Quyền của Phụ Huynh về Giáo Dục Đặc Biệt (K-21) 2017 2018 Office of Student Servicestải về 1.6 Mb.
trang2/10
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích1.6 Mb.
#1285
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Thư Thông Báo Trước

Học Khu phải cung cấp một số thông tin cho quý vị bằng văn bản bất kỳ khi nào học khu đề nghị hoặc từ chối các thủ tục sẽ ảnh hưởng tới các dịch vụ giáo dục đặc biệt.

Thông tin


Học khu của quý vị phải gửi thông báo bằng văn bản cho quý vị (cung cấp cho quý vị một số thông tin bằng văn bản), bất kỳ khi nào học khu:

 1. Đề xuất tiến hành hoặc thay đổi việc nhận diện, thẩm định đánh giá, hoặc sắp xếp nơi học cho con quý vị, hoặc cung cấp một chương trình giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho con quý vị; hoặc

 2. Từ chối tiến hành hoặc thay đổi việc nhận diện, đánh giá, hoặc sắp xếp nơi học của con quý vị hoặc cung cấp FAPE cho con quý vị.

Nội dung thông báo


Thông báo bằng văn bản phải:

 1. Mô tả về thủ tục mà học khu của quý vị đề xuất hoặc từ chối thực hiện;

 2. Giải thích tại sao học khu của quý vị đề xuất hoặc từ chối thủ tục đó;

 3. Mô tả về mỗi thủ tục thẩm định, đánh giá, hồ sơ, hoặc báo cáo mà học khu của quý vị đã sử dụng khi quyết định đề xuất hoặc từ chối thủ tục đó;

 4. Đưa vào phần trình bày rằng quý vị có các quyền hạn được bảo vệ theo các điều khoản về bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt của IDEA;

 5. Hướng dẫn quý vị cách có được một bản sao của Thông Báo về Biện Pháp Bảo Vệ theo Thủ Tục này nếu thủ tục mà học khu của quý vị đề xuất hoặc từ chối không phải là lần giới thiệu thẩm định đầu tiên;

 6. Bao gồm các nguồn trợ giúp cho quý vị để liên lạc nhờ giúp đỡ giải thích về IDEA;

 7. Mô tả về bất kỳ lựa chọn nào khác mà Nhóm phụ trách chương trình giáo dục cá nhân (IEP) của con quý vị đã xem xét và lý do tại sao các lựa chọn này bị từ chối;

 8. Có phần trình bày về bất kỳ lý do nào khác khiến học khu của quý vị đề xuất hoặc từ chối thủ tục đó.

Thông báo bằng ngôn ngữ dễ hiểu


Thông báo này phải:

 1. Viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu đối với công chúng;

 2. Viết bằng tiếng mẹ đẻ của quý vị hoặc phương thức giao tiếp khác mà quý vị sử dụng, trừ khi rõ ràng là không thể làm được như vậy.

Nếu tiếng mẹ đẻ của quý vị hoặc phương thức giao tiếp khác không phải là ngôn ngữ viết, học khu của quý vị phải bảo đảm rằng:

 1. Thông báo được chuyển ngữ cho quý vị bằng miệng bằng phương thức khác sang tiếng mẹ đẻ của quý vị hoặc phương thức giao tiếp khác;

 2. Quý vị hiểu nội dung thông báo;

 3. Có bằng chứng bằng văn bản cho thấy điều kiện 1 và 2 nói trên đã được đáp ứng.

Tiếng Mẹ Đẻ


Quý vị có quyền nhận thông tin bằng ngôn ngữ mà quý vị thường sử dụng.

Tiếng mẹ đẻ, khi sử dụng với một người có trình độ Anh ngữ hạn chế, có nghĩa là như sau:

 1. Ngôn ngữ mà người đó thường sử dụng, hoặc, trong trường hợp là trẻ em, ngôn ngữ thường được cha mẹ của đứa trẻ đó sử dụng;

 1. Trong tất cả các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với một đứa trẻ (kể cả việc thẩm định đứa trẻ đó), ngôn ngữ mà đứa trẻ đó thường sử dụng ở nhà hoặc trong môi trường học tập.

Đối với một người bị điếc hoặc mù, hoặc đối với một người không sử dụng ngôn ngữ viết, phương thức giao tiếp là những gì mà người đó thường sử dụng (ví dụ như ngôn ngữ ra dấu, chữ nổi Braille, hoặc giao tiếp bằng miệng).

Thư Điện Tử


Nếu học khu của quý vị có dịch vụ đó, quý vị có quyền chọn nhận thông tin bằng thư điện tử.

Nếu học khu của quý vị cho phép phụ huynh lựa chọn nhận tài liệu qua thư điện tử, quý vị có thể chọn nhận các thông tin sau đây qua thư điện tử: 1. Thư Thông Báo Trước;

 2. Thông Báo về các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc Biệt này;

 3. Các thông báo liên quan tới điều trần theo thủ tục hợp thức.

Chấp Thuận – Định Nghĩa

Quý vị có quyền được đưa ra sự chấp thuận bằng văn bản sau khi đã biết thông tin đầy đủ cho một số thủ tục liên quan tới việc học tập của con quý vị.

Định nghĩa


Chấp thuận có nghĩa là:

 1. Quý vị đã được thông báo đầy đủ bằng tiếng mẹ đẻ của quý vị hoặc bằng phương thức giao tiếp khác (ví dụ như ngôn ngữ ra dấu, chữ nổi Braille, hoặc giao tiếp bằng miệng) về tất cả các thông tin liên quan tới thủ tục mà quý vị đang chấp thuận.

 2. Quý vị hiểu và đồng ý bằng văn bản rằng thủ tục này, và bản chấp thuận mô tả thủ tục đó cũng như liệt kê các hồ sơ (nếu có) sẽ được tiết lộ và đối tượng được tiết lộ;

 3. Quý vị hiểu rằng sự chấp thuận là tự nguyện về phía quý vị và quý vị có thể hủy bỏ sự chấp thuận đó vào bất cứ lúc nào.

Hủy Bỏ Sự Chấp Thuận - Nếu quý vị muốn hủy bỏ sự chấp thuận của quý vị sau khi con quý vị đã bắt đầu nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, quý vị phải hủy bỏ bằng văn bản. Việc quý vị hủy bỏ sự chấp thuận không làm đảo ngược một hành động đã được thực hiện sau khi quý vị đưa ra sự chấp thuận nhưng trước khi quý vị hủy bỏ sự chấp thuận đó. Ngoài ra, học khu không bắt buộc phải tu chỉnh (thay đổi) hồ sơ học tập của con quý vị để xóa thông tin cho biết con quý vị được nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan sau khi quý vị hủy bỏ sự chấp thuận đó.

Chấp thuận

Quý vị có một số quyền về chấp thuận theo luật IDEA. Trường phải có được sự chấp thuận bằng văn bản sau khi biết thông tin của quý vị trước khi đánh giá con quý vị và trước khi cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt lần đầu tiên cho con quý vị. Có một số trường hợp ngoại lệ đối với việc chấp thuận cho thẩm định.

   • Lưu ý rằng các điều khoản qui định về chấp thuận dưới đây cũng sẽ áp dụng cho các học sinh vị thành niên và trẻ vị thành niên được sống tự lập hợp pháp.

Chấp thuận cho thẩm định lần đầu tiên

Học khu của quý vị không thể tiến hành thẩm định lần đầu tiên cho con quý vị để xác định tình trạng hội đủ điều kiện theo Phần B của luật IDEA để nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan mà không gửi thông báo trước bằng văn bản cho quý vị về thủ tục được đề xuất và việc có được sự chấp thuận của quý vị, như trình bày trong các mục có tiêu đề Thông Báo Trước bằng Văn Bản Chấp Thuận.


Học khu của quý vị phải cố gắng một cách hợp lý để có được chấp thuận sau khi biết thông tin của quý vị đối với trường hợp thẩm định lần đầu tiên để quyết định con quý vị có phải là trẻ em bị khuyết tật hay không.

Việc quý vị chấp thuận cho thẩm định lần đầu tiên không có nghĩa là quý vị cũng đồng ý cho học khu bắt đầu cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cho con quý vị.

Nếu con quý vị học tại một trường công lập hoặc quý vị muốn ghi danh cho con quý vị vào một trường công lập và quý vị từ chối chấp thuận hoặc chưa hồi âm một đề nghị chấp thuận cho thủ tục thẩm định lần đầu tiên, học khu của quý vị có thể (nhưng không bắt buộc phải) tiến hành thẩm định lần đầu tiên cho con quý vị bằng cách sử dụng thủ tục hòa giải của IDEA hoặc thủ tục khiếu nại, họp giải quyết, và thủ tục điều trần. Học khu của quý vị sẽ không vi phạm nghĩa vụ của họ trong việc tìm, nhận diện và thẩm định con quý nếu họ không thẩm định con quý vị trong các trường hợp này.

Các qui chế đặc biệt về thẩm định lần đầu tiên đối với những người thuộc quyền giám hộ của Tiểu Bang

Nếu con quý vị là người thuộc quyền giám hộ của tiểu bang và không sống chung với cha mẹ, học khu không cần phải có chấp thuận của cha mẹ cho lần thẩm định đầu tiên để xác định đứa trẻ có phải là trẻ khuyết tật hay không nếu: 1. Bất kể những nỗ lực hợp lý để làm như vậy, học khu vẫn không thể tìm được cha mẹ của đứa trẻ;

 2. Quyền của cha mẹ đó đã bị chấm dứt theo luật Tiểu Bang; hoặc

 3. Thẩm phán đã giao quyền ra các quyết định về học tập và chấp thuận thẩm định lần đầu tiên cho người khác không phải là cha mẹ đó.

Người thuộc quyền giám hộ của Tiểu Bang, như sử dụng trong IDEA, có nghĩa là một đứa trẻ, mà Tiểu Bang nơi đứa trẻ đó cư ngụ xác định là:

 1. Đứa trẻ thuộc diện chăm nuôi theo hợp đồng với chính phủ;

 2. Được coi là người thuộc quyền giám hộ của tiểu bang theo luật tiểu bang; hoặc

 3. Thuộc quyền giám hộ của một cơ quan phúc lợi trẻ em công cộng của chính phủ.

Người thuộc quyền giám hộ của Tiểu Bang không bao gồm đứa trẻ thuộc diện chăm nuôi theo hợp đồng với chính phủ có cha mẹ chăm nuôi theo hợp đồng với chính phủ.

Ở tiểu bang Oregon, người thuộc quyền giám hộ của tiểu bang là đứa trẻ thuộc quyền giám hộ tạm thời hoặc vĩnh viễn của, hoặc thuộc về Cơ Quan Thanh Thiếu Niên Oregon, hoặc Sở Nhân Vụ qua thủ tục của tòa án vị thành niên.


Phụ huynh chấp thuận nhận các dịch vụ


Học khu của quý vị phải có được sự chấp thuận sau khi biết thông tin của quý vị trước khi cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cho con quý vị lần đầu tiên.

Học khu phải cố gắng một cách hợp lý để có được sự chấp thuận sau khi biết thông tin của quý vị trước khi cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cho con quý vị lần đầu tiên.

Nếu quý vị không hồi âm một yêu cầu chấp thuận cho con quý vị nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan lần đầu tiên, hoặc nếu quý vị từ chối đưa ra sự chấp thuận đó hoặc sau đó hủy bỏ sự chấp thuận bằng văn bản, học khu của quý vị không được sử dụng các biện pháp bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt (ví dụ như hòa giải, khiếu nại theo thủ tục hợp thức, họp giải quyết hoặc điều trần vô tư) để có được sự thỏa thuận hoặc quyết định rằng dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan (theo đề xuất của Nhóm IEP của con quý vị) có thể được cung cấp cho con quý vị mà không cần sự chấp thuận của quý vị.

Nếu quý vị từ chối đồng ý cho con quý vị nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan lần đầu tiên, hoặc nếu quý vị không hồi âm một yêu cầu đưa ra sự chấp thuận đó hoặc sau đó hủy bỏ sự chấp thuận bằng văn bản và học khu không cung cấp cho con quý vị dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan mà qua đó họ muốn có được sự chấp thuận của quý vị, học khu của quý vị: 1. Không vi phạm qui định cung cấp chương trình giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho con quý vị vì không cung cấp dịch vụ đó cho con quý vị;

 2. Không bắt buộc phải có một buổi họp về chương trình giáo dục cá nhân (IEP) hoặc lập một bản IEP cho con quý vị cho dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan mà họ yêu cầu phải có sự chấp thuận của quý vị.

Nếu quý vị hủy bỏ sự chấp thuận bằng văn bản vào bất kỳ thời điểm nào sau khi con quý vị lần đầu tiên được cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, thì học khu không được tiếp tục cung cấp các dịch vụ đó, nhưng phải thông báo trước bằng văn bản cho quý vị, như đã trình bày trong mục tiêu đề Thông Báo Trước bằng Văn Bản, trước khi ngừng các dịch vụ này.

Sự chấp thuận của phụ huynh về tái thẩm định


Học khu của quý vị phải có được sự chấp thuận sau khi biết thông tin của quý vị trước khi họ tiến hành tái thẩm định con quý vị, trừ khi học khu của quý vị có thể chứng minh rằng:

 1. Họ đã áp dụng các biện pháp hợp lý để có được sự chấp thuận của quý vị cho việc tái thẩm định đó;

 2. Quý vị không hồi âm.

Luật tiểu bang Oregon qui định sự chấp thuận bằng văn bản sau khi biết thông tin đối với việc kiểm tra trí tuệ cá nhân hoặc kiểm tra tính cách; trường hợp ngoại lệ đối với chấp thuận không áp dụng khi yêu cầu chấp thuận cho một trong các thủ tục thẩm định này.

Nếu quý vị từ chối chấp thuận cho tái thẩm định, học khu có thể (nhưng không bắt buộc phải) tiến hành tái thẩm định qua thủ tục hòa giải, khiếu nại theo thủ tục hợp thức, họp giải quyết, và các thủ tục điều trần vô tư để tìm cách hủy bỏ việc quý vị từ chối chấp thuận cho tiến hành việc tái thẩm định. Như đối với những lần thẩm định đầu tiên, học khu của quý vị không vi phạm các nghĩa vụ của họ theo luật IDEA nếu không tiến hành tái thẩm định theo cách này.


Chứng từ về những lần cố gắng một cách hợp lý để có được sự chấp thuận


Trường của quý vị phải lưu giữ hồ sơ về những lần cố gắng một cách hợp lý để có được sự chấp thuận cho những lần thẩm định đầu tiên, cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan lần đầu tiên, cho một trường hợp tái thẩm định, và tìm kiếm phụ huynh của những người thuộc quyền giám hộ của tiểu bang cho những lần thẩm định đầu tiên. Chứng từ này phải có hồ sơ về những lần học khu đã cố gắng trong những vấn đề này, ví dụ như:

 1. Hồ sơ chi tiết về các cuộc gọi điện thoại đã thực hiện hoặc cố gắng thực hiện và kết quả của các cuộc gọi đó;

 2. Bản sao của thư từ gửi cho phụ huynh và bất kỳ thư hồi âm nào nhận được;

 3. Hồ sơ chi tiết về những lần tới nhà của phụ huynh hoặc nơi làm việc của phụ huynh và kết quả của những lần tới gặp đó.

Các yêu cầu chấp thuận khác


Không bắt buộc phải có sự chấp thuận của quý vị thì học khu của quý vị mới có thể:

 1. Xem các dữ liệu hiện tại trong khuôn khổ thẩm định hoặc tái thẩm định con quý vị;

 2. Tiến hành kiểm tra hoặc tiến hành một thủ tục thẩm định khác cho con quý vị mà cũng áp dụng cho tất cả các trẻ em trừ trường hợp, trước khi có bài kiểm tra hoặc thẩm định đó, phải có sự chấp thuận của tất cả các phụ huynh của tất cả các trẻ em;

 3. Tiến hành thẩm định, kiểm tra, thủ tục, hoặc các công cụ được xác định trong bản IEP của đứa trẻ là biện pháp đánh giá để xác định tiến trình đạt được các mục tiêu trong bản IEP; hoặc

 4. Học khu của quý vị không được sử dụng việc quý vị từ chối chấp thuận một dịch vụ hoặc hoạt động để từ chối quý vị hoặc con quý vị bất kỳ dịch vụ, quyền lợi, hoặc hoạt động nào khác.

Nếu quý vị đã ghi danh cho con quý vị vào học tại một trường công lập với chi phí do quý vị tự trả hoặc nếu quý vị dạy học cho con quý vị ở nhà, và quý vị không đưa ra sự chấp thuận cho con quý vị thẩm định lần đầu tiên hoặc tái thẩm định, hoặc nếu quý vị không hồi âm một đề nghị chấp thuận, học khu không được sử dụng các thủ tục hủy bỏ thẩm định của mình (ví dụ như hòa giải, khiếu nại theo thủ tục hợp thức, họp giải quyết, và các thủ tục điều trần vô tư) và không bắt buộc phải coi con quý vị là hội đủ các điều kiện nhận các dịch vụ tương đương (các dịch vụ cung cấp cho các trẻ em khuyết tật được cha mẹ đưa vào học tại trường tư).

Chấp Thuận cho Sử Dụng Phúc Lợi Chính Phủ và Bảo Hiểm (ví dụ như Medicaid)

Phải có sự chấp thuận bằng văn bản sau khi biết thông tin của quý vị trước khi Khu Học Chánh có thể tiếp cận bảo hiểm chính phủ của quý vị (ví dụ như Medicaid) lần đầu tiên. Chấp thuận này phải ghi rõ: (a) thông tin có thể nhận dạng cá nhân mà có thể được tiết lộ (ví dụ như hồ sơ thông tin về các dịch vụ có thể được cung cấp); (b) mục đích tiết lộ (ví dụ như lập hóa đơn tính tiền cho các dịch vụ); và (c) cơ quan có thể được tiết lộ (ví dụ như Medicaid). Sự chấp thuận cũng phải xác định rằng phụ huynh hiểu và đồng ý rằng các cơ quan công cộng có thể tiếp cập trợ cấp chính phủ hoặc bảo hiểm của học sinh hoặc phụ huynh để trả tiền cho các dịch vụ.

Các Học Khu phải thông báo bằng văn bản cho quý vị trước khi đề nghị quý vị đưa ra sự chấp thuận này và trước khi sử dụng trợ cấp chính phủ của phụ huynh hoặc đứa trẻ lần đầu tiên. Học Khu cũng phải đưa ra thông báo bằng văn bản này cho quý vị hàng năm sau khi có được sự chấp thuận cho sử dụng trợ cấp chính phủ.

Thẩm Định Giáo Dục Độc Lập (IEE)

Nếu quý vị không đồng ý với một thủ tục thẩm định do học khu tiến hành, quý vị có quyền cho con quý vị thẩm định bởi bên khác không làm việc cho học khu đó.

Tổng Quát


Như trình bày ở dưới, quý vị có quyền có một buổi thẩm định giáo dục độc lập (IEE) nếu quý vị không đồng ý với thủ tục thẩm định của con quý vị do học khu của quý vị thực hiện.

Nếu quý vị yêu cầu thẩm định giáo dục đặc biệt với chi phí do chính phủ đài thọ, học khu phải cung cấp cho quý vị thông tin về nơi quý vị có thể có được một buổi IEE và về các tiêu chí của học khu áp dụng cho các trường hợp thẩm định giáo dục độc lập.Định Nghĩa

Thẩm định giáo dục độc lập có nghĩa là thẩm định do một chuyên viên kiểm tra có trình độ tiến hành, là người không phải là nhân viên của học khu chịu trách nhiệm về việc học tập của con quý vị.

Chi phí do chính phủ đài thọ có nghĩa là học khu trả toàn bộ chi phí của thủ tục thẩm định đó hoặc bảo đảm rằng thủ tục thẩm định đó được cung cấp miễn phí cho quý vị, phù hợp với các điều khoản qui định của IDEA, trong đó cho phép mỗi tiểu bang sử dụng bất kể nguồn trợ giúp nào của tiểu bang, địa phương, liên bang và tư nhân có sẵn tại tiểu bang đó để đáp ứng các qui định của đạo luật IDEA.

Quyền của phụ huynh trong việc thẩm định với chi phí do chính phủ đài thọ


Quý vị có quyền có một buổi thẩm định giáo dục độc lập với chi phí do chính phủ đài thọ nếu quý vị không đồng ý với một thủ tục thẩm định mà học khu của quý vị thực hiện, tùy thuộc vào các điều kiện sau đây:

 1. Nếu quý vị yêu cầu một buổi thẩm định giáo dục độc lập cho con quý vị với chi phí do chính phủ đài thọ, học khu của quý vị phải, (mà không có sự chậm trễ không cần thiết) là: (a) Yêu cầu một buổi điều trần theo thủ tục hợp thức để chứng minh rằng việc thẩm định của họ đối với con quý vị là thích hợp; hoặc (b) Tiến hành một buổi thẩm định giáo dục độc lập với chi phí do chính phủ đài thọ, trừ khi học khu chứng minh trong một buổi điều trần rằng buổi thẩm định giáo dục độc lập đó cho con quý vị không hội đủ các tiêu chí của học khu.

 2. Nếu học khu của quý vị yêu cầu một buổi điều trần và quyết định cuối cùng là thủ tục thẩm định của học khu của quý vị đối với con quý vị là thích hợp, quý vị vẫn có quyền có một buổi thẩm định giáo dục độc lập, nhưng chi phí không được chính phủ đài thọ.

 3. Nếu quý vị yêu cầu một buổi thẩm định giáo dục độc lập cho con quý vị, học khu có thể hỏi quý vị tại sao quý vị lại phản đối thủ tục thẩm định của học khu đối với con quý vị, nhưng học khu của quý vị có thể không yêu cầu giải thích. Học Khu không được làm chậm trễ một cách bất hợp lý trong việc cung cấp thủ tục thẩm định giáo dục độc lập cho con quý vị với chi phí do chính phủ đài thọ hoặc gửi yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp thức để chứng minh cho thủ tục thẩm định của học khu đối với con quý vị.

Quý vị có quyền chỉ có một lần thẩm định giáo dục độc lập cho con quý vị với chi phí do chính phủ đài thọ mỗi khi học khu của quý vị tiến hành thẩm định con quý vị nhưng quý vị không đồng ý với việc đó.

Các trường hợp thẩm định cho phụ huynh tiến hành


Nếu quý vị có được một buổi thẩm định giáo dục độc lập cho con quý vị với chi phí do chính phủ đài thọ hoặc quý vị cùng chịu chi phí với học khu cho một lần thẩm định con quý vị mà quý vị có được với chi phí do quý vị trả:

 1. Học khu của quý vị phải xem xét kết quả thẩm định con quý vị, nếu việc thẩm định đó hội đủ các tiêu chí của học khu về thẩm định giáo dục độc lập, trong bất kỳ quyết định nào đưa ra liên quan tới việc cung cấp một chương trình giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho con quý vị;

 2. Quý vị hoặc học khu của quý vị có thể đưa ra việc thẩm định đó làm bằng chứng tại buổi điều trần theo thủ tục hợp thức đối với con quý vị.

Yêu cầu thẩm định của thẩm phán luật hành chánh (ALJ)


Nếu một ALJ yêu cầu tiến hành thẩm định giáo dục độc lập cho con quý vị trong khuôn khổ một buổi điều trần theo thủ tục hợp thức, chi phí thẩm định phải do chính phủ đài thọ.

Tiêu chí của học khu


Nếu trường hợp thẩm định giáo dục độc lập là do chính phủ đài thọ, các tiêu chí là căn cứ để có được thủ tục thẩm định đó, kể cả địa điểm thẩm địnhtrình độ năng lực của chuyên gia thẩm định, phải giống như là các tiêu chí mà học khu đó sử dụng khi tiến hành thẩm định (trong phạm vi các tiêu chí này phù hợp với quyền của quý vị trong việc có một lần thẩm định giáo dục độc lập).

Trừ các tiêu chí nói trên, học khu không được áp dụng các điều kiện hoặc khung thời gian liên quan tới việc có được một lần thẩm định giáo dục độc lập với chi phí do chính phủ đài thọ.

Học khu phải tạo cơ hội cho quý vị (khi có yêu cầu) chứng minh rằng các trường hợp đặc biệt khiến việc thẩm định giáo dục độc lập không hội đủ các tiêu chí của học khu.tải về 1.6 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương