Quyền của Phụ Huynh về Giáo Dục Đặc Biệt (K-21) 2016 2017 Oregon Department of Education Office of Student Servicestrang6/10
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích1 Mb.
#1380
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Gửi Khiếu Nại Cấp Tiểu Bang


Quý vị có quyền khiếu nại về giáo dục đặc biệt với ODE. Khiếu nại của quý vị phải có thông tin cụ thể.

Một cá nhân hoặc tổ chức có thể gửi khiếu nại bằng văn bản có chữ ký cấp tiểu bang theo các thủ tục nói trên.

Khiếu nại đó phải bao gồm:

1. Phần trình bày rằng học khu hoặc cơ quan chính phủ khác đã vi phạm các qui định của ODE hoặc các qui chế của luật này;

2. Các dữ kiện làm căn cứ cho phần trình bày đó;

3. Chữ ký và thông tin liên lạc cho người khiếu nại; và

4. Nếu cáo buộc các hành động vi phạm liên quan tới một đứa trẻ cụ thể:

(a) Tên của đứa trẻ và địa chỉ nơi cư ngụ của đứa trẻ đó;

(b) Tên của trường nơi đứa trẻ đang theo học;


 1. Trong trường hợp đứa trẻ là thanh thiếu niên hoặc vô gia cư, thông tin liên lạc có sẵn cho đứa trẻ đó và tên của trường nơi đứa trẻ đó đang theo học;

 2. Phần trình bày về tính chất của vấn đề của đứa trẻ, kể cả các dữ kiện liên quan tới vấn đề đó;

 3. Đề xuất giải quyết vấn đề trong phạm vi bên khiếu nại biết và có sẵn cho bên này vào thời điểm gửi khiếu nại.

Khiếu nại phải cáo buộc một hành động vi phạm xảy ra không quá một năm trước ngày nhận được khiếu nại đó.

Bên gửi khiếu nại phải chuyển một bản sao khiếu nại cho học khu hoặc cơ quan chính phủ khác phục vụ đứa trẻ cùng một lúc với thời điểm bên đó gửi khiếu nại cho ODE.


Gửi yêu cầu Điều Trần theo Đúng Thủ Tục

Quý vị có quyền đề nghị một buổi điều trần theo thủ tục hợp thức nếu quý vị và học khu không thể đồng ý về việc giáo dục đặc biệt của con quý vị. Yêu cầu điều trần của quý vị phải có thông tin cụ thể.

Tổng Quát


Quý vị hoặc học khu có thể yêu cầu một buổi điều trần theo thủ tục hợp thức về bất kỳ điều kiện nào liên quan tới một đề xuất hoặc từ chối thực hiện hoặc thay đổi việc nhận diện, đánh giá hoặc việc sắp xếp nơi học tập của con quý vị, hoặc việc cung cấp một chương trình giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho con quý vị.

Yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp thức phải cáo buộc hành động vi phạm xảy ra không quá hai năm trước khi quý vị hoặc học khu biết hoặc lẽ ra biết được về hành động bị cáo buộc là căn cứ dẫn tới khiếu nại theo thủ tục hợp thức về quyền giáo dục đặc biệt đó.

Thời hạn này không áp dụng cho quý vị nếu quý vị không gửi yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt trong thời hạn đó bởi vì:


 1. Học khu rõ ràng nói dối rằng họ đã giải quyết các vấn đề được đề cập trong khiếu nại; hoặc

 2. Học khu giấu quý vị các thông tin bắt buộc phải cung cấp cho quý vị theo luật IDEA.

thông tin dành cho phụ huynh


ODE sẽ thông báo cho quý vị về bất kỳ dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc có chi phí thấp hoặc các dịch vụ liên quan khác có sẵn trong khu vực đó nếu quý vị yêu cầu thông tin, hoặc nếu quý vị hoặc học khu gửi yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt.

Yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt


Để yêu cầu điều trần, quý vị hoặc học khu (hoặc luật sư của quý vị hoặc luật sư của học khu) phải gửi yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt cho bên kia. Yêu cầu điều trần phải có tất cả các nội dung ghi dưới đây và phải được giữ bảo mật.

Quý vị hoặc học khu, bất kỳ bên nào gửi khiếu nại, cũng phải cung cấp cho ODE một bản sao của yêu cầu điều trần.


Nội dung yêu cầu điều trần


Yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt phải có:

 1. Tên của đứa trẻ;

 2. Địa chỉ nơi cư ngụ của đứa trẻ đó;

 3. Tên của trường mà đứa trẻ theo học;

 4. Nếu đứa trẻ là thanh thiếu niên hoặc vô gia cư, thông tin liên lạc của đứa trẻ đó và tên của trường nơi đứa trẻ theo học;

 5. Phần trình bày về tính chất của vấn đề của đứa trẻ liên quan tới biện pháp giải quyết đề xuất hoặc từ chối, trong đó bao gồm cả những dữ kiện liên quan tới vấn đề đó;

 6. Đề xuất giải quyết vấn đề trong phạm vi quý vị hoặc học khu biết được vào thời điểm đó.

Quý vị hoặc học khu không được có một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt cho tới khi quý vị hoặc học khu (hoặc luật sư của quý vị hoặc luật sư của học khu) gửi yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt có thông tin này.

Mức độ đầy đủ thông tin của yêu cầu điều trần


Để yêu cầu điều trần điều trần về quyền giáo dục đặc biệt được giải quyết, yêu cầu đó phải thỏa đáng. Yêu cầu điều trần sẽ được coi là thỏa đáng (đáp ứng yêu cầu về nội dung nói trên) trừ khi bên nhận được yêu cầu điều trần (quý vị hoặc học khu) thông báo cho ALJ và bên kia bằng văn bản, trong vòng 15 ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được khiếu nại, rằng bên nhận tin là yêu cầu điều trần đó không đáp ứng được các yêu cầu nói trên.

Trong vòng 5 ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được thông báo này, ALJ phải quyết định yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt đó có hội đủ các điều kiện nói trên hay không, và thông báo ngay cho quý vị và học khu bằng văn bản.


Tu chỉnh yêu cầu điều trần


Quý vị hoặc học khu chỉ có thể thay đổi yêu cầu điều trần nếu:

 1. Bên kia chấp thuận các thay đổi đó bằng văn bản và đã có cơ hội giải quyết yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt đó qua một buổi gặp giải quyết; hoặc

 2. Trễ nhất là 5 ngày trước khi buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt bắt đầu, ALJ cho phép áp dụng các thay đổi đó.

Nếu bên khiếu nại (quý vị hoặc học khu) có thay đổi về yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt, các khung thời gian cho buổi gặp giải quyết (trong vòng 15 ngày tính theo lịch sau khi nhận được yêu cầu điều trần) và thời hạn giải quyết (trong vòng 30 ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được yêu cầu điều trần) bắt đầu lại vào ngày gửi khiếu nại được tu chỉnh.

Phản hồi của học khu đối với khiếu nại về quyền giáo dục đặc biệt


Nếu học khu vẫn chưa thông báo trước cho quý vị bằng văn bản về chủ đề trong yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt của quý vị, trong vòng 10 ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt, học khu đó phải gửi cho quý vị phản hồi trong đó có:

 1. Phần giải thích lý do vì sao học khu đề xuất hoặc từ chối thực hiện thủ tục được đề cập trong khiếu nại;

 2. Mô tả về những lựa chọn khác mà Nhóm phụ trách chương trình giáo dục cá nhân (IEP) của con quý vị đã cân nhắc lý do tại sao những lựa chọn đó lại bị từ chối;

 3. Mô tả về mỗi thủ tục thẩm định, đánh giá, hồ sơ, hoặc báo cáo mà học khu sử dụng làm căn cứ cho biện pháp được đề xuất hoặc từ chối đó;

 4. Phần trình bày về các yếu tố khác liên quan tới biện pháp được đề xuất hoặc bị từ chối của học khu.

Ngay cả khi quý vị cung cấp thông tin cho các mục 1-4 ở trên, học khu vẫn có thể nói rằng yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt của quý vị là không thỏa đáng.

Phản hồi của bên kia đối với khiếu nại về quyền giáo dục đặc biệt


Trừ khi có qui định ngay ở trên, trong vòng 10 ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được yêu cầu điều trần, bên nhận được yêu cầu điều trần phải gửi cho bên kia phản hồi, trong đó đề cập cụ thể tới các vấn đề trong yêu cầu điều trần.Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương