Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký giao dịch chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký giao dịch chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáNtải về 0.51 Mb.
trang9/10
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích0.51 Mb.
#1673
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Tình hình hoạt động tài chính


11.1. Các chỉ tiêu cơ bản

Trích khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao được tính theo quy định tại Quyết định số 203/2009/QĐ-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính.

Số năm khấu hao các loại tài sản như sau:


Tài sản

Năm

Nhà cửa, vật kiến trúc

8 - 25 năm

Máy móc, thiết bị

6 - 8 năm

Thiết bị văn phòng

5 năm

Phương tiện vận tải

8 năm

Tài sản cố định vô hình

14 - 20 năm

Mức lương bình quân

Chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2012

Thu nhập bình quân đầu người (đồng/người/ tháng)

4.020.000

2. 937. 000

Số lượng nhân viên (người)

732

712

Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay đến hạn.Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế theo luật thuế quy định.Số dư thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu

31/12/2011

31/12/2012

Thuế giá trị gia tăng

18.226.093

130.812.900

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.228.323.811

1.654.582.324

Thuế thu nhập cá nhân

76.234.899

76.234.899

Thuế xuất nhập khẩu

23.773.164

-

Thuế tài nguyên

-

272.721.784

Thuế đất, tiền thuê đất

29.295.000

355.811.500

Thuế khác

11.350.031

129.619.455

Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

-

96.153.720

Tổng cộng

1.387.202.998

2.715.936.582

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 của công ty

Trích lập các quỹ theo luật định

Theo Điều lệ của Công ty, hàng năm, lợi nhuận của Công ty sau khi nộp thuế cho Nhà nước theo quy định sẽ được dùng để trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ. Mức trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức do HĐQT đề xuất và phải được ĐHĐCĐ.

Số dư các quỹ tại thời điểm 31/12/2011, 31/12/2012 như sau:

Đơn vị tính: đồngCác quỹ

31/12/2011

31/12/2012

Quỹ đầu tư phát triển

11.389.899.796

11.389.899.796

Quỹ dự phòng tài chính

2.172.412.056

2.873.999.950

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

948.288.769

207.155.969

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

286.504.300

286.504.300

Tổng

14.797.104.921

14.757.560.015

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 của công ty
Tổng dư nợ vay

Dư nợ vay ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2011, 31/12/2012:Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

31/12/2011

31/12/2012

Vay và nợ ngắn hạn

80.156,7

76.947

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đông Triều

34.998,4

34.992

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam –

Chi nhánh Uông Bí

14.997,3

14.185

Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam

Chi nhánh Mạo Khê

14.963,2

9.783

Ngân hàng TMCP Quân Đội

Chi nhánh Uông Bí

12.000

14.989

Ng©n hµng quèc tÕ

3.000

2.998

Vay các đối tượng khác

197,8

27.629

Nợ dài hạn đến hạn trả

14 283,3

6.232

Tổng cộng vay và nợ ngắn hạn

94.440

83.179

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 của công ty

Tại thời điểm 31/12/2012, Công ty có 04 hợp đồng tín dụng ngắn hạn với các thông tin chi tiết như sau:Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Uông Bí

 • Hợp đồng số 11260001/HĐTD ngày 19/09/2012

 • Số tiền vay: 15.000.000.000 đồng

 • Mục đích vay: Chi phí vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh

 • Thời hạn vay không quá 5 tháng cho mỗi giấy nhận nợ

 • Lãi suất tiết kiệm VND 6 tháng, trả lãi sau + chi phí vốn tăng thêm (điều chỉnh 1 lần/ tháng).

 • Gốc trả khi đến hạn, lãi trả hàng tháng và khi đến hạn gốc.

 • Tài sản đảm bảo gồm toàn bộ giá trị 19 kios bán hàng, sân và đường bê tông thuộc khu vực trụ sở chính của Công ty, máy móc thiết bị gồm 2 xe nâng hàng và 1 máy phát điện có tổng giá trị 1.787.800.000 đồng

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Triều

 • Số hợp đồng 01/HĐTD ngày 28 tháng 01 năm 2012

 • Số tiền vay: 35.000.000.000 đồng.

 • Mục đích vay: Chi phí vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

 • Thời hạn cho vay: Không quá 6 tháng cho mỗi giấy nhận nợ.

 • Gốc trả khi đến hạn, lãi trả hàng tháng và khi đến hạn gốc

Ngân hàng Đầu tư và phát triển – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh

 • Số hợp đồng 03/2011/HĐ ngày 21 tháng 11 năm 2012

 • Số tiền vay: 15.000.000.000 đồng.

 • Mục đích vay: Chi phí vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

 • Thời hạn cho vay: Không quá 5 tháng cho mỗi giấy nhận nợ.

 • Gốc trả khi đến hạn, lãi trả hàng tháng và khi đến hạn gốc

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Uông Bí

 • Số hợp đồng 111.11.603.838880 TD ngày 22 tháng 08 năm 2012

 • Số tiền vay: 15.000.000.000 đồng.

 • Mục đích vay: Chi phí vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

 • Thời hạn cho vay: Không quá 6 tháng cho mỗi giấy nhận nợ.

 • Gốc trả khi đến hạn, lãi trả hàng tháng và khi đến hạn gốc

Vay dài hạn

Chi tiết dư nợ vay dài hạn tại thời điểm 31/12/2011 và 31/12/2012Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

31/12/2011

31/12/2012

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam

Chi nhánh Đông Triều

5.305

6.780

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Chi nhánh Uông Bí

13.891

15.939

Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam

Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh

13.670

17.702

Ngân hàng TMCP Quân đội

Chi nhánh Quảng Ninh

1.824

1.811

Vay dài hạn khác

15.318

26.606

Tổng cộng vay và nợ dài hạn

50.008

68.838

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 của công ty

Tại thời điểm 31/12/2012, Công ty có các hợp đồng tín dụng vay dài hạn như sau:Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đông Triều

 • Hợp đồng số 02.2009/HĐTD ngày 23/11/2009

 • Số tiền vay: 14.000.000.000 đồng

 • Mục đích vay: Đầu tư chiều sâu, cải tạo Nhà máy Đông Triều I

 • Thời hạn vay 43 tháng

 • Lãi suất thỏa thuận

 • Tài sản đảm bảo gồm toàn bộ giá trị Nhà máy gạch Tuynel Đầm Hà và Nhà máy gạch Tuynel Đông Triều II, Giá trị vật tư hàng hóa, bán thành phẩm và thành phẩm của 3 nhà máy, Giá trị xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị sau đầu tư chiều sâu, cải tạo giai đoạn I Nhà máy Đông Triều I trị giá 48.881.925.000 đồng

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Uông Bí

 • Hợp đồng số 11.03.VD01/HĐTD ngày 25/03/2011

 • Số tiền vay: 20.000.000.000 đồng

 • Mục đích vay: Đầu tư chiều sâu nâng cao hiệu quả sản xuất tại Nhà máy Đông Triều I (giai đoạn 2)

 • Thời hạn vay 60 tháng

 • Lãi suất huy động tiết kiệm 12 tháng trả lãi cuối kỳ + biên độ tối thiểu 3,6%/năm (điều chỉnh 1 tháng/lần)

 • Tài sản đảm bảo gồm toàn bộ giá trị tài sản hình thành trong tương lai trị giá 25.695.000.000 đồng

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh

 • Hợp đồng số 01/2011/HĐ ngày 01/03/2011

 • Thời hạn vay từ ngày 01/03/2011 đến ngày 01/03/2016

 • Số tiền vay: 20.781.740.080 đồng

 • Mục đích vay: Đầu tư chiều sâu nâng cao hiệu quả sản xuất tại Nhà máy Đông Triều I – Hạng mục Hầm sấy

 • Lãi suất vay: 22%/năm

 • Biện pháp đảm bảo tiền vay: Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai

Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Ninh

 • Hợp đồng số 111.11.603.838880.TD ngày 22/08/2011

 • Số tiền vay: 3.000.000.000 đồng

 • Mục đích vay: Đầu tư bổ sung các hạng mục thuộc dự án đầu tư chiều sâu giai đoạn 2 tại Nhà máy Đông Triều I

 • Thời hạn vay 48 tháng kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên

 • Lãi suất tại thời điểm vay 22,5%,lãi suất thảo nổi áp dụng tại thời điểm giải ngân với biên độ giao động 8%

Tất cả các khoản vay của Công ty đều trong hạn và được thanh toán đầy đủ khi đến hạn.

Tình hình công nợ hiện nay

Các khoản phải thu

Các khoản phải thu của Công ty

Đơn vị: triệu đồng


STT

Chỉ tiêu

31/12/2011

31/12/2012

1

Phải thu của khách hàng

9.088

10.855

2

Trả trước cho người bán

1.205

931

3

Các khoản phải thu khác

9.455

3.140

4

Dự phòng phải thu khó đòi

(515)

(515)

 

Tổng các khoản phải thu

19.233

14.411

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 của công ty

Các khoản phải trả

Các khoản phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2011 và 31/12/2012

Đơn vị: triệu đồng


 

Chỉ tiêu

31/12/2011

31/12/2012

1

Phải trả cho người bán

37.531

42.138

2

Người mua trả tiền trước

606

1.007

3

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

1.387

2.716

4

Phải trả người lao động

4.942

4.805

5

Chi phí phải trả

702

12.461

6

Phải trả nội bộ

-

-

7

Các khoản phải trả, phải nộp khác

7.678

17.477

8

Quỹ khen thưởng phúc lợi

948

207

 

Tổng các khoản phải trả

53.794

80.811

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 của công ty

11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếuTài sản

ĐTV

Năm 2011

Năm 2012

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
 
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

0,36

0,31

+ Hệ số thanh toán nhanh

Lần

0,2

0,12

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn


+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản

Lần

0,84

1,05

+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu

Lần

5,56

-19,37

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động


+ Vòng quay hàng tồn kho

Lần

4,9

3,34

+ Doanh thu thuần/ Tổng Tài sản

Lần

0,71

0,3

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời


+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

0,49

-

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

%

2,21

-

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

%

0,35

-

+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần

%

0,63

-

Каталог: download
download -> Người lính bộ đội Cụ Hồ
download -> Truyện Tiểu thuyết
download -> TrưỜng thcs tiến dũng báo cáo tự ÐÁnh giá
download -> I. Tìm hiểu chung
download -> Nhiễm trùng đường tiểu là gì?
download -> Sốt là gì? Sốt là khi thân nhiệt của con quý vị cao hơn bình thường. Thân nhiệt bình thường là khoảng 37º Celsius, nhưng nhiệt độ này có thể thay đổi trong ngày. Ở trẻ em, nhiệt độ trên 38ºC cho biết là có sốt
download -> Đau bụng là gì? Đau bụng (đau dạ dày) xảy ra ở giữa phần cuối của xương sườn và khung xương chậu của quý vị. Khu vực này, nghĩa là bụng, chứa đựng nhiều bộ phận, bao gồm dạ dày, gan, lá lách
download -> Giới thiệu sách mới tháng 10/2012
download -> Chỉ thị Về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai

tải về 0.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương