Registration slip for admission of oversea doctoral degree trainingtải về 50.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2018
Kích50.66 Kb.
#40537

Phụ lục 1

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

REGISTRATION SLIP FOR ADMISSION OF

OVERSEA DOCTORAL DEGREE TRAINING

UNDER THE SCHEME 911 IN 2013


(Issued together with the Circular No.35/2012/TT-BGDDT dated October 12, 2012 of the Minister of Education and Training)

Country registered for admission (Only register 01 country):..................

Subjects registered for admission:..............................................................................

Foreign language shall be used when travelling to study abroad: ......................................................

1. Full name: Sex: □ Male □ Female.

Nationality:.................

2. Date, month, year of birth:

3. Position and agency that is worked for:

To be Ministry, Branch, Province:

4. Present is official: □ Staff □ Contract, from day/month/year...........

□ Shall be recruited after graduation □ MA student/University student has just graduated, not yet worked. Year of graduation:.................................

5. Address of mailing:

Tel: Agency Home Cell phone ..........

E-mail:

6. Process of training:

6.1. University:

Duration of training: Years. From to

School:

Country:

Training form: □ Regular □ Continuing education □ Other (state clearly):

□ Coordination training:

Domestic training institution: Duration: from .....to..............

Oversea training institution: Duration: from .....to..............

Major:...........................................................................

GPA: ……………….Point of thesis defense:

Class of graduation (if any):...............................................

(If it is not a 10-point scale, should clearly state point/scale of the place of learning and equivalent conversion to a scale of 10, together with copy of official information on the scale and classification of the place of learning).

6.2. MA:

Duration of training: Years. From to

School:

Country:

Training form: □ Regular □ Continuing education □ Other (state clearly):

□ Coordination training:

Domestic training institution: Duration: from .....to..............

Oversea training institution: Duration: from .....to..............

Major:...........................................................................

GPA: ……………….Point of thesis defense:

Class of graduation (if any):...............................................

(If it is not a 10-point scale, should clearly state point/scale of the place of learning and equivalent conversion to a scale of 10, together with copy of official information on the scale and classification of the place of learning).

If the applicant has been studied in foreign country, request to provide clearly information on scholarships/grants entitled to study abroad:

□ University, class of scholarship (chose1, 2,…by the list below):

□ MA, class of scholarship (chose1, 2,…by the list below):

(1) Scholarship granted by Vietnam state budget (sent for study by the Ministry of Education and Training)

(2) Scholarship by the scheme of coordination training granted fund by the Ministry of Education and Training

(3) The Agreement Scholarship (sent for study by the Ministry of Education and Training)

(4) Scholarships granted by the oversea training institution/ international agency or organization (name place where scholarship is granted):

(5) Other funds or fund by its own (state clearly):..............................

7. Foreign language level: □ With certificate □ Without certificate

English: …… IELTS ………TOEFL. Date of issue: ……….. Place of issue:..

Language ………: ………… ……. Date of issue: ……….. Place of issue:..

Language ………: ………… ……. Date of issue: ……….. Place of issue:..

CONFIRMATION OF SCHOOL SENT FOR ADMISSION

Date / /20


(Head of the unit’s signature and seal)


....................., date / /20

Applicant’s signature and full name

Phụ lục 2

Mẫu công văn cử ứng viên dự tuyển đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài

theo Đề án 911

(Kèm theo Thông báo số /TB-BGDĐT ngày / /2013)BỘ/UBND TỈNH.....

TRƯỜNG.......................

Số: /


V/v: Cử cán bộ dự tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........., ngày tháng năm 20.....Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Cục Đào tạo với nước ngoài)
Căn cứ Thông báo số /TB-BGDĐT ngày tháng năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013, (Tên trường) xin gửi danh sách ứng viên viên do (Tên trường) cử tham gia dự tuyển (danh sách kèm theo gồm ...... người).

(Trường) đã thông báo chương trình học bổng của Nhà nước công khai và rộng rãi, khuyến khích giảng viên, học viên mới tốt nghiệp thạc sĩ, sinh viên mới tốt nghiệp đại học dự tuyển đi học nâng cao trình độ chuyên môn. Căn cứ đơn đăng ký của giảng viên, các ứng viên thuộc diện tuyển sinh và nhu cầu của (Tên trường), ngày ..... tháng .... năm 20..... (Tên trường) đã lập hội đồng tuyển chọn theo theo đúng quy trình quy định tại Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lập danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp dựa theo các tiêu chí: nhu cầu cấp thiết về đội ngũ giảng viên theo từng ngành/đơn vị của (Tên trường), trình độ chuyên môn, khả năng nghiên cứu khoa học, trình độ ngoại ngữ, thâm niên công tác và các tiêu chí khác (nêu cụ thể).

(Tên trường) đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt trúng tuyển và cấp học bổng cho ứng viên có tên trong danh sách kèm theo do nhà trường cử tham gia dự tuyển đi đào tạo tiến sĩ nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước theo Đề án 911 năm 2013. Hồ sơ dự tuyển của các ứng viên được gửi kèm theo công văn này (hoặc do cán bộ trực tiếp gửi bưu điện/chuyển đến Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài.)

Xin trân trọng cám ơn sự giúp đỡ của Quý Cơ quan/.


Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, ...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)Phụ lục 2

Mẫu danh sách trích ngang ứng viên dự tuyển đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài

theo Đề án 911

(Kèm theo Thông báo số /TB-BGDĐT ngày / /2013)


BỘ/UBND TỈNH.....

TRƯỜNG................


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI

BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 911 NĂM 2013 (xếp theo thứ tự ưu tiên)

(Kèm theo Công văn số / ngày tháng năm 2013)


STT ưu tiên

Họ và tên

Ngày sinh

Đơn vị công tác

Điểm TBC Đại học

Điểm TBC cao học

Trình độ ngoại ngữ

Đăng ký dự tuyển

Ghi chú về tiêu chí ưu tiên và các chi tiết khác (nếu có)

Ngành học

Nước

Danh sách này có ... người

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người lập danh sách:

Liên hệ (số điện thoại, fax và email):
Phụ lục 3

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài

theo Đề án 911

(Kèm theo Thông báo số /TB-BGDĐT ngày / /2013)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----------------------------------------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI

THEO ĐỀ ÁN 911 NĂM 2013


(Theo Thông báo số ......./TB-BGDĐT ngày ..../ /2013)
Nước đăng ký dự tuyển (chỉ đăng ký 01 nước):.........................................................

Ngành học đăng ký dự tuyển:....................................................................................

Ngoại ngữ sẽ sử dụng khi đi học ở nước ngoài: .......................................................

 1. Họ và tên: Giới tính: □ Nam □ Nữ.

Dân tộc:.................

 1. Ngày, tháng, năm sinh:

 2. Chức vụ và cơ quan đang công tác:

Thuộc Bộ, Ngành, Tỉnh: 1. Hiện nay là cán bộ: □ Biên chế □ Hợp đồng, từ ngày/tháng/năm...........

□ Học viên/sinh viên mới tốt nghiệp, sẽ được tuyển dụng làm giảng viên

đại học, cao đẳng sau khi tốt nghiệp

Ngày, tháng, năm được cấp bằng tốt nghiệp:.......................................................


 1. Địa chỉ gửi thư:

Điện thoại: Cơ quan Nhà riêng DĐ ..........

E-mail:


 1. Quá trình đào tạo:

6.1. Đại học:

Thời gian đào tạo: năm. Từ đến

Trường:

Nước:


Hệ đào tạo: □ Chính quy □ Tại chức □ Khác (ghi rõ):

□ Đào tạo phối hợp:

Cơ sở đào tạo trong nước: Thời gian: từ .....đến..............

Cơ sở đào tạo nước ngoài: Thời gian: từ .....đến..............

Ngành đào tạo:...........................................................................

Điểm trung bình học tập toàn khóa: ……………….Điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp:

Loại tốt nghiệp (nếu có):...............................................

(Nếu không phải là thang điểm 10 thì cần ghi rõ điểm học tập /thang điểm của nơi học và tính quy đổi tương đương sang thang điểm 10, kèm theo bản sao thông tin chính thức về thang điểm, xếp loại của nơi học).

6.2. Thạc sĩ:

Thời gian đào tạo: năm. Từ đến

Trường:

Nước:


Hệ đào tạo: □ Chính quy □ Tại chức □ Khác (ghi rõ):

□ Đào tạo phối hợp:

Cơ sở đào tạo trong nước: Thời gian: từ .....đến..............

Cơ sở đào tạo nước ngoài: Thời gian: từ .....đến..............

Ngành đào tạo:...........................................................................

Điểm trung bình học tập toàn khóa: ……………….Điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp:

Loại tốt nghiệp (nếu có):...............................................

(Nếu không phải là thang điểm 10 thì cần ghi rõ điểm học tập /thang điểm của nơi học và tính quy đổi tương đương sang thang điểm 10, kèm theo bản sao thông tin chính thức về thang điểm, xếp loại của nơi học).

Nếu người dự tuyển đã từng học tại nước ngoài thì đề nghị cung cấp rõ thông tin các học bổng/nguồn tài trợ đã được hưởng để đi học nước ngoài:

□ ĐH, loại học bổng (chọn 1, 2,…theo danh mục liệt kê phía dưới):

□ ThS, loại học bổng (chọn 1, 2,…theo danh mục liệt kê phía dưới):

(1) Học bổng do ngân sách Nhà nước Việt Nam cấp (Bộ GDĐT cử đi học)

(2) Học bổng theo các đề án đào tạo phối hợp được Bộ GDĐT cấp kinh phí

(3) Học bổng diện Hiệp định (Bộ GDĐT cử đi học)

(4) Học bổng do cơ sở đào tạo nước ngoài/ cơ quan, tổ chức quốc tế cấp (ghi rõ tên nơi cấp học bổng):

(5) Nguồn tài trợ khác hoặc tự túc kinh phí (xin ghi rõ):..............................


7. Trình độ ngoại ngữ: □ Có chứng chỉ □ Chưa có chứng chỉ

Tiếng Anh: …… IELTS ………TOEFL. Ngày cấp: ……….. Nơi cấp:..

Tiếng ………: ………… ……. Ngày cấp: ……….. Nơi cấp:.. Tiếng ………: ………… ……. Ngày cấp: ……….. Nơi cấp: ..XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG CỬ DỰ TUYỂN

Ngày / /2013


(Thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


....................., ngày / /2013

Người dự tuyển ký và ghi rõ họ tên

Phụ lục 4

Mẫu cam kết đối với nghiên cứu sinh

đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911

(Kèm theo Thông báo số /TB-BGDĐT ngày / /2013)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ GIỮA NGHIÊN CỨU SINH,

BỐ (MẸ HOẶC NGƯỜI BẢO LÃNH) VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG CỬ NGHIÊN CỨU SINH ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI

THEO ĐỀ ÁN 911

I. PHẦN CAM KẾT CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo


Tên tôi là:

Sinh ngày: ……………………………. Số CMND hoặc hộ chiếu ..

Hiện là :

Được Nhà nước cử đi học tiến sĩ tại (tên trường và nước).......... theo Đề án 911. Tôi xin cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau: 1. Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý lưu học sinh ở nước ngoài, Quy định đào tạo tiến sĩ theo phương thức phối hợp (đối với NCS đi đào tạo theo phương thức phối hợp), quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tuân thủ mọi quy định hiện hành của Nhà nước, của trường cử đi học về việc được nhận học bổng nhà nước đi học ở nước ngoài theo Đề án 911..

 2. Không xin chuyển trường/chuyển nước hoặc thay đổi khoá học, chương trình học (đối với NCS đi học toàn thời gian ở nước ngoài). Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn được cho phép. Nếu phải gia hạn sẽ tự túc kinh phí trong thời gian gia hạn.

 3. Trong thời gian 3 tháng kể từ khi kết thúc khoá học phải trở về trường đại học/cao đẳng cử đi đào tạo để thực hiện thủ tục báo cáo tốt nghiệp, quyết toán kinh phí liên quan và các thủ tục về nước của lưu học sinh tại Cục Đào tạo với nước ngoài- Bộ Giáo dục và Đào tạo và thủ tục đối với trường cử đi học.

 4. Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi học (đối với đối tượng đang là giảng viên/trong biên chế hoặc hợp đồng)

 5. Sau khi tốt nghiệp, cam kết làm việc lâu dài (ít nhất gấp đôi thời gian đào tạo) cho trường cử đi học.

 6. Nếu không thực hiện đúng các điều đã cam kết trên, tôi xin bồi hoàn toàn bộ học bổng và chi phí đào tạo theo quy định của Nhà nước và chịu xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của trường đại học hoặc cao đẳng cử đi học.

........................, ngày ...... tháng ......... năm .............

Người cam kết (ký và ghi rõ họ tên)
II. BẢO LÃNH CỦA BỐ (MẸ HOẶC NGƯỜI BẢO LÃNH)

(cho đối tượng là người học vừa tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ)

Họ và tên bố (mẹ)/ người bảo lãnh: ..............................................

Công tác tại: ........................................................

Địa chỉ: ...............................................................

đại diện cho gia đình NCS có tên trên, chúng tôi cam kết :


 • Chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ học bổng và chi phí đào tạo đã được Nhà nước cấp cho con chúng tôi nếu con chúng tôi không thực hiện đúng, đầy đủ những nghĩa vụ đã nêu trong bản cam kết.

 • Nhắc nhở, động viên con chúng tôi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã được quy định đối với NCS.

Xác nhận của cơ quan bố( mẹ)/người bảo lãnh

hoặc của chính quyền địa phương ..................., ngày ...... tháng ... năm .

Bố (mẹ)/ người bảo lãnh NCS

(ký và ghi rõ họ tên)
III. BẢO LÃNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG CỬ ĐI HỌC

Xác nhận anh/chị là giảng viên của trường (hoặc đã được trường chúng tôi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp trình độ tiến sĩ theo Đề án 911). Trường chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm:

1) Tạo điều kiện về mọi mặt cho anh/chị......... được đi đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911, tiếp nhận lại/ tuyển dụng và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo sau khi anh/chị ....tốt nghiệp về nước.

2) Giúp đỡ, tạo điều kiện để anh/chị có tên trên được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi đào tạo.

3) Phối hợp với gia đình và các cơ quan liên quan yêu cầu anh/chị có tên trên thực hiện đúng, đầy đủ những nghĩa vụ đã nêu trong bản cam kết.

4) Bồi thường toàn bộ học bổng và chi phí đào tạo cho Nhà nước nếu không ra quyết định tiếp nhận/tuyển dụng và bố trí công việc cho anh/chị có tên trên sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày anh/chị có tên trên hoàn tất thủ tục qui định tại mục 3, phần I của văn bản cam kết này........................., ngày ...... tháng ......... năm .............

Hiệu trưởng

(ký tên, đóng dấu)Phụ lục 5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ảnh mầu

4x6cm


(có đóng dấu giáp lai của của cơ quan xác nhận lý lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

Họ và tên:…………………………………………. Nam, nữ:

Sinh ngày……tháng…….năm

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:

Chứng minh thư nhân dân số:…………………… Nơi cấp:

Ngày………..tháng………..năm

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng ………………..; Di động…………………………..

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?:


Số hiệu:…………………………Ký hiệu:…………………………

Họ và tên: ................................................ Bí danh:

Tên thường gọi:

Sinh ngày……….tháng………….năm ...……….Tại:

Nguyên quán:

Nơi đăng ký thường trú hiện nay:

Dân tộc:………………………………… Tôn giáo:

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp)

Thành phần bản thân hiện nay:

Trình độ văn hoá:…………………………..Ngoại ngữ:

Trình độ chuyên môn: ………………………….. Loại hình đào tạo……………………

Chuyên ngành đào tạo: …………………..…………………………..……………………

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày ........ tháng …....năm

Nơi kết nạp:

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày ......... tháng ....... năm:

Nơi kết nạp:

Tình hình sức khoẻ:………………….Cao 1m……..……Cân nặng:…...……kg

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn:

Cấp bậc:………………………Lương chính hiện nay:

Ngày nhập ngũ:………….. .............Ngày xuất ngũ:

Lý do:

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố: ......................................Tuổi .............Nghề nghiệp

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

Họ và tên mẹ:…………………......…..Tuổi:……….Nghề nghiệp

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

Họ và tên vợ hoặc chồng:...........................................Tuổi:

Nghề nghiệp:

Nơi làm việc:

Chỗ ở hiện nay:

Họ và tên các con:

1) ................................................. Tuổi: ............ Nghề nghiệp:

2) ................................................. Tuổi: ............ Nghề nghiệp:

3) ................................................. Tuổi: ............ Nghề nghiệp:

4) ................................................. Tuổi: ............ Nghề nghiệp:

5) ................................................. Tuổi: ............ Nghề nghiệp:

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng nãm


đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở ðâu?

Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT


Khen thưởng:

Kỷ luật:


LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

......,ngày……tháng……năm……

Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan, Người khai ký tên

Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường


Mã hồ sơẢnhCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ, tỉnh……….........

……………………..

Đơn vị công tác……

……………………..


LÝ LỊCH

(Dùng cho người đi học sau đại học ở nước ngoài)

I – LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nam/nữ

Ngày sinh: Nơi sinh:

Nơi ở hoặc địa chỉ liên lạc:

Dân tộc: Tôn giáo:

Điện thoại: ĐT di động: E-mail:

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Ngày vào Đảng CSVN:

Chức vụ cao nhất về chính quyền và đoàn thể đã qua (nơi, thời gian):

Sức khỏe (có bệnh gì không?)

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học sau đại học ở nước ngoài:

Lương chính: đồng

Ngành học:

Đăng ký học trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, thực tập khoa học:

Khi cần báo tin cho ai, ở đâu, số điện thoại nào?

II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Phổ thông:

Trung học phổ thông: hoặc Trung học chuyên nghiệp Trung học nghề

Hình thức học: Chính quy bổ túc tại chức

Thời gian học: từ đến

Nơi học (trường, tỉnh, thành phố):

Ngành học (đối với THCN hoặc THN):

Năm tốt nghiệp:Đại học, Cao đẳng:

Hình thức học: Chính quy chuyên tu tại chức

Thời gian học: từ đến

Nơi học (Trường, tỉnh, thành phố):

Ngành học:

Năm tốt nghiệp:

Xếp loại tốt nghiệp (Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá, Trung bình):

Sau đại học:

- Thực tập khoa học kỹ thuật: từ đến

Tại (trường, viện, nước):

Nội dung thực tập:

- Cao học: từ đến

Tại (trường, viện, nước):

Ngành: Xếp loại tốt nghiệp:

- Nghiên cứu sinh:

Tại (trường, viện, nước):

Ngành: ………………………………………………..

Tên luận án: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….................................…………

Ngày và nơi bảo vệ: ………………………………………………………………………………

Người hướng dẫn: …………………………………………………………………………………


Ngoại ngữ:

Tiếng Anh (đã có chứng chỉ TOEFL, IELTS, ghi rõ điểm số, ngày cấp chứng chỉ):


Các ngoại ngữ khác (đã có loại chứng chỉ gì và điểm số ghi trên chứng chỉ):III – HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT

1. Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, chuyên môn: Trước và sau khi tốt nghiệp đã làm và hiện đang làm công tác khoa học kỹ thuật gì? (kỹ thuật, nghiên cứu thí nghiệm, giảng dạy, quản lý, phục vụ khoa học).

Thời gian

Tóm tắt quá trinh hoạt động khoa học kỹ thuật, nơi công tác2. Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật.

Công trình thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, sáng kiến phát minh, giáo trình, giáo án, phương án, tác phẩm,...đã và đang tiến hành trong hoạt động khoa học và kỹ thuật. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp, độc lập tiến hành hay cộng tác với người khác, tự nhận xét về kết quả và tác dụng v.v...3. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế (trong nước hoặc ngoài nước); tham quan khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật ở nước ngoài (thời gian, nơi, nội dung chuyên môn); các công trình công bố trên tạp chí khoa học trong nước và ngoài nước.

4. Khen thưởng và giải thưởng về hoạt động khoa học và kỹ thuật (thời gian, hình thức khen thưởng, cơ quan quyết định)

5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học và kỹ thuật (ghi cụ thể và chi tiết)

IV – HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Tóm tắt quá trình tham gia các đoàn thể quần chúng (TN, công đoàn,...), các hội khoa học (hội phổ biến, hội khoa học chuyên ngành,...), các phong trào lớn. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Cơ quan xác nhận

(Ký tên và đóng dấu)

Ngày .....tháng.....năm 20.....

Người khai(Ký và ghi rõ họ tên)


BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B2 KHUNG CHÂU ÂU ĐỂ ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI

(Trích từ Thông tư số 05 /2012/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tiếng Anh


Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

B2

5.5

500 PBT

173 CBT


61 iBT

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)
Một số tiếng khác


Cấp độ (CEFR)

tiếng Nga

tiếng Pháp

tiếng Đức

tiếng Trung

tiếng Nhật

B2

TRKI 2

DELF B2

TCF niveau 4B2

TestDaF level 4HSK

cấp độ 4JLPT N3KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B2 CỦA KHUNG CHÂU ÂU

ÁP DỤNG TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
1. Trình độ nói B2

Người sử dụng ngôn ngữ:

- Có thể giao tiếp một cách hiệu quả trong hầu hết các tình huống hàng ngày và trong các tình huống công việc quen thuộc.

- Có thể tham gia các cuộc hội thoại một cách tự tin. Có thể tương tác với mức độ tức thì và trôi chảy tương đối với những người cùng hội thoại.

- Có thể trình bày khái quát hoặc cụ thể các chủ đề quen thuộc, các đề tài mang tính học thuật hoặc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của mình. Độ dài trình bày khoảng 7 đến 12 phút.

- Có thể miêu tả, nêu ý kiến và giải thích; tổng hợp các ý kiến phức tạp khác nhau, nêu giả thuyết. Có thể phát triển lập luận một cách hệ thống, biết nhấn mạnh các điểm quan trọng một cách phù hợp.

- Có khả năng đáp ứng phù hợp với các tình huống đòi hỏi các mức độ trang trọng/ nghi lễ (formal) trong giao tiếp xã hội.

- Có thể sử dụng khá đa dạng các cấu trúc câu và vốn từ vựng cụ thể, trừu tượng hoặc mang tính thành ngữ.

- Có thể mắc một số lỗi ngữ âm và ngữ pháp nhưng ít khi cản trở giao tiếp.

- Có thể giao tiếp qua điện thoại về một số chủ đề ít quen thuộc.

2. Trình độ Nghe B2

Người sử dụng ngôn ngữ:

- Có thể nghe hiểu các ý chính, các chi tiết, mục đích, thái độ của người nói và mức độ nghi thức, phong cách của người nói trong các bối cảnh sử dụng ngôn ngữ đòi hỏi người nghe có trình độ trung bình, bao gồm cả những cuộc thảo luận có tính chuyên ngành thuộc chuyên môn của người sử dụng ngôn ngữ.

- Có thể nghe hiểu hầu hết các hội thoại nghi thức và phi nghi thức, thuộc các chủ đề quen thuộc, và một số phát ngôn trong môi trường công việc hoặc kỹ thuật mà mình am hiểu, tốc độ nói bình thường.

- Có thể hiểu những đoạn lời nói khá dài, có các ý tưởng trừu tượng hoặc cách lập luận khá phức tạp thuộc các chủ đề quen thuộc.

- Có thể theo dõi được các điểm chính của một bài giảng, bài nói chuyện chuyên đề hoặc báo cáo cũng như các kiểu trình bày thuộc học thuật, chuyên môn.

- Có thể hiểu khá nhiều từ và các cách diễn đạt trừu tượng hoặc mang tính khái niệm.

- Có thể xác định được trạng thái, thái độ và tình cảm của người nói.

- Có đủ vốn từ vựng, thành ngữ và lối nói/ cách diễn đạt bình dân (colloquial expression) để nghe hiểu chi tiết các câu chuyện thuộc những lĩnh vực/ chủ đề nhiều người cùng quan tâm.

- Có thể nghe hiểu những chỉ thị/ hướng dẫn rõ ràng, mạch lạc liên quan đến công việc hàng ngày, trực diện hoặc qua điện thoại.

- Thường gặp nhiều khó khăn khi nghe các phát ngôn nhanh/ dùng lối nói lóng/ thành ngữ hoặc giọng nói địa phương của những người bản ngữ.

3. Trình độ Đọc B2

Người sử dụng ngôn ngữ:

- Có thể theo dõi các ý chính, cụm từ chính và các chi tiết quan trọng trong một bài đọc dài một đến hai trang về một chủ đề quen thuộc, ngữ cảnh cụ thể, dễ đoán.

- Có thể tìm và kết hợp hoặc so sánh/đối chiếu một số thông tin cụ thể nhưng nằm rải rác trong các phần của bài đọc (thời khóa biểu, lịch trình và hành trình du lịch, danh bạ điện thoại, sách hướng dẫn nấu ăn…)

- Văn bản có thể dưới dạng bài báo, tạp chí và văn xuôi giải trí dạng dễ hiểu, phổ biến cũng như các tài liệu liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bản than, có tính chất học thuật và kinh doanh.

- Có thể điều chỉnh phương thức và tốc độ đọc phù hợp với các dạng bài đọc khác nhau và tùy theo mục đích đọc cụ thể.

- Có thể đọc để thu thập thông tin, ý tưởng từ các nguồn thuộc chuyên ngành của bản thân. Biết sử dụng các nguồn tài liệu tham khảo có chọn lọc.

- Có thể rút ra những điểm mình quan tâm nhưng thường cần phải làm rõ các thành ngữ và tham khảo các yếu tố văn hóa.

- Bài đọc có thể kết hợp giữa cụ thể và trừu tượng, chứa đựng khái niệm hoặc chủ đề chuyên môn, bao gồm các dữ liệu, thể hiện thái độ, ý kiến. Có thể đòi hỏi khả năng suy luận ở mức độ trung bình để phát hiện ra quan điểm của tác giả và mục đích, chức năng của bài đọc.

- Có thể đọc phục vụ nhiều mục đích như để lấy thông tin, để học ngôn ngữ và phát triển kỹ năng đọc. Sử dụng được từ điển đơn ngữ khi đọc để phát triển từ vựng.

4. Trình độ Viết B2

Người sử dụng ngôn ngữ:

- Có thể hoàn thành tương đối tốt các nhiệm vụ viết từ đơn giản đến khá phức tạp về các chủ đề thông thường hoặc trừu tượng. Có thể tổng hợp, đánh giá thông tin và lập luận từ nhiều nguồn và trình bày dưới dạng văn bản viết phù hợp

- Có thể liên kết các câu và đoạn văn (ba hoặc bốn đoạn) để hình thành các đoạn viết thể hiện rõ ý chính và các chi tiết minh chứng. Văn phong và nội dung phù hợp với người tiếp nhận thông tin.

- Có thể ghi chép tóm tắt các thông tin từ các văn bản, các bài giảng, bài thuyết trình hoặc các báo cáo chuyên đề.

- Có thể viết thư tín về công việc thông thường hàng ngày (thư xin giải đáp, thư kèm đơn xin việc) và các lời nhắn có tính chất riêng tư hoặc trang trọng.

- Có thể viết các chỉ dẫn đơn giản dựa vào giao tiếp lời nói rõ ràng hoặc một bài viết mô tả quy trình đơn giản có độ dài vừa phải.

- Có thể điền các mẫu tờ khai phức tạp.

- Có thể lấy thông tin chính và chi tiết thích hợp từ những văn bản dài một trang và viết dàn ý hoặc bài tóm tắt dài một trang.

- Có khả năng kiểm soát viết tương đối tốt với các cấu trúc thường gặp, các cấu trúc ghép và phức, các vấn đề về chính tả v.v.- Đôi khi còn gặp khó khăn với các cấu trúc phức tạp (ví dụ các cấu trúc nhân/ quả, mục đích, ý kiến). Các cụm từ dùng có thể chưa được tự nhiên, còn bị ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ về bố cục và văn phong.
tải về 50.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương