Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáNtải về 0.83 Mb.
trang1/15
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.


BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN


(Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0100100689 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/012007, thay đổi lần 9 ngày 12/07/2016)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

(Quyết định đăng ký niêm yết số …………/QĐ-SGDHN do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày … tháng … năm 2016)

BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

công ty cpkd than miền bắc vinacomin


Địa chỉ: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.38642973 Fax: 04.38642792

Website: www.thanmienbac.vn

Email: thanmbac@gmail.comCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

description: description: description: viettinbank logo2 - signaturedescription: description: description: viettinbank logo2 - signaturedescription: description: description: viettinbank logo2 - signature


Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.3556 2875 Fax: 04.3556 2874

Chi nhánh: 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3820 9987 Fax: 08.3820 9993

Website: Vietinbanksc.com.vn


PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ tên: Nguyễn Minh Hải

Điện thoại: 0913.283 361Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Fax: 04.38642792công ty cpkd than miền bắc vinacomin
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

(Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0100100689 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/01/2007, thay đổi lần 9 ngày 12/07/2016)

Địa chỉ trụ sở chính:

Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại:

04.38642793

Fax:

04.38642792

Website:

www.thanmienbac.vn

Email:

thanmbac@gmail.com

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên cổ phiếu

:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

Loại cổ phiếu

:

Cổ phiếu phổ thông

Mã cổ phiếu

:

TMB

Mệnh giá

:

10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng niêm yết

:

10.000.000 cổ phiếu

Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá)

:

100.000.000.000 đồng

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Trụ sở chính : Tầng 8, Cao ốc Văn Phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : 04.37832121

Fax : 04.37832122

Website : http://www.kiemtoancpa.com

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Trụ sở chính : 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : 04.3556 2875/76

Fax : 04.3556 2874

Website : www.vietinbanksc.com.vn

MỤC LỤC

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 6

1.Rủi ro về kinh tế 6

2.Rủi ro về luật pháp 10

3.Rủi ro đặc thù 11

4.Rủi ro về thị trường chứng khoán 11

5.Rủi ro khác 11

NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 12

6.Tổ chức niêm yết - Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin 12

7.Tổ chức tư vấn 12

CÁC KHÁI NIỆM 13

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 15

8.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: 15

9.Cơ cấu tổ chức Công ty 22

10.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; cơ cấu cổ đông 34

11.Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết 36

12.Hoạt động kinh doanh 39

13.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 44

14.Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 46

15.Chính sách đối với người lao động 50

16.Chính sách cổ tức 52

17.Tình hình hoạt động tài chính 53

18.Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng phòng Tài chính kế toán 58

19.Tài sản thuộc sở hữu Công ty 69

20.Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo 77

21.Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 78

22.Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm yết 79

23.Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết. 79

CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 80

24.Loại chứng khoán 80

25.Mệnh giá 80

26.Mã chứng khoán 80

27.Tổng số chứng khoán niêm yết 80

28.Số lượng cổ phiếu, trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức phát hành 80

29.Giá trị sổ sách của cổ phiếu 81

30.Phương pháp tính giá 81

31.Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 82

32.Các loại thuế có liên quan 82

CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 84

33.Đơn vị tư vấn 84

34.Đơn vị kiểm toán: 84

PHỤ LỤC 84


DANH MỤC HÌNH ẢNH


DANH MỤC BẢNG BIỂU


NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH


Каталог: cims
cims -> Thông tin tóm tắt về CÔng ty đẠi chúng công ty cổ phần văn phòng phẩm hồng hà
cims -> Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần khoáng sản quang anh
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phầN ĐẦu tư C. E. O hà Nội, tháng 09 năm 2014
cims -> Công ty cổ phầN ĐẦu tư nam khang
cims -> Công ty cổ phầN …
cims -> Uỷ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký phát hành cổ phiếu chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký phát hành cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh củA pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
cims -> Uòy ban chýìng khoaìn nhaì NÝÕìc châìp thuâòN ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìn chiò coì nghiþa laì viêòC ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìN ÐAÞ thýòc hiêòn theo caìc quy ðIònh cuòA phaìp luâòt liên quan maì không haìm yì ÐAÒm baòo giaì triò cuòa
cims -> Sở giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ ĐƯỢc thực hiện theo các qui đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần nhựa và MÔi trưỜng xanh an pháT


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương