QuyếT ĐỊnh v/v Thành lập Ban chỉ huy và lực lượng Phòng cháy chữa cháy trường họctải về 51.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích51.59 Kb.
#2684

PHÒNG GD&ĐT GIO LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS GIO SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59/2015/QĐ-HT Gio Sơn, ngày 16 tháng 09 năm 2015

QUYT ĐNH

(V/v Thành lập Ban chỉ huy và lực lượng Phòng cháy chữa cháy trường họcnăm học 2015-2016)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS GIO SƠN

Căn cứ Điều 44, 45 - Chương IV - Luật phòng cháy và chữa cháy (pccc) đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ hợp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001 và một số sữa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy ngày 22/11/2013 của Quốc hội.

Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Căn cứ tình hình thực tế của trường THCS Gio Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thành lập Ban PCCC cơ sở: Trường THCS Gio Sơn gồm có: 11 thành viên (có danh sách kèm theo )

Điều 2: Ban PCCC cơ sở có nhiệm vụ ( bảng phân công nhiệm vụ đính kèm)

Điều 3 : Các ông (bà ), các bộ phận có liên quan và các đội viên phòng cháy và chữa cháy có tên trong danh sách kèm theo chịu thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

-C.an PCCC; UBND xã

-Phòng GD&ĐT

- Lưu VP


Trần Văn Phước

DANH SÁCH BAN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ban hành theo Quyết định số: 59/2013/QĐ-HT ngày 16/09/2013)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

Trần Văn Phước

Hiệu trưởng

Trưởng Ban

2

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Phó hiệu trưởng

Phó Ban

3

Đặng Văn Ái

Chủ tịch công đoàn

Ủy viên

4

Nguyễn Văn Mùi

Tổng phụ trách Đội

Ủy viên

5

Nguyễn Tuấn Sơn

Tổ trưởng văn phòng

Ủy viên

6

Bùi Văn Lãm

Phụ trách phòng tin

Ủy viên

7

Trần Thị Thanh

Phụ trách thiết bị

Ủy viên

8

Trương Thị Hương

Phụ trách thư viện-Y tế

Ủy viên

9

Nguyễn Thành Lập

Phụ trách nội trú

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Thu Dàn

Phụ trách văn phòng

Ủy viên

11

Lê Đức Tương

Bảo vệ - phục vụ

Ủy viên

Danh sách này có gồm 11 người

PHÒNG GD&ĐT GIO LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS GIO SƠN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Gio Sơn, ngày 16 tháng 09 năm 2015

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN

CỦA BAN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Căn cứ quyết định số: 59/2015/QĐ-HT ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng trường THCS Gio Sơn về việc thành lập ban phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Căn cứ vào năng lực của các thành viên ban PCCC. Trưởng ban PCCC trường THCS Gio Sơn phân công trách nhiệm các thành viên như sau:

1. Ông Trần Văn Phước- Hiệu trưởng- Trưởng ban

Quản lý, chỉ đạo chung công tác PCCC của đơn vị.

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh- P.Hiệu trưởng-P.Trưởng ban.

Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác PCCC trong nhà trường trong mỗi năm học, hoàn thành báo cáo sơ kết và tổng kết hàng năm báo cáo Hiệu trưởng và Phòng GD&ĐT Gio Linh. Phối hợp với các cơ quan hữu quan để tổ chức tốt việc PCCC

3. Ông Đặng Văn Ái . CT công đoàn trường- Ủy viên.

Cùng với P. Trưởng ban xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra, theo dõi cháy nổ khu vực phòng học, tuyên truyền công tác PCCC trong học sinh. Nhắc nhở học sinh chú ý thực hiện tốt nội quy phòng cháy và chữ cháy được gắn trên tường khu vực hành lang các dãy phòng học. Hướng dẫn học sinh thoát hiểm khi có sự cố.

4. Ông Nguyễn Văn Mùi. Tổng phụ trách Đội - ủy viên

Cùng với P. Trưởng ban xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra, theo dõi cháy nổ khu vực các phòng hành chính. Phối hợp huy động lực lượng tự vệ cơ quan tham gia PCCC.

5. Ông Lê Đức Tương. NV Bảo vệ - Ủy viên

Theo dõi công tác PCCC vào các buổi trực săn sàng cúp cầu dao điện ( nếu hỏa hoạn do sự cố chập điện), báo động khi có sự cố cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện hàng ngày

6. Ông Nguyễn Tuấn Sơn. Kế toán, Tổ trưởng Tổ hành chính- Ủy viên

Quản lý chung khu vực hành chính, bảo quản vật tư, dụng cụ văn phòng. Phối hợp ban PCCC xử lý các tình huống cháy nổ khu vực hành chính. Dự trù kinh phí hàng năm mua bổ sung dụng cụ PCCC, phối hợp ban PCCC xử lý các tình huống.

7. Ông Bùi Văn Lãm. NV Phụ trách Phòng máy - Ủy viên

Tổ chức công tác PCCC phòng: Tin học.

8. Bà Trần Thị Thanh. NV Phụ trách thiết bị - Ủy viên

Tổ chức công tác PCCC các phòng: Thí nghiệm: Vật lý, hóa học, sinh học, phòng kho chưa dụng thí nghiệm môn : Lý-Hóa-Sinh

9. Bà Nguyễn Thị Thu Dàn. NV Phụ trách công tác Văn phòng - Ủy viên.

Phụ trách công tác hậu cần, mua sắm dụng cụ PCCC, bảo quản dụng cụ văn phòng. Phối hợp ban PCCC xử lý các tình huống cháy nổ khu vự hành chính.

10. Bà Trương Thị Hương. NV Phụ trách Phòng Thư viện- Ủy viên

Quản lý phòng kho sách, phòng đọc, phát hiện sự cố cháy nổ xử lý và báo động kịp thời.

11. Ông Nguyễn Thành Lập- GV, Trưởng khu nội trú.

Phụ trách công tác PCCC khu nội trú.


HIỆU TRƯỞNG

Trần Văn Phước

PHÒNG GD&ĐT GIO LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS GIO SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 60/2013/QĐ-HTGio Sơn, ngày 16 tháng 09 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS GIO SƠN

- Căn cứ Điều 20 - Luật phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X - kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29/6/2001 và Chủ tịch nước ký lệnh công bố số: 08/2001/LCTN ngày 12/7/ 2001

- Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Căn cứ tình hình thực tế về an toàn PCCC tại cơ sở.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này về nội quy phòng cháy và chữa cháy tại: Trường THCS Gio Sơn.

Điều 2: Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Các ông (bà), các bộ phận và toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Văn Phước

NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2015/QĐ-HT, ngày 16/09/2015)
Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và toàn xã hội.

Để bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng con người và trật tự an ninh trong nhà trường hàng, nay quy định việc phòng cháy và chữa cháy như sau:


A- ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH:

1- Không được mang chất cháy, chất nổ vào khu vực Trường học; không được hút thuốc, đun nấu hoặc tiến hành các công việc phát sinh lửa nhiệt trần ở những nơi cấm lửa, cấm hút thuốc.

2 - Không được tự ý câu, mắc sử dụng điện tùy tiện, không được để ổ điện tiếp xúc lỏng lẻo phát sinh tia lửa điện; không được dùng điện quá tải gây chập cháy điện, không dùng dây đồng, dây bạc thay cầu chì, không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện; không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường dây dẫn điện.

3 - Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy; không được ai lấy sử dụng vào việc khác.

4 - Phải có nghĩa vụ học tập các quy định về an toàn PCCC, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy.

5 - Phải có trách nhiệm trong việc xử lý các tình huống có thể xảy ra, không bàng quan thờ ơ khi xảy ra các sự cố gây hỏa hoạn.

6 - Phải tuyệt đối chấp hành các yêu cầu an toàn PCCC tại khu vực có nguy hiểm về cháy nổ; Người làm việc ở những nơi dễ cháy nổ phải là người đã qua đào tạo, có hiểu biết về PCCC.
B- ĐỐI VỚI KHÁCH

1 - Khách vào cơ sở phải tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ.

2 - Không đựơc mang chất cháy, chất nổ vào Trường, nếu có thì báo với nhân viên .

3 - Phải tuyệt đối chấp hành nội quy về công tác PCCC của cơ sở.


C- ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

Mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và kể cả khách đến liên hệ công tác đều phải thực hiện tốt nội quy PCCC này. Đơn vị, cá nhân có thành tích về PCCC sẽ được khen thưởng. Những trường hợp sai phạm, tùy theo mức độ nặng, nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật./.HIỆU TRƯỞNG


Trần Văn Phước

PHÒNG GD&ĐT GIO LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS GIO SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61/QĐ-HTGio Sơn, ngày 16 tháng 09 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS GIO SƠN

- Căn cứ Điều 20 - Luật phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X - kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29/6/2001 và Chủ tịch nước ký lệnh công bố số: 08/2001/LCTN ngày 12/7/ 2001.

- Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Căn cứ tình hình thực tế về an toàn PCCC tại cơ sở.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này về Nội quy sử dụng điện Tại: Trường THCS Gio Sơn

Điều 2: Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Các ông (bà), các bộ phận và toàn thể cán bộ công nhân viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Văn Phước

NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN

Tại: Trường THCS Gio Sơn(Ban hành kèm theo Quyết định số: 61/QĐ-HT, ngày 16/09/2013)

1 - Cán bộ công nhân viên làm việc tại cơ sở phải thực hiện tiết kiệm điện ở nơi mình làm việc. Đi ra ngoài hoặc hết giờ làm việc; trước khi ra về phải cắt điện với mọi thiết bị tiêu thụ điện.

2 - Không được tự ý câu mắc, sử dụng điện tùy tiện; không được để các ổ điện tiếp xúc lỏng lẻo phát sinh tia lửa điện; không được dùng điện quá tải gây chập cháy điện; không dùng dây đồng, giấy bạc thay cầu chì; không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện; không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường dây điện.

3 - Thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ do điện.

4 - Khi hệ thống điện có sự cố chập, mất điện, không được tự ý sửa chữa, phải cắt điện và báo ngay cho chủ cơ sở bố trí thợ điện sửa chữa.

5 - Mọi cán bộ công nhân viên phải triệt để chấp hành nội quy này. Ai vi phạm để xảy ra các sự cố về điện, tùy theo mức thiệt hại nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật./.HIỆU TRƯỞNG

Trần Văn PhướcPHÒNG GD&ĐT GIO LINH

TRƯỜNG THCS GIO SƠN

Số: 62/2015/QĐ - HTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gio Sơn, ngày 16 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế công tác phòng cháy chữa cháy trong trường học

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS GIO SƠN

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;


Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học và thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Phòng GD&ĐT Gio Linh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công tác phòng cháy và chữa cháy của trường THCS Gio Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban giám hiệu, cán bộ, công chức, viên chức và học sinh thuộc trường THCS Gio Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Phòng GD&ĐT Gio Linh (để báo cáo);

- CA xã (để phối hợp);

- Lưu VP.


HIỆU TRƯỞNG

Trần Văn PhướcPHÒNG GD&ĐT GIO LINH

TRƯỜNG THCS GIO SƠN

Số: 01/QC-THCSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gio Sơn, ngày 16 tháng 9 năm 2015

QUY CHẾ

Về công tác phòng cháy và chữa cháy của trường THCS Gio Sơn

( Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ - HT. ngày 16/ 9 /2015 của Hiệu trưởng trường THCS Gio SơnChương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định chi tiết về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết tắt là PCCC) của trường THCS Gio Sơn

2. Cán bộ, công chức, viên chức và học sinh của trường THCS Gio Sơn (sau đây viết tắt là CBCNV) có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy

1. Trong hoạt động PCCC lấy phòng ngừa là chính, phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

2. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.

3. Mọi hoạt động PCCC trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.Điều 3. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy

1. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của toàn thể CBCNV và học sinh trong trường THCS Gio Sơn, toàn thể CBCNV và học sinh chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra công tác PCCC trong phạm vi trách nhiệm của mình.

2. Ban Chỉ huy PCCC có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra hoạt động PCCC theo nhiệm vụ được giao.

3. Đội PCCC chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra hoạt động phòng cháy theo trách nhiệm được phân công và trực tiếp làm nhiệm vụ chữa cháy.Điều 4. Trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

1. Ban Chỉ đạo PCCC có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC; phối hợp với Công đoàn, đoàn thanh niên, tổ nữ công, Giáo viên chủ nhiệm... xây dựng phong trào quần chúng tham gia PCCC trong cơ quan, đơn vị.

2. Đội viên Đội PCCC có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC cho CBCNV trong các tổ chức, đoàn thể của trường, cũng như học sinh để cùng thực hiện.

Điều 5. Chế độ, chính sách đối với lực lượng PCCC và CBCNV tham gia chữa cháy

1. Cán bộ, Ủy viên Ban chỉ đạo PCCC và Đội PCCC cơ quan được hưởng chế độ, chính sách trong thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và khi trực tiếp tham gia chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2. CBCNV trực tiếp chữa cháy, tham gia chữa cháy bị hy sinh, bị thương hoặc tổn hại sức khoẻ thì được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Cố ý gây cháy, nổ tại lớp, trường, nội trú, nơi làm việc.

2. Cản trở các hoạt động PCCC; chống người đang thi hành nhiệm vụ PCCC.

3. Lợi dụng hoạt động PCCC để xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ CBCNV; xâm phạm tài sản của tập thể, cá nhân.

4. Báo cháy giả.

5. Làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị PCCC, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát hiểm.

6. Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các tiêu chuẩn về PCCC đã được pháp luật quy định.

7. Các hành vi vi phạm quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.Chương II

TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Điều 7. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Lực lượng PCCC là nòng cốt trong hoạt động PCCC của trường THCS Gio Sơn, gồm:

1. Ban chỉ đạo PCCC;

2. Đội PCCC.Điều 8. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo PCCC

1. Ban chỉ đạo PCCC do Hiệu trưởng quyết định thành lập.

Ban chỉ đạo PCCC gồm Trưởng Ban, Phó Ban và các Uỷ viên:

- Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC là Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác PCCC của nhà trường;

- Phó Ban Chỉ huy PCCC là phó hiệu trưởng.

- Ủy viên Ban chỉ đạo gồm 9 thành viên (theo QĐ số 11/2013/QĐ-HT ngày 16/9/2013)

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo PCCC:

- Chỉ đạo Đội PCCC tổ chức các hoạt động PCCC; tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC; xây dựng và thực tập phương án PCCC của nhà trường; quản lý các trang thiết bị PCCC; dự trù kinh phí cho các hoạt động PCCC hàng năm;

- Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết các hoạt động về PCCC của nhà trường; kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về PCCC; khen thưởng, kỷ luật đối với công tác PCCC;

- Tổ chức tham gia các hoạt động về PCCC khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Chỉ đạo việc tổ chức lập và lưu giữ hồ sơ về quản lý hoạt động PCCC của nhà trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao và theo quy định của pháp luật.Điều 9. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội PCCC

1. Đội PCCC do Hiệu trưởng quyết định thành lập, quản lý và chỉ đạo hoạt động.

- Biên chế của Đội PCCC tối thiểu là 11 người, trong đó có Đội trưởng và các Đội phó ;

- Thành viên nòng cốt của Đội PCCC là lực lượng bảo vệ cơ quan. Các thành viên khác được huy động từ CBCNV nhà trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội PCCC:

- Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về PCCC;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến tập PCCC trong nhà trường;

- Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về PCCC;

- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC;

- Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra;

- Tham gia chữa cháy khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy PCCC.

Chương III

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY

Điều 10. Biện pháp cơ bản trong phòng cháy

1. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC tại cơ quan nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và hiểu biết về PCCC trong CBCNV và học sinh nhà trường.

2. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy.

3. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, các trang thiết bị phục vụ cho việc chữa cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời.Điều 11. Phòng cháy đối với nhà trường

Trường THCS Gio Sơn có Phương án PCCC độc lập với các yêu cầu cơ bản sau đây:

- Có các nội quy, quy định về an toàn PCCC;

- Có các biện pháp về phòng cháy;

- Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy theo quy định;

- Có lực lượng, phương tiện và các điều kiện đáp ứng yêu cầu PCCC;

- Có phương án chữa cháy, thoát hiểm, cứu người, tài sản và chống cháy lan;

- Bố trí kinh phí phù hợp cho hoạt động PCCC;

- Có hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC tại nhà trường.

Điều 12. Phòng cháy trong sử dụng điện

1. Khi thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống điện và thiết bị điện phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về PCCC theo quy định của pháp luật.

2. CBCNV trong nhà trường có trách nhiệm đảm bảo an toàn về PCCC khi sử dụng điện.

Chương IV

CÔNG TÁC CHỮA CHÁY

Điều 13. Biện pháp cơ bản trong chữa cháy

1. Huy động nhanh nhất lực lượng, phương tiện để dập tắt đám cháy.

2. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.

3. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy.Điều 14. Xây dựng và thực tập phương án chữa cháy

1. Phương án chữa cháy do Đội PCCC lập và phải được Trưởng Ban chỉ đạo PCCC và các cơ quan liên quan phê duyệt.

2. Phương án chữa cháy phải được tổ chức thực tập định kỳ ít nhất mỗi năm một lần và thực tập đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan cấp trên. Các lực lượng, phương tiện có trong phương án khi được huy động thực tập phải tham gia đầy đủ.

Điều 15. Trách nhiệm chữa cháy và tham gia chữa cháy

1. CBCNV phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất và chữa cháy kịp thời

2. Đội PCCC khi nhận được tin báo cháy trong cơ quan hoặc nhận được lệnh điều động phải lập tức đến hiện trường chữa cháy; đồng thời báo cáo ngay cho Ban Chỉ đạo PCCC và Đội chữa cháy chuyên nghiệp khi có sự cố xảy ra.

Điều 16. Huy động lực lượng, phương tiện để chữa cháy

Khi có cháy, CBCNV và phương tiện, tài sản của cơ quan đều có thể được huy động để chữa cháy và phục vụ chữa cháy; khi nhận được lệnh, tổ chức, cá nhân được huy động phải chấp hành ngay.Điều 17. Người chỉ huy chữa cháy

1. Trong mọi trường hợp, người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường là người chỉ huy chữa cháy.

2. Trường hợp xảy ra cháy, lực lượng cảnh sát PCCC chưa đến kịp thời thì người chỉ huy chữa cháy được quy định như sau:

- Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC là người chỉ huy chữa cháy.

- Trường hợp Trưởng Ban chỉ đạo vắng mặt thì Phó Ban kiêm Đội trưởng Đội PCCC là người chỉ đạo chữa cháy.

Điều 18. Quyền và trách nhiệm của người chỉ huy chữa cháy

1. Chỉ huy PCCC cơ quan có quyền:

a) Huy động ngay lực lượng, phương tiện của lực lượng PCCC để chữa cháy;

b) Huy động CBCNV và phương tiện, tài sản của cơ quan để chữa cháy;

c) Quyết định khu vực chữa cháy, các biện pháp chữa cháy;

d) Quyết định di chuyển tài sản khỏi khu vực cháy và gần đám cháy;

đ) Quyết định phá dỡ nhà, công trình, chướng ngại vật trong tình thế cấp thiết để cứu người, ngăn chặn nguy cơ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

2. Đội trưởng Đội PCCC được thực hiện các quyền quy định tại điểm a, b khoản 1 điều này.

3. CBCNV phải chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy. Người chỉ huy chữa cháy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Điều 19. Bảo vệ hiện trường vụ cháy

CBCNV có trách nhiệm tham gia bảo vệ hiện trường vụ cháy, cung cấp thông tin xác thực về vụ cháy cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Chương V

KIỂM TRA, HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PCCC

Điều 20. Chế độ kiểm tra công tác PCCC

1. Chế độ kiểm tra nội bộ:

- Định kỳ 03 tháng, Ban chỉ đạo PCCC và Đội PCCC kiểm tra công tác PCCC trong khu vực nhà trường 01 lần. Trường hợp cần thiết có thể kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của trưởng Ban chỉ đạo PCCC;

- Biên bản tự kiểm tra công tác PCCC được lập theo mẫu của Bộ Công an quy định.

2. Thành phần tham gia Đoàn kiểm tra cùng lực lượng cảnh sát PCCC:

Trưởng Ban Chỉ huy PCCC, Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội PCCC tham gia đoàn kiểm tra cùng lực lượng cảnh sát PCCC.Điều 21. Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC

1. Thời gian huấn luyện nghiệp vụ PCCC đối với cán bộ, Ủy viên Ban Chỉ huy PCCC và Đội PCCC nhà trường là 32 đến 48 giờ/ lần/ năm.

2. Thời gian bồi dưỡng bổ sung nghiệp vụ PCCC cho các thành viên Đội PCCC tối thiểu là 16 giờ/ năm.

Chương VI

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Điều 22. Trang bị phương tiện PCCC

Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm trang bị cho lực lượng PCCC các phương tiện, thiết bị cần thiết theo quy định của Bộ Công an.Điều 23. Quản lý và sử dụng phương tiện PCCC

1. Trang thiết bị và phương tiện PCCC chỉ được sử dụng vào mục đích đảm bảo sẵn sàng PCCC; luyện tập và thực tập phương án chữa cháy.

2. Nghiêm cấm sử dụng trang thiết bị và phương tiện PCCC vào mục đích khác.

Chương VII

KHEN THƯỞNG - XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 24. Khen thưởng

CBCNV có thành tích trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy được khen thưởng theo quy định của pháp luật.Điều 25. Xử lý vi phạm

1. CBCNV có hành vi vi phạm quy định về PCCC, cản trở các hoạt động PCCC, xâm phạm đến lợi ích của tập thể, tính mạng và tài sản của người khác thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động PCCC để xảy ra cháy thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Gio Linh (để báo cáo);

- CA xã (để phối hợp);

- CBCNV nhà trường;

- Ban chỉ đạo PCCC, Đội PCCC;

- Lưu VP.HIỆU TRƯỞNG

Trần Văn Phước

PHÒNG GD&ĐT GIO LINH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG THCS GIO SƠN                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  07/KH -THCS                                     Gio Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2015
                                          

KẾ HOẠCH
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2015 – 2016

 
Căn cứ theo các văn bản: Luật phòng cháy và chữa cháy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Quốc Hội Việt Nam năm 2011 ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2001; Nghị định của Chính phủ số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.


Nhằm để bảo vệ tài sản cơ quan, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của cán bộ - giáo viên - nhân viên, bảo đảm an ninh, trật tự cơ quan trường học, Trường THCS Gio Sơn xây dựng Kế hoạch phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan trong năm học 2015 - 2016 như sau:

I/. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU:
- Nâng cao nhận thức của đội ngũ CB-GV-NV và học sinh về tầm quan trọng của công tác phòng cháy và chữa cháy tại trường học.
- Giúp CB-GV-NV và học sinh biết cách phòng ngừa các vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và con người tại nhà trường; biết cách ứng cứu chữa cháy khi xảy ra sự cố.
- Luôn có ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót, vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

II/. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Công tác tổ chức:
- Nhà trường thành lập Ban chỉ huy và lực lượng phòng cháy, chữa cháy năm học 2013 – 2014 gồm các thành phần: BGH, TPT Đội, BCH Công đoàn, Chi đoàn và đại diện các tổ chức (11 thành viên) như sau:
1.         Ông Trần Văn Phước Hiệu trưởng - Trưởng ban
2.         Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Phó hiệu trưởng - Phó ban

3. Ông Đặng Văn Ái Chủ Tịch công đoàn – Ban viên


4.         Ông Nguyễn Văn Mùi Tổng phụ trách Đội – Ban viên
5.         Ông Nguyễn Tuấn Sơn Tổ trưởng VP - Ban viên
6.         Ông Bùi Văn Lãm Phụ trách phòng tin  - Ban viên
7.         Bà Trần Thị Thanh Nhân viên thiết bị - Ban viên
8.         Bà Trương Thị Hương Nhân viên thư viện - Ban viên
9.         Ông Nguyễn Thành Lập Phụ trách nội trú - Ban viên
10.       Ông Lê Đức Tương Bảo vệ - Ban viên

11. Nguyễn Thị Thu Dàn Nhân viên văn phòng - Ban viên2. Công tác tuyên truyền, giáo dục:
Quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác phòng cháy và chữa cháy trong trường học: Ban giám hiệu trường triển khai sâu rộng đến tất cả anh chị em CB, GV, CNV và học sinh toàn trường nắm thật kỹ nội dung phòng cháy và chữa cháy.
* Lịch tuyên truyền:
- Thứ hai hàng tuần: tuyên truyền học sinh trong giờ chào cờ về công tác phòng cháy và chữa cháy.
- Tuyên truyền trong các kỳ học Hội đồng sư phạm hàng tháng đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

3. Nội dung thực hiện:
3.1 Ban phòng cháy và chữa cháy thường xuyên kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy với các phòng học, phòng làm việc, các phòng chức năng khác về:
- Điều kiện an toàn về phòng cháy, nổ của hệ thống điện.
- Các biện pháp quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, đặc biệt là tính an toàn trong sử dụng nguồn điện trong các phòng học, phòng làm việc…
- Tình trạng, phương tiện chữa cháy, biển báo, biển cấm, tiêu lệnh, nội quy phòng cháy và chữa cháy.
- Công tác chuẩn bị và bố trí lực lượng, phương tiện, phương án chữa cháy, các điều kiện thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra.
- Việc tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức về phòng cháy và chữa cháy và các biện pháp an toàn phòng cháy và chữa cháy trong nhà trường.
- Nắm số điện thoại của các đội viên ứng cứu, số điện thoại Cảnh sát PCCC để cấp báo khi hữu sự.
3.2 Phân công nhiệm vụ lực lượng phòng cháy và chữa cháy:
- Ban phòng cháy và chữa cháy nhà trường xây dựng phương án phòng cháy và chữa cháy, có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ CB, GV, CNV và học sinh về công tác phòng cháy, chữa cháy và đánh giá kết quả thực hiện theo từng học kỳ, năm. Biết cách xử lý tình huống khi xảy ra hỏa hoạn: Hiệu trưởng – Trưởng ban là người chỉ huy công việc. Phó hiệu trưởng cùng hiệu trưởng chỉ đạo các thành viên tham gia chữa cháy.
- Xây dựng lực lượng tại chỗ:
·          Khi xảy ra sự cháy thì báo động yêu cầu tất cả học sinh nhanh chóng rời khỏi khu vực cháy đồng thời sử dụng nhanh chóng các phương tiện tại chỗ dập tắt đám cháy, ngắt nguồn điện, nhanh chóng cấp cứu người bị nạn ra khỏi khu vực cháy, di chuyển tài liệu, tài sản ra khỏi nơi cháy.
·          Điện thoại cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp 114, cử người ra đón và chỉ đường cho xe chữa cháy.
·          Cung cấp thông tin về thiết bị vật tư, nguồn nước từ 2 giếng cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp biết.
·          Báo cáo và kết hợp với Công an xã Gio Sơn bảo vệ tài sản, giữ trật tự an ninh trong nhà trường.
·          Khi đám cháy được dập tắt, Trưởng ban chữa cháy ra lệnh giữ nguyên hiện trường chờ kiểm tra kết luận của Công an mới được thu dọn hiện trường.
(Lực lượng chữa cháy tại chỗ gồm 14 CB-GV-CNV chia thành 3 tổ và được phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng tổ).
3.3 Công tác phối hợp:
- Yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC huyện huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.
- Liên hệ với Trạm y tế xã Gio Sơn, Trung tâm y tế huyện Gio Linh cấp cứu và chuyển thương.
- Liên hệ Công an xã triển khai công tác bảo vệ chốt chặn đồng thời phối hợp với các lực lượng dân phòng, công an, xã đội tại điểm khu vực cháy, đảm bảo cho xe chữa cháy hoạt động thuận tiện và thực hiện: giải tỏa đám đông, bảo vệ hiện trường và tài liệu, tài sản cứu được, ổn định trật tự an ninh khu vực trong suốt quá trình chữa cháy.
III/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Kế hoạch này được triển khai gắn với kế hoạch năm học của trường, mỗi năm học được đánh giá, khen thưởng, phổ biến điển hình và tổng kết vào cuối năm học.
- Ban giám hiệu thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, nhân viên - học sinh nắm bắt kế hoạch và tham gia xây dựng trường học an toàn.
- Phân công Tổng phụ trách Đội, Công đoàn, Chi đoàn kết hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu nhà trường trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.
- Tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan trường học.
 
Trên đây là Kế hoạch phòng cháy và chữa cháy của đơn vị Trường THCS Gio Sơn năm học 2015 - 2016, đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh nghiêm túc thực hiện./.

 
     Nơi nhận :                                                                        HIỆU TRƯỞNG


- Các Tổ khối nhà trường;
- Thành viên Ban PCCC;
- Lưu VP.

Trần Văn Phước

tải về 51.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương