Quyền của Phụ Huynh về Giáo Dục Đặc Biệt (K-21) 2016 2017 Oregon Department of Education Office of Student Services


Các Trường Hợp Khiếu Kiện Dân Sự, Kể Cả Thời Hạn Nộp Đơn Khiếu Kiệntrang9/10
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích1 Mb.
#1380
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Các Trường Hợp Khiếu Kiện Dân Sự, Kể Cả Thời Hạn Nộp Đơn Khiếu Kiện

Tổng Quát


Bất kỳ bên nào (quý vị hoặc học khu) không đồng ý với kết luận điều tra và quyết định trong buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt (kể cả buổi điều trần liên quan tới các thủ tục kỷ luật IDEA) đều có quyền khiếu kiện dân sự về vấn đề được đề cập trong buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt đó. Có thể khiếu kiện tại tòa án tiểu bang có thẩm quyền pháp lý xét xử (tòa án Tiểu Bang có thẩm quyền xét xử dạng trường hợp này) hoặc tòa án quận hạt liên bang mà không tính tới số lượng tranh chấp.

Thời hạn


Bên (quý vị hoặc học khu) khiếu kiện sẽ có thể gửi đơn khiếu kiện dân sự trong vòng 90 ngày tính theo lịch kể từ ngày có quyết định của viên chức điều trần.
Các thủ tục khác

Trong bất kỳ vụ kiện dân sự nào, tòa án:

 1. Nhận hồ sơ về thủ tục tố tụng hành chánh;

 2. Nghe thêm bằng chứng theo yêu cầu của quý vị hoặc theo yêu cầu của học khu;

 3. Ra quyết định dựa trên mức độ đáng tin cậy của bằng chứng và đưa ra biện pháp giải quyết mà tòa án thấy là thích hợp.
Qui tắc đặc biệt

Không có gì trong Phần B của IDEA hạn chế hoặc giới hạn các quyền, thủ tục, và các biện pháp giải quyết có sẵn theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật ban hành năm 1990, Tiêu Đề V của Đạo Luật Phục Hồi ban hành năm 1973 (Mục 504), hoặc các điều luật Liên Bang khác bảo vệ quyền của trẻ em khuyết tật, trừ trường hợp trước khi gửi khiếu kiện dân sự theo các điều luật này muốn áp dụng biện pháp giải quyết cũng có sẵn theo Phần B của IDEA, các thủ tục về quyền giáo dục đặc biệt trình bày ở trên phải được sử dụng trong phạm vi tương tự như qui định nếu bên kia gửi khiếu kiện theo Phần B của luật IDEA.

Điều này có nghĩa là quý vị có thể sử dụng các biện pháp giải quyết theo các điều luật khác trùng với các biện pháp có sẵn theo luật IDEA, nhưng nói chung, để có được biện pháp giải quyết theo các điều luật khác đó, trước hết quý vị phải sử dụng các biện pháp giải quyết về mặt hành chánh có sẵn theo đạo luật IDEA (ví dụ như khiếu nại về quyền giáo dục đặc biệt, buổi gặp giải quyết, và các thủ tục điều trần công bằng về quyền giáo dục đặc biệt) trước khi tới thẳng tòa án.


Lệ Phí Luật Sư

Tổng Quát


Trong bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào được áp dụng theo Phần B của đạo luật IDEA, nếu quý vị thắng kiện, tòa án có thể tùy ý cho quý vị hưởng lệ phí luật sư hợp lý như là một phần chi phí.

Trong bất kỳ trường hợp khiếu kiện hoặc thủ tục tố tụng nào được áp dụng theo Phần B của đạo luật IDEA, tòa án có thể tùy ý cho ODE hoặc một học khu nào đó hưởng các lệ phí luật sư hợp lý như là một phần chi phí theo diện bên thắng kiện, do luật sư của quý vị trả, nếu luật sư đó: (a) gửi yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt hoặc khiếu kiện lên tòa án nhưng tòa án thấy là vô lý, bất hợp lý, hoặc vô căn cứ; hoặc (b) tiếp tục khiếu kiện sau khi khiếu kiện đó rõ ràng là vô lý, bất hợp lý, hoặc vô căn cứ; hoặc

Trong bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào áp dụng theo Phần B của đạo luật IDEA, tòa án có thể tùy ý cho ODE hoặc một khu học chánh nào đó hưởng các khoản lệ phí luật sư hợp lý nằm trong chi phí theo diện bên thắng kiện, do quý vị hoặc luật sư của quý vị trả, nếu quý vị yêu cầu buổi điều trần hoặc sau đó hồ sơ kiện ra tòa được đưa ra vì bất kỳ mục đích không thích hợp nào, ví dụ như sách nhiễu, gây trì hoãn không cần thiết, hoặc làm tăng chi phí vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng một cách không cần thiết.

Cho hưởng lệ phí


Tòa án cho hưởng các khoản lệ phí luật sư như sau:

 1. Lệ phí phải dựa trên các mức giá hiện hành trong cộng đồng nơi phát sinh vụ kiện hoặc buổi điều trần đó cho dạng dịch vụ và chất lượng dịch vụ cung cấp. Không được sử dụng tiền thưởng công hoặc làm phép nhân khi tính các khoản lệ phí được hưởng.

 2. Không được hưởng lệ phí và không được hoàn trả các khoản lệ phí liên quan trong bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào theo Phần B của IDEA cho các dịch vụ được thực hiện sau khi nhận được đề nghị dàn xếp bằng văn bản nếu:

  1. Đề nghị đó được đưa ra trong khoảng thời gian qui định của Qui Chế 68, các Qui Chế về Thủ Tục Dân Sự của Liên Bang, trong trường hợp là buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt, vào bất cứ lúc nào sau hơn 10 ngày tính theo lịch trước khi thủ tục tố tụng đó bắt đầu.

  2. Đề nghị này không được chấp thuận trong vòng 10 ngày tính theo lịch;

  3. Tòa án thấy rằng biện pháp giải quyết mà quý vị có được không có lợi cho quý vị hơn là đề nghị thương lượng dàn xếp nói trên.

Cho dù có các giới hạn này, quý vị có thể được hưởng lệ phí luật sư và các chi phí liên quan nếu quý vị thắng kiện và quý vị có lý do hợp lý trong việc từ chối đề nghị thương lượng dàn xếp.

 1. Không được hưởng lệ phí liên quan tới bất kỳ buổi họp nào của Nhóm phụ trách chương trình giáo dục cá nhân (IEP) trừ khi buổi họp đó được tổ chức do quyết định của tòa án hoặc thủ tục tố tụng hành chánh. Cũng không được hưởng lệ phí cho thủ tục hòa giải.

Buổi họp giải quyết không được coi là cuộc họp được triệu tập do một cuộc khiếu kiện ra tòa hoặc điều trần hành chánh, và cũng không được coi là vụ kiện ra tòa hoặc điều trần hành chánh vì các mục đích qui định về lệ phí luật sư này.

Nếu thích hợp, tòa án giảm số tiền lệ phí luật sư cho hưởng theo Phần B của IDEA, nếu tòa án thấy rằng: 1. Quý vị, hoặc luật sư của quý vị, trong quá trình diễn ra vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nói trên, đã gây trì hoãn bất hợp lý đối với quyết định cuối cùng về vụ tranh chấp đó;

 2. Số tiền lệ phí luật sư được phép cho hưởng không vượt quá một cách bất hợp lý lệ phí tính theo giờ hiện hành tại cộng đồng cho các dịch vụ tương tự của các luật sư có kỹ năng, uy tín, và kinh nghiệm tương tự;

 3. Thời gian làm việc và các dịch vụ pháp lý cung cấp là quá nhiều so với tính chất của vụ kiện hoặc tố tụng đó; hoặc

 4. Luật sư đại diện cho quý vị không cung cấp cho học khu thông tin thích hợp về yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt.

Tuy nhiên, tòa án có thể không giảm lệ phí nếu tòa thấy rằng học khu hoặc tiểu bang đã gây trì hoãn bất hợp lý đối với quyết định cuối cùng của vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng hoặc có trường hợp vi phạm theo các qui định về các biện pháp bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt trong Phần B của IDEA.

Các Thủ Tục khi Kỷ Luật Trẻ Em Khuyết TậtChia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương