Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáNtải về 0.83 Mb.
trang5/15
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

9.Cơ cấu tổ chức Công ty


Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc – Vinacomincó cơ cấu tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý như sau:

Hình : Cơ cấu tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý của CTCP Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin


d:\thinh\data_s\work\niem yet\tmb\tai lieu nop bo sung tmb\nop bo sung theo cong van hnx\co cau to chuc.png(Nguồn: Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin)

Cơ cấu tổ chức của Công ty


Công ty có 14 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc, chi tiết tại Phần 2.2.6

cấu bộ máy quản lý của công ty


Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin thiết lập cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý phù hợp với đặc điểm tình hình kinh doanh theo mô hình công ty cổ phần trên cơ sở tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức bộ máy quản lý hiện tại của Công ty bao gồm:

 • Đại hội đồng cổ đông

 • Hội đồng quản trị

 • Ban kiểm soát

 • Ban Tổng Giám đốc

 • Các phòng ban chức năng

 • 14 đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc
   1. Đại hội đồng cổ đông


Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty và gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.Đại hội cổ đông được tổ chức thường niên mỗi năm một lần và phải họp trong thời gian bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.
   1. Hội đồng quản trị


Hội đồng quản trị Công ty gồm có năm (05) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty. Hội đồng quản trị đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:Ông Vũ Văn Hà

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Đoàn Hữu Thung

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phan Tiến Hải

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Minh Hải

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Vũ Hữu Long

Thành viên Hội đồng quản trị   1. Ban kiểm soát


Ban kiểm soát của Công ty gồm ba (03) thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Các thành viên của Ban kiểm soát gồm:Bà Đặng Thị Hải Hà

Trưởng ban

Ông Vũ Minh Chiến

Thành viên

Bà Bùi Thị Phương Thảo

Thành viên
   1. Ban Tổng giám đốc


Công ty ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và trực thuộc sự lãnh đạo của HĐQT. Công ty có một Tổng Giám đốc điều hành, một số Phó Tổng Giám đốc điều hành, một kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do HĐQT bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết HĐQT được thông qua một cách hợp thức.Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc điều hành có thể đồng thời là thành viên HĐQT.

Ban Tổng Giám đốc hiện tại của Công ty bao gồm: 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc. • Tổng Giám đốc

 • Thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;

 • Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của HĐQT, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

 • Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để HĐQT bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do HĐQT đề xuất, và tư vấn để HĐQT quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;

 • Tham khảo ý kiến của HĐQT để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;

 • Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;

 • Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua;

 • Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

 • Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là Bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để HĐQT thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;

 • Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ và các quy chế của Công ty, các quyết định của HĐQTvà pháp luật.

 • Phó Tổng Giám đốc

Được Tổng Giám đốc giao quyền hoặc ủy quyền điều hành theo những công việc hoặc lĩnh vực quản lý nhất định. Khi được giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện của mình.
   1. Các phòng ban chức năng


Có nhiệm vụ tham mưu cho Tổng Giám đốc về quản lý chỉ đạo trong lĩnh vực phụ trách, triển khai, cụ thể hóa công việc theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

   1. Văn phòng Công ty:

Chức năng: Là tham mưu cho lãnh đạo Công ty về công tác tổng hợp, hành chính, thi đua khen thưởng của Công ty và công tác quản trị Cơ quan điều hành Công ty.

Nhiệm vụ quyền hạn:

 • Công tác thư ký tổng hợp:

 • Tổ chức các cuộc họp, thư ký tổng hợp, thông báo kết luận các cuộc họp do lãnh đạo Công ty chủ trì; chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của lãnh đạo Công ty với cấp trên, đối tác, bạn hàng;

 • Tham mưu, tư vấn cho Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc và xử lý văn bản;

 • Sắp xếp, bố trí, trình duyệt lịch công tác, chương trình làm việc của lãnh đạo Công ty;

 • Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện công việc theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công ty hoặc kế hoạch công tác đã được lãnh đạo Công ty phê duyệt;

 • Tổng hợp báo cáo viêc thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, quý của các phòng, đơn vị trực thuộc theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

 • Công tác hành chính:

 • Tổ chức tiếp nhận, phân phối và xử lý công văn, tài liệu “đến”; tiếp nhận, phát hành công văn, tài liệu “đi” theo đúng quy trình nghiệp vụ về văn thư;

 • Quản lý, sử dụng và bảo quản con dấu của Công ty;

 • Tổ chức tiếp nhận, bảo quản và khai thác tài liệu lưu trữ;

 • Được thừa lệnh Tổng Giám đốc ký cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, công nhân, viên chức Cơ quan điều hành Công ty; ký điều động xe con phục vụ công tác;

 • Tổ chức đánh máy, in ấn tài liệu, công văn, thông tin liên lạc của Cơ quan điều hành Công ty (trừ những công văn do các phòng nhiệp vụ tự soạn thảo).

 • Công tác đối ngoại:

 • Thay mặt Tổng Giám đốc tiếp khách và giải quyết công việc mà đối tượng đến quan hệ; mức độ, tính chất công việc chưa cần đến lãnh đạo Công ty giải quyết và không thuộc phạm vi chức năng các phòng chuyên môn nghiệp vụ khác;

 • Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn khách đến quan hệ, làm việc với Công ty.

 • Công tác thi đua, khen thưởng:

 • Tham mưu chính cho lãnh đạo Công ty về công tác thi đua khen thưởng, là thường trực hội đồng thi đua khen thưởng Công ty, thực hiện nhiệm cụ tổng hợp, đề xuất, báo cáo các công việc liên quan đến thi đua khen thưởng;

 • Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trực thuộc.

 • Công tác quản trị:

 • Tham mưu và tổ chức thực hiện các chuyến công tác của lãnh đạo, các cuộc họp, hội nghị, sự kiện của Công ty;

 • Đảm bảo các dịch vụ điện, nước, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc, y tế cho Cơ quan điều hành Công ty;

 • Phụ trách công tác thông tin, truyền thông của Công ty;

 • Phụ trách Website của Công ty;

 • Trực tiếp quản lý tài sản sử dụng tại cơ quan điều hành Công ty;

 • Quản lý, bố trí, điều động xe đưa, đón cán bộ đi công tác theo chương trình được lãnh đạo Công ty đồng ý;

 • Thực hiện việc mua, bán, tiếp nhận, cấp phát, điều động, thay thế, sửa chữa, cải tạo tất cả các tài sản, thiết bị, công cụ, văn phòng phẩm, xăng dầu, vật tư sử dụng tại Cơ quan điều hành Công ty (Trừ công tác đầu tư xây dựng cơ bản do phòng đầu tư và vật tư tham mưu);

 • Tham mưu chính trong việc định mức, quyết toán sử dụng xăng dầu cho các xe ô tô phục vụ công tác điều hành.

 • Công tác bảo vệ, quân sự:

 • Phụ trách công tác an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ tài sản tại Cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc;

 • Tham mưu việc tổ chức thực hiện công tác quốc phòng tại Cơ quan điều hành Công ty và các đơn vị trực thuộc;

 • Tổ chức thực hiện công tác quốc phòng tại Cơ quan điều hành Công ty.

 • Công tác khác: Thực hiện những nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty.

   1. Phòng Tổ chức cán bộ

Chức năng: Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về công tác tổ chức kinh doanh, công tác cán bộ, công tác lao động tiền lương của Cơ quan điều hành Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Công tác tổ chức kinh doanh:

 • Tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các đơn vị trực thuộc;

 • Đề xuất các phương án tái cơ cấu (thành lập mới, sáp nhập, giải thể các bộ phận, tổ chức kinh doanh) tại Cơ quan điều hành Công ty và các đơn vị trực thuộc;

 • Xây dựng Quy chế làm việc của HĐQT, phân công nhiệm vụ trong HĐQT, phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo điều hành; ủy quyền lãnh đạo, điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc;

 • Soạn thảo Quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty và đề xuất xếp hạng doanh nghiệp của Công ty và các đơn vị trực thuộc theo quy định của Nhà nước;

 • Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của HĐQT, phân công nhiệm vụ Ban lãnh đạo điều hành, Quy chế thực hiện dân chủ và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng của Công ty;

 • Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các phương án cơ cấu, tái cơ cấu tại Cơ quan điều hành Công ty và các đơn vị trực thuộc;

 • Tham gia kiểm tra các quy chế, quy định do các phòng khác chủ trì dự thảo về tính tuân thủ các quy định quản lý tổ chức và cán bộ theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

 • Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ theo các quy định của Đảng, Nhà nước, Tập đoàn và Công ty.

 • Công tác cán bộ:

 • Tham mưu xây dựng tiêu chuẩn các chức danh cán bộ, Quy chế quản lý cán bộ và Quy chế tuyển dụng của Công ty;

 • Tham mưu thực hiện công tác nhân sự (tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; điều động, luân chuyển; cử người đại diện; miễn nhiệm; cho thôi làm đại diện; đánh giá, kiểm điểm, kỷ luật; cho thôi việc, nghỉ hưu) đối với người lao động, cán bộ Cơ quan điều hành Công ty và các đơn vị trực thuộc theo phân cấp;

 • Đề xuất các phương án quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Công ty quản lý;

 • Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý cán bộ;

 • Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc về công tác cán bộ;

 • Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác cán bộ theo các quy định của Đảng, Nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam và Công ty.

 • Công tác lao động tiền lương:

 • Tham mưu tổ chức thực hiện công tác quản lý lao động, tiền lương và chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động tại Cơ quan điều hành Công ty và các đơn vị trực thuộc;

 • Xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương của Cơ quan điều hành Công ty và các đơn vị trực thuộc;

 • Chủ trì xây dựng, hệ thống thang bảng lương, quy chế tiền lương của Công ty;

 • Soạn thảo Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động của Công ty;

 • Lập kế hoạch lao động, tiền lương của Công ty và các đơn vị trực thuộc;

 • Tham mưu công tác trả lương, thưởng, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phúc lợi xã hội và các chế độ chính sách khác có liên quan đến người lao động trong Cơ quan điều hành Công ty và các đơn vị trực thuộc;

 • Tham mưu thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư của Công ty trong quá trình cơ cấu lại lao động;

 • Hướng dẫn, kiểm tra, các đơn vị trực thuộc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các quy định của Công ty, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam và pháp luật về lao động tiền lương;

 • Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trực thuộc trả lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phúc lợi xã hội…cho CBCNV đơn vị trực thuộc;

 • Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch lao động tiền lương và việc trả lương cho người lao động của các đơn vị trực thuộc;

 • Phối hợp cùng các đơn vị trực thuộc giải quyết tranh chấp về quyền và lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động.

 • Công tác đào tạo:

 • Tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quy hoạch, cán bộ đương chức các đơn vị trực thuộc thuộc diện Công ty quản lý và cán bộ Cơ quan điều hành Công ty;

 • Đề xuất cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn ở các trường trong, ngoài Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam;

 • Đề xuất việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ cho bộ phận tổ chức hành chính các đơn vị trực thuộc.

 • Công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ (ATLĐ, BHLĐ & PCCN):

 • Tham mưu, đề xuất việc tổ chức thực hiện công tác ATLĐ, BHLĐ, PCCN của Công ty và các đơn vị trực thuộc;

 • Soạn thảo các nội quy, quy định về công tác ATLĐ, BHLĐ, PCCN của Công ty và các đơn vị trực thuộc;

 • Tổ chức, chỉ đạo công tác huấn luyện, sát hạch về ATLĐ, BHLĐ và PCCN đối với CBCNV Cơ quan điều hành Công ty và các đơn vị trực thuộc;

 • Hướng dẫn, kiểm tra, đề xuất xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện công tác ATLĐ, BHLĐ, PCCC tại Cơ quan điều hành Công ty và các đơn vị trực thuộc.

 • Công tác pháp chế: Thực hiện theo Quy định tổ chức và hoạt động pháp chế trong Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin ban hành kèm theo Quy định số 895/QĐ- TMB ngày 16/12/2013.

 • Công tác khác:

 • Tổ chức cho CBCNV Công ty đi học tập, nghiên cứu, khảo sát thị trường hoặc tham quan, du lịch trong nước và nước ngoài;

 • Quản lý nhân sự và hồ sơ CBCNV Cơ quan điều hành Công ty.

 • Phối hợp quản lý hồ sơ cán bộ các đơn vị trực thuộc thuộc diện Công ty quản lý;

 • Thông báo ý kiến chỉ đạo về công tác tổ chức cán bộ của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc (nếu được ủy nhiệm);

 • Xác nhận hồ sơ cán bộ công nhân viên Cơ quan điều hành Công ty;

 • Là thường trực Hội đồng nâng lương Công ty;

 • Là thường trực công tác ATLĐ của Công ty;

 • Tổ chức các lớp bồi dưỡng và thi nâng bậc lương cho người lao động trực tiếp và công nhân kỹ thuật trong Công ty;

 • Phối hợp, chỉ đạo thực hiện kế hoạch điều dưỡng, phục hồi chức năng cho CBCNV của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam tại Công ty;

 • Phụ trách công tác khám sức khoẻ định kỳ và may trang phục cho cán bộ công nhân viên;

 • Tổng kết, báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực của Phòng;

 • Thực hiện những nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty.

   1. Phòng Kế hoạch thị trường

Chức năng: Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác kế hoạch, thị trường, quản trị chi phí, quản lý giá.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Công tác kế hoạch:

 • Chủ trì xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty bao gồm: trực tiếp lập kế hoạch mua, bán, chế biến, tồn kho, giá thành, giá bán; tổng hợp kế hoạch lao động, tiền lương, tài chính; tổng hợp kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản, bảo vệ môi trường…;

 • Chủ trì tổng hợp giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm cho các đơn vị trực thuộc;

 • Soạn thảo (hoặc hướng dẫn soạn thảo) và chuẩn bị các điều kiện để ký kết (hoặc ủy quyền ký kết) các hợp đồng kinh tế mua, bán, vận chuyển, bốc xếp than của Công ty và các đơn vị trực thuộc;

 • Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng kinh tế mua, bán, vận chuyển, bốc xếp than của Công ty và các đơn vị trực thuộc;

 • Tham mưu giúp Tổng giám đốc giải quyết các mối quan hệ công tác với cấp trên, cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực kế hoạch, chi phí, giá thành, giá bán;

 • Giao kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác giao nhận than cho hộ lớn theo kế hoạch và chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam.

 • Công tác khoán quản trị chi phí:

 • Tham mưu, đề xuất kế hoạch giao khoán, quản trị chi phí cho các đơn vị trực thuộc;

 • Chủ trì xây dựng các quy chế khoán, quản trị chi phí trong quá trình chế biến và kinh doanh, tiêu thụ than; cách thức tính toán đơn giá, chi phí cho các công đoạn, xác định giá thành, giá bán trong nội bộ Công ty;

 • Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy chế khoán, quản trị chi phí của các đơn vị trực thuộc;

 • Đề xuất các biện pháp tăng cường công tác quản trị chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty;

 • Thường trực Ban khoán quản trị chi phí Công ty.

 • Công tác thị trường và các công tác khác:

 • Khảo sát, nghiên cứu và đề xuất kế hoạch, giải pháp quản lý và phát triển thị trường của Công ty và các đơn vị trực thuộc;

 • Đề xuất các giải pháp về cơ chế mua, bán, chế biến, vận chuyển, bốc xếp và quản lý khách hàng.

 • Chủ trì công tác kiểm kê kho than của các đơn vị trực thuộc;

 • Đôn đốc thu hồi công nợ bán hàng;

 • Tổng hợp báo cáo công tác kế hoạch, thị trường;

 • Tham mưu công tác phòng chống bão lũ, thường trực ban chỉ đạo công tác phòng chống bão lũCông ty;

 • Thực hiện những nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty.

   1. Phòng Tài chính kế toán

Chức năng: Tham mưu cho lãnh đạo Công ty và Kế toán trưởng về công tác tài chính, kế toán, thống kê, kiểm kê theo các quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn của Nhà nước và Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Công tác tài chính, kế toán:

 • Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý, nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thống kê, kiểm kê;

 • Tham mưu xây dựng kế hoạch tài chính quý, năm và kế hoạch kinh doanh của Công ty;

 • Tham mưu việc xét duyệt, giao kế hoạch kinh doanh quý, năm cho các đơn vị trực thuộc;

 • Quản lý, huy động, sử dụng, phân bổ các nguồn vốn của Công ty đúng quy định của pháp luật và Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam;

 • Quản lý, theo dõi, tổng hợp việc vay và trả nợ ngân hàng, lãi tiền vay, lãi chậm trả, đối trừ công nợ với TKV;

 • Tổ chức thực hiện công tác kế toán, tài chính, thống kê, kiểm kê của Công ty; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê, kiểm kê của các đơn vị trực thuộc;

 • Lập các báo cáo kế toán, quyết toán quý, năm của Công ty; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập báo cáo kế toán, quyết toán;

 • Lập các báo cáo quyết toán vốn đầu tư; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư;

 • Lập báo cáo thống kê của Công ty; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập báo cáo thống kê;

 • Tham gia công tác quản lý và theo dõi giá cả;

 • Tham gia công tác khoán quản trị chi phí;

 • Theo dõi, chỉ đạo việc quản lý tiền hàng, công nợ của các đơn vị trực thuộc theo các quy định Nhà nước, TKV và Công ty.

 • Công tác khác:

 • Tham mưu về mặt giá trị, giá cả công tác mua sắm hàng hoá, dịch vụ; giá trị, giá cả công tác đánh giá, cải tạo, sửa chữa, nhượng bán, thanh lý tài sản;

 • Lưu trữ và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán;

 • Nhận và phân phối hóa đơn GTGT cho các đơn vị trực thuộc, quản lý và quyết toán hóa đơn đúng quy định;

 • Tổng kết, báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực của Phòng;

 • Thực hiện những nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty.

   1. Phòng Kiểm toán và thanh tra:

Chức năng: Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác kiểm toán nội bộ, thanh tra trong toàn Công ty.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Công tác kiểm toán:

 • Kiểm toán việc tuân thủ chế độ chính sách Nhà nước, quy định của TKV và Công ty ở các đơn vị trực thuộc và Cơ quan điều hành Công ty;

 • Kiểm toán các báo cáo kế toán, dự án đầu tư: kiểm tra xác định tính đúng đắn, trung thực, hợp pháp của các báo cáo kế toán; dự toán, quyết toán của các đơn vị trực thuộc và Cơ quan điều hành Công ty;

 • Kiểm toán việc thực hiện nghĩa vụ thu nộp của các đơn vị trực thuộc đối với Công ty, TKV và ngân sách Nhà nước;

 • Trên cơ sở kết quả kiểm toán, đưa ra những đánh giá, kết luận về các sai sót, vi phạm cần được ngăn ngừa, xử lý và đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc ở các đơn vị trực thuộc;

 • Là đầu mối làm việc với kiểm toán cấp trên, kiểm toán độc lập; phối hợp với các phòng, đơn vị để thực hiện nội dung kiểm toán cấp trên, kiểm toán độc lập yêu cầu;

 • Công tác Thanh tra:

 • Lập chương trình, kế hoạch và tổ chức thanh tra định kỳ, đột xuất các đơn vị trực thuộc;

 • Chủ trì xem xét, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty.

 • Nghiên cứu, đề xuất cách thức giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo cán bộ diện Công ty quản lý;

 • Tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo mà thủ trưởng các đơn vị trực thuộc đã giải quyết nhưng đương sự còn tiếp tục khiếu nại hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

 • Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng được ký các biên bản kiểm tra, văn bản kết luận vụ việc và gửi thông báo cho các đơn vị trực thuộc có liên quan.

 • Công tác khác:Tham gia chỉ đạo công tác kiểm kê;Tổng kết, báo cáo các chuyên đề thuộc lĩnh vực của Phòng;Thực hiện những nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty.

   1. Phòng Đầu tư vật tư:

Chức năng: Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng các công trình, dự án đầu tư của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Công tác đầu tư xây dựng:

 • Tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy chế về quản lý đầu tư xây dựng, các quy định về điều hành của Công ty trong lĩnh vực đầu tư xây dựng;

 • Đề xuất các dự án đầu tư, hình thức đầu tư, huy động vốn, cơ chế quản lý đầu tư, của Công ty;

 • Xây dựng kế hoạch đầu tư quý, năm và dài hạn của Công ty và các đơn vị trực thuộc;

 • Đề xuất thuê cơ quan tư vấn lập, thẩm định, trình duyệt báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, báo cáo đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán, thiết kế bản vẽ thi công, giám sát thi công các hạng mục công trình đầu tư xây dựng của Công ty;

 • Quản lý, soạn thảo hoặc hướng dẫn soạn thảo các hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản;

 • Cùng các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng;

 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các định mức, đơn giá xây dựng cơ bản, bổ sung sửa đổi định mức và đơn giá trong nội bộ; kiểm tra giám sát quá trình thi công các công trình;

 • Phối hợp với các phòng, ban quản lý dự án, các bộ phận liên quan giúp Tổng giám đốc phê duyệt nghiệm thu, thanh quyết toán và bàn giao công trình;

 • Theo dõi, quản lý đất đai, tài sản là vật kiến trúc (nhà xưởng, nhà ở, công trình phúc lợi…) do Công ty đang quản lý;

 • Trực tiếp quản lý hợp đồng gốc, bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty;

 • Đề xuất phương án sửa chữa và thanh lý các tài sản cố định là vật kiến trúc, nhà cửa, thiết bị, phương tiện.

 • Công tác vật tư:

 • Hướng dẫn, tổng hợp và lập kế hoạch mua sắm ô tô, thiết bị máy móc, vật tư phục vụ công tác điều hành và chế biến kinh doanh than;

 • Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra giám sát các đơn vị trực thuộc mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư, ô tô, thiết bị, máy móc;

 • Lập, theo dõi, giám sát việc thực hiện phương án điều phối vật tư, thiết bị giữa các đơn vị trực thuộc để khai thác, sử dụng có hiệu quả;

 • Chủ trì kiểm tra và lập phương án xử lý các vật tư, thiết bị tồn kho, lạc hậu, kém chất lượng tại các đơn vị;

 • Xây dựng quy chế quản lý thiết bị máy móc, vật tư; theo dõi việc thực hiện và hiệu chỉnh các định mức tiêu hao vật tư hợp lý, hiệu quả;

 • Chủ trì cùng các phòng liên quan hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo quyết toán các vật tư chủ yếu;

 • Hướng dẫn, lập phương án và báo cáo quyết toán các dự toán sữa chữa lớn ô tô, thiết bị, máy móc.

 • Công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật:

 • Xây dựng kế hoạch, theo dõi, tổng hợp công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong Công ty;

 • Thu thập, phổ biến các thông tin về tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

 • Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để các đơn vị trực thuộc nghiên cứu áp dụng.

 • Công tác bảo vệ môi trường:

 • Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

 • Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác bảo vệ môi trường;

 • Thực hiện chế độ báo cáo công tác môi trường theo quy định.

 • Công tác khác: Tổng kết, báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực của Phòng; Thực hiện những nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty.
   1. Các đơn vị trực thuộc: 14 đơn vị hạch toán phụ thuộc (xem mục 4.2)


Каталог: cims
cims -> Thông tin tóm tắt về CÔng ty đẠi chúng công ty cổ phần văn phòng phẩm hồng hà
cims -> Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần khoáng sản quang anh
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phầN ĐẦu tư C. E. O hà Nội, tháng 09 năm 2014
cims -> Công ty cổ phầN ĐẦu tư nam khang
cims -> Công ty cổ phầN …
cims -> Uỷ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký phát hành cổ phiếu chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký phát hành cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh củA pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
cims -> Uòy ban chýìng khoaìn nhaì NÝÕìc châìp thuâòN ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìn chiò coì nghiþa laì viêòC ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìN ÐAÞ thýòc hiêòn theo caìc quy ðIònh cuòA phaìp luâòt liên quan maì không haìm yì ÐAÒm baòo giaì triò cuòa
cims -> Sở giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ ĐƯỢc thực hiện theo các qui đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần nhựa và MÔi trưỜng xanh an pháT


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương