Số: 10 /tb-ubnd an Giang, ngày 08 tháng năm 2016tải về 25.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích25.23 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 110 /TB-UBND An Giang, ngày 08 tháng 3 năm 2016.
THÔNG BÁO

Chấm dứt giải quyết khiếu nại của Dương Văn Bắc

ngụ ấp Hưng Thới I, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của ông Dương Văn Bắc (ủy quyền cho mẹ là bà Lê Thị Nệ), ngụ số ấp Hưng Thới I, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, khiếu nại Quyết định số 418/QĐ-UB-KN ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; yêu cầu nâng giá đền bù đất dự án đầu tư nâng cấp đường kênh Thần Nông, huyện Phú Tân.

Khiếu nại của ông Dương Văn Bắc đã được kiểm tra, rà soát theo Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 19/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, tồn đọng theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Ngày 11 tháng 9 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp, đối thoại và công bố kết quả rà soát đối với bà Lê Thị Nệ: Vụ việc khiếu nại của hộ ông Bắc đã được Đoàn liên ngành của tỉnh và Thanh tra Chính phủ thống nhất không xem xét giải quyết gì thêm. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại đối với hộ ông Dương Văn Bắc.

Xét thấy, năm 2002 thực hiện dự án đầu tư nâng cấp đường kênh Thần Nông, huyện Phú Tân, hộ ông Bắc bị giải tỏa 150m2 đất ở nông thôn, được giải quyết đền bù đất theo giá quy định pháp luật tại thời điểm. Giá đất được xác định trên cơ sở khảo sát giá sang nhượng thực tế, có công khai và được sự thống nhất của đại diện các hộ bị giải tỏa. Vì vậy, yêu cầu đòi nâng giá đền bù đất của hộ ông Bắc là không có cơ sở giải quyết. Quá trình giải tỏa, xét hộ ông Bắc có khó khăn về chỗ ở, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giải quyết bán cho ông Bắc một nền nhà tái định cư, ông Bắc đã nhận nền và sử dụng. Quyết định số 418/QĐ-UB-KN ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang là đúng quy định pháp luật.

Căn cứ Điều 11 của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH11 ngày 11 tháng 11 năm 2011; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 8061/VPCP-KNTN ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại và chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Văn bản số 2695/TTCP-VP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo sau rà soát.

Từ những căn cứ trên, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại đối với ông Dương Văn Bắc (do bà Lê Thị Nệ đại diện), đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan có liên quan thống nhất phương án giải quyết trên, để cùng giải thích cho ông Bắc hiểu chính sách pháp luật của Nhà nước và không tiếp nhận đơn khi ông Bắc tiếp tục khiếu nại.


Thông báo này được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và công bố theo quy định tại Văn bản số 34/UBND-TD ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định về tống đạt và công khai văn bản giải quyết khiếu nại về đất đai./.
KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH

- Văn phòng Chính phủ;

- Thanh tra Chính phủ; ( Ðã ký )

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Ban Tiếp công dân TW tại Hà Nội và TP. HCM (2b);

- Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp - TTCP; Lê Văn Nưng

- Cục 3 - Thanh tra Chính phủ;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Trường trực HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CVP, PCVP La Phước Kiên;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội An Giang;

- UBMTTQ tỉnh An Giang;

- Hội Nông dân tỉnh;

- Hội Cựu chiến binh tỉnh;

- Hội Luật gia tỉnh;

- Thanh tra tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND huyện Phú Tân;

- UBND xã Phú Hưng;

- Báo An Giang;

- Đài PTTH An Giang;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang;

- Ông Dương Văn Bắc;

- Ban Tiếp Công dân của tỉnh;

- Phòng Nội chính;- Lưu VP.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương