QuyếT ĐỊnh v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá trị bồi thường thiệt hại về tài sảntải về 23.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.11.2017
Kích23.75 Kb.
#782

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND Huế, ngày tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá trị bồi thường thiệt hại về tài sản

cho các hộ gia đình cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng hạ tầng

tiểu khu dân cư phố chợ Kim Long, thành phố Huế - giai đoạn 1

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3721/2004/QĐ-UBND ngày 01/11/2005 của UBND Tỉnh về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế; Quyết định số 2689/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 3721/2004/QĐ-UBND ngày 01/11/2005 của UBND Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2874/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND Tỉnh qui định về giá các loại đất năm 2007 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-UB ngày 04/07/2005 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng tiểu khu dân cư phố chợ Kim Long, thành phố Huế - giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-UB ngày 05/4/2005; Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 29/7/2005 của UBND Thành phố về việc phê duyệt giá trị đền bù thiệt hại về đất và tài sản cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng hạ tầng tiểu khu dân cư phố chợ Kim Long, thành phố Huế - giai đoạn 1;

Xét nội dung Công văn số 295/BQLDA-CV ngày 24/9/2007 của Ban QLDA các CTXD Thành phố về việc trình duyệt bổ sung giá trị đền bù cho các hộ gia đình bị thu hồi đất để xây dựng hạ tầng phố chợ Kim Long, thành phố Huế - giai đoạn 1;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá trị bồi thường thiệt hại về tài sản cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng tiểu khu dân cư phố chợ Kim Long, thành phố Huế - giai đoạn 1 là: 31.326.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu, ba trăm hai mươi sáu ngàn đồng chẵn).

(Kèm theo phụ lục)Điều 2. Ban QLDA các Công trình xây dựng Thành phố phối hợp với UBND phường Kim Long và các ngành liên quan chịu trách nhiệm thực hiện việc niêm yết công khai và tổ chức chi trả tiền đền bù thiệt hại cho các đối tượng có đất bị thu hồi tại điều 1 nói trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, Giám đốc Ban QLDA các CTXD Thành phố, Chủ tịch UBND phường Kim Long, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các đối tượng nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- TV Thành uỷ;

- TT HĐND Tp;

- Đ/c CT, các PCT UBND Tp;

- Như điều 3;

-

Nguyễn Văn Cao


Lưu VT, TH.

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND Huế, ngày tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt bổ sung giá trị bồi thường thiệt hại về đất cho các hộ gia đình

cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng hạ tầng tiểu khu dân cư phố

chợ Kim Long, thành phố Huế - giai đoạn 1

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3721/2004/QĐ-UBND ngày 01/11/2005 của UBND Tỉnh về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế; Quyết định số 2689/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 3721/2004/QĐ-UBND ngày 01/11/2005 của UBND Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2874/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND Tỉnh qui định về giá các loại đất năm 2007 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-UB ngày 04/07/2005 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng tiểu khu dân cư phố chợ Kim Long, thành phố Huế - giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-UB ngày 05/4/2005; Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 29/7/2005 của UBND Thành phố về việc phê duyệt giá trị đền bù thiệt hại về đất và tài sản cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng hạ tầng tiểu khu dân cư phố chợ Kim Long, thành phố Huế - giai đoạn 1;

Xét nội dung Công văn số 73/BQLDA-CV ngày 14/3/2007 của Ban QLDA các CTXD Thành phố về việc trình duyệt bổ sung giá trị đền bù cho các hộ gia đình bị thu hồi đất để xây dựng hạ tầng phố chợ Kim Long, thành phố Huế - giai đoạn 1;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt bổ sung giá trị bồi thường thiệt hại về đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng tiểu khu dân cư phố chợ Kim Long, thành phố Huế - giai đoạn 1 là: 149.100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín triệu, một trăm ngàn đồng chẵn).

(Kèm theo phụ lục)Điều 2. Ban QLDA các Công trình xây dựng Thành phố phối hợp với UBND phường Kim Long và các ngành liên quan chịu trách nhiệm thực hiện việc niêm yết công khai và tổ chức chi trả tiền đền bù thiệt hại cho các đối tượng có đất bị thu hồi tại điều 1 nói trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, Giám đốc Ban QLDA các CTXD Thành phố, Chủ tịch UBND phường Kim Long, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các đối tượng nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- TV Thành uỷ;

- TT HĐND Tp;

- Đ/c CT, các PCT UBND Tp;

- Như điều 3;

-

Nguyễn Văn Cao


Lưu VT, TH.

tải về 23.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương