Quyền của Phụ Huynh về Giáo Dục Đặc Biệt (K-21) 2016 2017 Oregon Department of Education Office of Student Services


Buổi Điều Trần Vô Tư về Quyền Giáo Dục Đặc Biệttrang8/10
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích1 Mb.
#1380
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Buổi Điều Trần Vô Tư về Quyền Giáo Dục Đặc Biệt

Tổng Quát


Bất cứ khi nào có yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt, quý vị hoặc học khu có liên quan tới tranh chấp đó phải có cơ hội có một buổi điều trần vô tư về quyền giáo dục đặc biệt, như trình bày ở trên và trong mục này.

Thẩm phán luật hành chánh (ALJ) vô tư


Tối thiểu, thẩm phán luật hành chánh:

 1. Không được là nhân viên của ODE hoặc học khu có liên quan tới việc giáo dục hoặc chăm sóc đứa trẻ. Một người không phải là nhân viên của ODE chỉ bởi vì người đó được ODE trả thù lao làm ALJ;

 2. Không được có quyền lợi cá nhân hoặc quyền lợi nghề nghiệp mâu thuẫn với sự khách quan của ALJ trong thủ tục điều trần;

 3. Phải hiểu và biết các điều khoản qui định của IDEA, và các qui chế của tiểu bang và liên bang liên quan tới IDEA, và các diễn giải pháp lý về luật IDEA theo tòa án tiểu bang và liên bang;

 4. Phải có kiến thức và năng lực điều hành các buổi điều trần, và ra quyết định cũng như viết quyết định, phù hợp với phương thức pháp lý thông thường, thích hợp.

ODE giữ một danh sách những người làm ALJ và phần trình bày về trình độ năng lực cho mỗi người.

Chủ đề của buổi điều trần


Bên (quý vị hoặc học khu) yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt không được đưa ra trong buổi điều trần các vấn đề không được đề cập theo yêu cầu điều trần, trừ khi bên kia đồng ý.

Khung thời gian yêu cầu điều trần


Quý vị hoặc học khu phải yêu cầu một buổi điều trần vô tư trong vòng hai năm kể từ ngày quý vị hoặc học khu biết hoặc lẽ ra biết về vấn đề nêu ra trong yêu cầu điều trần.

Các trường hợp ngoại lệ đối với khung thời gian


Khung thời gian ở trên không áp dụng cho quý vị nếu quý vị không thể gửi yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt bởi vì:

 1. Học khu rõ ràng đã nói dối rằng họ đã giải quyết vấn đề mà quý vị đề cập trong khiếu nại của quý vị; hoặc

 2. Học khu giấu thông tin bắt buộc phải cung cấp cho quý vị theo luật IDEA.

Các Quyền Điều Trần

Tổng Quát


Bất kỳ bên nào liên quan tới thủ tục điều trần về quyền giáo dục đặc biệt (kể cả buổi điều trần liên quan tới các thủ tục kỷ luật IDEA) đều có quyền:

 1. Đi cùng với và được tư vấn bởi luật sư và/hoặc những người có kiến thức hoặc kinh nghiệm huấn luyện đặc biệt về các vấn đề của trẻ em khuyết tật;

 2. Trình bày bằng chứng và đối chấp, thẩm tra chéo, và yêu cầu các nhân chứng có mặt;

 3. Nghiêm cấm đưa ra bất kỳ bằng chứng nào tại buổi điều trần mà chưa được tiết lộ cho bên kia ít nhất 5 ngày trước buổi điều trần;

 4. Có được hồ sơ ghi nguyên văn bằng văn bản, hoặc qua mạng điện tử nếu quý vị muốn biết về nội dung buổi điều trần;

 5. Có được các kết luận điều tra và quyết định dưới dạng văn bản, hoặc dạng điện tử nếu quý vị muốn.

Tiết lộ thêm thông tin


Ít nhất 5 ngày làm việc trước buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt, quý vị và học khu phải tiết lộ cho bên kia tất cả các lần thẩm định đã thực hiện tính tới ngày đó và các đề xuất dựa trên các lần thẩm định đó mà quý vị hoặc học khu của quý vị dự định sử dụng tại buổi điều trần.

ALJ có thể không cho phép bất kỳ bên nào không chấp hành yêu cầu này được đưa ra đề xuất hoặc đánh giá liên quan tại buổi điều trần khi không có sự đồng ý của bên kia.


Quyền của phụ huynh tại các buổi điều trần


Quý vị phải có quyền:

 1. Cho con quý vị có mặt;

 2. Tổ chức buổi điều trần công khai;

 3. Được cung cấp miễn phí hồ sơ về buổi điều trần, các kết luận điều tra và quyết định.

Quyết Định Điều Trần

Quyết Định của Thẩm Phán Luật Hành Chánh


Quyết định của ALJ về việc con quý vị có được nhận chương trình giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE) hay không phải dựa trên các lý do quan trọng. Về vấn đề cáo buộc một trường hợp vi phạm thủ tục, ALJ có thể phán quyết là con quý vị đã không nhận FAPE chỉ trong trường hợp những thiếu xót về thủ tục đó:

 1. Gây trở ngại tới quyền hưởng một nền giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE) của con quý vị;

 2. Gây cản trở nghiêm trọng tới cơ hội tham gia thủ tục quá trình ra quyết định của quý vị liên quan tới việc cung cấp một nền giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho con quý vị; hoặc

 3. Khiến làm mất quyền lợi về học tập.

Qui chế này không ngăn cản ALJ ra lệnh cho học khu phải chấp hành các qui định trong mục các thủ tục bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt của luật IDEA (34 CFR 300.500 tới 300.536)(OAR 581-015-2300 tới 2385).

Yêu cầu riêng về buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt


Không có gì trong mục nói về các biện pháp bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt của các qui chế liên bang trong Phần B của luật IDEA ngăn cản quý vị gửi yêu cầu riêng về điều trần về quyền giáo dục đặc biệt cho một vấn đề riêng biệt với yêu cầu điều trần đã gửi.

Các kết luận điều tra và quyết định cho ban cố vấn và công chúng.


Sau khi xóa các thông tin nhận dạng cá nhân, ODE:

 1. Cung cấp thông tin về kết luận điều tra và quyết định từ buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt cho Ủy Ban Cố Vấn Tiểu Bang về Quyền Giáo Dục Đặc Biệt (SACSE);

 2. Công bố các kết luận điều tra và quyết định đó.

Các Khung Thời Gian và sự Thuận Tiện của các Buổi Điều Trần


ODE bảo đảm rằng trễ nhất là 45 ngày tính theo lịch kể từ khi kết thúc giai đoạn 30 ngày tính theo lịch cho các buổi gặp giải quyết hoặc, như trình bày trong phụ mục Các điều chỉnh đối với giai đoạn giải quyết 30 ngày tính theo lịch, trễ nhất là 45 ngày tính theo lịch sau khi kết thúc giai đoạn được điều chỉnh:

 1. Có quyết định chính thức trong buổi điều trần;

 2. Một bản sao của quyết định vừa được gửi qua đường bưu điện cho mỗi bên.

ALJ có thể cho phép gia hạn giai đoạn 45 ngày tính theo lịch theo yêu cầu của một trong các bên.

Mỗi buổi điều trần phải tiến hành vào thời gian và địa điểm thuận tiện một cách hợp lý cho quý vị và con quý vị.


Mức độ chính thức của quyết định điều trần


Quyết định được đưa ra trong buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt (bao gồm cả buổi điều trần liên quan tới các thủ tục kỷ luật IDEA) là quyết định chính thức, trừ khi bất kỳ bên nào liên quan tới buổi điều trần đó (quý vị hoặc học khu) có thể kháng cáo quyết định bằng cách khiếu kiện dân sự ra tòa, như trình bày dưới đây.Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương