Rơi vào thế bị động, lúng túng tìm cách chống đỡtải về 4.47 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu28.10.2017
Kích4.47 Mb.
#30Quân Pháp

  • Quân Pháp

  • Rơi vào thế bị động, lúng túng tìm cách chống đỡ.

Phaùp xaây döïng Ñieän Bieân Phuû thaønh phaùo ñaøi vöõng chaéc nhaát Ñoâng Döông vôùi aâm möu thu huùt vaø tieâu dieät boä ñoäi chuû löïc cuûa ta.

  • Phaùp xaây döïng Ñieän Bieân Phuû thaønh phaùo ñaøi vöõng chaéc nhaát Ñoâng Döông vôùi aâm möu thu huùt vaø tieâu dieät boä ñoäi chuû löïc cuûa ta.- *Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót (1922-1954)

  • - *Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót (1922-1954)

  • Quê anh ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

  • Trong trận Him Lam ngày 13 tháng 3 năm 1954, khi Phan Đình Giót phá hàng rào cuối cùng thì bị thương, trước hoả lực của địch, anh đã lao cả thân mình lấp lỗ châu mai, tạo điều kiện cho đơn vị xông lên tiêu diệt cứ điểm Him Lam. Anh được tặng Huân chương Quân đội hạng nhì.


tải về 4.47 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương