Quyền của Phụ Huynh về Giáo Dục Đặc Biệt (K-21) 2017 2018 Office of Student Servicestải về 1.6 Mb.
trang7/10
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích1.6 Mb.
#1285
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Mẫu Điền


ODE có các mẫu điều để giúp quý vị gửi khiếu nại cấp Tiểu Bang và yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt. Quý vị không bắt buộc phải sử dụng các mẫu điền này. Quý vị có thể sử dụng các mẫu điền của ODE hoặc mẫu điền hoặc tài liệu thích hợp khác, miễn là mẫu điền này có thông tin yêu cầu để gửi yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt hoặc một khiếu nại cấp tiểu bang.

Sắp Xếp Nơi Học cho Học Sinh Trong Thời Gian Chờ Kết Quả Điều Trần


Trừ khi được qui định ở phần dưới trong mục có tiêu đề CÁC THỦ TỤC ÁP DỤNG KHI KỶ LUẬT HỌC SINH KHUYẾT TẬT, sau khi gửi yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt cho bên kia, trong thời gian giải quyết, và trong khi chờ quyết định của thủ tục tố tụng tại tòa án hoặc điều trần về quyền giáo dục đặc biệt vô tư, trừ khi quý vị và ODE hoặc khu học chánh có thỏa thuận khác, con quý vị phải tiếp tục học tại nơi học hiện tại của em.

Nếu khiếu nại về quyền giáo dục đặc biệt liên quan tới việc lần đầu tiên xin vào trường công lập, con quý vị (với sự chấp thuận của quý vị) phải được đưa vào chương trình công lập thông thường cho tới khi tất cả các thủ tục nói trên hoàn tất.


Thủ Tục Giải Quyết

Buổi gặp giải quyết


Trong vòng 15 ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt của quý vị, và trước khi bắt đầu buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt, học khu phải tổ chức một cuộc họp với quý vị và một hoặc nhiều thành viên liên quan trong Nhóm chương trình giáo dục cá nhân (IEP), là những người có kiến thức cụ thể về các vấn đề được xác định trong yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt của quý vị. Buổi gặp này:

 1. Phải có một đại diện của học khu, là người có thẩm quyền ra quyết định thay mặt cho học khu đó;

 2. Không được có luật sư của học khu, trừ khi quý vị cũng mang theo luật sư.

Quý vị và học khu xác định những thành viên liên quan trong Nhóm IEP sẽ tham dự buổi gặp.

Mục đích của buổi gặp là để quý vị bàn thảo về yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt của quý vị, và các dữ kiện làm căn cứ dẫn tới yêu cầu đó, để học khu có cơ hội giải quyết tranh chấp.

Không cần phải có buổi gặp giải quyết nếu:


 1. Quý vị và học khu có văn bản đồng ý từ bỏ buổi gặp đó; hoặc

 2. Quý vị và học khu đồng ý áp dụng biện pháp hòa giải.

Giai đoạn giải quyết

Nếu học khu không giải quyết yêu cầu điều trần tới mức độ quý vị thấy thỏa đáng trong vòng 30 ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được yêu cầu (giai đoạn giải quyết), buổi điều trần có thể diễn ra.

Khung thời gian 45 ngày tính theo lịch để ra quyết định chính thức bắt đầu khi kết thúc giai đoạn giải quyết 30 ngày tính theo lịch, trừ khi một trong các tình huống sau đây áp dụng.

Các điều chỉnh đối với giai đoạn giải quyết 30 ngày tính theo lịch


Trừ khi quý vị và học khu đều đồng ý từ bỏ thủ tục giải quyết hoặc sử dụng biện pháp hòa giải, việc quý vị không tham gia buổi tập giải quyết sẽ làm trì hoãn các khung thời gian áp dụng cho thủ tục giải quyết và điều trần, trừ khi quý vị đồng ý tham gia một buổi gặp giải quyết.

Sau khi có những cố gắng hợp lý và ghi chép lại những nỗ lực đó, nếu học khu không thể khiến quý vị tham gia buổi họp giải quyết, khi kết thúc giai đoạn giải quyết 30 ngày tính theo lịch, học khu có thể đề nghị ALJ hủy bỏ yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt của chúng tôi. Hồ sơ ghi chép về các nỗ lực của học khu phải có hồ sơ ghi những lần cố gắng thu xếp thời gian và địa điểm theo thỏa thuận của các bên, ví dụ như:  1. Hồ sơ chi tiết về các cuộc gọi điện thoại đã thực hiện hoặc cố gắng thực hiện và kết quả của các cuộc gọi đó;

  2. Bản sao thư từ gửi cho quý vị và phản hồi nhận được; và

  3. Hồ sơ chi tiết về những lần tới nhà hoặc nơi làm việc quý vị và kết quả của những lần tới gặp đó.

Nếu học khu không tổ chức buổi gặp giải quyết trong vòng 15 ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được thông báo về yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt của quý vị hoặc không tham gia buổi gặp giải quyết, quý vị có thể đề nghị ALJ ra lệnh bắt đầu tính khung thời gian điều trần về quyền giáo dục đặc biệt 45 ngày tính theo lịch.

Nếu quý vị và học khu có văn bản đồng ý từ bỏ buổi gặp giải quyết thì khung thời gian 45 ngày tính theo lịch cho buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau.

Sau khi bắt đầu thủ tục hòa giải hoặc buổi gặp giải quyết và trước khi kết thúc giai đoạn giải quyết 30 ngày tính theo lịch, nếu quý vị và học khu có văn bản đồng ý là không thể thỏa thuận được, thì khung thời gian 45 ngày tính theo lịch cho điều trần về quyền giáo dục đặc biệt sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau.

Nếu quý vị và học khu đồng ý áp dụng biện pháp hòa giải, khi kết thúc giai đoạn giải quyết 30 ngày tính theo lịch, cả hai bên đều có văn bản đồng ý tiếp tục thủ tục hòa giải cho tới khi đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu quý vị hoặc học khu rút lui khỏi thủ tục hòa giải, thì khung thời gian 45 ngày tính theo lịch cho điều trần về quyền giáo dục đặc biệt sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau.


Thỏa thuận dàn xếp bằng văn bản


Nếu giải quyết được tranh chấp tại cuộc gặp giải quyết, quý vị và học khu phải ký kết một thỏa thuận ràng buộc pháp lý, trong đó:

 1. Có chữ ký của cả quý vị và đại diện của học khu, là người có thẩm quyền khiến học khu phải có trách nhiệm đối với thỏa thuận đó;

 2. Có hiệu lực thi hành tại bất kỳ tòa án tiểu bang nào có thẩm quyền pháp lý giải quyết trường hợp đó (tòa án tiểu bang có thẩm quyền xét xử các dạng trường hợp này) hoặc tại một tòa án địa hạt của liên bang.

Giai đoạn xem xét thỏa thuận


Nếu quý vị và học khu ký thỏa thuận sau buổi gặp giải quyết, một trong các bên (quý vị hoặc học khu) có thể hủy bỏ thỏa thuận này trong vòng 3 ngày làm việc kể từ thời điểm quý vị và học khu ký thỏa thuận đó.


tải về 1.6 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương