Sở giáo dục và ĐÀo tạO ĐỒng nai


Hướng dẫn + HS:học tập ở nhàtải về 3.72 Mb.
trang21/42
Chuyển đổi dữ liệu03.12.2017
Kích3.72 Mb.
#3739
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   42

3. Hướng dẫn + HS:học tập ở nhà ( 3 phút)

  • Luyện tập củng cố bài cũ :Thử viết câu sau bằng cách đổi vị trí các từ, rồi nhận xét đặc điểm loại hình tiếng Việt.

  • Chuẩn bị bài mới: Soạn bài Tôi yêu em

RÚT KINH NGHIỆM:

Tiết 93 Ngày soạn:TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 6
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS

Củng cố kiến thức về nghị luận nói chung, nghị luận XH nói riêng.

Rèn luyện kĩ năng tự đáng giá để hoàn thiện những bài viết tiếp theo.

II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Thuyết trình kết hợp với vấn đápIII. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

I. NHẮC LẠI YÊU CẦU CỦA BÀI VIẾT

1. Đề:

I. Chỉ ra nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong cân sau:

Trăm năm trong cõi người ta,

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

.( Nguyễn Du)

B. Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về “ bệnh thành tích”- một căn bệnh gây tác hại không nhỏ đến sự phát triển của xã hội hiện nay.

2. Xác định yêu cầu chính

- Kiểu bài: nghị luận XH

- Các thao tác cần dùng: phân tích, so sánh,bác bỏ

- Bố cục : ba phần

- Về liên kết, hành văn..

II. XÂY DỰNG DÀN Ý CHO BÀI VIẾT

+ GV: dùng câu hỏi để + HS:xây dựng các câu trả lời theo phương án đã soạn trong tiết bài viết.

Câu A.

- Nghĩa sự việc: lâu nay, chữ tài và chữ mệnh ghét nhau.

- Nghĩa tình thái: tỏ ý không hài lòng với sự việc ấy (khéo là)

Câu II.

Bài làm của + HS:phải đảm bảo các ý chính sau:

- Giải nghĩa từ “ thành tích”: những kết quả, thành quả xuất sắc đã đạt được đối với một công việc cụ thể sau một thời gian nhất định.

- Bệnh thành tích là việc báo cáo không đúng sự thật về kết quả làm việc, cụ thể là làm được ít hoặc không đạt yêu cầu nhưng báo cáo thì bịa đặt ra là làm được rất nhiều việc hoặc vượt mức.” Làm thì láo báo cáo thì hay”.

- Căn bệnh này không chỉ lừa dối cấp trên, lừa dối xã hội mà còn lừa dối chính bản thân mình, gây ra một thói xấu khác là chủ quan, tự mãn một cách vô lối.

- Cách khắc phục là phải tôn trọng sự thật, nghiêm túc với bản thân mình, làm việc có lương tâm, trách nhiệm.III. NHẬN XÉT,TRẢ BÀI VIẾT VÀ NHẮC NHỞ

1. + GV: nhận xét, đánh giá chung về bài viết: về kiểu bài; về nội dung, về bố cục; về khả năng vận dụng các thao tác lập luận.

- + GV: công bố kết quả cụ thể:

+ Số bài đạt loại TB, khá: số lượng

+ Số bài đạt loại yếu, kém: số lượng

- + GV: phân tích nguyên nhân thành công và chưa thành công của bài viết.

2. + GV: trả bài và yêu cầu + HS:đổi bài cho nhau để sửa chữa, rút kinh nghiệm.

Bài làm của + HS:phải đảm bảo các ý chính sau:

- Giải nghĩa từ “ thành tích”: những kết quả, thành quả xuất sắc đã đạt được đối với một công việc cụ thể sau một thời gian nhất định.

- Bệnh thành tích là việc báo cáo không đúng sự thật về kết quả làm việc, cụ thể là làm được ít hoặc không đạt yêu cầu nhưng báo cáo thì bịa đặt ra là làm được rất nhiều việc hoặc vượt mức.” Làm thì láo báo cáo thì hay”.

- Căn bệnh này không chỉ lừa dối cấp trên, lừa dối xã hội mà còn lừa dối chính bản thân mình, gây ra một thói xấu khác là chủ quan, tự mãn một cách vô lối.

- Cách khắc phục là phải tôn trọng sự thật, nghiêm túc với bản thân mình, làm việc có lương tâm, trách nhiệm.+ GV: dặn + HS:chuẩn bị cho bài viết tiếp theo.

Tiết 94 : Ngày soạn:TÔI YÊU EM

  • A. Puskin –


I. MỤC TIÊU: Giúp HS:

Thấy được vẻ đẹp trữ tình Pu-skin: giản dị,trong sáng, tinh tế cả về hình thức ngôn ngữ lẫn nội dung tâm tình.

Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn trong tình yêu chân thành, say đắm, vị tha của Pu-skin.

II. PHƯƠNG PHÁP :diễn dịch, quy nạp, giảng giải, vấn đáp.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra: ( 2p) kiểm tra việc soạn bài của HS

2. Tiến trình bài dạy (40p)

Trọng tâm: vẻ đẹp thơ trữ tình của Puskin; những phức cảm tinh tế giữa lí trí và tình cảm của NVTT.


HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG BÀI HỌC

+ HS:lµm viÖc víi SGK

Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ cuéc ®êi cña Pu-skin?

Sù nghiÖp s¸ng t¸c cña

Pu-skin ?


§Æc ®iÓm th¬ Pu-skin ?

Nªu bè côc bµi th¬ ?

§äc bèn c©u th¬ ®Çu

T©m tr¹ng nh©n vËt tr÷ t×nh ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?+ HS:®äc c©u 5 vµ 6

T©m tr¹ng cña nh©n vËt tr÷ t×nh ®­îc thÓ hiÖn qua nh÷ng tõ ng÷ nµo?+ HS:®äc c©u 7 vµ 8
Em cã suy nghÜ g× vÒ lêi cÇu chóc nµy?

“HÕt råi t×nh ®· vì tan

Anh h«n lÇn chãt ®«i bµn ch©n em

Nh÷ng lêi chua xãt thèt lªn

Anh nghe lêi ®¸p cña em hÕt råi”

(Kh«ng ®Ò-Puskin)

+ HS:lµm viÖc theo nhãm

Thñ ph¸p nghÖ thuËt chÝnh

trong bµi th¬?


I. giíi thiÖu

1. T¸c gi¶:

- Pu-skin (1799-1837)

- A-lÕch-xan-®r¬ XÐc-ghª-ª-vich Pu-skin sinh tr­ëng trong mét gia ®×nh quý téc l©u ®êi ë

M¸t-xc¬-va.

- Pu-skin sím tiÕp thu nh÷ng t­ t­ëng tiÕn bé, sím næi tiÕng víi nh÷ng bµi th¬ yªu n­íc ngîi ca tù do,

- Ph¶n ®èi chÕ ®é Nga hoµng thèi n¸t.

1837 Pu-skin bÞ s¸t h¹i trong mét cuéc ®Êu sóng gi÷a «ng víi §¨ng-tÐc, mét tªn ng­êi ph¸p sèng l­u vong (do chÝnh quyÒn Nga hoµng chñ m­u).

- Th¬ «ng lµ tiÕng nãi t©m hån Nga thuÇn khiÕt, tinh tÕ, ch©n thùc ,gi¶n dÞ

- Sù nghiÖp s¸ng t¸c rÊt phong phó, ®a d¹ng

2. Bè côc

Ba phÇn


+PhÇn mét: bèn c©u ®Çu

(Nh÷ng m©u thuÉn gi»ng xÐ trong t©m tr¹ng nh©n vËt tr÷ t×nh)

+PhÇn hai: c©u 5 vµ c©u 6

(ThÓ hiÖn nçi ®au khæ tuyÖt väng)

+PhÇn ba: hai c©u cßn l¹i (Sù ch©n thµnh vÞ tha, cao th­îng cña nh©n vËt tr÷ t×nh)

II. §äc-hiÓu v¨n b¶n1. Nh÷ng m©u thuÉn gi»ng xÐ trong t©m tr¹ng nh©n vËt tr÷ t×nh

-Gi·i bµy, ch©n thµnh, thõa nhËn gi¶n dÞ, ®¸ng yªu

“Cã g× ®Ñp trªn ®êi h¬n thÕ

Ng­êi yªu ng­êi sèng ®Ó yªu nhau” (Tè H÷u)

-Chõng cã thÓ: qu¸ khø

Ngän löa t×n+ GV: Êp ñ, dai d¼ng ch¸y ®Õn nay.

C©u 3 vµ 4: ®ét ngét chuyÓn m¹ch c¶m xóc:

“Kh«ng ®Ó em ph¶i bËn lßng” “Hån em ph¶i gîn bãng u hoµi”

- LÝ trÝ m¸ch b¶o, lÖnh cho con tim ph¶i ngõng yªu, tù dËp t¾t ngän löa t×nh yªu

- M©u thuÉn gi÷a lÝ trÝ vµ c¶m xóc: nh©n vËt em ®­îc phÇn nµo hÐ më qua c¸c tõ “em bËn lßng”, “hån em gîn bãng u hoµi”2. T©m tr¹ng ®au khæ cña nh©n vËt tr÷ t×nh

- “¢m thÇm” “kh«ng hi väng”

- “Rôt rÌ” “hËm hùc lßng ghen”

- §ñ mäi cung bËc c¶m xóc cña t×nh yªu ®¬n ph­¬ng

+V« väng mét phÝa.

+§au khæ , ghen tu«ng , Ých kØ, nh­ng lÝ trÝ ®· chiÕn th¾ng, t«i kh«ng r¬i vµo tr¹ng th¸i thÊp hÌn, Ých kØ cña t×nh yªu th­êng t×nh!3. Lêi cÇu chóc ch©n thµnh cao th­îng

- D©ng hiÕn, ch©n thµnh, cao th­îng, thÓ hiÖn t×nh yªu: t«i gi÷ l¹i mäi ®au khæ, ®Ó cÇu cho em:®­îc ng­êi t×nh nh­ t«i ®· yªu em!

- Kh«ng ph¶i lµ sù so s¸nh h¬n kÐm gi÷a t«i vµ ng­êi t×nh em ®· chän. Hµm Èn trong ®ã lµ lêi nh¾n nhñ cao th­îng: “§©u h¬n em lÊy, ®©u b»ng ®îi anh”. Yªu say ®¾m, ch©n thµnh vµ ®au khæ, nh­ng ®ñ tØnh t¸o ®Ó vÜnh biÖt mét t×nh yªu ®¬n ph­¬ng kh«ng thµnh.

- T«n vinh phÈm gi¸ con ng­êi, dÉu t×nh yªu kh«ng thµnh, nh­ng vÉn ®Ó l¹i dÊu Ên ®Ñp, ®ã chÝnh lµ t©m hån trong s¸ng cña Pu-skin.3. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ (2p)

- §äc thuéc bµi th¬

- §äc thªm: bµi th¬ sè 28

RÚT KINH NGTHIỆM:

Tiết 95 Ngày soạn:

ĐỌC THÊM: BÀI THƠ SỐ 28
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS

H­íng dÉn häc sinh c¸ch t×m hiÓu vµ n¾m ®­îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬.II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : vÊn ®¸p, lµm viÖc c¸ nh©n
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ:( 2 phút)

- Kiểm tra bài cũ: T×nh c¶m cao th­îng cña nh©n vËt tr÷ t×nh trong bµi th¬ t«i yªu em?

- Chuẩn bị bài mới:

2. Tiến trình bài dạy ( 40 phút)

Trọng tâm: T×nh c¶m cña nh©n vËt tr÷ t×n+ GV: bµy tá ch©n thùc


HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG BÀI HỌC


I. BÀI HỌC

II. LUYỆN TẬP

Tiết 96 Ngày soạn:LUYỆN TẬP VIẾT TIỂU SỬ TÓM TẮT
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS

Củng cố KT và kĩ năng viết TSTT

Tập viết TSTT theo định hướng của SGK.

II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Thực hành, kết hợp ôn luyện.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ:( 2 phút)

- Kiểm tra bài cũ: nêu cách viết TSTT..

- Chuẩn bị bài mới: xem việc + HS:viết TSTT một nhà thơ đã học.

2. Tiến trình bài dạy ( 40 phút)

Trọng tâm: luyện tập


HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG BÀI HỌC

Tìm hiểu tình huống trong SGK

+ GV: yêu cầu + HS:tìm hiểu mục I trong SGK và trả lời các câu hỏi:

Tình huống nêu trong SGK có gì đáng lưu ý?

Quy trình viết TSTT gồm mấy bước?

+ GV: gợi dẫn, + HS:thảo luận trao đổi trả lời.

Hướng dẫn trình bày TSTT trước lớp.

Xưng hô: thưa…

Trình bày tên người đươc giới thiệu vào tổ chức.

Nêu năm sinh, quê quán, chức vụ…của người được GT.

Trình bày những thành tích, kinh nghiệm… trong học tập, công tác của người được GT.

Lời kêu gọi và cảm ơn.

+ HS:khác nhận xét cách trình bày của bạn


I. BÀI HỌC

1. Tình huống trong SGK có những điểm cần lưu ý sau:

Giới thiệu một đoàn viên ưu tú( người trẻ tuổi, có thể là HS,SV tiêu biểu có năng lực tổ chức các hoạt động tập thể…)

Tham gia ứng cử vào BCH hội LHTN của thành phố hoặc tỉnh( một tổ chức đoàn thể của tuổi trẻ, mang tính XH hóa cao)

2. Quy trình gồm các bước sau:

Xác định mục đích, yêu cầu viết TSTT.

Xác định nội dung trình bày trong bản TS.

Tìm hiểu người GT để có những thông tin cần thiết.

Viết bản TSTT.

3. Trình bày bản TSTT vừa viết.


II. LUYỆN TẬP

+ GV: bổ sung bài tập cho + HS:làm.(mỗi tổ 1 nv)

Viết TSTT các nhân vật sau: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Phan Bội Châu, Xuân Diệu.3. Hướng dẫn + HS:học tập ở nhà ( 3 phút)

Luyện tập củng cố bài cũ : làm tiếp BT ở lớp

Chuẩn bị bài mới: Soạn bài Người trong bao.

RÚT KINH NGHIỆM:
Tiết 97 – 98 Ngày soạn:

NGƯỜI TRONG BAO

( A. Sê-khốp)I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS

Hiểu được giá trị tư tưởng của truyện ngắn Người trong bao: phê phán sâu sắc lối sống trong bao hèn nhát, cá nhân ích kỉ vả hủ lậu của một bộ phận trí thức Nga cuối Tk XIX, qua hình tượng nhân vật Bê-li-cốp.

Hiểu được nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật điển hình, sáng tạo biểu tượng, cách kể chuyện,giọng điệu mỉa mai. Củng cố khả năng phân tích NV và khái quát chủ đề của truyện.

Có thái độ đấu tranh với lối sống thu mình trong bao, háo danh, giáo điều, xu nịnh, sợ hãi… để xây dựng lối sống hòa đồng, trung thực, có lí tưởng.II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Đọc hiểu, nhận xét, vấn đáp, trao đổi, thuyết giảng.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ:( 2 phút)

  • Kiểm tra bài cũ: đọc thuộc và nhận xét bài thơ Tôi yêu em của Puskin

  • Chuẩn bị bài mới: kiểm tra việc soạn bài của HS.

2. Tiến trình bài dạy ( 85 phút)

Trọng tâm:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ


NỘI DUNG

+ GV: giới thiệu bài.

Hướng dẫn tìm hiểu tg,tp.+ HS:đọc, tóm tắt tiểu dẫn

+ GV: nhấn mạnh vị trí, vai trò của Sê-khốp trong nền VH hiện thực Nga.

Đọc hiểu tp

Yêu cầu + HS:đọc tp, phân chia bố cục.

Chân dung nv chính được cụ thể hóa bằng những chi tiết nào?( phục trang, cách sinh hoạt).Có gì đặc biệt trong bức chân dung ấy?

Tìm hiểu phân tích lối sống của Bê-li-cốp.

Câu nói cử miệng của y là câu nào? Nó nói lên điều gì?

Nét nổi bật nhất của tính cách kì quái ấy là gì? Vì sao?

Nhận xét, đánh giá lối sống ấy?+ HS:trao đổi trả lời từng câu hỏi.

HẾT TI61T 1, SANG TIẾT 2.

NHỮNG TỪ ngữ, h. a nào có thể khái quát tính ca`1ch và con người của Bê-li-cốp?

Lối sống của hắn ảnh hưởng ra sao đến người xung quanh?+ HS:làm việc theo nhóm và trả lời.

Vì sao Bê-li-cốp chết?

(Phân tích nguyên nhân xa gần)

Cái chết của hắn có ý nghĩa như thế nào?+ HS:thảo luận, đại diện phát biểu.

+ HS:đếm số lượng từ bao trong truyện

Chỉ ra những ý nghĩa của hình ảnh này?+ HS:trao đổi, phát biểu.

Từ phần phân tích trên, có thể phát biểu chủ đề tư tưởng của truyện như thế nào?+ HS:phát biểu.

Theo em, ở truyện này, Sê-khốp đã thành công ở những phương diện nt nào?+ HS:trao đổi việc đóng vai. Viết đoạn kết mới.

I. I. TÌM HIỂU CHUNG:

1. Tác giả:

1860 – 1904: nhà văn Nga, nổi tiếng ở lĩnh vực truyện ngắn. Đương thời được viện Hàn lâm Nga vinh danh.

Các tp chín+ GV: Anh béo và anh gầy, Con kì nhông, Vườin anh đào..

2. Tác phẩm:

Phản ánh bầu không khí ngạt thở của nền chuyên chế Nga hoàng cuối thế kỉ XIX.Môi trường ấy đẻ ra lắm kiểu người kì dị, chẳng hạn Bê-li-cốp _người trong bao.

Bố cục: mở truyện (cuộc trò chuyện trong đêm trăng) ; thân ttruyện (về cuộc đời và tính cách của Bê-li-cốp); kết truyện (nhận xét của người nghe truyện)

II. ĐỌC - HIỂU

III. TỔNG KẾT

1. Chân dung nhân vật Bê-li-cốp.

- Được vẽ bằng những nét thật rõ, thật kì quái và dần được bổ sung tô đậm.

- Cặp kính đen trên khuôn mặt nhợt nhạt, nhỏ bé.

- Cách ăn mặc và phục sức khác thường: tất cả đều để trong bao. Đến ý nghĩ của mình hắn cũng để trong bao, không bao giờ dám có ý kiến riêng về một vấn đề gì.

- Người ta gọi y là người trong bao.

- Hắn có khát vọng mãnh liệt: thu mình vào trong vỏ, tạo cho mình một thứ bao có thể ngăn mình khỏi những ảnh hưởng từ bê ngoài.

- Nhút nhát, sợ hãi hiệ tại nhưng ngợi ca,tôn sùng quá khứ. Chỉ thích sống theo những chỉ thị thông tư máy móc, giáo điều.Ngoài ra sự kì dị còn ở cách trang trí buồng ngủ, tình cảm đầu đời với Va-ren-ca

- Luôn sợ nhỡ xảy ra chuyện gì.

- Tự tin, tự hào về cách sống gương mẫu, trong sạch của mình, nhưng không hề biết rằng mọi người chung quanh ghê sợ, khinh ghét, chế giễu mình.Do vậy, khi bị vẽ tranh châm biếm, thấy chị em Va-ren-ca đi xe đạp, bị cư xử thô bạo, hắn không hiểu, không chấp nhận được.

- Hèn nhát,cô độc,máy móc, giáo điều, thu mình trong bao.2. Về cái chết của Bê-li-cốp.

- Nguyên nhân:

+ Vì bị ngã đau,lại mắc bệnh nặng lại không chịu chữa.

+ Vì bị sốc nặng trước thái độ và hành động của chị em Va-ren-ca.

+ Sâu xa hơn, đó là cái chết tất yếu.Tạng người và cách sống của y,trước sau gì cũng bị hoặc tự tiêu diệt.

+ Đó là sự giải thoát hạnh phúc vì hắn được nằm trong cái bao tốt nhất, bền vững nhất.

- Tình cảm, thái độ của mọi người đối với Bê-li-cốp: khi y còn sống thì sợ hãi, căm ghét, bị ám ảnh sâu sắc; khi y chết, họ thấy nhẹ nhàng, thoải mái.Nhưng sau đó mọi thứ lại như cũ.


  • Sự ảnh hưởng của kiểu người trong bao đối với hiện tại và tương lai của nước Nga.

3. Hình ảnh biểu tượng: cái bao.

- Nghĩa đen: vật dụng để bao, gói đồ vật , hàng hóa..

- Nghĩa bóng: cuộc đời và số phận của Bê-li-cốp

- Nghĩa biểu tượng: kiểu người, lối sống trong bao đã và đang tồn tại ở nước Nga.Nước Nga thời ấy phải chăng cũng là một cái bao khổng lồ vây hãm, ngăn chặn tự do..?4. Chủ đề tư tưởng của truyện.

- Lên án, phê phán mạnh mẽ kiểu người trong bao, lối sống trong bao và tác hại của nó đối với XH.

- Cảnh báo, kêu gọi mọi người thay đổi cuộc sống, cách sống, không thể mãi sống hèn nhát, vô vị tự mãn như thế mãi.

5. Đặc sắc nghệ thuật.

- Ngôi kể thứ 3, khách quan; truyện lồng trong truyện.

- Giọng kể : mỉa mai, châm biếm mà bình thản.

Xây dựng nhân vật điển hình

- Đối lập giữa các kiểu người.

- Xây dựng biểu tượng

- Kết thúc truyện có lời bình luận và làm nổi rõ chủ đề cuả. truyện

IV. LUYỆN TẬP

1. Nhập vai Bê-li-cốp kể lại truyện.

2. Viết lại đoạn kết.tải về 3.72 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   42
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương