạo của huyện Lai Tân hiện ra rõ rệt: ban trưởng: chuyên đánh bạc; cảnh sát trưởng: ăn tiền của phạm nhân; huyện trưởng: vừa hút thuốc phiện vứa bàn công việc => sự thối nát của chính quyền huyện.

2. Sắc thái châm biếm mỉa mai ở câu thơ cuối:

Đó là thái bình giả tạo, bên ngoài, giấu bên trong sự tha hóa, mục nát thối ruỗng hợp pháp.

Đó là thái bình của tham nhũngnlười biếng, sa đọa với bộ máy công quyền của những con mọt dân tham lam.

Mỉa mai với ý: thái bình như thế thì dânbị oan khổ biết bao nhiêu!

Vẫn_ y cựu thái bình thiên: sự thật hiển nhiên, đã thành bản chất, quy luật bao năm nay.

3. Kết cấu và bút pháp.

Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt cô đọng hàm súc.

Ba câu đầu kể tả khách quan, thái độ giấu kín. Câu cuối nêu nhận xét thâm trầm kín đáo, mỉa mai châm biếm sâu sắc.

II. NHỚ ĐỒNG.

1. Sự gợi cảm của tiếng hò quê hương: không gì lay động bằng âm nhạc, nhất là âm nhạc dân ca.Đó là linh hồn của quê hương, dân tộc. Nó càng có ý nghĩa khi nhà thơ bị giam cầm trong nhà tù.

2. Ý nghĩa của những điệp khúc ( 4)

Khắc sâu, tô đậm âm vang của tiếng hò khêu gợi nỗi nhớ quê hương của tg về cảnh quê, người quê.

ĐK 1: nhớ cảnh quê tươi đẹp bình yên.

ĐK 2: nhớ người nông dân lao động ở quê.

ĐK 3: nhớ về quá khứ, những người thân.Nhớ lúc bản thân tìm thấy chân lí_ lí tưởng sống.

ĐK 4: trở về hiện tại : trưa hiu quạnh tiếng hò vọng vào gợi nỗi nhớ đồng quê triền miên không dứt.3. Tình yêu tha thiết và nỗi nhớ da diết của tg được thể hiện qua nhiều h. a quen thuộc: cánh đồng ,dòng sông, nhà tranh…

Các điệp từ, điệp ngữ: đâu, ôi, ơi,chao ôi ..gắn kết gọi hỏi nong mỏi, hi vọng.4. Cảm nghĩ về niềm say mê lí tưởng của nhà thơ.

Chân thành, hồn nhiên, băn khoăn quanh quẩn cố vùng thoát mà chưa được.

Khi tìm thấy lí tưởng: say mê, sung sướng, nhẹ nhàng như được nâng cánh.

5. + HS:tự làm

III. TƯƠNG TƯ

1. Nỗi nhớ mong và những lời kể lể trách móc của chàng trai là rất chân thành, tha thiết, thể hiện một cách giàu hình tượng.

Tình cảm của chàng trai là chưa được đền đáp.2. Cách bày tỏ tình yêu , giọng điệu thơ , cách so sánh ví von trong bài này có đặc điểm: giàu chất liệu VHDG, tình cảm gắn với quê hương đất nước. Cách bày tỏ từ xa tới gần theo các cặp đôi: thôn Đoài_thôn Đông; một người_ một người; nắng_ mưa; tôi _ nàng; bến_ đò; hoa_ bướm; cau_ giầu.

3. Đúng là trong thơ NB có “hồn xưa đất nước” vì ông giỏi vận dụng các chất liệu VHDG vào trong thơ của mình.

IV. CHIỀU XUÂN.

1. Chiều xuân ở nông thôn miền Bắc hiện ra thật tĩnh lặng êm đềm với mưa xuân, con đò, hoa xoan, cách đồng lúa…..

2. Không khí êm đềm tĩnh lặng.

Nhịp sống bình yên, chậm rãi như có từ ngàn đời.

Những từ ngữ, h. a thể hiện:êm đềm, vắng, biếng lười, nằm mặc, vắng lặng….

Các danh từ chỉ cảnh vật: con đò, dòng sông, đàn sáo…3. các từ láy gợi tả âm thanh, hình dáng, cảm xúc, không khí: êm êm, tơi bời, vu vơ, rập rờn, thong thả..


3. Hướng dẫn + HS:học tập ở nhà ( 3 phút)

 • Luyện tập củng cố bài cũ : viết bài cảm nhận về một trong các bài vừa học.

 • Chuẩn bị bài mới: chuẩn bị bài Tiểu sử tóm tắt”

RÚT KINH NGHIỆM:

Tiết 90 Ngày soạn:TIỂU SỬ TÓM TẮT

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS

Nắm được mục đích, yêu cầu của VB tiểu sử tóm tắt (TSTT)

Viết được TSTT.

Có ý thức thận trọng, châ thực khi viết TSTT.II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Trên cơ sở bản TSTT nhà bác học LT Vinh, dùng câu hỏi để + HS:rút ra cách viết bản TSTT và làm các BT khác.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ:(2 phút)

 • Kiểm tra bài cũ: Nêu nét đặc sắc trong nội dung và cách thể hiện của tg trong bài “Tương tư”

2. Tiến trình bài dạy ( 40 phút)

Trọng tâm: cách viết VBTSTT.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG BÀI HỌC

Tìm hiểu mục đích, yêu cầu của TSTT.+ GV: yêu cầu + HS:tìm hiểu mục I trong SGK và trả lời các câu hỏi.

TSTT là gì?

Mục đích viết TSTT?

Yêu cầu viết TSTT?+ HS:suy nghĩ, trao đổi trả lời.

Tìm hiểu cách viết TSTT.+ HS:đọc mục II và trả lời các câu hỏi.

VB viết về ai? Chia đoạn.

TSTT thường gồm mấy phần? cụ thể là những phần nào?

Muốn viết được VBTSTT, cần phải làm gì?+ GV: gợi dẫn, + HS:trả lời.

Hướng dẫn luyện tập.+ GV: yêu cầu + HS:đọc bài tập, làm vào vở, trình bày.Lớp nghe và nhận xét, chỉnh sửa.I. BÀI HỌC

1. Tiểu sử TT là VB thông tin một cách khách quan, trung thực những nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của một cá nhân nào đó.

2. TSTT thường nhằm giới thiệu cho người đọc, người nghe về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của người đang được nói tới.

Giúp cho công tác nhân sự, chọn bạn..

3. Bản TSTT cần đáp ứng một số yêu cầu sau:

Thông tin khách quan, chính xác về người được nói tới.

Nội dung và độ dài cảu VB phù hợp với tầm cỡ và và cương vị của đương sự.

Ngôn ngữ trong sáng, giản dị, đơn nghĩa, không dùng các BPTT.

II. CÁCH VIẾT TIỂU SỬ TÓM TẮT.

1. TSTT thường gồm có 3 phần:

I. Giới thiệu nhân thân của đương sự: họ tên, năm sinh. mất, nghề nghiệp, học vấn, gia đình, gia tộc…

II. Giới thiệu ngắn gọn các lĩnh vực hoạt động tiêu biểu, các thành tựu, các thành tích tiêu biểu của đương sự.

III. Đánh giá vai trò, tác dụng của người đó trong một phạm vi không gian, thời gian

2. Muốn viết được VB TSTT cần phải:

I. Nghiên cứu kĩ về ba nội dung trên bằng cách : đọc sách, tra cứu hồ sơ lưu trữ, hỏi nhân chứng.

II. Sắp xếp tư liệu trình tự không gian, thời gian, sự việc..hợp lí.

III. Sử dụng ngôn ngữ thích hợp để viết thành VB

II. LUYỆN TẬP

Bài 1.

Chọn c, d.

Bài 2.

I. Giống nhau: các loại VB này đều viết về một nhân vật nào đó.II. Khác nhau:

Điếu văn viết về người qua đời đọc để trong lễ truy điệu nên ngoài phần TSTT cần có lời chia buồn với gia quyến.

Sơ yếu lí lịch do bản thân tự viết theo mẫu, còn TSTT do người khác viết và tương đối linh hoạt.

TSTT chỉ có đối tượng là con người, còn đối tượng của TM rộng hơn, có yếu tố cảm xúc.

3. + HS:tự làm.


3. Hướng dẫn + HS:học tập ở nhà ( 2 phút)

 • Luyện tập củng cố bài cũ :về làm BT 3.

 • Chuẩn bị bài mới: đọc bài ‘’Đặc điểm loại hình tiếng Việt’'

RÚT KINH NGHIỆM:

Tiết 91,92 Ngày soạn:ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH TIẾNG VIỆT
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS

Hiểu được ở mức độ sơ giản thuật ngữ loại hình và đặc điểm loại hình của tiếng Việt.

Vận dụng được những tri thứcvề ĐĐLHTV để học tập TV và ngoại ngữ thuận lợi hơn.

II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Giảng giải, vấn đáp.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ:( 2 phút)

 • Kiểm tra bài cũ: trình bày cách viết TSTT.

 • Chuẩn bị bài mới: có già khác biệt khi dùng từ “đi” trong các thì giữa TV và tiếng Anh?

2. Tiến trình bài dạy ( 85 phút)

Trọng tâm: Đặc điểm loại hình tiếng Việt

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG BÀI HỌC

Tìm hiểu khái niệm loại hình ngôn ngữ.

+ GV: yêu cầu + HS:tìm hiểu mục I trong SGK và trả lời các câu hỏi.

Loại hình ngôn ngữ là gì?

Tiếng Viễt thuộc loại hình ngôn ngữ nào?

+ GV: gợi dẫn + HS:trả lời .
Tìm hiểu đặc điểm loại hình TV.

+ HS:đọc mục II và trả lời câu hỏi.

Cho biết các đ đ loại hình TV?+ GV: chốt lại vấn đề.

TV thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập.

Đơn vị cơ sở của ngữ pháp là tiếng.

Vd: Em đi học. Câu này có 3 tiếng, 3 từ, 3 âm tiết.

Từ không biến đổi hình thái.

Vd: ở câu trên, nếu ta nói: Em đã đi họIII. Em đang đi họIII. Em sẽ đi học. Cũng ba câu trên ta nói bằng tiếng Anh thì sẽ nói như thế nào?( từ đi- go, sẽ không viết là go trong mọi trường hợp, mà là went, going..)

Trật tự từ và hư từ sẽ biểu thị ý nghĩa ngữ pháp.

ở vd trên, trong TV các hư từ đã, đến, sẽ biểu thị thì.Về trật tự, xem vd SGK.

HÊT TIẾT 91, CHUYỂN TIẾT 92.

Hướng dẫn luyện tập.

Bài 1. + GV: cho + HS:làm bài, trình bày lên bảng. Lớp nhận xét, sửa.+ GV: chốt lại.

Bài 2: + HS:tự trao đổi, làm bài.

Bài 3: + HS:làm lên bảng, các + HS:khác nhận xét, sửa, + GV: chốt lại.I. BÀI HỌC

1. LHNN là một kiểu cấu tạo NN, trong đó bao gồm một hệ thống những đặc điểm có liên quan với nhau, chi phối lẫn nhau.

2. Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập – phân tích tính.

II. ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH TIẾNG VIỆT.

1. Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp. Về mặt ngữ âm, tiếng là âm tiết; về mặt sử dụng, tiếng có thể là từ hoặc yến tố cấu tạo từ.

2. Từ không biến đổi hình thái.

3. Biện pháp chủ yếu để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp là sự sắp đặt từ theo thứ tự trước sau và sử dụng các hư từ.

II. LUYỆN TẬP

Bài 1.

Nụ tầm xuân 1:bổ ngữ của động từ hái; nụ tầm xuân 2: chủ ngữ của động từ mở.

Bến 1: bổ ngữ của động từ nhớ; bến 2: chủ ngữ của động từ đợi

Ttrẻ 1 bổ ngữ của động từ yêu; trẻ 2: chủ ngữ của đ từ đến; già 1 :bổ ngữ của động từ kính; già 2 :chủ ngữ của đ từ để.

Bống 1:định ngữ cho danh từ ; bống 2:bổ ngữ của động từ thả; bống3:bổ ngữ của động từ thả; bống 4: bổ ngữ của động từ đưa; bống 5: chủ ngữ của đ từ ngoi và động từ đớp; bống 6: chủ ngữ của tính từ lớn.

Bài 2. + HS:tự làm.

Bài 3. Trong đoạn văn có các hư từ: đã, các, để, lại, mà.

Đã : chỉ hoạt động xảy ra trước một thời điểm nào đó.

Các: chỉ số nhiều toàn thể của sự vật.

Để: chỉ mục đích.

Lại: chỉ sự tiếp diễn của hoạt động.

: chỉ mục đích.tải về 3.72 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương