Res 504 Gen Notice Residentialtải về 27.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.11.2017
Kích27.01 Kb.
#3141

Thông Báo Chung – Tư Gia

INSERT DATE

INSERT DISPLACEE NAME

INSERT DISPLACEE ADDRESSChương Trình Trợ Giúp Chuyển Chỗ

Thông Báo Chung về Quyền Hạn Chuyển Chỗ

Tựa Đề Dự Án: INSERT PROJECT TITLE

Số Lô Đất: INSERT PARCEL NO.

Số của Người Chuyển Chỗ: INSERT DISPLACEE NO.
Thân gởi INSERT DISPLACEE NAME:
Thông báo này báo cho quý vị biết rằng căn nhà quý vị hiện đang cư ngụ sẽ được Ban Giao Thông Tiểu Bang Washington (Washington State Department of Transportation, hay WSDOT) mua lại cho dự án cải tiến giao thông. Nếu căn nhà được mua theo hoạch đình thì quý vị cần phải dọn đi
Những người dọn đi do dự án này có quyền được trợ giúp chuyển chỗ thường được trình bày trong thư này và trong Tập Sách Chương Trình Trợ Giúp Chuyển Chỗ, sẽ được cấp cho quý vị. Có luật pháp hiện tại và các quy định pháp lý về trợ giúp chuyển chỗ trong Bộ Luật Hoa Kỳ, 42 USC 4601 và tiếp theo, Công Luật 91-646 và quy định thực thi trong Bộ Luật Quy Định Liên Bang, 49 CFR Phần 24 và Bộ Luật Đã Duyệt Lại của Washington, RCW 8.26 và các quy định thực thi của Bộ Luật Hành Chánh Washington WAC 468-100.
Các Đòi Hỏi về Tiêu Chuẩn

Để đủ điều kiện được quyền chuyển chỗ thì quý vị phải cư ngụ tại căn nhà trước ngày WSDOT muốn mua. Nếu dọn đi trước ngày dạm mua thì quý vị có thể mất điều kiện hưởng quyền được trợ giúp chuyển chỗ. Xin liên lạc với tôi trước khi dọn đi để tránh bị mất bất cứ quyền được hưởng nào.


Nếu được yêu cầu dọn đi thì quý vị sẽ nhận Thông Báo về Tiêu Chuẩn Chuyển Chỗ, Quyền Được Hưởng & Bảo Đảm 90 Ngày giải thích chi tiết về quyền được hưởng khi chuyển chỗ. Thư này sẽ báo cho quý vị biết về địa điểm của ít nhất một căn nhà tương đương hiện có sẵn cũng như cho quý vị biết trợ giúp chuyển chỗ khác mà quý vị có quyền được hưởng.
Bất cứ người nào là ngoại nhân hiện không cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ đều không đủ điều kiện được dịch vụ cố vấn và tiền trả chuyển chỗ, trừ khi việc không đủ điều kiện đó gây ra trình trạng khó khăn ngoại lệ và vô cùng bất thường cho người hôn phối, cha mẹ, hay con đủ điều kiện theo định nghĩa trong Bộ Luật Hành Chánh Washington (Washington Adminitrative Code, hay WAC) 468-100-208.
Quyền Được Trợ Giúp Chuyển Chỗ bao gồm:

  1. Tiền Trả Gia Cư Thay Thế

  2. Tiền Trả Chi Phí Dọn Đi đến tối đa 50 dặm để chuyển tài sản cá nhân của quý vị

  3. Dịch Vụ Cố Vấn bao gồm giới thiệu gia cư, và giúp đỡ để nộp yêu cầu trả tiền, đi lại để xem gia cư thay thế, và trợ giúp cần thiết khác để giảm bất tiện cho quý vị.


Cư Ngụ Trên Bất Động Sản

Khi thích hợp, quý vị sẽ nhận Thông Báo về Tiêu Chuẩn Chuyển Chỗ, Quyền Được Hưởng & Bảo Đảm 90 Ngày cho quý vị biết ngày sớm nhất quý vị phải ra khỏi nhà.


Xét Lại Quyết Định WSDOT

Nếu không đồng ý với quyết định của WSDOT về tiêu chuẩn được hay số tiền trong quyền được hưởng khi chuyển chỗ thì quý vị có thể xin xét lại không chính thức về quyết định đó bằng cách gởi thư giải thích than phiền trong vòng 30 ngày sau khi nhận quyết định đó cho:

Washington State Department of Transportation

Relocation Assistance Program Manager

Real Estate Services

PO Box 47338

Olympia, WA 98504-7338
Nếu không đồng ý với quyết định xét lại của Quản Lý Chương Trình Trợ Giúp Chuyển Chỗ thì quý vị có thể yêu cầu buổi điều trần phân xử như nêu trong phần “Quyền Khiếu Nại Quyết Định WSDOT” dưới đây.
Quyền Khiếu Nại Quyết Định của WSDOT

Quý vị cũng có quyền khiếu nại quyết định của WSDOT bao gồm quyết định của tôi, mà không cần Quản Lý Chương Trình Trợ Giúp Chuyển Chỗ xét lại bằng cách nộp đơn yêu cầu điều trần phân xử trước phán quyết luật hành chánh của Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh. Quý vị có thể nộp đơn yêu cầu buổi điều trần phân xử bằng cách gởi yêu cầu buổi điều trần phân xử theo WAC 468-100-010 trong vòng 60 ngày sau khi nhận quyết định của WSDOT mà quý vị muốn khiếu nại bằng thư bảo đảm, bưu tín ghi sổ hay dịch vụ cá nhân cho:

Washington State Department of Transportation

Office of the Secretary

Transportation Building

310 Maple Park Drive

Olympia, WA 98504-7316
Thân mến,

INSERT SPECIALIST'S NAME

Chuyên Viên Chuyển Chỗ

Dịch Vụ Ðịa Ốc

INSERT SPECIALIST'S ADDRESS

INSERT SPECIALISTS PHONE # AND FAX #INSERT SPECIALIST'S E-MAIL ADDRESS

Xác nhận đã nhận Thông Báo Chung về Quyền Chuyển Chỗ và Tập Sách Trợ Giúp Chuyển Chỗ
Chữ ký: Ngày:

RES-504

08/2013


tải về 27.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương