Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN


Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theotải về 0.83 Mb.
trang15/15
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.83 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

20.Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo


Bảng 22: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm tài chính 2016

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Thực hiện 2015

(Tỷ đồng)

Năm 2016

Kế hoạch chưa điều chỉnh

(tỷ đồng)


Kế hoạch điều chỉnh

(Tỷ đồng)

% tăng giảm Kế hoạch điều chỉnh so với thực hiện năm 2015

Doanh thu thuần

6.062

5.043

4.933

-18,6

Lợi nhuận sau thuế

12,4

13,6

7,5

- 39,5

Vốn Điều lệ

50

100

100

-

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

0,20%

0,27%

0,15%

/

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Điều lệ

24,8%

13,6%

7,5%

/

Cổ tức

10%

5%

5%

/

(Nguồn: Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin)

Ghi chú: Kế hoạch năm 2016 được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Kế hoạch kinh doanh năm 2016 điều chỉnh theo Quyết định số 5726/QĐ-TKV ngày 02/12/2016 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

Kế hoạch điều chỉnh đã điều chỉnh giảm lợi nhuận cũng như mức lợi nhuận dự kiến đạt được thấp hơn so với năm 2015 chủ yếu từ việc doanh thu giảm. Doanh thu của Công ty chủ yếu là doanh thu từ bán than, do sản lượng tiêu thụ than giảm so với kế hoạch ban đầu (một số hộ tiêu thụ than số lượng lớn như các hộ sản xuất điện, xi măng … mà đơn vị đang cung cấp giảm sản lượng hoặc chuyển sang sử dụng than nhập khẩu) nên doanh thu bán than giảm.


Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên


Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty được lập căn cứ vào dự đoán và ước tính dựa trên các thông tin giả định tại thời điểm lập kế hoạch (cuối năm 2015). Trong quá trình thực hiện năm 2016, các ước tính này có nhiều thay đổi xuất phát từ tình hình thực tế, do đó Công ty đã xây dựng kế hoạch điều chỉnh và được TKV phê duyệt.

Kế hoạch lợi nhuận Công ty xây dựng dựa trên doanh thu bán than. Doanh thu bán than được xác định trên cơ sở sản lượng tiêu thụ trong năm (Sản lượng được xác định theo mức sản lượng tiêu thụ trung bình 03 năm gần nhất và theo nhu cầu sử dụng than thực tế của khách hàng mà khách hàng đã đăng ký nhu cầu mua với Công ty). Sản lượng than tiêu thụ của Công ty chủ yếu cung cấp cho các hộ sản xuất điện, xi măng, gạch ngói. Các hộ tiêu thụ lớn này có biến động sẽ ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của Công ty. Nếu sản lượng tiêu thụ ổn định như các năm trước thì kế hoạch lợi nhuận và cổ tức đặt ra sẽ đạt được đúng dự tính.

Để triển khai hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra, Công ty xác định một mặt phải ổn định công tác tổ chức kinh doanh, quản lý chặt chẽ chi phí, mặt khác đặc biệt quan tâm chú trọng đến công tác bán hàng, giữ vững và phát triển thị trường, hoàn thành tốt các dự án đầu tư.

Trong tháng 6/2016, công ty đã phát hành 5.000.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu, hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng. Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 của công ty, doanh thu thuần đạt 4.869 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5,4 tỷ đồng, bằng 98,7% kế hoạch doanh thu, 72% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016. Ước tính năm 2016, doanh thu thuần công ty đạt 6.200 tỷ đồng tăng 25,7% so với kế hoạch điều chỉnh, lợi nhuận sau thuế đạt 7,5 tỷ đồng đạt tỷ lệ hoàn thành 100%.


21.Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức


Là đơn vị tư vấn tài chính chuyên nghiệp, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã thu thập các thông tin, tiến hành nghiên cứu phân tích và đánh giá về hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chúng tôi nhận thấy kế hoạch kinh doanh của Công ty đặt ra trên cơ sở thận trọng dựa vào đánh giá tình hình kinh tế, năng lực sản xuất và kinh nghiệm của bộ máy điều hành. Công ty đã tích cực trong việc đẩy mạnh doanh thu, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và quản lý. Nếu không có những biến động bất thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì kế hoạch doanh thu và lợi nhuận mà công ty đề ra trong năm 2016 là khả thi. Kế hoạch chi trả cổ tức của Công ty vừa đảm bảo được mức lợi tức ổn định cho cổ đông vừa đảm bảo nguồn lợi nhuận để lại nhằm tiếp tục tái đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở các thông tin do Công ty cung cấp, thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính và chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của số liệu được dự báo. Những đánh giá trên đây của tổ chức tư vấn về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty chỉ có ý nghĩa tham khảo cho nhà đầu tư.

22.Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm yết


Không có

23.Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết.


Không có

CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

24.Loại chứng khoán


Cổ phần phổ thông

25.Mệnh giá


10.000 đồng/cổ phần

26.Mã chứng khoán


TMB

27.Tổng số chứng khoán niêm yết


10.000.000 cổ phần

28.Số lượng cổ phiếu, trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức phát hành


Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 54 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định, Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng (Trưởng phòng Tài chính Kế toán) của công ty; cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng (Trưởng phòng Tài chính Kế toán) Công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân đại diện nắm giữ.

Tổng số lượng cổ phiếu của CTCP Kinh doanh Than miền Bắc-Vinacomin bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trên là: 41.892 cổ phiếu chiếm 0,42% trên vốn điều lệ của Công ty. Cụ thể:Bảng 23: Danh sách nắm giữ cổ phần

STT

Họ và tên

Chức vụ

SLCP cam kết nắm giữ trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết

SLCP cam kết nắm giữ trong thời gian 6 tháng tiếp theo

1

Đoàn Hữu Thung

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

6.452

3.226

2

Phan Tiến Hải

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

5.972

2.986

3

Nguyễn Minh Hải

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

8.248

4.124

4

Vũ Hữu Long

Thành viên HĐQT

10.000

5.000

5

Nguyễn Đức Vinh

Trưởng phòng Tài chính Kế toán

2.000

1.000

6

Đặng Thị Hải Hà

Trưởng BKS

7.944

3.972

7

Vũ Minh Chiến

Thành viên BKS

476

238

8

Bùi Thị Phương Thảo

Thành viên BKS

800

400Tổng cộng

41.892

20.946

(Nguồn: CTCP Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin)

29.Giá trị sổ sách của cổ phiếu


Giá trị sổ sách của cổ phiếu TMB tại thời điểm 31/12/2015 được xác định như sau:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu

31/12/2015

30/9/2016

Tổng vốn chủ sở hữu (A)

161.105.584.519

166,530,445,078

Số lượng cổ phần đang lưu hành (Cổ phần)

5.000.000

10.000.000

Giá trị sổ sách mỗi cổ phần (C)=(A)/(B)

32.221

16.653

(Nguồn: Tính toán của VietinBankSc dựa trên số liệu BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Kinh doanh Than miền Bắc – Vinacomin)

30.Phương pháp tính giá


Giá niêm yết dự kiến được tính theo giá trung bình (có tính đến trọng số) của các phương pháp:

 • Phương pháp Hệ số giá cổ phiếu trên mức sinh lời bình quân của mỗi cổ phần – Price/Earnings (P/E)

Hệ số P/E được tính toán bằng giá trị P/E bình quân của các công ty cùng ngành đang niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Giá trị của cổ phiếuTMB = P/E trung bình * EPS (TMB) • Phương pháp Hệ số giá cổ phiếu trên giá trị sổ sách của mỗi cổ phần – Price/Book value (P/B)

Hệ số P/B được tính toán bằng giá trị P/B bình quân của các công ty cùng ngành đang niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Giá trị của cổ phiếu TMB= P/B trung bình * Book value (TMB) • Giá tham chiếu

Trên cơ sở các phương pháp định giá trên, mức giá dự kiến trong ngày đầu giao dịch của cổ phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin sẽ do Hội đồng quản trị công ty thông báo bằng văn bản phù hợp với các quy định của pháp luật tại thời điểm niêm yết.

31.Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài


 • Các pháp nhân và thể nhân nước ngoài có thể mua cổ phần của Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin theo đúng quy định về tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài trong công ty đại chúng.

 • Căn cứ Văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước về việc một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; căn cứ Văn bản số 1559/TKV-TCNS ngày 08/4/2016 của TKV về việc tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty đại chúng, Công ty đã rà soát danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty và thống nhất áp dụng Điều 2a Nghị định 60/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và ý kiến chỉ đạo của TKV tại Văn bản số 1559/TKV-TCNS để xác định Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm tổ chức và cá nhân) tại Công ty tối đa là 49% Vốn điều lệ.

 • Tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài (bao gồm tổ chức và cá nhân) tại Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin tại thời điểm ngày 15/10/2016 là 0 cổ phần.

32.Các loại thuế có liên quan

Đối với Công ty


 • Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Theo Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Luật số 32/2013/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 19/06/2013 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thì mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty là 22% được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014 và sẽ được áp dụng mức thuế 20% kể từ ngày 01/01/2016.

 • Thuế giá trị gia tăng (VAT)

 • Thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008 và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 • Thuế suất thuế giá trị gia tăng mà Công ty phải chịu là 10%.

Đối với nhà đầu tư


 • Đối với nhà đầu tư cá nhân

 • Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

 • Đối với nhà đầu tư trong nước: thì thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán áp dụng thuế suất là 20% trên thu nhập tính thuế của cả năm hoặc áp dụng thuế suất 0.1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Việc áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế cả năm phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4a. Điều 2. Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân và căn cứ khoản 5. Điều 16. Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế thì: Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán áp dụng thuế suất là 20% trên thu nhập tính thuế của cả năm hoặc áp dụng thuế suất 0.1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần đối với cá nhân cư trú.

 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài: thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán áp dụng thuế suất thuế TNCN 0.1% trên tổng số tiền nhận được từ việc chuyển nhượng.

 • Thu nhập từ cổ tức:

 • Cũng theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC, thu nhập của cá nhân từ cổ tức cũng được xem là thu nhập chịu thuế với mức thuế suất toàn phần là 5%.

 • Trường hợp nhà đầu tư nhận cổ tức bằng tiền mặt, thuế thu nhập cá nhân được tính bằng cổ tức mỗi lần trả nhân với thuế suất 5%. Trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng, nhà đầu tư chưa phải nộp thuế khi nhân cổ phiếu, nhưng khi tiến hành chuyển nhượng số cổ phiếu này thì nhà đầu tư mới phải thực hiện nghĩa vụ thuế và áp dụng mức thuế suất tương tự như trường hợp chuyển nhượng chứng khoán.

 • Đối với nhà đầu tư tổ chức

 • Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

 • Tổ chức trong nước: Theo quy định tại Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 thì thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập khác áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20%.

 • Riêng đối doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư thì thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán sẽ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu tính thuế.

 • Thu nhập từ cổ tức: được miễn thuế theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Luật Thuế TNDN 2008.

CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT

33.Đơn vị tư vấn


CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng,thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.3556 2875/76 Fax: 04.3556 2874

34.Đơn vị kiểm toán:


CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM – THÀNH VIÊN HÃNG KIỂM TOÁN QUỐC TẾ MOORE STEPHENS

Trụ sở chính:Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04.37832121 Fax: 04.37832122

PHỤ LỤC


Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Phụ lục II: Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin;

Phụ lục III: Công văn giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến Công ty;

Phụ lục IV: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; BCTC 9 tháng năm 2016; Báo cáo kiểm toán vốn.Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Văn Hà

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Hữu Thung

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Nguyễn Đức Vinh

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Đặng Thị Hải Hà

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC KHỐI TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chu Mạnh Hiền


1 Nguồn: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/01/

Каталог: cims
cims -> Thông tin tóm tắt về CÔng ty đẠi chúng công ty cổ phần văn phòng phẩm hồng hà
cims -> Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần khoáng sản quang anh
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phầN ĐẦu tư C. E. O hà Nội, tháng 09 năm 2014
cims -> Công ty cổ phầN ĐẦu tư nam khang
cims -> Công ty cổ phầN …
cims -> Uỷ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký phát hành cổ phiếu chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký phát hành cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh củA pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
cims -> Uòy ban chýìng khoaìn nhaì NÝÕìc châìp thuâòN ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìn chiò coì nghiþa laì viêòC ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìN ÐAÞ thýòc hiêòn theo caìc quy ðIònh cuòA phaìp luâòt liên quan maì không haìm yì ÐAÒm baòo giaì triò cuòa
cims -> Sở giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ ĐƯỢc thực hiện theo các qui đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần nhựa và MÔi trưỜng xanh an pháT


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương