Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký giao dịch chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký giao dịch chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN


Cơ cấu bộ máy quản lý của công tytải về 0.51 Mb.
trang4/10
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích0.51 Mb.
#1673
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


3.Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty


3.1 Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất và quyết định mọi vấn đề lớn của Công ty • Thông qua Điều lệ, tổ chức hoạt động, phương hướng sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty.

 • Bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

 • Các nhiệm vụ khác do Điều lệ Công ty quy định.

3.2 Hội đồng quản trị

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông bao gồm: • Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo quyết toán năm tài chính, phương hướng phát triển và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

 • Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy chế hoạt động của Công ty;

 • Bổ nhiệm, bãi nhiệm và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc;

 • Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty;

 • Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông;

 • Các nhiệm vụ khác do Điều lệ Công ty quy định.

Hội đồng quản trị Công ty hiện có 05 thành viên, bao gồm:

 • Ông Trần Hồng Quang Chủ tịch

 • Ông Nguyễn Hữu Gấm Ủy viên

 • Ông Đoàn Văn Sinh Ủy viên

 • Bà Ngô Thị Reo Ủy viên

 • Ông Lưu Văn Hưng Ủy viên

3.3 Ban Giám đốc

Ban Giám đốc bao gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc và Giám đốc nhà máy. Giám đốc là người điều hành hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giúp việc cho Giám đốc là các Phó Giám đốc và Giám đốc nhà máy do Giám đốc bổ nhiệm và miễn nhiệm. Phó Giám đốc là người giúp cho Giám đốc điều hành Công ty theo phân công và uỷ quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công và giao quyền. Danh sách Ban Giám đốc bao gồm: • Ông Lưu Văn Hưng Giám đốc

 • Ông V­¬ng V¨n S¸ng Phó Giám đốc

 • Ông Trần Thành Phó Giám đốc

 • Ông Dương Đức Vĩ Kế toán trưởng

3.4 Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là tổ chức do Đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt cổ đông để kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát của công ty bao gồm: • Bà Phan Thị Tới Trưởng ban

 • Bµ Hoµng ThÞ Xu©n H­¬ng Thành viªn

 • Bà Vò ThÞ Lª Thành viên

3.5 Các phòng ban chức năng

Phòng tổ chức – Hành chính

 • Theo dõi việc thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội – y tế cho CBCNV của Công ty, lập bảng lương hàng tháng và thực hiện các chính sách nhân sự, lao động khác.

 • Xây dựng kế hoạch, đề xuất các chương trình vui chơi giải trí tập thể cho CBNV trong công ty, đảm bảo sử dụng quỹ phúc lợi hợp lý và có hiệu quả nhất.

 • Tìm kiếm, tuyển dụng các ứng cử viên có năng lực và các vị trí theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

 • Tư vấn cho Ban Giám đốc về các chính sách, chủ trương mới trong lĩnh vực lao động.

 • Xây dựng, đề xuất các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho các phòng ban.

Phòng Kỹ thuật

Phòng Kỹ thuật có trách nhiệm theo dõi, lập kế hoạch kinh doanh, kiểm tra các quy trình công nghệ sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm. Thiết kế chế thử các mẫu mã sản phẩmPhòng Kế hoạch Đầu tư

Phòng Kế hoạch Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định dự án, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn - trung dài hạn, kế hoạch đầu tư, hoàn tất các thủ tục đầu tư, quản lý và phát triển dự án, tổ chức và triển khai thực hiện các dự án đầu tư. • Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác kế hoạch.

 • Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác kế hoạch.

Phòng Tài chính – Kế toán

 • Thực hiện các công việc về tài chính – kế toán của Công ty, phân tích, đánh giá tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty.

 • Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc về các chiến lược tài chính ngắn, trung và dài hạn trên cơ sở các Dự án đang và sẽ triển khai.

 • Kiểm tra, giám sát tình hình, công tác tài chính kế toán để đảm bảo tuân thủ quy chế của Công ty và các quy định liên quan của Pháp luật. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực phản ánh đầy đủ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước Ban Giám đốc.

Phòng Marketing

Phòng Marketing có nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích thị trường, mở rộng phát triển thị trường, xây dựng quảng bá thương hiệu, xây dựng các chiến lược và các kế hoạch bán hàng.Xí nghiệp xây dựng

Triển khai thực hiện các hợp đồng về xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, kinh doanh dịch vụ, đầu tư xây dựng mở rộng sản xuất ở các Nhà máy và xây dựng các công trình khác trên thị trường.


4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty, cổ đông sáng lập và cơ cấu cổ đông


Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 27/11/2012
TT

Tên cổ đông

Số CMND (Hộ chiếu)

Địa chỉ

Số cổ phần

Tỷ lệ (%)

1

Tổng công ty Viglacera
Tầng 16,17 toàn nhà Viglacera số 1 Đại lộ Thăng Long, xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

2.693.302

67,3

2

Đoàn Văn Sinh

011486571

Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai – Hà Nội

224.040

5,6

Каталог: download
download -> Người lính bộ đội Cụ Hồ
download -> Truyện Tiểu thuyết
download -> TrưỜng thcs tiến dũng báo cáo tự ÐÁnh giá
download -> I. Tìm hiểu chung
download -> Nhiễm trùng đường tiểu là gì?
download -> Sốt là gì? Sốt là khi thân nhiệt của con quý vị cao hơn bình thường. Thân nhiệt bình thường là khoảng 37º Celsius, nhưng nhiệt độ này có thể thay đổi trong ngày. Ở trẻ em, nhiệt độ trên 38ºC cho biết là có sốt
download -> Đau bụng là gì? Đau bụng (đau dạ dày) xảy ra ở giữa phần cuối của xương sườn và khung xương chậu của quý vị. Khu vực này, nghĩa là bụng, chứa đựng nhiều bộ phận, bao gồm dạ dày, gan, lá lách
download -> Giới thiệu sách mới tháng 10/2012
download -> Chỉ thị Về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai

tải về 0.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương