QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịchtải về 36.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.01.2018
Kích36.81 Kb.
#7295

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

X20

Số: 46 /2005/QĐ-UB Cần Thơ , ngày 26 tháng 7 năm 2005QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 48/2005/TT-BNV ngày 29/4/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch và Giám đốc Sở Nội vụ,


QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Vị trí và chức năng:

Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực du lịch trong phạm vi quản lý của Sở Du lịch theo qui định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo qui định của pháp luật.Sở Du lịch chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi quản lý của thành phố và phân cấp của Tổng cục Du lịch, chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình;

2. Trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; các chương trình, dự án phát triển du lịch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; chiến lược phát triển du lịch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch;

3. Trình Ủy ban nhân dân thành phố dự án các điểm du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch tại địa phương và phân cấp quản lý các điểm du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch trong địa bàn thành phố;

4. Trình Ủy ban nhân dân thành phố chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về du lịch của Sở Du lịch;

5. Trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc phân công, phân cấp hoặc ủy quyền quản lý nhà nước về du lịch đối với Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật;

6. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về du lịch đối với các doanh nghiêp, tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế; các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố theo phân cấp và quy định của pháp luật;

7. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển du lịch đã được phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về du lịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Du lịch trên địa bàn thành phố;

8. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật;

9. Tổ chức thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; thẩm định và quyết định công nhận cơ sở lưu trú du lịch loại đạt tiêu chuẩn tối thiểu và loại đạt tiêu chuẩn xếp hạng 1 sao, 2 sao; cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngắn hạn nghề du lịch và cấp, thu hồi các loại thẻ, giấy phép, văn bằng, chứng chỉ khác thuộc thẩm quyền của Sở Du lịch theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến du lịch của thành phố; tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch ở trong và ngoài nước; cung cấp thông tin về du lịch cho khách du lịch, các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực du lịch;

11. Chủ trì, phối hợp công tác giữa các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu và đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố các mô hình, biện pháp bảo vệ trật tự trị an, vệ sinh môi trường tại các khu, tuyến, điểm du lịch;

12. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố giao; thẩm định hoặc tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển du lịch hoặc có liên quan đến du lịch theo quy định của pháp luật;

13. Quản lý các tài nguyên du lịch được giao, điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch và tổng hợp tình hình đầu tư phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch trên địa bàn thành phố;

14. Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở địa phương; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc quyền quản lý của Sở Du lịch và phát triển nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn thành phố theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố và Tổng cục Du lịch giao;

15. Tổ chức phối hợp công tác giữa các Sở, Ban, ngành có liên quan đối với hoạt động du lịch nhằm đảm bảo việc quản lý, điều hành kịp thời và có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch trên địa bàn thành phố;

16. Thực hiện hợp tác quốc tế về du lịch theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và Tổng cục Du lịch;

17. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực du lịch; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu về lĩnh vực quản lý du lịch của địa phương;

18. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố, Tổng cục Du lịch và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định của pháp luật;

19. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về du lịch theo quy định của pháp luật;

20. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Du lịch theo quy định;

21. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố;

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Lãnh đạo:

Sở Du lịch có Giám đốc và không quá ba (03) Phó Giám đốc.

Giám đốc là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Sở Du lịch.

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các mặt hoạt động của Sở Du lịch.2. Cơ cấu tổ chức:

a. Đơn vị quản lý nhà nước:

+ Văn phòng;

+ Thanh tra;

+ Phòng Quản lý du lịch;

+ Phòng Kế hoạch.

b. Đơn vị sự nghiệp:

+ Trung tâm Xúc tiến du lịch;

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cầu và đường qua cồn Khương.3. Biên chế:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác, Giám đốc Sở Du lịch phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định số lượng biên chế hàng năm.

- Việc bố trí cán bộ, công chức của Sở Du lịch phải căn cứ vào nhu cầu, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phê duyệt, Giám đốc Sở Du lịch phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan phù hợp với Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố và các quy định hiện hành.Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2096/QĐ.UBT.94 ngày 13/8/1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Du lịch tỉnh Cần Thơ.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- VP Chính phủ

- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp

- Tổng cục Du lịch

- TT.TU, TT.HĐND và TV.UBND TP ã ký)

- UBMTTQ TP và các đoàn thể

- VP Thành ủy và các Ban của Đảng

- Sở, Ban, ngành TP- TT. HĐND và UBND quận, huyện Võ Thanh Tòng

- Lưu TTLT
Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2006
2006 -> Uỷ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2006 -> Ủ/y ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
2006 -> A. TÌNh hình thực hiện xã HỘi hoá trong các hoạT ĐỘng giáo dụC, y tế, VĂn hóa và thể DỤC thể thao, thực hiện nghị quyếT 90/1997/nq-cp của chính phủ Ở an giang
2006 -> Ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> Thành phố Hà Nội Số: 48/2001/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 1108/2005/QĐ-ub
2006 -> Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 36.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương