Së Gi¸o dôc §µo t¹otải về 17.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.03.2019
Kích17.61 Kb.

UBND HUYỆN KIM SƠN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 50 /PGDĐT

V/v Điều chỉnh kế hoạch tổ chức giao lưu Olympic “Tài năng tiếng Anh” cấp huyện

năm học 2018-2019 dành cho học sinh tiểu học.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kim Sơn, ngày 25 tháng 02 năm 2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trong toàn huyện.


Ngày 15/02/2019, Phòng GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-PGDĐT về việc tổ chức Olympic “Tài năng tiếng Anh” cấp huyện năm học 2018-2019 dành cho học sinh tiểu học. Để tạo điều kiện cho các em học sinh tham dự có thời gian ôn luyện, chuẩn bị giao lưu tốt hơn, Phòng GD&ĐT điều chỉnh kế hoạch tổ chức như sau:

I. Tổ chức giao lưu vòng 1

Thời gian: Từ 7h30’ ngày 19/3/2018 (thứ ba)

II. Tổ chức giao lưu vòng 3

Thời gian: Từ 14h00 ngày 20/3/2019 (thứ tư).

Các Topic rút gọn như sau:

Instruction: Each candidate is called to pick a topic, then has 5 minutes to prepare for a short talk which is about 5 minutes in length, then will be asked some questions related to the topic that he/she has presented.

Topic 1: Tell us something about your best friend .What things you like and don’t like about him or her.

Topic 2: Describe something about your school. What do you do in your free time?

Topic 3: What does your father look like? Tell us something about him? What things do you and your father often do together?

Topic 4: Do you live in a big house or a small house? Describe something about it. What colour is it?

Topic 5: Do you often read book? What kinds of book do you like? What book are you reading now?Topic 6: What subjects do you like at school? How do you learn subject you like?

How many subjects do you have at your school?Topic 7: Describe a mean of transport you like ? why

Have you ever worn helmet when you go out?Topic 8: Describe a school event at your school which made you imprression.

What was school event?Topic 9: What seasons don’t you like in a year? Why? Do you like rainy days?

Toipc 10: What would you like to be in the future ? Which place would you like to work, city or country?
III. Tổng kết và trao giải

1. Thành Phần:

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT;

- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi;

- Hiệu trưởng các trường tiểu học;

- Giáo viên dạy Tiếng Anh các trường tiểu học.

Thời gian: Từ 14h00 ngày 20/3/2019 (thứ tư).

(Các nội dung khác các trường vẫn thực hiện theo kế hoạch số Kế hoạch số 07/KH-PGDĐT ngày 15/02/2019).

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (để chỉ đạo);

- Bộ phận chuyên môn cấp TH;- Lưu: VT.


KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


Hà Thị PhươngПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương